Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 3 >> 

1'Alif. 'Akulah laki-laki 'itu, jang sudah merasa`ij kasukaran jang telah de`adakan 'awleh sapuw garamnja.

2'Alif, 'Ija sudah menghentarkan dan baperdjalankan 'aku kadalam kalam, dan bukan kadalam tarang.

3'Alif. Sahadja 'ija sudah berpaling dirinja lawan 'aku, 'ija sudah membalikh tangannja pada saganap harij.

4Ba. 'Ija sudah kurukotkan dagingku dan kulitku, 'ija sudah pitjahkan tulang-tulangku.

5Ba. 'Ija sudah per`usah salejka lawan 'aku, dan 'ija sudah meng`apong 'aku dengan hampeduw dan susah.

6Ba. 'Ija sudah mendudokhkan 'aku pada tampat-tampat kalam, seperti 'awrang jang lama sudah mati.

7DJim. 'Ija sudah memagarij 'aku sahingga tijada dapat 'aku kaluwar: 'ija sudah membaratij bulongguku deri pada timbaga.

8DJim. Lagipawn manakala 'aku berterijakh dan bersaruw, 'ija meng`atop pemohonanku.

9DJim. 'Ija sudah memagarij djalan-djalanku dengan batu terpahat, 'ija sudah songsongkan lurong-lurongku.

10Dal. 'Ijalah padaku sawatu baruwang dan meng`adang, sawatu singa pada tampat sembunji-sembunji.

11Dal. 'Ija sudah simpangkan djalan-djalanku: dan 'ija sudah mentjintjang 'aku putus: 'ija sudah djadikan 'aku binasa.

12Dal. 'Ija sudah membentang busornja, dan 'ija sudah perdirikan 'aku seperti sawatu sasaran pada 'anakh panah.

13Ha. 'Ija sudah memasokhkan 'anakh-anakh panahnja kadalam gagindjal-gagindjalku.

14Ha. 'Aku sudah djadi katertawa`an pada samowa khawmku, permajinanku pada saganap harij.

15Ha. 'Ija sudah meng`innjangkan 'aku dengan bagej-bagej kapahitan, 'ija sudah memabokij 'aku dengan hina.

16Waw. 'Ija sudah memudij gigij-gigijku dengan karsik, 'ija sudah menudong 'aku dengan 'abuw.

17Waw. Dan 'angkaw sudah membowang djiwaku djawoh-djawoh deri pada damej, 'aku sudah lupakan kabajikan.

18Waw. Tatkala 'itu berkatalah 'aku; hilanglah betahku dan 'asaku deri pada fihakh Huwa.

19Za. Terkenanglah kiranja 'akan kasukaranku, dan 'akan bowanganku, 'aku hija dan hampeduw.

20Za. Djiwaku meng`enang 'itu bajik-bajik, dan 'ija menondokhkan dirinja didalam 'aku.

21Za. 'Itupawn 'aku 'akan kombalikan kapada hatiku, sebab 'itu 'aku ber`asa.

22Ha. 'Inilah samata-mata kamurahan Huwa, bahuwa kamij sudah tijada hilang, bahuwa segala rahmetnja sudah tijada berkaputusan.

23Ha. Segala 'itu baharuw pada sasapagi harij, kasatija`anmu 'itu besar.

24Ha. Bahagijanku 'itu Huwa, berkata djiwaku, sebab 'itu 'aku 'akan ber`asa kapadanja.

25THa. Huwa 'ada murah pada segala 'awrang jang menantikan dija pada djiwa jang mentjaharij dija.

26THa. Bajik djuga 'awrang ber`asa, dan berdijam dirinja menanti chalats Huwa.

27THa. Bajik djuga pada sa`awrang laki-laki, bahuwa 'ija menanggong lembaran pada kamuda`annja.

28Ja. Bajiklah 'ija dudokh sunji dan berdijam dirinja, tagal 'ija sudah menanggongkan 'itu ka`atasnja.

29Ja. Bajiklah 'ija buboh mulutnja kadalam duli, 'udjarnja; kaluw-kaluw 'ada kanantijan.

30Ja. Bajiklah 'ija memberij pipinja pada 'awrang jang menampar dija, bajiklah 'ija djadi kinnjang dengan katjela`an.

31Kaf. Karana maha besar Tuhan tijada 'akan menulakh pada salama-lamanja:

32Kaf. Tetapi manakala 'ija sudah mendukakan, maka 'ija 'akan sajang turut kabesaran segala kamurahannja.

33Kaf. Karana tijada 'ija persakitij, 'ataw mendukakan 'anakh-anakh manusija dengan suka hatinja.

34Lam. 'Akan meromokhkan sakalijen 'awrang jang terbulongguw dibumi dibawah kaki-kakinja.

35Lam. 'Akan simpangkan hukum sa`awrang laki-laki dihadapan hadlret Hakh Taszalaj:

36Lam. 'Akan meng`anjaja sa`awrang manusija didalam 'atjaranja: bukankan maha besar Tuhan 'akan melihat?

37Mim. Sijapatah berkata barang sawatu jang djadi, djikalaw maha besar Tuhan tijada berpasan 'itu?

38Mim. Bukankah deri dalam mulut Hakh Taszalaj terbit jang djahat dan jang bajik?

39Mim. Meng`apa kalakh sa`awrang manusija jang hidop 'akan meng`aduw? bajiklah sasa`awrang berbowat 'itu 'awleh karana dawsanja.

40Nun. Bajiklah kamij menjidikh dan mentjawba segala djalan kamij dan bajiklah kamij kombali datang kapada Huwa.

41Nun. Bajiklah kamij meng`angkat hati kamij, sabagej lagi tapakh-tapakh tangan, kapada 'Allah jang disawrga, sambil meng`akaw;

42Nun. Kamij sudah durhaka, dan kamij sudah berchilaf, sebab 'itu 'angkaw 'ini sudah tijada sajang.

43Sin. 'angkaw sudah menudong kamij dengan morka, dan 'angkaw sudah menghambat kamij: 'angkaw sudah membunoh kamij, sudah tijada kawsajung.

44Sin, 'Angkaw sudah meng`alubongij dirimu dengan 'awan, sahingga tijada terlintas barang pemohonan.

45Sin. 'Angkaw sudah djadikan kamij 'akan sarap dan sampah ditengah-tengah bala-bala.

46Fa. Sakalijen sataruw kamij sudah meng`angakan mulutnja lawan kamij.

47Fa. Gantar dan parit sudah berlaku 'atas kamij, karusakan dan pemitjahan.

48Fa. Seperti sejrokh-sejrokhan 'ajer mataku bertjutjoran 'awleh karana pemitjahan 'anakh parampuwan khawmku.

49Xajn. Mataku ngalir dan tijada berhenti, deri karana tijada barang pertanggohan.

50Xajn. Sahingga Huwa menindjuw deri dalam sawrga, lalu melihat 'itu.

51Xajn. Mataku meng`adakan susah pada djiwaku, 'awleh karana sakalijen 'anakh parampuwan 'isij negeriku.

52TSad. Segala 'awrang jang sataruku tijada dengan sabenarnja, 'itu dengan 'usahanja sudah memburuw 'aku seperti sawatu burong kitjil.

53TSad. marika 'itu sudah menompas kahidopanku didalam sawatu parigij, dan 'ija sudah melutar sabowah batu 'atasku.

54TSad. Segala 'ajer sudah melampar di`atas kapalaku, 'aku berkatalah; 'aku sudah terpotong putus.

55KHaf. Hej Huwa, 'aku sudah menjebutkan namamu deri dalam parigij jang terkabawah:

56KHaf. 'Angkaw sudah dengar sawaraku; djanganlah sembunjikan telingamu deri pada pengalohanku, deri pada penjaruanku.

57KHaf. 'Angkaw sudah menghampir pada harij tatkala 'aku berdoszalah kapadamu, 'angkaw sudah baferman; djanganlah takot.

58Ra. Hej maha besar Tuhan, 'angkaw sudah berbantah segala perbantahan djiwaku, 'angkaw sudah menubus kahidopanku.

59Ra. Ja Huwa, 'angkaw sudah melihat tlulamat jang telah de`adakan padaku, hendakhlah menghukumkan hukumku.

60Ra. 'Angkaw sudah melihat sakalijen perbalasannja, samowa kira-kiranja lawan 'aku.

61SJin. Ja Huwa 'angkaw sudah dengar katjela`annja, samowa kira-kiranja lawan 'aku:

62SJin. Bunji bibir-bibir mulut segala 'awrang jang bangon lawan 'aku, dan segala makarnja lawan 'aku pada saganap harij.

63SJin. Pandanglah kiranja dudokhnja dan bangonnja, 'aku 'ada permajinannja.

64Ta. Ja Huwa kombalikanlah kapada marika 'itu kabalasan 'atas perbowatan tangan-tangannja.

65Ta. Berikanlah pada marika 'itu sawatu penutop hati, kutokhmu 'adalah kiranja di`atasnja:

66Ta. Hambatlah marika 'itu dengan morka, dan binasakanlah dija deri bawah segala langit Huwa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ratapan 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran