Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

1'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu; sijapa jang tijada masokh deri pada pintu kadalam kandang domba 2, hanja jang memandjat masokh deri pada tampat lajin, 'ija djuga 'ada 'awrang pentjurij dan penjamon.

2Tetapi sijapa jang masokh deri pada pintu, 'ija 'ada gombala domba 2.

3Bagi 'awrang 'ini penongguw pintu 'itu membuka, dan domba 2 menengar sawaranja: maka 'ija memanggil domba 2 nja jang chats dengan namanja, dan meng`alaw dija 'itu kaluwar.

4Dan manakala 'ija sudah meng`aluwarkan domba 2 nja jang chats, maka 'ija pergi meng`andjar dija, dan domba 2 'itu meng`ikot dija: 'awleh karana sebab 'ija meng`enal sawaranja.

5Tetapi sakali 2 tijada 'ija 'akan meng`ikot sa`awrang kaluwaran, hanja larij deri padanja 'itu: 'awleh karana sebab tijada 'ija meng`enal sawara segala 'awrang kaluwaran.

6Per`upama`an 'ini dekatakanlah Xisaj pada marika 'itu: tetapi tijadalah marika 'itu meng`arti 'apa 'adanja, jang dekatakannja padanja.

7'Arkijen maka pula berkatalah Xisaj pada marika 'itu: 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'aku 'ini 'ada pintu domba 2.

8Sakalijen 'awrang, barapa 2 'awrang sudah datang mendihuluwij 'aku, 'ada 'awrang pentjurij dan penjamon: tetapi domba 2 sudah tijada menengar marika 'itu.

9'Aku 'ini 'ada pintu: djikalaw barang sijapa masokh deri padaku, 'ija 'akan dechalatskan: maka 'ija 'akan masokh dan kaluwar, dan mendapat pangonan.

10'Awrang pentjurij tijada datang melajinkan sopaja 'ija mentjurij, dan membantej, dan menghilang: 'aku sudah datang sopaja 'ija ber`awleh kahidopan, dan ber`awleh kelimpahan.

11'Aku 'ini 'ada gombala jang bajik: gombala jang bajik 'itu balandjakan djiwanja ganti domba 2.

12Tetapi 'awrang 'upahan, dan jang bukan 'ada gombala, jang bukan punja domba 2, 'itu melihat gurk datang, dan meninggalkan domba 2, dan berlarij 2: maka gurk 'itu menarkam dija 'itu, dan mentjerej berejkan domba 2.

13Maka 'awrang 'upahan 'itu berlarij, sebab 'ija 'ada 'awrang 'upahan djuga, dan tijada 'ija pabinakan domba 2.

14'Aku 'ini 'ada gombala jang bajik 'itu: maka 'aku meng`enal domba 2 ku, dan 'aku dikenal 'awleh domba 2 ku.

15Seperti Bapa meng`enal 'aku, bagitu lagi 'aku 'ini meng`enal Bapa: dan 'aku balandjakan djiwaku ganti domba 2 'itu.

16'Ada lagi padaku domba 2 lajin, jang bukan 'ada deri pada kandang 'ini: maka sajogijanjalah 'aku menjampejkan dija 'itu lagi: maka 'ija 'akan menengar sawaraku, maka djadi sawatu djuga kawan, dan sawatu djuga gombala.

17Tagal 'itu Bapa meng`asehij 'aku, sebab 'aku 'ini menanggalkan djiwaku, sopaja 'aku pula meng`enakan dija 'itu.

18Barang sa`awrang pawn tijada meng`ambil dija 'itu deri padaku, tetapi 'aku 'ini menanggalkan dija 'itu deri pada sendiriku: 'aku berkawasa menanggalkan dija 'itu, dan 'aku berkawasa meng`enakan dija 'itu pula: penjurohan 'ini 'aku sudah sambot deri pada bapaku.

19'Arkijen maka pula djadilah tjidera 'antara 'awrang Jehudij 'awleh karana segala perkata`an 'ini.

20Maka banjakh 'awrang deri pada marika 'itu berkatalah: 'ija kena djin, dan 'ada gila: meng`apa kamu dengar dija?

21'Awrang lajin pawn berkatalah: segala 'itu bukan 'ada perkata`an 'awrang madjnun: dapatkah barang djin membuka mata 2 'awrang buta 2?

22'Adapawn 'adalah masa raja tadjdid di-Jerusjalejm, dan 'adalah musim dingin.

23Maka berdjalanlah Xisaj di-Kaxbah didalam pagar halaman Solejman.

24'Arkijen maka 'awrang Jehudij sudah meng`ulilingij dija, dan berkata padanja: barapa lama 'angkaw menggondakan djiwa kamij? djikalaw 'angkaw 'ini 'ada 'Elmesehh, katakanlah 'itu pada kamij dengan kaluwasan.

25Sahutlah Xisaj pada marika 'itu: 'aku sudah katakan 'itu pada kamu, maka tijada kamu pertjaja: segala kardja jang 'aku 'ini berbowat dengan nama Bapaku, 'itu djuga bersjaksi 'akan daku.

26Tetapi kamu 'ini tijada pertjaja: karana kamu bukan deri pada domba 2 ku, seperti 'aku sudah katakan pada kamu.

27Domba 2 ku menengar sawaraku, dan 'aku 'ini meng`enal dija 'itu, dan 'ija meng`ikot 'aku.

28Dan 'aku 'ini memberij padanja 'itu kahidopan kakal, dan sakali 2 tijada 'ija 'akan hilang sampej salama 2 nja, dan barang sa`awrang pawn tijada 'akan merampas dija 'itu deri pada tanganku.

29Bapaku, jang sudah memberij 'itu padaku, 'ada lebeh besar deri pada sakalijen: maka barang sa`awrang pawn tijada sampat merampas dija 'itu deri pada tangan Bapaku.

30'Aku 'ini dan Bapa 'ada 'asa djuga.

31'Arkijen maka pula 'awrang Jehudij sudah pikol bawa batu 2, hendakh melutar dija 'itu dengan batu 2.

32Sahutlah Xisaj pada marika 'itu: banjakh kardja jang 'indah 2 'aku sudah menondjokh pada kamu deri pada fihakh Bapaku: sebab 'apa kardja deri pada segala 'itu kamu mawu melutar 'aku dengan batu 2?

33Sahutlah 'awrang Jehudij padanja, 'udjarnja: karana barang kardja jang bajik tijada kamij mawu melutar dikaw dengan batu 2, hanja karana hodjat, dan sedang 'angkaw 'ini, jang 'ada manusija djuga, djadikan sendirimu 'Allah.

34Sahutlah Xisaj pada marika 'itu: bukankah sudah tersurat didalam kitab Tawrat kamu, 'aku djuga sudah baferman, kamu 'ada dejwa 2?

35DJikalaw kitab Tawrat menjebut marika 'itu dejwa 2, kapada sijapa ferman 'Allah sudah datang, dan 'Elmektub 'itu tijada dapat derombakh:

36Kamukah 'ini berkata 'akan 'awrang jang Bapa sudah mengkhuduskan dan menjurohkan masokh dunja, 'angkaw 'ada menghodjat, sebab 'aku sudah berkata, 'aku 'ada 'Anakh 'Allah?

37DJikalaw tijada 'aku berbowat segala kardja Bapaku, djanganlah kamu pertjaja padaku:

38Tetapi djikalaw 'aku berbowat 'itu, dan djikalaw tijada kamu pertjaja padaku, hendakhlah kamu pertjaja pada segala kardja 'itu: sopaja kamu meng`akaw dan pertjaja, bahuwa Bapa 'ada didalam 'aku, dan 'aku 'ini didalam dija.

39'Arkijen maka pula marika 'itu ber`usahalah menangkap dija: maka kaluwarlah 'ija berlepas dirinja deri pada tangan 2 nja.

40Sabermula maka pergilah 'ija pula kasabarang Jardejn kapada tampat 'itu, dimana Jahhja dihulu 'adalah permandikan, dan tinggallah disana.

41Maka banjakh 'awrang datanglah kapadanja, dan katalah: songgohpawn Jahhja sudah tijada berbowat barang sawatu tanda: tetapi segala sasawatu jang Jahhja katakanlah 'akan dija, 'itu 'adalah benar.

42Maka disana banjakh 'awrang sudah pertjaja 'akan dija 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran