Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 17 >> 

1Badha settong nabbi nyamana Eliya. Asalla dhari Tisbe, settong kottha e baba Gileyad. E settong are, nabbi jareya nyabis ka Rato Ahab pas mator kantha reya, "Bit asmaepon PANGERAN, Allah se odhi’ se esemba sareng ommat Isra’il se eabdi sareng abdidalem, abdidalem ngatore oneng ka junandalem manabi dhu taon otaba tello taon abidda bakal tadha’a ebbun otaba ojan se toron, kajabana manabi abdidalem ngoca’ manabi ebbun sareng ojan torona."

2Saellana jareya PANGERAN adhabu ka Eliya,

3"Onduri kennengngan reya, kassa’ entar ka temorra Songay Yordan, pas ngetek e dissa’ e seddi’anna cangkana Songay Kerit.

4Mon ba’na ngenoma badha aeng songay jareya, mon ba’na ngakana, Sengko’ nyorowa no’-mano’ dhangdhang ngeba’agi kakanna ba’na."

5Eliya atoro’ ka dhabuna PANGERAN jareya, pas mangkat ka cangkana Songay Kerit pas terros ngetek e seddi’anna cangkana songay jareya.

6Mon ngenom mondhut aengnga songay, se edha’ar roti ban daging se egiba dhangdhang sabban gu-laggu ban sar-asar.

7Ta’ ella’ saapa abidda, cangkana songay jareya asat aengnga sabab tadha’ ojan.

8Saellana jareya PANGERAN pas adhabu ka Eliya,

9"Sateya kassa’ ba’na entar ka kottha Sarfat, e seddi’anna Sidon, ba’na pas neng e jadhiya. E kottha jareya badha randha; randha jareya bi’ Sengko’ la esoro makane ba’na."

10Daddi Eliya mangkat ka Sarfat. Sanapa’na ka labangnga kottha, Eliya ngoladi badha oreng randha parappa’na makompol kaju. Dhabuna Eliya ka randha jareya, "Bu, ta’ langkong kaula nyo’ona aeng enomma."

11E bakto randha jareya ajalan ngala’agiya aeng enom, Eliya aera’, "Bu, kaula nyo’ona rotina jugan."

12Saodda randha jareya, "Bit asmaepon PANGERAN se odhi’, Allah se esemba sampeyan, kaula asompa ja’ kaula ta’ gadhuwan roti sakale. Kaula namong gadhuwan teppong sapergem e dhalem jembung, mennya’ jaitun sakone’ e dhalem butol. Kaula ka’anja nyareya kaju eangguya aola teppong se sakone’ ganeka, sopaja kaula sareng ana’ kaula gadhuwan se eteddha’a sanare namong ce’ sakone’na. Ganeka teddha’an gadhuwan kaula se dhi-budhina, saamponna ganeka kaula sareng ana’ kaula tanto mate kalaparan."

13"Ampon sampeyan ja’ kobater," dhabuna Eliya ka randha jareya. "Eatore manabi aola’a teddha’an kaangguy sampeyan sareng pottrana. Tape kaula gabayyagi roti ne’-kene’ kaadha’ dhari teppong ban mennya’ ganeka, pas giba ka’anto’.

14Sabab PANGERAN, Allah se esemba oreng Isra’il adhabu ja’ kobuganna sampeyan bakal pagguna badha teppongnga ban butolla sampeyan bakal pagguna badha mennya’na sampe’ baktona PANGERAN madhateng ojan ka bume."

15Randha jareya mangkat norodi dhabuna Elia. Sampe’ pan-barampan are abidda e bengkona randha jareya paggun badha parsadhiya’anna kakanan kaangguy se katello jareya.

16Ban cocok akantha se edhabuwagi PANGERAN kalaban parantara’anna Eliya, kobuganna jareya paggun aesse teppong ban butolla paggun badha mennya’na.

17Ta’ abit saellana jareya ana’na randha jareya sake’. Sajan abit sajan sara sampe’ dhi-budhina mate.

18Atorra randha jareya ka Eliya, "Abdina Allah, aponapa abdina me’ epasapaneka sareng panjennengngan? Ponapa panjennengngan rabu ka ka’dhinto maemoda Allah ka dusa abdina, me’ sampe’ ana’ abdina epamate?"

19Saodda Eliya, "Giba ka’anto’ kana’ ganeka." Kana’ lake’ jareya bi’ Eliya epondhut dhari ebuna, pas ebakta ka loteng, ka kamar pangenebbanna. Eliya nyaba’ kana’ jareya e pasareyanna,

20pas laju adu’a epakaja, "Adhu, GUSTE Allah, Pangeran kaula, aponapa Junandalem me’ madhateng balai ka’dhinto ka randha ka’dhinto? Abdidalem sareng randha ka’dhinto eparenge ngampong pangenebban, me’ samangken ana’epon epamate sareng Junandalem?"

21Saellana jareya Eliya napang e attassa kana’ jareya sampe’ tello kale, sambi adu’a, "Adhu, GUSTE Allah, Pangeran kaula, paodhi’agi kana’ ka’dhinto, Guste!"

22Pangeran meyarsa du’ana Eliya; kana’ jareya pas anyaba, laju odhi’ pole.

23Eliya toron dhari kamarra sambi abakta kana’ jareya ka ebuna, pas adhabu, "Neka’ ana’na sampeyan pon odhi’ pole!"

24Saodda randha jareya, "Samangken abdina oneng panjennengngan abdina Allah, se edhabuwagi panjennengngan lerres dhari PANGERAN!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran