Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 22 >> 

1Daud adhabu, "Padalemman Socce kodu epaddek e dhinna’ reya. Ban e mezba reya oreng Isra’il kodu ngatorragi kurban obbaran ka PANGERAN."

2Rato Daud makon makompol sakabbinna reng-oreng manca se badha e nagara Isra’il; reng-oreng jareya laju epalako. Badha se epamathel bato se epaddegga Padalemman Socce.

3Kaangguy agabay pako ban engsella bang-labang sakethengnga Padalemman Socce jareya Daud makompol besse ce’ bannya’na. Bariya keya paronggu ce’ bannya’na se epakompol, sampe’ ta’ ekenneng tembang.

4Dhari oreng Tirus ban Sidon Daud messen kaju comara Libanon ce’ bannya’na.

5Ca’na panggaliyanna Daud, "Sengko’ kodu nyadhiya’agi pa-apa se ekaparlo kaangguy maddek Padalemman Socce. Sabab Sulaiman tang ana’ gi’ kana’ ban korang pangalamanna, mangkana Padalemman Socce se kodu epaddek jareya kodu ce’ bagussa ban kodu kalonta sadunnya." Daddi sabellunna seda, Daud nyadhiya’agi bahanna geddhong ce’ bannya’na.

6Daud nembali pottrana, Sulaiman, epakon maddek Padalemman Socce se eatorragiya ka PANGERAN, Allahna Isra’il.

7Dhabuna Daud ka Sulaiman, "Na’, la abit sengko’ aneyat maddegga padalemman kaangguy ngormadi tang Pangeran, GUSTE Allah.

8Tape PANGERAN adhabu ja’ sengko’ taseggut gallu aperrang ban mate’e oreng. Daddi sengko’ ta’ eedine maddek padalemman kaangguy Salerana.

9Maske kantha jareya, Salerana la ajanji kantha reya ka sengko’: ‘Ba’na bakal andhi’a ana’ se bakal marenta’a kalaban taremtem, sabab bi’ Sengko’ etolongana sampe’ tadha’ moso se merrangana aba’na. Ana’na ba’na jareya bakal enyama’ana Sulaiman sabab saabidda marenta Sengko’ aberri’a kataremtemman ban kaamanan saantero Isra’il.

10Ana’na ba’na jareya se maddeggagiya bengko Sengko’. Kana’ jareya daddiya Tang ana’ ban Sengko’ daddiya ramana. Tahtana karaja’an Isra’il bakal eteggu’a toronanna salanjangnga.’"

11Daud laju adhabu pole, "Sateya, na’, moga-moga PANGERAN nolongana ba’na salanjangnga. Ban moga-moga ba’na ahasela maddeggagi padalemman kaangguy PANGERAN akantha se la edhabuwagi Salerana.

12Ban moga-moga bi’ PANGERAN, Guste Allah, ba’na eparengngana kabicaksana’an ban pangarteyan kaangguy marenta Isra’il menorot kom-hokomma.

13Mon ba’na atoro’ ka sakabbinna hokom se eparengngagi PANGERAN ka Mosa kaangguy bangsa Isra’il, ba’na tanto ahasel. Payakin atena ba’na ban pabangal. Ja’ tako’ ngadhebbi apa’a bai.

14Kaangguy Padalemman Socce jareya sengko’ la aehteyar kalaban gu-onggu makompol emmas lebbi dhari tello ebu pa’ ratos ton ban salaka lebbi dhari tello polo empa’ ebu ton. Laen dhari jareya badha paronggu ban besse se ta’ kaetong bannya’na. Kaju ban bato bi’ sengko’ la esadhiya’agi keya, tape ba’na kodu nambai pole.

15Ba’na bannya’ kolina. Badha se ekenneng palako e pangaleyanna bato, badha tokang kaju, tokang bato ban ce’ bannya’na kemmasan se penter agabay barang dhari emmas ban salaka, bariya keya pandhi se penter agabay barang dhari paronggu ban besse. Daddi mara duli molae! Moga-moga ba’na etolongana bi’ PANGERAN!"

16(22:15)

17Daud makon sakabbinna pamimpin Isra’il abanto Sulaiman.

18Dhabuna, "Ba’na la etolong bi’ PANGERAN, Guste Allahna, eparenge karokonan ban kataremtemman e saantero nagara. Sengko’ etolong sampe’ bisa makala sakabbinna bangsa se lamba’ badha neng e nagara reya. Sateya sa-bangsa jareya atellok ka ba’na ban ka PANGERAN.

19Daddi, mara ba’na ngabdi ka PANGERAN bi’ raga ban sokmana. Mara molae maddek padalemmanna PANGERAN, sopaja Petthe Parjanjiyanna ban kas-pakakas laenna se eangguy malolo e dhalem kabakteyan bisa’a esaba’ e jadhiya."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran