Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 30 >> 

1Tape Rahel paggun ta’ andhi’ ana’. Daddi atena pas arassa baji’ ka taretanna, oca’na ka Yakub, "Tore kaula paandhi’ ana’. Mon bunten kaula bango’ mateya."

2Yakub laju peggel ka Rahel, pas ngoca’, "Sengko’ reya banne Allah. Allah dibi’ se mata’andhi’ ana’ ba’na."

3Ca’na Rahel, "Paneka’ Bilha, dunor kaula; pondhut sampeyan, kapolong asare, me’ olle andhi’ ana’. Ana’na ekala’a kaula. Daddi kaula bisa ngemban ana’ kalaban parantara’anna Bilha."

4Daddi Bilha laju ekabine Yakub, sarta pas ekapolong tedhung.

5Bilha laju ngandhung, pas rembi’ lalake’.

6Ca’na Rahel, "Allah la apareng kaadilan nolonge sengko’. Tang parnyo’onan ekabbuli, sengko’ eparenge ana’ lalake’." Daddi kana’ jareya laju enyamae Dan.

7Bilha ngandhung pole, pas rembi’ lalake’ keya.

8Ca’na Rahel, "Sengko’ aperrang amba’ pate ban tang taretan, sateya sengko’ mennang." Daddi kana’ jareya enyamae Naftali.

9E bakto Liya apangrasa ja’ aba’na ta’ kera andhi’ ana’ pole, dunorra se anyama Zilpa laju ebagi ka Yakub esoro kabine.

10Zilpa laju andhi’ ana’ dhari Yakub, ana’na lalake’.

11Ca’na Liya, "Pojur sengko’ reya." Daddi kana’ jareya laju enyamae Gad.

12Zilpa pas andhi’ ana’ lalake’ pole dhari Yakub.

13Ca’na Liya, "Saapa sennengnga tang ate! Sateya reng-oreng babine’an bakal ngoca’a ja’ sengko’ reya pojur onggu." Daddi kana’ jareya enyamae Asyer.

14E bakto mosemma oreng anye, Ruben entar ka teggal, pas nemmo bu-tombuwan se nyamana dudaim. Ruben ngala’ buwana, egiba ka Liya, ebuna. Ca’na Rahel ka Liya, "Mara, ra, sengko’ berri’i buwana dudaim ollena ana’na se nemmo e teggal jareya, sakone’ bai."

15Saodda Liya, "Apa gi’ ta’ cokop, ba’na ngala’ tang lake? Sateya ba’na gi’ menta’a dudaim ollena tang ana’ se nemmo e teggal." Ca’na Rahel, "Mon sengko’ eberri’i buwana dudaim ollena ana’na ba’na se nemmo e teggal jareya, dhaggi’ lem-malem Yakub olle tedhung ban ba’na."

16E are jareya Yakub mole dhari teggal e baja asar. Bi’ Liya esanderri. Ca’na Liya, "Dhaggi’ lem-malem sampeyan asaren ban kaula, sabab kaula ampon majar sareng buwana dudaim ollena ana’ kaula se nemmo e teggal." Daddi e malem jareya Yakub tedhung ban Liya.

17Parnyo’onanna Liya ekabbuli bi’ Allah. Liya ngandhung, pas rembi’ lalake’. Jareya ana’na ban Yakub se nomer lema’.

18Ca’na Liya, "Sengko’ eparenge opa bi’ Allah polana sengko’ ngatorragi tang dunor ka tang lake." Daddi kana’ jareya enyamae Isakhar.

19Liya pas ngandhung pole, laju rembi’ lalake’. Jareya ana’na ban Yakub se nomer ennem.

20Ca’na Liya, "Paparengnga Allah ka sengko’ reya talebat bagussa. Sateya tang lake tanto enneng ban sengko’, sabab sengko’ la alahirragi ana’ lalake’ kaennem." Daddi kana’ jareya enyamae Zebulon.

21Saellana jareya Liya rembi’ pole, babine’, enyamae Dina.

22Allah laju emot ka Rahel. Parnyo’onanna Rahel ekabbuli, apareng ana’ ka Rahel jareya.

23Rahel ngandhung, pas rembi’ lalake’. Ca’na Rahel, "Allah la maelang tang kanespa’an; sengko’ eparenge ana’."

24Daddi kana’ jareya enyamae Yusup. Ca’na Rahel pole, "Mandar sengko’ bi’ PANGERAN eparengngana ana’ lalake’ settong aggi’."

25Saellana Rahel rembi’ Yusup, Yakub mator ka Laban, "Kaula nyo’ona edi palemana ka nagara kaula.

26Bine kaula se kadhuwa sareng na’-ana’ kaula ollena se alako ka sampeyan, bi’ kaula padha ebakta’a sadaja. Sampeyan oneng kaula ampon alako amba’ pate."

27Ca’na Laban, "Mara edhingngagi gallu: Sengko’ la tao ja’ PANGERAN aberkadi sengko’ polana ba’na.

28Mara ngoca’ barampa opa se epenta’a ba’na."

29Saodda Yakub, "Sampeyan ampon oneng dibi’ ja’ kaula alako amba’ pate; sape dumbana sampeyan atamba bannya’ polana epeyara kaula.

30Sabellunna badha kaula, dhi’-andhi’na sampeyan sakone’, samangken sampeyan ampon ce’ sogina. PANGERAN ampon aberkadi sampeyan polana kaula. Samangken ampon baktona kaula alakowa kaangguy kaparlowanna ana’ bine kaula dibi’."

31Ca’na Laban, "Daddi barampa se ebajarragiya sengko’ ka ba’na?" Atorra Yakub, "Ampon kaula ta’ osa parenge opa pa-ponapa. Kaula gi’ terrosa meyara’a ebinna sampeyan, sokor sampeyan kasokan narema parnyo’onan kaula paneka:

32Kaula nyo’ona edi are mangken ajalana lebada e nga’-tengnga’anna embi’ sareng dumbana sampeyan; kaula ngala’a saneyap budhu’na dumba se celleng, sareng budhu’na embi’ se lang-belling otabana se toltol. Ganeka saos opa se eso’ona kaula.

33E bingkeng are gampang saos ka sampeyan manabi terro onenga ponapa kaula paneka jujur otaba bunten. Mon sampeyan meyos mareksa’a opa kaula, laju ngoladi badha embi’ se ta’ toltol otabana lang-belling, otabana dumba se ta’ celleng, tanto sampeyan oneng ja’ ganeka kaula ollena ngeco’."

34Ca’na Laban, "Iya, nyaman! Sengko’ narema ka katantowanna ba’na jareya!"

35Tape e are jareya Laban malaen sakabbinna embi’ lake’ se lorek otaba lang-belling ban sakabbinna embi’ pangorbi se lang-belling, toltol otaba se badha te-potena; bariya keya ba-dumba se celleng padha epalaen. Ban-keban jareya esoro owan ka na’-ana’na,

36sarta pas esoro giba pajau dhari Yakub, sampe’ ka kennengngan se jauna tello are parjalanan. Embi’ ban dumba re-karena laju epaoros ka Yakub.

37Yakub laju ngala’ ca’-ranca’ se gi’ biru dhari bungkana hawar, bungkana badam ban bungkana barangan; kole’na sabagiyan ekolbit, sampe’ ranca’ jareya padha katon lang-belling.

38Ca’-ranca’ jareya esaba’ e adha’anna ban-keban jareya, e dhalem baddhana nom-enomanna, sabab embi’ ban dumba jareya kapprana nyake mon teppa’na ngenoma.

39Daddi mon bi’-embi’ jareya esake e adha’anna ca’-ranca’ gella’, budhu’na lorek otaba lang-belling otabana toltol kabbi.

40Yakub malaen ba-dumbana, laju epaaddhep ka bi’-embi’ se lorek ban celleng. Kalaban cara se kantha jareya Yakub andhi’ ebin dibi’ ban ebinna jareya epalaen dhari ebinna Laban.

41Mon ban-keban se baras teppa’na ake-sake, Yakub nyaba’ ca’-ranca’ se ekolbit gella’ e adha’anna, e baddhana nom-enomanna.

42Tape ca’-ranca’ jareya ta’ esaba’ e adha’anna ban-keban se ta’ kowat. Daddi sakabbinna keban se pote jareya ta’ kowat, ban jareya se daddi andhi’na Laban; dineng ban-keban se celleng, se lang-belling ban se toltol jarowa kowat, ban jareya se daddi andhi’na Yakub.

43Kalaban cara se kantha jareya Yakub laju ce’ sogina. Embi’ ban dumbana bannya’, bariya keya ontana, mar-hemarra ban nor-dunorra.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran