Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 24 >> 

1Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Mara dha’ enna’ ka seddi’anna Sengko’, ka attas gunong reya, giba Harun, Nadab ban Abihu, ban para pamimpinna bangsa Isra’il bannya’na pettong polo oreng; pas asojud nyemba ka Sengko’ dhari jauna.

2Pera’ ba’na malolo se olle nyemma’ ka Sengko’, se laen ta’ olle. Ra’yat laenna ta’ olle noro’ ongga ka gunong reya."

3Mosa laju manggi’i ommadda, ban reng-oreng jareya pas eparenge oneng parkara sakabbinna atoran ban papakonna PANGERAN gella’. Oreng Isra’il padha nyaot abareng, oca’na, "Sadaja dhabuna PANGERAN sareng kaula etoro’a."

4Mosa laju nyerrat sakabbinna papakonna PANGERAN jareya. Kalagguwanna gu-laggu Mosa abadhi mezba ban tugu bato dhubellas meggi’ menangka tandhana suku Isra’il se bannya’na dhubellas.

5Mosa laju makon ngangodhadan lalake’an sopaja ngatorragiya kurban obbaran ban nyambelli pe-sape lake’ menangka kurban kasalameddan ka PANGERAN.

6Dharana sape jareya bi’ Mosa sabagiyan esaba’ e jembung, sabagiyan laenna eserammagi ka mezba.

7Samarena jareya Mosa laju mondhut ketab parjanjiyan se aesse papakonna PANGERAN, essena bi’ Mosa emaos epakaja. Reng-oreng Isra’il laju padha ngoca’, "Sadajana dhabuna PANGERAN bi’ kaula etoro’a, sareng elakonana."

8Mosa laju mondhut dhara se ebaddhai bung-jembung gella’, pas eserammagi ka reng-oreng Isra’il. Dhabuna, "Areya’ dhara se daddi segella parjanjiyanna PANGERAN ban ba’na, se ebadha’agi bi’ PANGERAN e bakto marengngagi papakonna reya."

9Saellana jareya Mosa, Harun, Nadab, Abihu ban pamimpinna oreng Yahudi se bannya’na pettong polo oreng, padha ongga ka gunong.

10Reng-oreng jareya padha nangale’e Allahna Isra’il ngadek e attasanna barang se katon akantha palesteran se ekagabay dhari mamatan se barnana bungo akantha langnge’.

11Pamimpinna bangsa Isra’il jareya la padha nangale’e Allah; tape padha tadha’ se epamateya. Saellana jareya kabbi laju padha ngakan ban ngenom areng-bareng.

12Dhabuna PANGERAN ka Mosa, "Mara nyander ka seddi’anna Sengko’ e attas gunong reya. E dhinna’ bi’ Sengko’ ba’na eberri’ana bato dhadhuwa’, iya areya bato se bi’ Sengko’ la etolese sakabbinna Tang hokom, kom-hokom jareya kodu eajarragi ka bangsa Isra’il."

13Mosa ban Yusak, se biyasana abanto Mosa jareya, pas ayap-siyap, Mosa ongga ka gunong kalenggiyanna Allah jareya.

14Mosa apessen ka para pamimpinna bangsa Isra’il se laen, "Nante’ e dhinna’ sampe’ sengko’ ban Yusak abali. Harun ban Hur paggun neng bi’ ba’na e dhinna’. Mon badha parlona, kabala ka se kadhuwa jareya, me’ olle eoros epamare."

15Mosa ongga ka Gunong Sinay, e jadhiya laju katotoban ondhem se kandel.

16Sonar kahadiranna PANGERAN toron ka attassa gunong jareya, noro’ pangabasanna oreng Isra’il, sonar jareya akaton akantha apoy se rabbang e konco’na gunong. Nem are abidda gunong jareya katotoban ondhem gella’. E are se kapeng petto’ PANGERAN adikane Mosa dhari ondhem jareya,

17(24:16)

18Mosa pas terros ongga sampe’ maso’ ka dhalemmanna ondhem jareya. Pa’ polo are pa’ polo malem abidda Mosa badha neng e jadhiya terros.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran