Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 39 >> 

1Bezale’el ban Aholiyab agabay pangangguyya kabakteyan dhari wol bungo, bungo terrong ban mera, se eangguya para imam e bakto ajalannagi kawajibanna e Rowangan Se Socce. Pangangguyya imam se eagemma Harun ekagabay menorot se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

2Efod ekagabay dhari kaen linen se alos, wol bungo, bungo terrong ban mera, sarta bennang emmas.

3Bezale’el ban Aholiyab nempa emmas epatepes sarta epalanjang, pas ethok-ketthok ekagabay bennang se tepes, pas etennon ban kaen linen se alos sarta wol se bungo, bungo terrong ban mera.

4Saellana jareya efod gella’ egabayyagi talena bau dhadhuwa’ se pas ejai’agi ka bagiyan erengnga sopaja efod jareya cekka’a.

5Sabbu’ tennonan alos ekagabay dhari bahan se padha, se ejai’agi ka efod jareya sampe’ daddi settong bagiyan akantha se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

6Se kadhuwa jareya agangse mamatan dalima pas epasang ka dhalem barangka emmas. Kalaban kaahliyanna, se kadhuwa jareya ngokerragi ma-nyamana pottrana Yakub se dhubellas e mamatan jareya.

7Saellana jareya to-bato mamatan jareya epasang ka talena bauna efod menangka tandha parengeddanna suku Isra’il se dhubellas, akantha se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

8Bezale’el ban Aholiyab agabay totobba dhadha dhari bahan se padha ban se ekagabay efod, ban solamanna padha keya.

9Bangonna masagi, pas eleppet madhuwa, lebar ban lanjangnga padha dhu lekor sentimeter.

10Totobba dhadha jareya epobuwi mamatan pa’ baris. E baris se kapeng settong bato dalima, topas ban biduri.

11E baris se kapeng dhuwa’ jamerrut, mamatan bungo ban enten.

12E baris se kapeng tello’ lazuwardi, akek ban kacobung.

13E baris se kapeng empa’ bato pirus, jakut ban ratna campaka. Mamatan se dhubellas jareya epacekka’ ngangguy bennang emmas.

14Saneyap mamatan eokere nyamana sala settong dhari nyamana pottrana Yakub se dhubellas oreng menangka parengeddan ka ku-suku Isra’il se dhubellas.

15Totobba dhadha jareya egabayyagi rantay emmas dhadhuwa’ se epente akantha tale.

16Ban long-kolong emmas dhadhuwa’ se epasang e konco’ bagiyan attas se dhadhuwa’ e totobba dhadha jareya.

17Rantay emmas se dhadhuwa’ gella’ epamaso’ ka long-kolong gella’,

18dineng konco’ laenna se dhadhuwa’ etaleyagi ka pamedhangan se dhadhuwa’, daddi totobba dhadha jareya ekenneng sambung ban bagiyan adha’na talena bauna efod.

19Saellana jareya laju egabayyagi pole long-kolong emmas dhadhuwa’ aggi’ se epasang ka totobba dhadha jareya, e konco’ baba bagiyan dhalemma se nyedding ka efod.

20Samarena laju egabayyagi long-kolong emmas dhadhuwa’ se epasang e bagiyan adha’na talena bauna efod se dhadhuwa’, e seddi’anna sambunganna jai’an abak ka baba, e attassa sabbu’ se ekagabay dhari tennonan se alos.

21Menorot dhabuna PANGERAN ka Mosa, long-kolongnga totobba dhadha jareya esambung ban long-kolongnga efod ngangguy tale bungo, daddi totobba dhadha jareya paggun badha e attassa sabbu’na ban ta’ locot.

22Juba se eangguy e lowaranna efod ekagabay dhari wol bungo.

23Lobangnga le’erra epakoko ban pita tennonan me’ olle ta’ gampang beddha.

24E sakalenglengnga kelleman babana epobuwi rarenggan buwana dalima dhari kaen linen alos ban wol bungo, bungo terrong ban mera, elang-selleng ban gungseng emmas, menorot se edhabuwagi PANGERAN ka Mosa.

25(39:24)

26(39:24)

27Se kadhuwa jareya agabay kameja se eangguyyagiya ka Harun ban tra-pottrana,

28surban, destar ban calana pandha’ dhari linen,

29ban sabbu’ dhari kaen linen se alos, wol bungo, bungo terrong ban mera, erengga ban solaman, akantha se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

30Se kadhuwa jareya agabay keya jamang dhari emmas morne, menangka tandha ja’ Harun ban tra-pottrana jareya la ekusussagi ka PANGERAN. Rarenggan jareya epobuwi okeran se amonye "Ekusussagi ka PANGERAN,"

31sarta epasang e surbanna e bagiyan adha’na, menorot se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

32Dhi-budhina lalakon agabay Kemah Socce jareya laju mare. Oreng Isra’il ngalakone lalakon jareya kabbi akantha se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

33Kemah jareya egiba ka Mosa ban sakabbinna parlengkabanna, bi’ e’-kae’na, ju-kajuna se malang, ga-canggana ban langganna,

34totobba se dhari kole’na embi’ lake’ se epamera, totobba se dhari kole’ se alos, bir-tabir se egabay kodhung,

35Petthe Parjanjiyan se aesse papan bato dhadhuwa’ bi’ kol-pekolla ban kodhungnga,

36meja ban sakabbinna parlengkabanna ban roti sasajinna,

37ko’-tongko’na damar dhari emmas morne mar-damar ban parlengkabanna, mennya’na damar,

38mezba dhari emmas, mennya’ opacara, dupa ro’om, bir-tabirra labangnga Kemah,

39mezba paronggu se ngangguy kaba’ anggi’an dhari paronggu, kaju kol-pekol ban parlengkabanna; cemmong pabaccowan ban langganna,

40jar-lajarra taneyan ban ga-cangga sarta langganna, bir-tabirra labangnga taneyan ban le-talena, jek-rajegga Kemah; sakabbinna parabut se eangguy e dhalem Kemah,

41ban kalambi se eangguya para imam e dhalem kabakteyan e bakto ajalannagi kawajibanna e Rowangan Se Socce sarta kalambi se kusus kaangguy Harun ban tra-pottrana.

42Lalakon jareya kabbi bi’ oreng Isra’il ejalannagi menorot se epakonnagi PANGERAN ka Mosa.

43Bi’ Mosa kabbi padha epareksa, Mosa ngoladi ja’ gabayanna Kemah jareya la padha kabbi ban se epakonnagi PANGERAN. Reng-oreng jareya bi’ Mosa laju eberkadi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 39 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran