Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 119 >> 

1Pojur oreng se odhi’na tadha’ calena ban ta’at ka kom-hokomma PANGERAN.

2Pojur oreng se atoro’ ka papakonna, sarta kalaban gu-onggu ate aehteyar terro kennala ka Pangeran.

3Pojur oreng se odhi’ menorot karsana PANGERAN, ban ta’ ngalakone kajahadan.

4Junandalem marenge papakon ka abdidalem sadaja, sopaja eestowagi kalaban gu-onggu ate.

5Moga ate abdidalem eparengngana koko atoro’ sadajana atoranna Junandalem.

6Manabi abdidalem agateyagi sadajana papakonna Junandalem, tanto abdidalem ta’ kera epamalo.

7Manabi abdidalem ajar parkara potosannepon Junandalem se adil, abdidalem amolja’agi Junandalem kalaban ate se tolos ehlas.

8Abdidalem atoro’a ka kom-hokommepon Junandalem, ja’ dinggallagi abdidalem.

9Oreng ngodha bisa ajaga sopaja odhi’na teptep tadha’ calena manabi atoro’ papakonnepon Junandalem.

10Abdidalem aehteyar epagu-onggu sopaja kennala ka Junandalem, nyo’ona tolong ja’ kantos abdidalem nyaleyot dhari papakonnepon Junandalem.

11Pangajarannepon Junandalem sareng abdidalem esempen e dhalem ate, sopaja abdidalem ta’ kantosa dusa ka Junandalem.

12Abdidalem amolja’agi Junandalem, GUSTE, ajarragi abdidalem sadajana atorannepon Junandalem.

13Abdidalem epakaja aberta’agi sadajana hokom se eparengngagi Junandalem.

14Abdidalem gumbira atoro’ papakonnepon Junandalem, akadi se gadhuwan arta samacemma.

15Abdidalem ajara sadajana pangajarannepon Junandalem, sareng agateyagiya sadajana petoduepon Junandalem.

16Hokommepon Junandalem masenneng ate abdidalem; pangajarannepon Junandalem ta’ ekaloppa’ana sareng abdidalem.

17Pasae ka abdiepon Junandalem ka’dhinto, sopaja abdidalem teptebba odhi’ atoro’ ka papakonnepon Junandalem.

18Bukka’agi mata abdidalem sopaja nengale pangajaran se makasambu’ ate e dhalem hokommepon Junandalem.

19Namong sabatara abdidalem neng e dunnya, ja’ erreppagi papakonna Junandalem dhari abdidalem.

20Ate abdidalem sake’ nanggung kerrong, terro onenga terros kom-hokommepon Junandalem.

21Junandalem maemot oreng se sombong, abasto oreng se nyaleyot dhari papakonnepon Junandalem.

22Palopottagi abdidalem ja’ sampe’ eya-seya otaba ecale reng-oreng gapaneka, sabab abdidalem ngalakone kom-hokommepon Junandalem.

23Sanare sadajana pangobasa asakongkel ngamoso abdidalem, abdiepon Junandalem ka’dhinto mekkera atorannepon Junandalem.

24Sadaja atorannepon Junandalem daddi panasehat abdidalem se masenneng ate abdidalem.

25Abdidalem tedhung e dhalem abu; pabaliyagi odhi’ abdidalem akadi asalla menorot janji se edhabuwagi Junandalem.

26Abdidalem ngakone tengka abdidalem, Junandalem laju nyaodi; ajari abdidalem atorannepon Junandalem.

27Tolong abdidalem sopaja ngarte ka kom-hokommepon Junandalem, pangajarannepon Junandalem se makasambu’ ate sareng abdidalem badhi epekker.

28Ate abdidalem ancor lantaran sossa, pakowattagi abdidalem menorot janjiepon Junandalem.

29Jauwagi abdidalem dhari jalan se sala, lantaran kabecce’annepon Junandalem, ajari abdidalem hokommepon Junandalem.

30Abdidalem ampon mele ta’ada ka Junandalem, papakonnepon Junandalem ekaemodana terros.

31Sadaja atorannepon Junandalem sareng abdidalem ampon etoro’, adhu GUSTE, ja’ kantos abdidalem epamalo.

32Kalaban ate senneng abdidalem atoro’a ka dhabuepon Junandalem, sabab sareng Junandalem abdidalem epalebbi ngarte.

33Ngereng ajari abdidalem, GUSTE, artena sadaja atorannepon Junandalem, sopaja abdidalem kengeng atoro’ kantos aher.

34Pangarteyagi abdidalem ka hokommepon Junandalem sopaja etoro’ sareng abdidalem, ejalannagi kalaban gu-onggu ate.

35Moga abdidalem kokowa neggu’i papakonnepon Junandalem, sabab gapaneka se ekasennengnge abdidalem.

36Parenge abdidalem pangaterro kaangguy ta’at ka kom-hokommepon Junandalem, ngalangkonge pangaterro se sogiya.

37Jaga’agi ja’ kantos abdidalem nyerser barang se ta’ aguna, parenge abdidalem odhi’ menorot kasokannepon Junandalem.

38Pakokowagi ka abdidalem janjiepon Junandalem, se eparengngagi Junandalem ka oreng se ta’at ka Junandalem.

39Jauwagi abdidalem dhari se nako’e ate, eya-seya oreng, sabab hokommepon Junandalem talebat sae.

40Parenge abdidalem odhi’ se anyar, sabab Junandalem adil, abdidalem terro atoro’a ka kom-hokommepon Junandalem.

41Adhu GUSTE, ngereng duduwagi saponapa kataresna’annepon Junandalem ka abdidalem, parenge salamet abdidalem menorot janjiepon Junandalem.

42Sopaja abdidalem kengenga nyaodi oreng se ya-nyeya abdidalem, sabab abdidalem ngandellagi dhabuepon Junandalem.

43Nyo’ona tolong abdidalem sopaja ros-terrosan acaca salerressa, sabab abdidalem ngarep potosannepon Junandalem.

44Abdidalem neggu’ana kom-hokommepon Junandalem salanjangnga.

45Abdidalem badhi odhi’a bebas polana aehteyar atoro’ ka pangajarannepon Junandalem.

46Paratorannepon Junandalem sareng abdidalem eberta’agiya ka to-rato, ban abdidalem ta’ kera epamalo.

47Kasennengngan abdidalem ngalakone papakonnepon Junandalem, sabab abdidalem esto ka papakon gapaneka.

48Abdidalem ngargai sareng esto ka papakonnepon Junandalem, hokommepon Junandalem epekkera epadhalem sareng abdidalem.

49Kaemodi janjiepon Junandalem ka abdidalem ka’dhinto, janji se madhateng pangarebban ka abdidalem.

50Se alepor abdidalem e dhalem kasangsara’an, enggi ka’dhinto janjiepon Junandalem maodhi’ abdidalem.

51Oreng sombong ya-nyeya abdidalem ce’ sarana, tape abdidalem ta’ nyalethong dhari kom-hokommepon Junandalem.

52Abdidalem emot ka hokommepon Junandalem se ampon badha dhari jaman dhimen, daddi ate abdidalem laju talepor, GUSTE.

53Abdidalem ce’ peggella ka oreng jahat, sabab reng-oreng gapaneka adinggallagi kom-hokommepon Junandalem.

54E dhalem odhi’ abdidalem se pandha’ e bume, hokommepon Junandalem sareng abdidalem ebadhi nyanyeyan pojiyan.

55E baja malem abdidalem emot ka Junandalem, GUSTE, hokommepon Junandalem sareng abdidalem teptep eteggu’i.

56Abdidalem manggi kasennengngan e dhalem atoro’ papakonnepon Junandalem.

57Namong Junandalem se ekaterro abdidalem, GUSTE, abdidalem ajanji ajalannagiya pangajarannepon Junandalem.

58Abdidalem nyo’on kabellasannepon Junandalem kalaban gu-onggu ate, kaneserre abdidalem menorot janjiepon Junandalem.

59Abdidalem ampon mekkere tengka pola abdidalem, sareng ajanji atoro’a ka paratorannepon Junandalem.

60Abdidalem ru-kaburu sareng ta’ anante’, duliya ajalannagi papakonnepon Junandalem.

61Oreng jahat masang jaring macalaka’a abdidalem, namong abdidalem ta’ loppa ka hokommepon Junandalem.

62Tengnga malem abdidalem jaga asokkora ka Junandalem lantaran sadaja kapotosannepon Junandalem se adil.

63Abdidalem akanca sareng sadajana oreng alem, sadajana oreng se ajalannagi papakonnepon Junandalem.

64Bume possa’ sareng kataresna’anna Junandalem, GUSTE, ajari abdidalem sadajana atorannepon Junandalem.

65Junandalem neptebbi janji, GUSTE, sareng apareng kabecce’an ka abdiepon.

66Parenge abdidalem hekmat sareng pangataowan, sabab abdidalem parcaja ka papakonnepon Junandalem.

67Sabellunnepon eokom, abdidalem nyalethong, samangken abdidalem neggu’i papakonnepon Junandalem.

68Sabab Junandalem sae, sareng alampa’agi se sae, ajari abdidalem kom-hokommepon Junandalem.

69Abdidalem epetenna oreng se sombong, namong abdidalem kalaban gu-onggu ate atoro’ ka kom-hokommepon Junandalem.

70Reng-oreng gapaneka ta’ ngarte, namong monggu ka abdidalem kom-hokommepon Junandalem masenneng ate.

71Pajat sae abdidalem eokom sareng Junandalem, sopaja abdidalem onenga ka sadajana katantowannepon Junandalem.

72Monggu ka abdidalem hokommepon Junandalem lebbi arga katembang sadajana emmas sareng salaka e dunnya.

73Junandalem se nyepta’agi sareng abadhi abdidalem, parenge abdidalem pangarteyan kaangguy ajar papakonnepon Junandalem.

74Oreng alem tanto senneng manabi nengale abdidalem, sabab abdidalem ngarep ka janjinepon Junandalem.

75Abdidalem oneng potosannepon Junandalem adil, GUSTE, abdidalem sareng Junandalem eokom lantaran Junandalem esto.

76Kataresna’annepon Junandalem moga daddiya panglepor ka abdidalem, menorot janjiepon Junandalem ka abdiepon.

77Kaneserre abdidalem, sopaja abdidalem odhi’ terros, sabab hokommepon Junandalem masenneng ate abdidalem.

78Moga oreng se sombong olleya malo lantaran metenna abdidalem ka’dhinto, namong abdidalem epadhalemma mekkera papakonnepon Junandalem sadajana.

79Moga oreng alem nyanderra ka abdidalem, sadajana oreng se oneng ka kom-hokomma Junandalem.

80Moga ate abdidalem ta’ nyalethonga dhari kom-hokommepon Junandalem, sopaja abdidalem ta’ kantosa malo.

81Abdidalem sanget ngarep kasalameddan dhari Junandalem; abdidalem ngarep janjiepon Junandalem.

82Mata abdidalem pendhet anante’ Junandalem se neptebbana janji, abdidalem atanya, "Bilaepon Junandalem alepora abdidalem?"

83Kole’ abdidalem kero’ akadi kanthongnga anggur se alpo’, namong katantowannepon Junandalem teptep abdidalem emot.

84Kantos bilaepon abdiepon Junandalem ka’dhinto kodu sabbar terros? Bilaepon Junandalem badhi ngokom reng-oreng se nyerser abdidalem?

85Oreng se ta’ ta’at ka hokommepon Junandalem, ngale lobang ajebbaga abdidalem.

86Sadajana hokommepon Junandalem kengeng eandellagi, nyo’ona tolong abdidalem, sabab abdidalem eserser ta’ kalaban badha margana.

87Reng-oreng gapaneka para’ ahasela mate’e abdidalem, namong abdidalem ta’ ngenthengngagi papakonnepon Junandalem.

88Nyo’ona salamet abdidalem, sabab Junandalem teptep taresna, sopaja abdidalem kengenga atoro’ ka hokommepon Junandalem.

89GUSTE, dhabuepon Junandalem koko salanjangnga, langgeng e dhalem sowarga.

90Kaestowannepon Junandalem ta’ aoba dhari jaman ka jaman, Junandalem maddek bume kantos badha saterrossa.

91Sadaja se badha samangken ka’dhinto badha lantaran dhabuepon Junandalem, sabab sadajana padha abdiepon Junandalem.

92Ja’ sakenga kom-hokommepon Junandalem ta’ daddi somberrepon kasennengnganna ate abdidalem, tanto abdidalem ampon mate e bakto nyandhang sangsara.

93Salanjangnga abdidalem ta’ ngenthengngagiya papakonnepon Junandalem, sabab kalaban papakon ka’dhinto Junandalem maodhi’ abdidalem.

94Nyo’ona salamet abdidalem, GUSTE, sabab abdidalem ka’dhinto kaagungannepon Junandalem, abdidalem ampon aehteyar atoro’ ka kapotosannepon Junandalem.

95Oreng jahat anante’ mateyana abdidalem, namong abdidalem teptep agateyagiya hokommepon Junandalem.

96Abdidalem nengale se samporna jugan badha batessa, namong papakonnepon Junandalem se lerres samporna.

97Saponapa estona abdidalem ka hokommepon Junandalem, Guste, sareng abdidalem epekker saare benteng.

98Abdidalem terros emot ka papakonnepon Junandalem, se andaddiyagi abdidalem lebbi bicaksana katembang sareng so-moso abdidalem.

99Pangarteyan abdidalem ngalangkonge pangarteyannepon ru-guru abdidalem, sabab abdidalem terros mekkere sadajana papakonnepon Junandalem.

100Abdidalem lebbi paham dhari reng-oreng se towa, sabab abdidalem neggu’i sadajana katantowannepon Junandalem.

101Abdidalem ajauwi sadajana kajahadan, polana terro ta’ada ka pangajarannepon Junandalem.

102Abdidalem ta’ ngenthengngagi hokommepon Junandalem, sabab Junandalem dibi’ se ngajari abdidalem.

103Dhabuwepon Junandalem talebat manessa, amanesan dhari maddu rassana!

104Kom-hokommepon Junandalem madhateng pangarteyan ka abdidalem, kantos abdidalem ta’ poron ka lalakon se juba’.

105Dhabuwepon Junandalem daddi damar se nera’e tengka’ abdidalem, cajana nera’e jalan abdidalem.

106Abdidalem neptebbana janji sareng sompa, badhi neggu’ana katantowannepon Junandalem se adil.

107Abdidalem talebat nyangsara, GUSTE, jaga’agi odhi’ abdidalem menorot janjiepon Junandalem.

108Kasokana Junandalem narema du’a sokkor abdidalem, GUSTE, sareng ajari abdidalem kom-hokommepon Junandalem.

109Abdidalem ros-terrosan abandha nyaba, namong abdidalem ta’ loppa ka sadajana hokommepon Junandalem.

110Oreng jahat masang barajak kaangguy abdidalem, namong abdidalem ta’ adinggallagi hokommepon Junandalem.

111Papakonnepon Junandalem sangkolan abdidalem salanjangnga, se maperak ate abdidalem ros-terrosan.

112Abdidalem terro ta’ada ka katantowannepon Junandalem kantos abdidalem napa’ ka ajal.

113Abdidalem esto ka kom-hokommepon Junandalem, abdidalem baji’ ka oreng se kaestowannepon ka Junandalem nga-satengnga.

114Junandalem se abillai sareng ngaobi abdidalem, abdidalem ngarep ka janjiepon Junandalem.

115He oreng jahat, jauwi sengko’! Sengko’ ngestowagi papakonna tang Allah.

116Parenge abdidalem kakowadan menorot janjiepon Junandalem sopaja abdidalem bisa’a odhi’; ja’ kantos abdidalem epakoceba e dhalem pangarebban.

117Teggu’agi abdidalem sopaja salamet, sareng ros-terrosan agateyagi papakonnepon Junandalem.

118Junandalem nolak reng-oreng se nyalethong dhari katantowannepon Junandalem, parcoma saos tepowannepon reng-oreng gapaneka.

119Sadajana oreng jahat sareng Junandalem eanggep kas-rakas, daddi abdidalem ngestowagi kom-hokommepon Junandalem.

120Abdidalem ngetter tako’ ka Junandalem, ate tako’ ka kapotosannepon Junandalem.

121Abdidalem ampon ngalakone sadajana se adil sareng lerres, ja’ passra’agi abdidalem ka tanangnga moso.

122Ngereng ajanji Junandalem nolonga abdidalem, ja’ kantos abdidalem etendhes reng-oreng se angko.

123Mata abdidalem peddi anante’ bantowannepon Junandalem se madhateng kasalameddan, abdidalem anante’ pambebasan se ejanjiyagi Junandalem.

124Kabellasi abdidalem menorot kataresna’annepon Junandalem, sareng ajari abdidalem katantowannepon Junandalem.

125Abdidalem ka’dhinto abdiepon Junandalem, ngereng abdidalem pangarteyagi, sopaja abdidalem paham ka papakonnepon Junandalem.

126Samangken ampon napa’ baktona, GUSTE, Junandalem ngokom reng-oreng se nerrak hokommepon Junandalem.

127Abdidalem ngargai papakonnepon Junandalem ngalangkonge emmas, ngalangkonge emmas sokkla.

128Daddi abdidalem odhi’ menorot sadaja petoduwepon Junandalem; abdidalem baji’ ka tengka se nyalethong.

129Sadajana paratorannepon Junandalem makasambu’ ate, daddi sareng abdidalem etoro’ kalaban gu-onggu ate.

130Manabi eterrangngagi, pangajarannepon Junandalem madhateng terrang, marenge pangarteyan ka oreng se majja atena.

131Nyaba abdidalem nga’-engnga’an rep-ngarep papakonnepon Junandalem.

132Ngereng atole ka abdidalem, kaneserre abdidalem, akadi panganeserrepon Junandalem ka reng-oreng se taresna ka Junandalem.

133Pakokowagi tengka’ abdidalem menorot janjiepon Junandalem, ja’ panneng abdidalem ekobasae oreng jahat.

134Pabebassagi abdidalem dhari reng-oreng se nendhes abdidalem, sopaja abdidalem kengenga ta’at ka paratorannepon Junandalem.

135Berkadi abdidalem sareng kahadirannepon Junandalem, sareng ajari abdidalem katantowannepon Junandalem.

136Aeng mata abdidalem agili akadi songay, lantaran hokommepon Junandalem ta’ eta’adi manossa.

137Junandalem adil, GUSTE, hokommepon Junandalem lerres sadaja.

138Kon-papakon se eparengngagi Junandalem adil sareng ekenneng andellagi.

139Ate abdidalem panas, rabbang rassana, sabab moso abdidalem loppa ka pangajarannepon Junandalem.

140Janjiepon Junandalem koko sareng kengeng eparcaja, abdidalem ce’ estona ka janji gapaneka.

141Abdidalem ka’dhinto kene’ sareng nespa, namong ta’ ngenthengngagi pangajarannepon Junandalem.

142Kaadilannepon Junandalem ta’ aoba salanjangnga, hokommepon Junandalem lerres saterrossa.

143Abdidalem rekong sareng sossa, namong katantowannepon Junandalem maperak ate abdidalem.

144Atorannepon junandalem adil salanjangnga; parenge abdidalem pangarteyan sopaja odhi’a saterrossa.

145Abdidalem aserro ka Junandalem kalaban gu-onggu ate; saodi abdidalem, GUSTE, abdidalem atoro’a ka papakonnepon Junandalem.

146Abdidalem aserro ka Junandalem parenge salamet abdidalem, abdidalem neggu’ana atorannepon Junandalem.

147Gu-laggu abdidalem jaga, aserro nyo’on tolong; abdidalem ngarep janjiepon Junandalem.

148Samalem benteng abdidalem ta’ tedhung, mekkere pangajarannepon Junandalem.

149Peyarsa’agi abdidalem lantaran kataresna’annepon Junandalem, GUSTE, jaga’agi odhi’ abdidalem lantaran kaadilannepon Junandalem.

150Oreng se nyerser abdidalem ampon semma’, reng-oreng gapaneka gadhuwan maksod jahat sareng ta’ marduli hokommepon Junandalem.

151Namong Junandalem semma’, GUSTE, sadaja papakonnepon Junandalem tadha’ salana.

152Dhari gi’ dhimen abdidalem oneng dhari sadajana pangajarannepon Junandalem, ja’ sadajana papakon gapaneka eteptebbagi kaangguy salanjangnga.

153Oladi kasangsara’an abdidalem, pasalamettagi abdidalem sabab abdidalem ta’ ngenthengngagi hokommepon Junandalem.

154Billa’agi abdidalem e dhalem parkara sareng pabebassagi abdidalem; pasalamettagi abdidalem menorot dhabuwepon Junandalem.

155Oreng jahat ta’ kera epasalamet sabab ta’ atoro’ ka kom-hokommepon Junandalem.

156Raja onggu kabellasannepon Junandalem, GUSTE, parenge salamet abdidalem menorot kaadilannepon Junandalem.

157Bannya’ oreng se ngamoso sareng se nyerser abdidalem, namong abdidalem ta’ ngenthengngagi paratorannepon Junandalem.

158Abdidalem baji’ nengale para pangkiyanat ka’dhissa’, sabab reng-oreng gapaneka ta’ atoro’ ka pangajarannepon Junandalem.

159Oladi, GUSTE, saponapa kaestowan abdidalem ka papakonnepon Junandalem, pasalamettagi abdidalem lantaran kataresna’annepon Junandalem.

160Dhabuepon Junandalem lerres sadaja, sadaja hokommepon Junandalem se adil teptep salanjangnga.

161Reng-oreng se kobasa nyerser abdidalem ta’ kalaban badha margana, namong coma hokommepon Junandalem se ekatako’e abdidalem.

162Janjiepon Junandalem maperak abdidalem akadi oreng se manggi arta.

163Abdidalem baji’ ka sadajana kalecegan, namong abdidalem esto ka hokommepon Junandalem.

164Abdidalem asokkor ka Junandalem ros-terrosan, lantaran hokommepon Junandalem se adil.

165Oreng se esto ka hokommepon Junandalem aman sareng taremtem, ta’ kera badha oreng se bisa lang-ngalange.

166Abdidalem anante’ kasalameddan dhari Junandalem, GUSTE, sadaja papakonnepon Junandalem sareng abdidalem elakone.

167Abdidalem ta’at ka sadajana hokommepon Junandalem, sareng ngestowagi papakon gapaneka kalaban gu-onggu ate.

168Abdidalem ta’at ka papakon sareng petoduepon junandalem, sabab Junandalem ngoladi sadaja se elakone abdidalem.

169Moga serroepon abdidalem napa’a ka Junandalem, GUSTE, parenge abdidalem pangarteyan, menorot janjiepon Junandalem.

170Moga parnyo’onan abdidalem napa’a ka Junandalem parenge salamet abdidalem menorot janjiepon Junandalem.

171Abdidalem amolja’agiya Junandalem ros-terrosan, sabab Junandalem ngajari abdidalem katantowannepon Junandalem.

172Abdidalem terro anyanyeyagiya janjiepon Junandalem, sabab papakonnepon Junandalem adil sadaja.

173Moga Junandalem ehlasa ros-terrosan nolong abdidalem, sabab abdidalem asoka’an atoro’ ka paratorannepon Junandalem.

174Ate abdidalem talebat ngarep kasalameddan dhari Junandalem, hokommepon Junandalem magumbira ate abdidalem.

175Edine abdidalem odhi’, sopaja abdidalem amolja’agi Junandalem, moga sadaja katantowannepon Junandalem nolong abdidalem.

176Abdidalem sala jalan akadi dumba se elang, daddi ngereng meyos ka ka’dhinto, sareyagi abdiepon Junandalem ka’dhinto sabab abdidalem ta’ ngenthengngagi papakonnepon Junandalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 119 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran