Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 >> 

1Kaula atanya: Ponapa Allah ampon mowang ommadda dibi’? Tanto bunten! Kaula dibi’ oreng Isra’il toronanna Ibrahim, dhari suku Benyamin.

2Bunten! Allah ta’ mowang ommadda se ampon epele Salerana dhari dha’-adha’na. Sampeyan oneng ponapa se etoles e dhalem Alketab parkara Eliya, e bakto salerana agugat parkara Isra’il ka Allah. Dhabuna Eliya,

3"Guste, reng-oreng ka’dhinto’ mate’e bi-nabbi sareng maancor sadajana kennengnganna ngatorragi kurban ka Junandalem. Samangken namong kare abdidalem, ban reng-oreng gapaneka mateyana abdidalem."

4Ponapa jawabanna Allah ka Eliya? Dhabuna, "Sengko’ la malaen oreng pettong ebu kaangguy Sengko’ dibi’. Reng-oreng jareya ta’ tao nyemba Diba Ba’al."

5Sapaneka jugan samangken paneka; badha reng-oreng sakone’ se epele Allah polana rahmadda.

6Salerana mele reng-oreng gapaneka adhasar rahmadda, banne adhasar lalakonna reng-oreng ganeka. Sabab manabi peleyanna Allah ganeka adhasar ka lalakonna manossa, rahmadda Allah ganeka banne rahmat se saongguna.

7Daddi kadi ponapa? Ommat Isra’il ta’ ngaolle se esare aba’na. Se ngaolle ganeka namong reng-oreng peleyanna Allah, se namong sakone’. Se laen cengkal ta’ poron merengngagi tembalanna Allah.

8Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi kantha reya, "Ate ban pekkeranna reng-oreng jareya bi’ Allah epabudhu; ban sampe’ sateya reya matana reng-oreng jareya ta’ bisa nangale’e ban kopengnga ta’ bisa ngedhing."

9Daud adhabu jugan, Dina ta-pestana reng-oreng jareya me’ olle daddi jebbak ka aba’na dibi’, me’ olle daddi lobang se matabalusok aba’na ban maancor badanna!

10Mandar pettengnga matana ban ta’ nangale pa-apa; mandar reng-oreng jareya bungko’a salanjangnga."

11Kaula atanya pole: E bakto oreng Yahudi gaggar, ponapa kadaddiyan gapaneka emaksottagi sopaja reng-oreng ganeka ancora? Bunten! Tape polana reng-oreng ganeka dusa, kantos bangsa laen se epasalamet, ban bangsa Yahudi arassa ere ka bangsa laen ganeka.

12Polana bangsa Yahudi ta’ atoro’ ka kasokanna Allah, sa-bangsa laen eberkadi sareng Allah. Ponapa pole manabi hubunganna bangsa Yahudi sareng Allah ampon sae pole; tanto araja’an pole berkat se eparengngagi Allah.

13Tape samangken kaula acaca’a ka tan-taretan se banne Yahudi! Kantos samangken, saabidda daddi rasul e antarana sa-bangsa se banne Yahudi, kaula talebat ngargai lalakon ganeka.

14Kaula ngarep bangsa kaula dibi’ arassa ere, sopaja kalaban cara gapaneka kaula bisa masalamet sabagiyan e antarana reng-oreng gapaneka.

15Polana bangsa kaula ganeka etolak sareng Allah, hubunganna dunnya sareng Allah sae pole; ponapa pole mon bangsa kaula ganeka etarema sareng Allah! Tanto gapaneka padha sareng oreng se mate odhi’ pole!

16Mon roti sakerra’ se eketthok dha’-adha’ eatorragi ka Allah, artena roti ganeka sadajana eatorragi ka Allah jugan. Mon ramo’na kajuwan kaagunganna Allah, ka-cangkana kaagunganna jugan.

17Sabagiyan dhari ka-cangkana bungkana jaitun — enggi paneka reng-oreng Yahudi — ampon eketthok. E lampadda thok-ketthoganna ecangkokkagi cangkana jaitun alas, enggi paneka tan-taretan se banne Yahudi.

18Daddi sampeyan ja’ nganggep entheng ka reng-oreng se ampon eketthok akadi cangka ganeka. Sampeyan kodu emot ja’ sampeyan dibi’ coma cangka; ban banne cangka se makane ramo’, tape ramo’ se makane cangka.

19Tape Sampeyan tantona adhabu, "Tape ka-cangka jareya eketthok sopaja sengko’ bisa ecangkokkagi ka bungkana!"

20Ganeka lerres. Tape reng-oreng ganeka ebuwang polana ta’ parcaja, dineng sampeyan etarema polana sampeyan parcaja. Daddi sampeyan ja’ sombong polana ganeka; sabaligga sampeyan kodu tako’.

21Sabab mon Allah ta’ arassa eman se mowanga reng-oreng Yahudi se akadi ka-cangka se asli ka’issa’, sampeyan ja’ nyangka Allah bakal arassa’a eman mowanga sampeyan!

22Daddi e dhalem hal paneka sampeyan sareng kaula sadaja oneng saponapa saena Allah paneka, ban saponapa jugan kerrassa Salerana. Salerana ta’ gung-tanggung ngokom oreng se dusa, nangeng Salerana sae ka sampeyan — asal sampeyan teptep odhi’ dhari kasaeyanna. Mon bunten, sampeyan tanto ebuwang jugan.

23Ban reng-oreng Yahudi ka’issa’, mon ambu se ta’ parcaja, tanto etarema pole, sabab Allah kobasa narema pole reng-oreng ganeka.

24Tan-taretan se banne Yahudi parompama’anna cangkana bungkana jaitun alas. Daddi, mon sampeyan, maske ta’ cocok sareng tabi’adda sampeyan, ekenneng cangkokkagi ka bungkana jaitun se asli, ponapa pole oreng Yahudi se eompama’agi ka-cangkana bungkana jaitun. Tanto jang gampangan pole monggu ka Allah kaangguy mabali reng-oreng ganeka ka bungkana jaitunna reng-oreng ganeka dibi’.

25Tan-taretan! Kaula ngarep sampeyan ja’ apangrasa ampon oneng parkara ponapa’a saos. Sabab badha settong parkara se daddi karsana Allah, nangeng gi’ tadha’ oreng se onenga. Ban sampeyan bi’ kaula samangken ebala’ana, me’ olle oneng, enggi paneka: Sabagiyan dhari reng-oreng Yahudi cengkal, nangeng se kantha ganeka banne kaangguy saterrossa, pera’ sampe’ mon bannya’na reng-oreng se banne Yahudi se ngadhep ka Allah ampon genna’.

26Daddi reng-oreng Yahudi bakal salamedda. Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Rato Panyalamet bakal rabuwa dhari Siyon; Salerana maelanga sakabbiyanna kajahadan dhari toronanna Yakub.

27Sengko’ mabadha’a parjanjiyan reya bi’ reng-oreng jareya e bakto Sengko’ nyapora sa-dusana."

28Sarrena oreng Yahudi ta’ poron narema Kabar Bagus dhari Allah, oreng Yahudi daddi mosona Allah; ban gapaneka la’-mala’ madhateng kaontongan ka sampeyan se banne Yahudi. Nangeng sarrena reng-oreng Yahudi ganeka peleyanna Allah, daddi teptep ekaase’e sareng Allah polana bangatowana.

29Sabab mon Allah mele oreng ban aberkadi oreng ganeka, Allah ta’ kera maburung barang se ampon elampa’agi Salerana.

30Gi’ dhimen sampeyan ta’ ta’at ka Allah. Nangeng samangken Allah anyata’agi ja’ sampeyan ampon bebas dhari kasala’an, lantaran reng-oreng Yahudi ta’ ta’at.

31Sapaneka jugan reng-oreng Yahudi ka’issa’. Samangken reng-oreng Yahudi ganeka ta’ atoro’ ka Allah sopaja sampeyan enyata’agi bebas dhari kasala’an.

32Sabab sareng Allah sadajana ommat manossa edinggal ekobasae pekkeran se ta’ poron ta’at, sopaja Salerana bisa noduwagi bellas asena ka reng-oreng ganeka sadajana.

33Sogi onggu Allah paneka! Raja onggu kabicaksana’anna sareng pangataowanna! Pasera se bisa nalektegi kapotosan-kapotosanna? Pasera se bisa ngarte ra-carana Allah alampa’agi lalakon?

34E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Sapa se tao ka panggaliyanna Pangeran? Sapa se bisa la-malae Salerana?

35Sapa se tao tor-ngatore ka Pangeran sampe’ bisa nyo’on les-bales?"

36Allah se nyepta’agi sabarang se badha. Sabarang se badha paneka dhari Allah ban kaagem Allah. Molja’agi Allah salanjangnga! Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Roma 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran