Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Zakaria 9 >> 

1Reya’ sen-pessenna PANGERAN. Salerana la motossagi ngokoma nagara Hadrakh ban kottha Damsyik. Banne pera’ ku-suku Isra’il, tape ibu kotthana Siria kaagunganna PANGERAN keya.

2Hamat se batessa masettong ban Hadrakh kaagunganna keya, bariya keya tha-kottha Tirus ban Sidon ban sakabbinna kaahliyanna pandhudhu’na.

3Tirus la agabay teng-binteng kaangguy kaparlowanna dibi’ ban nombuk emmas ban salaka ce’ bannya’na sampe’ daddi barang biyasa akantha beddhi ban cellot e lorong.

4Tape bi’ Pangeran epameskena. Dhi’-andhi’na kottha jareya ebuwanga kabbi ka dhalem tase’ ban kottha jareya dibi’ bakal tompessa ekello’ apoy.

5Kottha Askelon ban Gaza bakal nangaleyana jareya ban pas arassa’a tako’. Ekron bakal nangaleyana keya, pas kaelangan sakabbinna pangarebbanna. Gaza bakal kaelangana ratona, ban Askelon bakal seppeya ta’ ekennengnge oreng.

6Asdod bakal ekennengngana reng-oreng dhari bangsa camporan. PANGERAN adhabu, "Oreng Filistin se angko rowa bi’ Sengko’ epatompessa.

7Reng-oreng jareya bakal ta’ ngakana pole daging se gi’ badha dharana otabana kakanan laen se daddi larangan. Karena reng-oreng jareya se gi’ odhi’ bakal daddiya Tang ommat ban eanggebba menangka bagiyanna suku Yehuda. Ekron bakal daddiya anggotana Tang ommat, akantha oreng Yebus e jaman lamba’.

8Sengko’ ajaga’a Tang tana ban ngaddhanga kan-pasukan manca se lebada e jadhiya. Sengko’ ta’ ngedinana oreng se dujan nyecce’ oreng laen ajaja Tang ommat. Sabab Sengko’ la nangale’e kasangsara’anna ba’na."

9He, pandhudhu’ Siyon, mara paperak! He, pandhudhu’ Yerusalim, mara asorak! Abas! Ratona rabu abakta kamennangan! Salerana rato se adil se abakta kasalameddan. Tape andhap asor parabuna, netene hemar, hemar se gi’ ngodha.

10PANGERAN ngandika, "Ta-kareta perrang dhari Efraim bi’ Sengko’ ebuwanga, sakabbinna jaran Yerusalim epamosna’a ban sakabbinna pana epaancora. Ratona ba’na bakal ngerema epabalattra’a kabar parkara karokonan e antarana sa-bangsa. Dhari tase’ ka tase’ Salerana bakal kobasa’a, dhari Songay Efrat sampe’ ka konco’na dunnya."

11PANGERAN adhabu ka ommadda, "Bit parjanjiyan se ekagabay Sengko’ ban ba’na, parjanjiyan se eessa’agi ngangguy dharana kurban tor-ator, Sengko’ mabebasa ra’yadda ba’na se nanggung sangsara e pambuwangan akantha oreng se takorong e somor se tadha’ aengnga.

12Mara abali reng-oreng buwangan, sateya ba’na la andhi’ pangarebban. Abali ka kennengnganna pangaobanna, Sengko’ paggun aberkadana ba’na. Edhingngagi: Bi’ Sengko’ ba’na eberkadana tekel dhuwa’na lantaran sakabbinna kasangsara’an se la etanggung ba’na.

13Yehuda bi’ Sengko’ egabaya panana pahlawan, ban Isra’il egabaya pana se la eocola. Pandhudhu’ Siyon bi’ Sengko’ egabaya peddhang; Sengko’ nyerranga oreng Yunani bi’ peddhang jareya."

14PANGERAN bakal ngatona ka ommadda, na-panana eocol akantha dhap-keddhap. GUSTE Allah Se Mahatenggi nopeya tarompet tandha nyerranga, pas alomampa maju alabbu ka kaleng busbus dhari lao’.

15Ommadda masthe eparenge pangaoban, sampe’ mosona kabbi padha epakala. Akantha cerrengnga oreng se mabu’ nom-enoman, kantha jareya tharadda reng-oreng jareya e dhalem paperrangan. Akantha dharana kurban se etotta’ ka attassa mezba, kantha jareya dharana mosona se ngalowa.

16Mon are jareya la napa’, PANGERAN bakal masalamedda ommadda, akantha oreng ngowan panyalamet dumbana dhari babaja. Reng-oreng jareya bakal nyonara e tanana PANGERAN, akantha mamatanna jamang se anap-garennap.

17Saapa bagussa dhaggi’ tanana PANGERAN, saapa bagussa ban leburra! E jadhiya anggur ban gandum ceppet tombuna, andaddiyagi ngangodhadan atamba kakowadanna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Zakaria 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran