Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 3 >> 

1Idep dia-dia! Mésén tu’ung momang hitut widang de Mori Keraéng latang te ité, wiga ité téti ciri anakN. Tu’ung kéta dé, te ité ho’o anak de Mori Keraéngt. Hitu tara toé pecing itén lino ho’o, ai lino ho’o toé pecing Mori Keraéngy.

2Asé-ka’én ata momang laku! Te ho’on ité anak de Mori Keraéngt, maik toé di si’ang ného niay mosé dité tai. Maik pecing lité, émé cai hi Kristus tai, ité te ciri cama ného Hiat. Du hitu po ngancéng lélo dungka lité Hia, te ného niay cetu’ungn taraN.

3Sanggéd atat bengkes te ciri cama agu hi Kristus, lami wekid te nggeluk moséd, ai hi Kristus hitu nggelukN.

4Céing ata pandé ndékok, hia lagé perénta de Mori Keraéng, ai ndékok hitu ngong lagé perénta de Mori Keraéng.

5Pecing le méu, te Hia mai kudut ampong sanggéd ndékok. Oné Hia toé kéta manga ndékok.

6Néténg ata situt nai ca anggit agu tuka ca léléng agu hi Kristus, toé pandé ndékok kolés ga. Néténg ata situt ruda kid pandé ndékok, hia toé dé’it ita agu pecing hi Kristus.

7Sanggéd anak daku! Néka kéta ondang cengatan koé te pandé wéléng méu. Céing ata pandé molor, ata hitu molor ného hi Kristus.

8Céing ata pandé ndékok kin, ata hitu mai oné-mai jing da’atn, ai pu’ung du wangkan muing jing da’at ruda olo kétay pandé ndékokn. Latang te hitu dé tara cain Anak de Mori Keraéng, kudut pandé ampus taungs sanggéd gori de jing da’at.

9Néténg ata siot loas oné-mai Mori Keraéngd, hia toé ruda olo pandé ndékok, ai gauk de Mori Keraéng manga oné hiay. Hia toé tédéng pandé ndékok, ai hia loas oné-mai Mori Keraéngn.

10Ho’os tarad sanggéd anak de Mori Keraéng ko anak de jing da’at: ata siot pandé molor, loas oné-mai Mori Keraéngd. Maik, céing kaut ata toé momang asé-ka’é ca imbin, hia anak de jing da’aty.

Momang Asé-Ka’é Ca imbi

11Ité paka momang taud. Hituy dé keréba ata poli dengé de méu du wangkan.

12Néka ného hi Kain hitut kuasa le jing da’at te mbelé hi Abel asén run. Co’o tara mbelén liha? Ai da’atd sanggéd pandé diha agu molord pandé de asén hitu.

13Asé-ka’én! Néka lenget laing, émé lino ho’o jogot méuy.

14Pecing lité, du momang asé-ka’é ca imbid, ite toé matad maik pu’ung’g mosé weru. Céing ata toé momang haé ata, hia kuasa kin le mata.

15Céing kaut ata jogot asé-ka’é ca imbin, hia cama ného mbelé atay. Pecing kolé le méu, isét mbelé ata toé paéng mosé tédéng lén.

16Hi Kristus poli condo wekin latang te ité. Itu dé tara pecing lité momang hitu. Jari ité kolé paka condo wekid latangt asé-ka’é ca imbi.

17Émé ata bora ita asé-ka’é ata lénggé maik mendo nain te campé, hitu dé tandan momang de Mori Keraéng toé manga oné hia.

18Sanggéd anak daku! Mait ga ité momang taud: toé le curup kanang, maik ali pandé.

Metek Imbi Mori Keraéng

19Le momang haé ata tara pecingn lité, te ité ho’o paéng de Mori Keraéng. Temer kolé nai dité oné ranga de Mori Keraéng.

20Ai émé ité sala le naid, paka metek kin imbid te Mori Keraéng céwé mésé oné-mai ici nai dité, ai Hia pecing sanggén cao-ca.

21Asé-ka’én ata momang laku! Émé ité toé sala le naid, ité ngancéng mai kamping Mori Keraéng ali metek imbid.

22Sanggéd taung tegi dité sendos Liha, ai ité lorong sanggéd peréntaN agu pandé cembes naiN.

23Ho’oy peréntaN: Ité paka imbi hi Yésus Kristus, AnakN agu momang haé ata lorong perénta di Kristus hitu.

24Céing ata lorong sanggéd perénta de Mori Keraéng, hia nai ca anggit agu Mori Keraéngy, Mori Keraéng kolé tuka ca léléngy agu hia hitu. Pecing lité te Mori Keraéng nai ca anggit agu itéy, ai Hia poli widang Nai Nggeluk latangt ité.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran