Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 6 >> 

Lorong Agu Momang

1Oé méut ngasang anak! Lorong koé ata tu’as ného toing di Kristus, ai hituy pandé ata patun agu molorn.

2Hiang ga endé agu emam. Ho’oy perénta ata mésén oné-mai Mori Keraéng, ného hitut si’ang oné-mai reké ho’o:

3Kudut méu cébo agu léwé mosés oné lino.

4Agu méut ngasang ema, néka kéngko rabo de anaks, maik titong isé oné sanggéd toing de Mori Keraéng.

5Oé méut mendi laing! Lorong koé perénta de sengajis ata manga oné lino ho’o. Pandé le méu hitu landing le hiang ko sundur mai wa-mai nain, cama ného pandé latang te hi Kristus.

6Pandé de méu hitu néka hanang bolo-mai ranga disé kanang, kudut te nisang nai agu te tiba naring de sengajis oné lino ho’o. Maik poro gori de méu hitu ného mendi di Kristus ata nggalas nai pandé sanggéd ngoéng de Mori Keraéng.

7Pandé ga cang agu nisang nais ného keturu weki run Mori Keraéng, toe keturu sengajis.

8Nuk di’a-di’a, te néténg ata, mendi ko toé mendi, manga tiba lahén oné-mai Mori Keraéng latang te sanggéd pandé di’a situ.

9Latang te méut sengaji laing weli ga: poro nenggitu kolé gauks kamping sanggéd mendis. Néka manga mtaung ngerek mendi. Nuk dé, méu agu sanggéd mendi situ cay kali sengajis, ngong Mori Keraéng ata manga éta Surga. Hia toé manga lélo taran ata.

Harat De Nai

10Méu weli ga, poro mberes koém oné kuasa de Mori Keraéng.

11Papé taungs harat de Mori Keraéng, kudut méu ngancéng dungkang nggopét de jing da’at.

12Tili-mpoét dité, toé te dungkang manusia, maik te dungkang sanggéd mberes de jing da’at ata cau kuasa te ho’on.

13Landing hitu papé taungs sanggéd harat de Mori Keraéng, kudut méu ngancéng dungkang oné leso da’at hitu, wiga ngancéng ta’ang sanggéd purak data bali.

14Jari hesé cedek kis, papé kendik molor agu baju rampas agilm.

15Poro sundur koé te wéwa Keréba Di’a, ata ngancéng ba hambor-meler milung sepatus:

16Oné néténg sokor, papé ga nggiling imbis, ai ali nggiling hitu méu ngancéng te pandé pesas sanggéd pana api oné-mai jing da’at.

17Tiba ga songkok waja selamak agu keléwang de Nai Nggeluk, ngong reweng de Mori Keraéng.

18Pandé taung situ le méu cang agu ngaji, te tegi campé oné-mai Mori Keraéng. Ngaji ga lété leso tegi titong de Nai Nggeluk, jerék koé oné ngajis agu néka beténg ngaji hitu latang te weki serani.

19Ngaji kolém latang te aku, kudut émé curupk aku, Mori Keraéng widang oné aku curup ata molorn. Ali hitu, aku harat naig te tombos sanggéd pété ceha latang te Keréba Di’a hitu.

20Landing le Keréba Di’a hitu dé, aku ciri cengata ata wuat laing le Mori Keraéng agu ho’o ga rémé oné bui kig. Ngaji koém, kudut aku toé rantang te ba wéwa Keréba Di’a hitu.

Tabé Turung Cemoln

21Kudut méu kolé pecing keréba latang te aku, itu tara hi Tikhikus, asé-ka’é ca imbi dité ata momang kétay agu ata juggu oné keturu latang te Mori Keraéng, te toi taungs oné méu.

22Latang te hitu dé, tara jeran hia laku te ngo oné méu, kudut méu pecing keréba latang te ami agu kudut hia lémbu nai de méu.

23Asé-ka’én, nahé Mori Keraéng Ema agu Mori dité hi Yésus Kristus téing nai ca anggit agu momang tau oné weki serani, wiga meku kin imbis oné hi Kristus.

24Berkak de Mori Keraéng loréng méut momang Mori dité hi Yésus Kristus, ali momang ata toé ngancéng moran.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran