Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

Hi Paulus Lajar Nggeroné Roma

1Du poli betén te ami lajar nggere-oné Italia, itu kali hi Paulus agu pisa taus ata bui bana téi oné cengata tentera, ngasangn hi Yulius oné mai tentera de Kaisér.

2Ami léti ca kepal oné mai Adramitium ata kudut ngo oné osang baté asi de kepal oné lupi nanga Asia, itu kali lako’gm. Hi Aristarkhus cengata ata Makédonia, oné mai Tésalonika cama laing agu ami.

3Ného diangn ami cénggo oné Sidon. Hi Yulius pandé di’a kéta agu hi Paulus, agu sendo te léjong oné haé-reban, kudut isé ngancéng campé sékék diha.

4Landing ali buru olo mai ami lajar nitu maigm lut lupi nanga Siprus.

5Du poli lagé tacik olo mai Kilikia agu Pamfilia, caik ami oné Mira, oné tana Likia.

6Nitu tentera hitu cumang ca kepal oné mai Aléksandria ata kudut lajar ngo oné Italia. Hia hésing ami nggere-oné kepal hitu.

7Tédéng pisa leso ami lajar, géréng toé ngancéng nggere-olog ami, agu nai-koégm cai oné Knidus. Ali buru caka ami te nggere-olokm, ami lajar lupi nanga Kréta lagé jok Salmoné.

8Du poli nai-koégm lagé jok hitu, caik ami oné ca osang, ngasangn Pelabuhan Indah, ruis béndar Laséa.

9Lari nggitun dod leso ata oké bod. Leso Puasa lagé gi agu ngancéng calang laing émé ruda olo lajar. Ali hitu hi Paulus langga isé, mai taén:

10“Asé-ka’én, pecing laku lajar dité ho’o ngancéng cumang agu susa mésé agu woréng mésé, toé hanang latang te mendo de kepal, maik latang te mosé dité kolé.”

11Maik tentera hitu céwé imbi hiat juru mudi agu nakoda itu po curup di Paulus.

12Ai osang baté asi de kepal hitu toé kop kudut asi kepal lawang cekeng cés, do oné mai isé éng kaut kudut lajar kid agu damang kudut cai oné béndar Feniks, kudut ka’éng nitus lawang cekéng cés. Béndar Féniks ca osang asi kepal oné nuca Kréta, ata lénga nggere-salé.

13Du hitu buru sesol sili mai. Bet disé te apa ata nuk lisé toét-toé haéngy. Isé rongkas jangkar itu kali lajar ruis kéta lupi nanga Kréta.

Toé Ngancéng Lajarn Kepal

14Maik toé béhéng poli hitu, cain oné mai nuca hitu buru warat, ata caron buru “Timur Laut.”

15Kepal hitu henay agu toé ta’ong dungkang buru olo mai. Landing hitu Kodak ami agu kongn kaut kepal dami lingu-langu.

16Poli hitu ami wa’a dengkir cai oné lupi nanga ca nuca koé ngasangn Kanda, agu nitu nai-koégm ami ngancéng haéng sekoci de kepal hitu.

17Du poli téti nggere-éta kepaln sekoci hitu, isé na’a ceca te campé ali pongo kepal hitu le wasé. Landing ali rantang te mena wa laing Sirtis, isé pandé wa’u layar agu kong kaut kepal hitu lénténgn.

18Landing mésé bail ami lingu-langu le buru warat, ali hitu ného diangn pu’ung isé oké mendo de kepal nggere-wa tacik.

19Oné leso te telun isé oké ceca de kepal ali limé de weki rud.

20Du pisa lesog toé ita mata leso agu ntala éta awang agu buru warat nukung kéta nggeka amin, cemoln ga mora taungs bengkes dami kudut pandé selamak mosé dami.

21Ai béhéng isé toé hang, hesé hi Paulus oné bahi-réha isé agu mai taén: “Asé-ka’én, émé lorong le méu toing daku kudut ité néka lajar oné mai Kréta, ité toét-toé tadang oné mai pa’it agu woréng ho’o!

22Maik te ho’on, oné pa’it ho’o, aku toing méu, kudut méu kong kin wingker kis, ai toé manga cengatan oné mai méu te ampus, hanang kepal ho’o.

23Ai oné wié cengata malékat de Mori Keraéng ata io daku, paéng de Run, hesé oné racap daku,

24agu mai taé diha: Néka rantang Paulus! Hau paka cumang agu Kaisér. Ata tu’ungn ali berkak de Mori Keraéng oné hau, sanggéd taung ata situt manga cama-cama agu haus oné kepal ho’o te selamaks.

25Landing hitu asé ka’én, kong kin séméngaks! Ai aku imbi oné Mori Keraéng te sanggéd taung situ te jaris cama ného situt tombo agu aku.

26Maik ité paka pandé mena kepal ho’o oné ca nuca.”

27Wié te campulu patn cai gi, agu ami ngai lingu-langu oné tacik Adria. Maik aram le wié seréhang tana, isét anak de kepal noing lisé te isé néhot ruis tana masa.

28Itu kali isé oké watu te damang agu tu’ung waé nitu aik patmpulu métér delémn. Du ngo nggere-olo kolés cekoén, wolo kolé lisé, aik telumpulu métér.

29Ali rantang boto menak ami oné watu dampér, isé oké pat jangkar oné buritan agu mésé kéta bengkes dami kudut gélang koé gérakn tana.

30Maik isét anak de kepal mengkek kudut losis oné mai kepal. Isé na'a sekoci agu pandé néhot isé kudut oké jangkar olo haluan.

31Landing hitu hi Paulus curup agu tu'a de tentera agu sanggéd tenteran: “Émé toé ka’éng oné kepals, isé toé ngancéng selamaks.”

32Itu kali tentera-tentera situ pandé beté wasé sekoci agu kong kaut wa’ad.

33Du tiong gérak tana hi Paulus bénta sanggéd ata kudut hang, mai taén: “Polig campulu pat leso, méu géréng kaut, ta’ong darém agu toé hangm.

34Landing hitu aku toing méu, kudut méu olong hangm di. Apa hitu latang te selamak de méu. Toé manga cengatan oné mai méu ata mora ca lawar wuk oné mai sa’in.”

35Du poli tombo nenggitun, hia emi roti, wali di’a kamping Mori Keraéng wa ranga de sanggéd isé, pati-patis liha, itu kali pu’ung hangd.

36Sanggéd taung ata situ wingker kolés agu isé hang kolés.

37Nekig ami oné kepal hitu sua ratus pitumpulu enem ata.

38Du poli becurd, pandé géal lisé kepal hitu ali oké mendo gandum nggere-wa tacik.

39Du kudut gérak tana isé ita ca jok tacik agu nanga ata béa kétay. Koném po toé baé lisé tana masa hitu, isé cenais kudut pandé mena kepal hitu nitu.

40Isé lego wasé jangkar, situ wa tacik boné. Lari nggitun isé los wasé-wasé kemudi, téti layar todang kudut kepal hitu dur le buru nggere-pé’ang nanga.

41Maik isé hena wa laings, wiga mena kepal hitu. Olo main pacék nggere-way agu toé ngancéng hulin, agu musi main rewut ongga le bombang mésé.

42Du hitu tentera-tentera nuk kudut mbelé ata bui, kudut néka manga ata losi ali anging.

43Maik tentera situ nanang te selamak hi Paulus. Landing hitu hia ré’ing néka ruda olo nuk disé agu perénta, kudut sanggéd ata pecing anging olo isé nggere-wa tacik agu ngo nggere-lé tana masa,

44agu kudut ata iwod lut musi maid ali paké banggang ko rewut de kepal. Nenggitu sanggéd taung isé selamak cai le tana masas.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran