Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Leso laring cain minggu hitu, du gula ucap, iné-wai situ ngo oné boas, ba rewos ata poli améngd lisé.

2Ita lisé watu para boa poli nggolingn.

3Agu du cai onéd, toé ita lisé rapu de Mori Yésus.

4Rémé di’a heséd agu ngingi-ngangangd landing ita hitu, itu wan ita sua taus ata, hesé ruis isé, paké ceca ata silep kétas.

5Isé rantang da’ats agu tenggukd, maik ata situ sua curup agu isé: “Co’o tara kawé Hiat mosés méu, oné mai isét mata?

6Hia toé manga cé’é ho’on. Hia polig mosé kolén. Nuk kaut apa ata poli dé’it taé Liha agu méu, du Hia ngai oné Galiléa kin,

7hiot nggo’o taén: Anak Manusia, paka téing lobo limé disét ndékoky, agu pépék du panggoly, agu to’o koléy du leso te telun.”

8Hituy di nukn lisé curup hitu de Mori Yésus.

9Agu du kolé oné mai boad, tombo taung lisé sangged situ, oné ata nungkun situt campulu ca, agu oné asé-ka’é situt iwo.

10Ho’os iné-wai situ: hi Maria oné mai Magdala, hi Yohana, agu hi Maria endé di Yakobus. Agu manga kolé iné-wai bana situt cama laing agu isé, tombo agu ata nungku.

11Maik latang te isé, sanggéd tombo situ, ného curup bod, agu isé toé imbi iné-wai situs.

12Alim po nenggitu, hesé hi Pétrus, agu hidi-hadan ngo oné boa hitu. Du ninik liha nggere-oné, ata itan liha, hanang buing kanang. Itu kali hia kolén, agu réi oné nai koén, apa kéta péng ho’ot poli jarin.

Mori Yésus Toto Wekin Oné Salang Nggere-oné Émaus

13Du leso hitu kolé, sua taus oné mai ata nungku de Mori Yésus, ngo oné ca béo, ngasangn Emaus, ata tadangn, am campulu-ca kilo oné mai Yérusalém.

14Agu isé rémé tombo sanggéd apa situt poli jarid.

15Du isé lari di’a kéta tombod, agu réi sina-cé’éd, dumuk cain weki run Mori Yésus ruis isé, poli hitu lako camas.

16Maik manga cao-ca ata caka mata disé, wiga isé toé ngancéng pecing Hiad.

17Mori Yésus réi oné isé: “Apa kéta tombo de méu ho’ot rémé lakos?” Itug kali asid isé, agu ngai sango rangad.

18Cengata oné mai isé, ngasangn hi Kléopas, mai walén ngong Hia: “Kiram Ité kanang ata mbéot, ata toé pecing apa hitut jari oné Yérusalém pisa leso ho’o koé di?”

19Mai taén ngong isé: “Apa hitu ta?” Mai walé disé: “Apa hitut jari oné weki de Mori Yésus ata Nasarét. Hia cengata nabi, ata manga kuasaN oné gorin agu curupN oné ranga de Mori Keraéng, nenggitu kolé oné ranga de sanggéd uku dami.

20Maik imam kepala agu tu’ad uku dami, poli téing Hia te wahéng mata muingy, agu isé poli pépék Hia oné panggol.

21Alang bengkes dami lété ho’o, Hia hitu kudut mai célan uku Israél. Maik ho’og telu leson ata laun, du pu’ung mangad taung sangged situ.

22Rodo tombo de pisa taus iné-wai dami, ata pandé ného wetér ami: Le gula ucap isé ngo oné boas.

23Cais isé oné boa, toég ita rapu Diha. Itug kali koléd isé, mai tombod, isé poli ita malékats, hitut taéd: ‘Te Hia mosé koléy.’

24Agu pisa taus haé dami poli ngo oné boad, agu ita tu’ung, te laing molorn apa hitut tombo de iné-wai situ; maik Hia toé itay lisé.”

25Maig taé de Mori Yésus ngong isé: “Oé méut bapa-béngot, lengn tu’ung cesn nai de méu, wiga toé imbis le méu, sanggéd situt ata poli taung taéd le nabi!

26Toé weli hi Mesias paka cukung susa taung situ, kudut ngo nggere-oné dirapn?”

27Itug kali Hia tombo si’ang agu isé, apa ata poli tulis latang te Hia oné Surak Nggeluk, wangka oné mai Surak di Musa agu surak de sanggéd taung nabi.

28Ruis te cais oné béo hitut kudut ngo disé. Hia ga, pisik lako ruday.

29Maik po’é kéta Hia lisé, mai taéd: “Toko cama-cama cé’é ho’ot, ai kudut wiég tana, agu leso tiongn te kolep gi.” Itu kali Hia ngo onéN, “Kudut ka’éng cama agu iséy.”

30Du Hia rémé hang agu iséN, emi Liha roti, itu kali berkakN, poli hitu, pu’il agu téing isé.

31Du hitu di wukan mata disé, agu pecing Hia, maik poli hitu Hia mora oné mai isén.

32Mai taéd cama taud: “Toé weli biber kéta pucu dité bao, du Hia curup agu itén oné salang, agu Hia tombo si’ang taungs Surak Nggeluk agu ité?”

33Itu kali to’od, agu kolé nggere-oné Yérusalémd. Cai nitu, isé ngo oné ata nungku situt campulu ca. Isé ngai lipur kid agu haé rebad.

34Mai taé disé situ: “Moro matan tu’ung, Mori Yésus poli to’o kolén, agu poli toto wekiN oné hi Simon.”

35Itu kali isét sua, tombo taung apa siot curup disé oné salang, agu co’o isé tara pecing Mori Yésus, du Hia pu’il rotiN.

Mori Yésus Toto Wekin Oné Sanggéd Ata Nungkun (Yoh 20:19-23)

36Rémé di’ad isé tapi-taokd curup sanggéd, itu wan Mori Yésus, hesé oné beréha isén, agu mai taén ngong isé: “Hambor agu libur latang te méu!”

37Isé géga agu rantangs, bet disé cala ita potis.

38Maik Hia curup agu isé: “Co’o tara gégas, agu tara sesenga’is oné nais?

39Lélo damang wa’i agu limé Dakum, weki rug Aku ho’o; damang mai asur Akus; ai poti toé manga ici agu tokon, ného ho’ot ita le méu oné Aku.”

40Cang agu curup nenggitun, Hia toto liméN agu wa’iN oné isé.

41Agu du toé kin di imbi lisé, ai nisang naid agu lenget kid, maig taé Diha, ngong isé: “Manga hangs méu ko?”

42Mai isé téing ca ropo ikang tapa.

43Tiba Liha agu hang wa ranga diséy.

44Hia curup agu isé: “Ho’op hiot curup Daku, ata poli taé Laku oné méu, du Aku ngai ka’éng cama agu méug, hitut paka cai olo taungs, situt poli tulis latang te Aku oné Surak Taurat di Musa, Surak de taung nabi, agu Mazmur.”

45Mai Hia wuka nuk disé, wiga isé haéng pa’éln Surak Nggeluk.

46Mai taéN ngong isé: “Manga tulis nenggo’o: Hi Mesias paka matay agu to’o kolé oné mai ata matan, oné leso te telun;

47agu manga kolé tulis: le ngasang Diha, keréba latang te teser, agu ampong ndékok, paka caing oné sanggén ata, pu’ung oné mai Yérusalém.

48Méu dé ata sakasia taung sanggéd so’o.

49Agu Aku te katu oné méu, apa hitut reké de Ema Daku. Maik méu paka ka’éng oné béndar ho’om, dengkir méu jemut le kuasa éta mai osang langkasm.”

Héndéng De Mori Yésus

50Itu kali Mori Yésus dadé isé be pé’ang mai béndar, haéng ruis Bétania. Nitu Hia téti liméN agu berkak isé.

51Cang agu berkak iséN, Hia bécang agu iséy, agu héndéng nggere-éta SurgaY.

52Isé suju agu io Hias, poli hitu kolé agu naka kétas nggere-oné Yérusaléms.

53Isé naring agu bong mtaung Morin oné Mbaru de Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran