Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 >> 

Mori Yésus Mbér Jing Da’at Oné Mai Ata Gérasa (Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Itus kali caid isé sano besinad, oné tana data Gerasa.

2Ného itun di Mori Yésus wa’u oné mai wangkan, main cengata ata henag le jing da’at oné mai boa kudut cumang Hia.

3Ata hitu ka’éng nituy agu toé kéta manga cengatan ata ngancéng te pongo hia, koném po le ranté,

4ai poli dongkalin hia pengkutn agu rantéy, maik pandé beté taungs ranté liha agu tepo taungs langki situt pengkut hia, wiga toé manga cengatan ata remo koé mberesn te kukut hia.

5Wié-leson hia labok oné boa hitu agu labok golo cang agu ciékn agu ongga weki run le watu.

6Du ita liha Mori Yésus déu main, mburuk hia te cumang agu suju Hiay,

7agu reweng mésén hia kepokn: “Kudut co’og aku Lité Mori Yésus, anak de Mori Keraéng? Moro matan Mori, néka wahéng aku!”

8Ai poli dé’it curupn le Mori Yésus agu hia: “Oe poti jing da’at! Pé’angh ga oné mai ata ho’o!”

9Poli hitu Hia réi agu ata hitu: “Céi ngasang de hau?” Mai walén: “Ngasang daku hi Légion, ai ami ata dokm.”

10Hia geso kéta tegin kudut Mori Yésus néka wur sanggéd jing situ oné mai tana hitu.

11Manga nitu oné ampak golo do kétas ela rémé kawé hangd,

12mai sanggéd jing situ tegi agu Hia, mai taéd: “Jera koé ami te ka’éng oné sanggéd ela situ!”

13Mori Yésus sendo tegi disé. Itug kali pé’angd sanggéd jing situ agu ngo oné sanggéd ela situs. Ca néwas ela situt am sua sebu dod woncek oné mai tado ngampang nggere-wa sano agu mata taungs oné itu.

14Og kali losi kéta taungs ata situt lami ela situ agu tombo apa hitu oné béndar agu oné béo baling main. Ali hitu wiga mai kéta taung ata kudut lélo apa hitut poli jarin.

15Isé mai oné ranga de Mori Yésus agu ita ata hitut henang le jing da’at ngai lonton, polig paké bajun agu ina gi, ata hiot hena le Légion hitu. Wiga rantang kéta taungs isé.

16Sanggéd ata situt poli ita le rud pandé hitu, tombo agu isé co’oy ata poli jarin oné weki data hitut henang le jing hitu agu sanggéd ela situ.

17Itug kali isé soka Mori Yésus kudut Hia legong tana disé hitu.

18Du kudut ngo nggere-oné wangkan Mori Yésus, mai kolé ata hiot poli henang le jing bao tegi kudut sendo koéy te lut Hia.

19Toé sendo le Mori Yésus, maik mai taé Diha ngong ata hitu: “Koléh ga nggere-oné mbarum, nggere-oné haé béom, agu tombo oné isé sanggéd cao-ca ata poli pandé de Mori Keraéng oné wekim agu co’o Hia poli momang haun!”

20Ata hitu koléy agu pu’ung wéro-émbongd liha oné temu tana Dékapolis sanggéd cao-ca ata poli pandé de Mori Yésus oné wekin agu sanggéd isé lenget kéta taungs.

Mori Yésus Pandé Mosé Kolé Anak di Yairus Agu Pandé Ina Cengata Inéwai Ru’u Gogang (Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21Du poli ngo besina sanon kolé le wangkan Mori Yésus, ata do lusut kétas maid cewur oné Hias. Lari Hia manga oné lupi sanon,

22tuan kolé cengata kepala mbaru ngaji, ngasangn hi Yairus. Du cumangn liha Mori Yésus, tikul hia wa wa’i Diha,

23agu geso kéta tegin oné Hia: “Anak inéwai daku lari betin, éta bokak nain ga, cala ngancéng koé ngot agu témba koé limé Dité bétan, kudut cébon agu kong mosén.”

24Itug kali ngon Mori Yésus agu ata hitu. Do cengkali ata lut Hia agu pémpét nia-niad baling Hias.

25Manga kolé nitu cengata inéwai ata campulusua ntaung’g béhéngn hena le ru’u gogang.

26Hia poli dong kalin rewos le doktér, wiga cipot taung paéngn ata manga oné hiad, maik kéba bod kaut, ngot tambang molé betin.

27Hia poli dengé tombo datan latang te Mori Yésus, o kali oné bahi-réha lawa do situ, hia lut Mori Yésus musi main agu cau juba Dihay.

28Ai nuk diha: “Am cabi kaut laku juba Diha, ina muing betig.”

29Du hitu kéta muing meti-jit kaut daran, agu noing’g liha, te weki diha polig inan oné mai betin.

30Du hitu kéta muing kolé pecingn le Mori Yésus te manga kuasa ata pé’angn oné mai weki Diha, itug kali holés nggere-musin oné beréha lawa do situ agu mai réin: “Céing ata cau juba Daku?”

31Mai walé de ata nungku Diha: “Bom toé itas Lité lawa do so’ot dudi ruis weki Dité, agu mai weli Ité réi kolé: Céi ata cau Aku?”

32Og kali énam Liha lawa do situt baling main kudut te lélo céi hitut poli cabi juba diha.

33Inéwai hitu rantang da’aty agu jejer du pecing liha apa ata poli jari oné wekin, mai agu tikul wa ranga de Mori Yésus agu molor kéta tombon sanggéd cao-ca agu Hia.

34Mai taé Diha ngong inéwai hitu: “O anak Daku, le imbim tara di’am hau. Koléh ga agu nisang naim, ai poli inan betim!”

35Rémé kéta curupn Mori Yésus, caid ata oné mai mbaru de kepala mbaru ngaji hitu agu mai taéd: “Anak dité rowa gi, te co’o koléd ité cégotn keraéng Guru?”

36Maik Mori Yésus toé pinga laing curup disé agu curup oné kepala mbaru ngaji hitu: “Néka rantang, imbi kaut!”

37Itug kali Mori Yésus toé sendo cengatan ata lut, bo hi Pétrus, hi Yakobus agu hi Yohanés asé-kaé di Yakobus.

38Isé cai oné mbaru de kepala mbaru ngaji agu nitu ita Liha ngai-ngaok kétas ata, rétang agu jéjéngs.

39Du cai onén Hia, mai taé Diha ngong ata do situ: “Co’o tara ngaoks agu rétangs méu? Anak koé ho’o toé matay, maik ata tokoy!”

40Maik tawa laing molé lisé Hia. Og kali jera ngo pé’angs Liha sanggéd ata situ, itu kali dadéd Liha ema agu endén anak koé hitu agu isét cama-cama agu Hia, nggere-oné lo’ang de anak koé hitu.

41Itug kali cau Liha limé de anak koé hitu, mai taén: “Talita kum,” ngong: “Oé anak, Aku taé agu hau, to’oh ga!”

42Du hitu kéta muing anak koé hitu to’on agu lakoy, ai campulusua ntaung’g umurn. Sanggéd ata situt manga nitu lenget kéta taungs.

43Langi tu’ung Liha agu isé, kudut néka cengatan ata pecing pandé hitu, og kali jeras Liha isé téing hang anak koé hitu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran