Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

Ata Lami Jimbal Ata Dia

1“Aku curup agu méu: Moro matan, céing ata ngo oné kandang jimbal, toé lorong paray onén, maik tuké lut pété bana, hia hitu ata takoy agu ata rampoky;

2maik céing ata ngo dungka paray onén, hia ata lami jimbaly.

3Latang te hia, hiat lami céngka para agu sanggéd jimbal situ séngét rewengn, hia bénta gici cas jimbaln lut ngasang de rud, agu todang nggere-pé’angs.

4Émé pé’ang kéta taungs sanggéd jimbal ga, hia lako bolo mai iséy, agu jimbal situ lut hias, ai pamot lisé reweng diha.

5Maik émé ata bana, toé gorid te lut ngot losi molés oné mai hiad, ai toé pecing lisé reweng data bana.”

6Hituy curup de Mori Yésus ata ba le rapang moléy agu isé maik toé kéta haéng pa’éln lisé, apay betuan Hia tara curup nenggitun agu isé.

7Te cangkalin kolé taé de Mori Yésus: “Aku taé agu méu, moro matan, Akuy parad jimbal situ.

8Sanggéd ata situt mai bolo mai Akus, isé situ ata tako agu ata rampoks, agu sanggéd jimbal situ toé séngét isés.

9Aku ho’o cama ného para; Céing ata ngo lut Akuy onén, hia te mo’éngy, agu hia te nggere-oné-nggere-pé’angy te kawé remang oné satar.

10Ata tako, mai kaut te tako agu te mbelé, agu te pandé cipot taung; mai Daku kudut isé paéng mosé agu paéng héla-haé.

11Akuy ata lami jimbal hitut di’a. Ata lami jimbal di’a, oké mosén latang te sanggéd jimbaln;

12maik ata pala hitut toé ata lami laing, agu toé ata ngarad jimbal situ, émé ita main serigala, pencangs jimbal situ, itu kali losin, wiga serigala hitu cekel agu pandé mbihi-mbehars jimbal situ.

13Losi muing hia, ai hia ca ata palay kali, agu toé pingas liha jimbal situ.

14Akuy ata lami jimbal situt di’a, agu pecings Laku jimbalg, jimbal Daku kolé pecing Akus,

15cama ného hi Ema pecing Akuy, nenggitu kolék Aku pecing hi Ema, agu Aku oké moség latang te sanggéd jimbalg.

16Oné Aku manga kolé jimbal bana, ata toé oné mai kandang ho’od; jimbal situ todang kolés Laku, agu isé te séngét reweng Dakus, agu isé te ciri ca impungs agu ca ata lamid.

17Hi Ema momang Akuy, landing Aku téing moség kudut tiba kolén.

18Toé cengatan te ngancéng emi oné mai Akun, maik téings Laku lorong ngoéng nai Rug. Aku manga kuasag te téing, agu manga kuasag te emi kolén. Ho’oy perénta ata tiba Laku oné mai Emag.”

19Wiga teka kolé léwang taud ata Yahudi landing curup hitu. Do oné mai isé, taéd:

20“Hia hena le jing da’aty agu wédoly; co’o tara séngét Hias méu?”

21Mai wantil data iwod: “Curup hitu, toé curup data hena le jing da’at; ngancéng weli jing da’at pandé wela mata data buta?”

Mori Yésus Toé Tiba Lata Yahudi

22Toé béhéng poli hitu, tuag leso ramé mésé, Wé’é Mbaru de Mori Keraéng oné Yérusalém; du hitu cekeng duréng.

23Mori Yésus lako-lakoy oné Mbaru de Mori Keraéng oné kecaka di Salomo.

24Isét Yahudi hesé léok Hias, agu mai taéd ngong Hia: “Téké kéta capa béhéngn Ité ondang ami ugu-égé? Émé Ité hi Mésias tombo si’ang kéta agu ami.”

25Mori Yésus walé isé: “Poli curupn Laku agu méu, maik toé imbi le méu; sanggéd gori situt pandé Daku, le ngasang de Ema, hitus ata téing sakasi latang te Aku,

26maik toé imbi le méu, ai méu toé jimbal Dakum.

27Sanggéd jimbal Daku séngét reweng Dakus, agu Aku pecing taungs isé, agu isé lorong Akus,

28agu Aku téing isé mosé tédéng lén, agu isé poli itan muing toé manga calangd dengkir lén, agu toé kéta cengatan te rumbu isé oné mai limé Daku.

29Ema Daku ata téing isé oné Aku, céwé mésén oné mai céing kaut agu toé kéta cengatan ata ngancéng rumbu isé oné mai limé de Emag.

30Aku agu hi Emag, cakm kali.”

31Cengkalin kolé isét Yahudi emi watu kudut peké Mori Yésus.

32Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Dod wintuk ata di’ad oné mai Ema Dakud pu’ud ata totos Laku agu méu; pandé nia oné mai gori situ ata ngancéng peké laing Aku le méu?”

33Mai walé data Yahudi situ: “Toé landing can wintuk di’aM tara kudut pekém Hau lami, maik ali Hau mbéis Mori Keraéngh, agu soho de Hau, musuk cengata manusiah, cama kaut le weki Rum ného Mori Keraéng.”

34Mai wantil de Mori Yésus ngong isé: “Toé néng manga tulisn oné Kitab Taurat de méu: Aku poli téing reweng: Méu Mori Keraéngm?

35Émé isé, oné céing cain curup hitu, caro Mori Keraéngs, égém Surak Nggeluk toé ngancéng koarn,

36ngancéng taé kin weli le méu ko, oné Hia hitut pandé nggeluk Liha Ema, agu hitut poli wuat Liha oné tana lino; Hau mbéis Mori Keraéng! Landing kaut poli curup Laku: Aku Anak de Mori Keraéng?

37Émé toé pandés Laku gori de Emag, néka imbik Aku le méu,

38maik émé pandés Laku, agu méu toé imbi Akum, tamat imbis kali gori situ, kudut méu ngancéng pecing agu haéng pa’éld te Hia Ema manga oné Akuy agu Aku oné Hia Emak.”

39Cengkalin kolé, te damang, te deko Hia lisé, maik Hia mo’éng oné mai limé disén.

Mori Yésus Be Sina Mai Waé Yordany

40Ného cepisan, Mori Yésus ngo kolé besina mai waé Yordany, nggere-sina osang baté cebongn danong li Yohanés, Hia ka’éng nituy.

41Dod ata mai oné Hia, agu mai taéd: “Bo kali hi Yohanés toé manga pandé ca tanda lengetn maik sanggéd situ taé dé’its liha latang te ata ho’o, toé kéta manga salang be pé’angd.”

42Agu do kétas ata nitu imbi Hias.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran