Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 3 >> 

1Itsó peité kam kopet nuntut bagania Taikamanua ka tubutta, pat oniakénangan sita tatogania. Aipoí kirénangan lé poí tatogat Taikamanua lé sita néné. Iaté lulunia tá raaagai sita taikapolak sikataí paraboat néné, aipoí tá raagai nia taikapolak, Taikamanua néné.

2Ale kam Sasarainamai simanuntut bagamai! Kineneiget amuoningan sita tatogat Taikamanua, tápoi kipa ibabailiu sita ka gogoi sibabara, tápei tagai kam kolounia. Tápoi kenanen kisedda, ai lé taagai kam, ké moi baí Kristus, bailiu makerétangan ka tubunia, aipoí bulat tubut tubunangan poí taiitsó kam.

3Oto sangamberi sipukakaronan kelé néné ka tubut Kristus, kau rajajago tubudda, bulé bulat imaliná; maliná ka jo, kelé linánia ka sia Kristus.

4Kasei sigalai jo, arapasabauan te surukat Taikamanua; aipoí ka sia jo, iaté pasipasasabau surukat Taikamanua.

5Kelé siagaiatmuian leú et, aioi Kristus, iaté masiappéaké jodda sirimanua, samba tá anai jo ka tubunia.

6Oto sangamberi sirimanua sipatatabbra ka tubut Kristus, táan mariu-riu ragalai jo. Iageti sangamberi simariu-riu mugalai jo, bulat beri peité araitsó, elé araagai nia Kristus.

7Ale kam Tatogakku, buí nuobá kam rapapepe kam kasei pá. Sangamberi sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua, iaté tatogat Taikamanua, kelé Kristus ka sia néné, Togat Taikamanua lé nia.

8Tápoi sia simariu-riu masigalaiaké jo, tatogat Sanitu lé sia, aipoi ka sia Sanitu néné, amajongan nia baranangan ka panandaatnia peilé. Iaté lulunia aioi Togat Taikamanua, bulé ipakataí galajet Sanitu.

9Sia sipuoni Tatogat Taikamanua, táan mariu-riu ragalaiaké jo, aian poí ka tubudda galai tubut Taikamanua. Samba kalulut aipu-Ukkuian poí Taikamanua, bailiu táan momoi iriu-riuaké mugalai jo.

10Nia té néné pabaggeiatda tatogat Taikamanua ka tubudda tatogat Sanitu; oto kasei sitaigalaiaké siobat bagat Taikamanua samba sitaipununtuki baga sasarainania, tá tuooniaké nia tatogat Taikamanua.

11Baranangan ka panandaatnia, atusegéakéan katuareman néné ka tubumui: Buítá tapakaté kam baga pasasambatta saalei.

12Buí taului kam kelé galai tubut Kain, sibailiu togat Sanitu, kalulut aimateiaké sarainania. Apa lulunia aimateiaké baginia si Kain? Iaté kalulut sigalaiakenennia nenda masele, tápoi sigalaiakenen sarainania geti, maroipo lé.

13Oto ale kam Sasarainangku, buí imakisei ka bagamui ké rapulagaki kam baga taikapolak.

14Kelé siagaiattangan leú, sita néné, abelangan sita ka kamateian; lepá ei sita ka purimanuaiat. Ataagai geti kam nia kelé nenda, kalulut pakakatéta baga pasasamba sasaraina. Oto sitaimakaté baga ka tubudda sasaraina, ai peilé ikukup-kup'aké sia kamateiat.

15Simalagá baga ka tubudda sasarainania, sipamamatei lé nia; oto kelé siagaimui, sia sipamamatei bulat tá te ibabakkati purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá.

16Oto ka enungan kelé néné te taagai kam pakaté baga pasasamba: Aibuluakéan engania Kristus punu tubutta. Kalulut néné, buítá tabuluaké leú kam ka sita enganta punu tubudda sasarainanta!

17Ké baí airaiitsó sia sitaimaigi sibabara ka tubudda, sia simabara ka tubu, tápoi tá raobá masirop'aké sasarainania, kipa iooi ikua manuntu bagania ka tubut Taikamanua?

18Ale kam tatogakku! Buí sarat ka ngu-ngunta lé elé sarat ka tiboietta lé ikukuddu punununtut baga. Tápoi kau bulat sibara ka nuntut baga sipulelelek, simatotoilá ka sigalaiakenenta.

19Kisedda te taagai kam katuooniakéta tatogat Taikamanua bulat sibulatnia, sambat paatuatta leú et matenang ka matat Taikamanua.

20Aipoí ai lé taagai kam, ké ijoaké sita paatuatta, oto puaagai Taikamanua peilé abeu ka puaagai paatuatta, ai lé poí iaagai sangamberinia.

21Oto ale kam Sasarainangku simanuntut bagakku, ké tá baí ijoaké sita paatuatta, bailiu ró bagatta mei ka matat Taikamanua.

22Bulat apa lé tatiddou kam ka tubunia, akénangan leú et nia ka sita, kalulut reddetta ka surukatnia samba gagalaiakéta siobat bagania.

23Surukatnia geti sikuania ka tubutta, iaté: Buítá matonem bagatta ka tubut Togania, iaté Jesus Kristus, samba buítá pakaté sita baga pasasambatta, kelé singantoman'akenen Kristus ka tubutta.

24Aipoí sangamberi simareddet ka surukat Taikamanua, sipatatabbra ka tubut Taikamanua lé sia ituooniaké; oto bailiu ka sia leú et Taikamanua patabbranangan ka tubudda. Kelé siagaita, ai lé nia patatabbra Taikamanua ka tubutta, aiakéan poí Ketsatnia ka sita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran