Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

1Repdem néné: Ka gogoi kei aiaili Sialu, babara te pugejaat baga.

2Sarat tubuddangan lé te rapasisikeli sirimanua, maalau baga ka bulagat, maumun tubu, masosot titiboat. Raobá masipaloloi sirimanua, masilawan saeppu, tá raagai masikua surá, samba leú masipulagaki baga apa simaerú, siorak galajet puketsanan.

3Tá manuntu bagadda ka pasasambadda sirimanua, tá raobá masiappéaké seledda saalei, raobá masipaloloi sabagei, maoddoi sia ka sirimanua, makopé kataí gegedda, samba tá raobá puerukat.

4Raobá masipajo saalei bulé ramakataí, maukat tubu, samba tá makeru rapaatu apa pá. Puoobat tubu ka polak néné peilé makopé ialá bagadda, belé peilé puoobá masitut siobat bagat Taikamanua.

5Kenanen tuitsó nia ka putubuatda matopit sia masigalaiaké galajet ka puaranan, tápoi bulat bagat puaranan geti, tá rasisiló. Oto bá reunan'aké tubum ka tubudda, kelé néné.

6Aian sia ka talagadda sieei sipinakele ka palale-lalep, nánárangan sia tainanalep simagulai pupaatuanan, iaté simakopé igit jo, samba sikup-kupit sene ngamata puoobat tubu.

7Mariu-riu lé ratiddou nia tainanalep néné, bulé ragelaiaké sia, tápoi beri pei sesedda nia, bagat arat bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua.

8Kelé ka tai Janes samba ka tai Jambres, arasaggangi si Mose siburú, kisedda leú te ka sia néné, arasaggangi tiboiet ngantoman, sibara ka Taikamanua. Amakataían paatuatda, samba putotonem bagadda ka tubut Kristus leú et, atusaggat'an.

9Tápoi tá rasesese apa pá, ai lé poí raagai sirimanua taiagaira apa pá, kelé leú et sipuaaili ka tubudda tai Janes sambat tai Jambres.

10Tápoi ekeu geti kekeu, anutut'akéan nganturat singantruakenenku ka tubum, samba anuuluian arat tubukku, elé anuagaian ailiakenenku ka puririmanuangku néné. Anuitsóan kipa bulat pumumuinet paatuatku masikatonemi Jesus Kristus, samba punununtut bagakku ka tubudda saalei pasasamba sirimanua. Samba ai lé nuaagai om bagakku, samba kupaom bagakku masisiló apa pá siooi ka tubukku.

11Anuitsoán rapaorei aku, elé kupangorik. Beri leú sangamberinia sipuaaili ka tubukku ka Antiokia samba ka Ikonium, elé ka Listra, anuagaian; samba anuagaian sangamberinia paoreat siorikku! Tápoi tá aisoppi akubela ka sangamberinia néné, kalulut paroman Tuhan.

12Aipoí bulat kirénangan lé, sangamberi sirimanua simaron ka arat samba siobá musara ka tubut Jesus Kristus, buítá rapaorei,

13tápoi ka sia sikataí paraboat samba sipatataju, memei leú iuurau pukakataíra. Rapataju sabagei, ka bagadda poí tá aioorak sia ka sia patajuat.

14Tápoi ekeu geti kekeu Timoteus, kutiddou ka tubum, kau imariu-riu nuomet'aké nganturat bulat sibulatnia, sigelainu samba sikatonemim, sibara ka muinet paatuatnu; aipoí ai lé nuagai kasei gurum sipangantru ekeu.

15Buítá nurepdem, sigoisó peilé ekeu anugelaian ngantoman sibara ka Buko Sipunenan. Aipoí Buko Sipunenan néné te masiaaké kekeu puaagai, bulé tasiló puaragat sibara ka Taikamanua, kalulut putotonem baga ka tubut Jesus Kristus.

16Sangamberi sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, Taikamanua lé aipalulu nia, ibara pakeiet masigelaiaké puroipoat, masiteká sambat masipagaba simasele, samba masipangantru sirimanua, bulé rapuparaboat siripot obaket bagat Taikamanua.

17Oto kalulut Buko Sipunenan, bailiu tusut'aké sia bulat sipulelelek, ka sia sipuukú galajet Taikamanua néné, ka sene ngamata galajet simaeru.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran