Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 12 >> 

1Ka oggak nenda leú et, taddaakénangan nia ka sia si Herodes masipaoreji saladdou paamian.

2Oto koiniakénangan sia rasaggri nia lanjau si Jakobus, iaté sarainan Johannes.

3Kelé aiitsó nia si Herodes, kelé ioobá lé bagadda tai Jahudi sigalaiakenennia néné, galaiakénangan mitsá kelé nenda leú et: kuanangan bulé ralabá leú et nia ka sia si Petrus. Aigalaiaké néné, iaté ka tetret Punen Pukoman Roti Sitá ragi.

4Kelé aralabá nia si Petrus, kaurangan nia ka bagat penjara. Ai sia epat ngamungkuat tai tentera sipasijajago si Petrus, senen mungkuat ai sia epat igidda tai tentera. Lepat Paska peité isosogai si Petrus si Herodes bulé iadili nia ka matadda siberikabaga.

5Oto pat-pat'akérangan nia ka bagat penjara si Petrus. Tápoi ka sia geti sapaamian, riuriunia lé ratiddouaké si Petrus ka tubut Tuhan, bulat sibara ka muinet paatuatda.

6Soibot kei iaili tetrenia iabbit si Petrus si Herodes ka matadda siberikabaga, perepnangan leú et si Petrus, tápoi kabeinia geti atukabéakéan rua paleggui, ai nia ka talagadda rua tai tentera sipuja-jago. Beri leú et ka matatbaliu penjara ai leú et sia sabagei sipujajago.

7Iageti tulut puriónangan sedda malaikat Tuhan, putoronangan itoroji bagat penjara. Pajiujiginangan si Petrus malaika, teret suru nia. Kuanangan ka matania malaika, "Olaaké nutusuru!" Iangan leú et tetrenia, belé rattei labá ka kabeinia si Petrus.

8Lepá mitsá kuanangan ka matania malaika, "Kau leppeinu, samba appraaké talit tarangaínu." Iageti puleppeinangan leú et si Petrus sambat appraakénangan talit sipatunia. Oto kuanangan mitsá ka matat Petrus malaika, "Kau saraubánu, lepá tutnungan aku."

9Iageti tutnangan malaika si Petrus, rabela ka bagat penjara. Tápoi ka sia si Petrus geti, tá aiaagai bulat puaaili nia sangamberinia sigalaiakenen malaika néné. Ka bagania lé te ka sia si Petrus, kelé sara siitsot matania lé.

10Tápoi kelé arasabau pujagoat siboikí sambat sikarua, segé sia ka matatbaliu labá, sibebela ka kota. Oto teú nia lé buká-aitubuká matatbaliu, iageti bela sia ka enungan sigoisó, lepá tulut kaddiuakénangan nia malaika si Petrus.

11Lepá iapeité aiagai kolou nia si Petrus aponia sibabara ka tubunia néné, oto kuanangan nia, "Bulat iapeí akuagai kolou nia kineneiget kokoiniakéna si Tuhan malaikania masibelaaké aku ka kabei Herodes, samba ka sangamberinia sigalaiakenenda bangsa Jahudi ka tubukku."

12Lepá aimakolou ka bagania sibabara néné, ei nia si Petrus ka lalep Maria, inan Johannes sipuoni si Markus. Maigi sia sedda siparururú, sambat talagat paniniddoura.

13Iageti luu-luunangan matatbaliu si Petrus. Oto einangan leú et sara pagugulet sinanalep, sipuoni si Rode, masibukáaké matatbaliu.

14Tá asele nia aiarep nga-ngan Petrus. Oto kalulut angkat bagania, tá ibubukáaké boikí matatbaliu, tápoi aiolaaké lé tugurú mitsá ka baga, kuanangan ka tubudda sikukuddu ka bagat lalep, kababarat Petrus ka tulaibó.

15Iageti kuaddangan ka matania, "Taleú ai lé rorónu!" Tápoi ron'akénangan nga-ngania masikua pububulat Petrus nia. Tápoi arakua lé mitsá ka matania sinanalep néné, "Malaikania lé nenda!"

16Oto ka sia si Petrus, riu-riu lé iluu-luu matatbaliu. Kelé arabukáaké matatbaliu sambat araitsó nia si Petrus, makiseinangan ka bagadda simakopé.

17Iageti totoiakénangan kabeinia si Petrus kelé sara toggaiat rapumeng-meng, lepá kolouakénangan nia ka matadda sigalai Tuhan, aibelaaké nia ka bagat penjara. Iageti kuanangan ka matadda, "Segéaké kam sibabara néné ka tubut Jakobus, samba ka tubudda saalei sabagei." Oto lepána lé aikua kelé néné si Petrus, tui nia sedda, ei nia ka kudduat bagei.

18Oto matsepnia lé bara pulamagat ka talagadda sipasijajago. Bulat ingo lé sia kalulut sibabara ka tubut Petrus néné.

19Iageti koiniakénangan sia bulé ragaba si Petrus, tápoi beri sesedda nia. Lepá koiniakénangan sia bulé rapaiseki sia sipasijajago, lepá mateiakérangan sia. Lepá nenda, tui nia ka Judea si Herodes, samba piga pá burúnia aikuddu ka laggai Kesarea.

20Bulat simakopé golúnia si Herodes ka tubudda tai Tirus sambat tai Sidon. Oto kalulut néné ei sia simakeré rataget'aké nia. Pusumrangan boikí si Balastus, siutéaké istanat Herodes, pat lop-lop'akénangan tubunia ka tubudda. Lepá ei sia rataget'aké si Herodes, ratiddou paaban, aipoi ka laggai Herodes lé rakakaroni baga kanda.

21Oto ka sara tetre siripot ka siteúakenen, pakeinangan si Herodes leppei purimataat, lepá puuddetnangan ka uddenan purimataat, iageti panibonangan leú et ka matadda tai rayat.

22Oto kuaddangan nia ka sia sipasiaarep nga-ngan Herodes, "Bulat nga-ngan dewa lé néné, tá nganganda sirimanua!"

23Ka tetret nendangan leú et, tipaknangan nia malaikat Tuhan si Herodes néné, kalulut tá aihormati Taikamanua. Oto pagut-gutinangan nia balak, matei nia.

24Oto memei marararat tiboiet Taikamanua samba memei leú et maroron.

25Iageti kelé aralepáaké galajetda ka sia tai Barnabas sambat tai Saulus, toili sia baradda ka Jerusalem, abitrangan leú et si Johannes Markus, aleira.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran