Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 14 >> 

1Makeré lé siorikra tai Paulus sambat tai Barnabas ka laggai Ikonium. Aipoí amei leú et sia ka uma paniddogatda tai Jahudi iageti pungantomanrangan leú et sedda bulat teret katubudda, pat maigiddangan tai Jahudi samba taú sipuioni tai Jahudi amatonem baga ka tubut Jesus.

2Tápoi ka sia geti tai Jahudi sitaimatonem baga, patubbujiddangan bagadda taú sipuoni tai Jahudi néné, pat malagánangan bagadda ka tubudda simatonem baga ka tubut Jesus.

3Oto kalulut nenda, maburúnangan arakuddu sedda tai Paulus sambat tai Barnabas. Bulat tá malotó sia ratiboi pagalaiat onin Tuhan. Ka sia leú et si Tuhan patoilánangan pusisineseatnia simuneng'akenenda pagalaiat nuntut bagania. Oto kaunangan leú et ka tubudda gege masigalai kerek sambat kiseiet sabeu.

4Pat bara paukeladda pasasambadda taikalaggaiat; ai simaré-ré ka tubudda tai Jahudi, samba ai leú et sia simaré-ré ka tubudda tai apostel.

5Oto pakerénangan bagadda tai Jahudi sambadda taú sipuoni tai Jahudi, rapaorei sambat rabaijuk tai apostel, bukkú.

6Tápoi kelé araagai nia tai apostel isiatda néné, tui-tui sia raei ka laggai Listra sambat ka laggai Derbe, iaté kota ka Likaonia, samba ka simalegre sedda.

7Oto sedda paareprangan mitsá Katuareman Simaerú.

8Ka laggai Listra, aisara simanteu simasakit re-re barania peilé ka pusulekatnia. Oto beri pei puenung nia, kalulut kopet saggot re-renia.

9Ai nia sedda muuuddet masiaarep'aké ipungantoman si Paulus. Aiiitsó si Paulus tonem bagania, kalulut néné momoi itualeaké besínia. Iageti kinerenangan nia si Paulus,

10abeuakénangan nga-ngania masikua, "Rióaké ekeu!" Oto puattatnangan leú et, iageti pariu-riunangan leú nia aipuenung.

11Kelé araitsó nia sirimanua simigi sigalaiakenen Paulus néné, pugereirangan leú et ka nga-ngan Likaonia, pelé nganganda, "Atugorosot'an sia tai Dewa ka polak siputubu sirimanua."

12Oto oniakérangan nia ka sia si Barnabas si Seus, ka sia geti si Paulus arakau oninia si Hermes, aipoí nia lé amanibo.

13Iageti oinangan leú et si Imam Dewa Seus, kuilnia ai ka matat laggai, masiabbit jaui simanteu sambat paogo-ogó ka matatbaliu laggai. Iobá itabbraaké tubunia ka tubudda sirimanua simigi raei rakau panguruat buluakenenda ka tubudda tai apostel.

14Oto kelé araarep nia tai Paulus sambat tai Barnabas isiatda néné, pabiritdangan leú et leppeira, iageti pabalaurangan raei ka talagadda sirimanua simigi; ai sia memei, airagegereiaké,

15"Ale, nugagalaiaké kodda kam kelé néné? Aipoí kai ka kai néné sirimanua leú et, kelé kam! Akuoi kai sené iaté masipaarep Katuareman Simaerú, bulé nukaddiuaké kam galajet siboboi, nuei kam ta tubut Taikamanua sipuririmanua, sibaraaké manua sambat polak, koat, samba sangamberinia sibabara ka bagania.

16Aipoí siburú aioreaké sia Taikamanua tai bangsa-bangsa, ragalai siobára.

17Tápoi tá aikalipogi ipatoilá tubunia, iaté ka pasigagalaiakéna simaerú. Iageti akénangan leú ka kam urat sibara ka manua sambat buat siureman ka tetrenia. Samba akénangan kanmui samba pagoranangan leú et bagamui."

18Tápoi kenanen rakua kisedda tai apostel, mabesí peilé rasaila sia tai apostel, rabesíaké rakau panguruat buluakenen ka tubudda.

19Oto ai sia piga pá tai Jahudi sieei ka laggai Listra sibabara ka Antiokia ka Pisidia samba leú et sibabara ka laggai Ikonium, masipatutubbuji bagadda sirimanua simigi, pat maré-rérangan sirimanua simigi ka tubudda. Oto baijukrangan nia bukkú si Paulus, lepá girit'akérangan nia ka teitei irip laggai. Bulat ka bagaddangan lé te amateian nia.

20Tápoi kelé arageilik nia simatonem baga, suruinangan nia, iageti suru nia, einangan leú et mitsá ka laggai. Matsepnia lé eirangan leú et ka laggai Derbe sambat si Barnabas.

21Ka laggai Derbe leú et arapararat leú et tai Paulus sambat tai Barnabas, Katuareman Simaerú, oto bailiu maigi sia amatonem baga ka tubut Jesus. Lepá toili sia ka laggai Listra, iageti mitsá eirangan leú et ka Ikonium, oto pariu-riurangan leú mei ka Antiokia ka Pisidia.

22Oto paronrangan leú et tonem bagadda sedda sipasiului Jesus, samba pangantomanrangan sia bulé mariu-riu putotonem bagadda ka tubut Jesus. Iageti kuaddangan kisé, masipangantru sia simatonem baga ka laggai nenda, "Buítá mangorik sita boikí, oto iapeité nanamtangan pugoraat baga ka Laggai Taikamanua Sibau."

23Piliyrangan leú et ka senen paamian tai Paulus sambat tai Barnabas sipugagalai ka paamian. Oto ka paniddogat samba ka pupupuaso, segéakérangan sia sipugagalai ka paamian néné ka tubut Tuhan katonemietda baga.

24Lepá riu-riuakérangan puenungananda tai Paulus sambat tai Barnabas, sabaurangan laggaira tai Pisidia papparat segé sia ka Pampilia.

25Oto lepá arapaarep tiboiet Taikamanua ka Perga, eirangan leú et ka Atalia.

26Baradda sedda, pulajoddangan leú et ratoili mitsá ka Antiokia. Laggai nenda te kudduat pasisegekat ka tubudda panguruat katet bagat Taikamanua, bulé ragalaiaké galajet kelé silepáakenenda kineneiget.

27Kelé arasegé ka laggai Antiokia, rurúakérangan sapaamian, iageti tiboirangan sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua, ka sigalaiakenenda. Samba tiboirangan leú et kipa aigalai Taikamanua aibuká enungan, bulé ramatonem baga ka tubut Jesus ka sia taú sipuoni tai Jahudi.

28Iageti kuddu sia simaburú ka laggai nenda sambadda simatonem baga sipulalaggai sedda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran