Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

1Iageti riu-riuakénangan puenunganannia si Paulus ka laggai Derbe, lepá ei nia ka laggai Listra. Oto sedda ai sara sipasiului Jesus sipuoni si Timoteus. Inania tai Jahudi, simatonem baga ka tubut Jesus; tápoi ukkuinia geti tai Junani lé.

2Ka talagadda simatonem baga ka laggai Listra sambat ka laggai Ikonium, nia lé si Timoteus simaerú paraboat.

3Iageti besíakénangan nia si Paulus bulé iei itut sia. Kalulut néné, sunatnangan si Timoteus si Paulus. Aigalaiaké nia geti kelé néné, kalulut aagaira nia sangamberidda tai Jahudi ka laggai nenda, putatai Junani nia ukkui Timoteus.

4Kaipa raei ka senen laggai, segéakérangan nia ka tubudda simatonem baga sangamberi sitakkíakenenda ka rapatda tai apostel sambat tai bajá ke Jerusalem. Iageti pangantruddangan sia saalei simatonem baga, bulé ratut sangamberinia peraturan sisegéakenenda.

5Oto memei maroron tonem bagadda sapaamian, samba senen gogoi memei itutuppai iggida.

6Oto tá aiobáaké sia Ketsat Sipunenan raei tai Paulus sambat tai Silas rapakarap tiboiet Taikamanua ka propinsi Asia. Bailiu riu-riuakérangan puenungananda ka laggai Prigia sambat ka laggai Galatia.

7Kelé arasegé ka pasongan laggaira tai Misia, siboddangan ratugurú ka propinsi Bitinia. Tápoi aikeraaké lé sia Ketsat Sipunenan raei sedda.

8Iageti pariu-riurangan raei ka Misia pat aili ka Troas.

9Oto soibónia ka Troas bara siitsot matania si Paulus. Siitsot mata nia nenda, iaté, aiitsó aimuririó ka matania sara tai Makedonia, aititiddou simakopé kai Paulus, bulé iei ka laggai Makedonia masirop'aké sia.

10Lepá aibara siitsot matania néné si Paulus, patarekmaian tubumai kuei kai ka laggai Makedonia. Aipoí bulat amatonem'an bagamai kokoiniakéna kai Taikamanua masipaarep Katuareman Simaerú ka tubudda sedda.

11Iageti kaddiuakémaian laggai Troas, pulajomaian masiailiaké laggai Samotrake. Oto matsepnia lé segé kai ka laggai Neapolis.

12Baramai sedda ei kai ka laggai Pilippi, iaté sara laggai ka distrik siboikí ka laggai Makedonia. Laggai Pilippi néné iaté kupkumen purimataat Roma. Iageti kuddu kai sedda piga ngagogoi pá burúnia.

13Ka gogoi Sabbat ei kai ka bet-bet oinan ka tei-tei matatbaliu laggai, aipoí kupaatu kai ai sedda kudduat paniddogatda tai Jahudi. Iageti kuddu kai sedda patiboakémaian tainanalep siparururú sedda.

14Oto ai sara ka talagadda sipasijajagaaké komang simasuan laiket, sipuoni si Lidia sibabara ka laggai Tiatira. Simanuntu baga ka Taikamanua lé nia néné. Oto tubbuinangan bagania Taikamanua, bulé isiló sangamberinia singantoman'akenen Paulus ka tubunia.

15Iageti raúrangan nia ka sia si Lidia sambat sangamberidda sikukuddu ka bagat lalepnia. Oto lepá araraú sia, sogainangan kai si Lidia ka lalepnia, kuanangan ka matamai, "Ké bulat amatonem'an bagamui pusisibulatnia tonem bagakku ka tubut Jesus, oi kam mukuddu ka lalepku." Iageti ná-nánangan kai kureddet kai paniddogatnia.

16Ka sara gogoi ai kai memei masiailiaké uma paniddogat, paseseakémaian sara sinanalep. Nia néné iaté sara pagugulet. Ai sabulungannia, bailiu momoi ipoiliat sipuaaili ka gogoi sibabara. Oto kalulut ooi nia ikua sibabara ka puririmanuanda sirimanua, bara puuktungan sabeu ka tubut majikannia.

17Riu-riu lé itut si Paulus sinanalep néné. Aitutut nia ai nia mugegerei masikua, "Pagugulet Taikamanua sipulubeunan te sia néné! Araoi néné, iaté masisegéaké ka tubumui kipa igagalai Taikamanua ipaarau kam!"

18Oto piga ngagogoi pá aigalai sarat mugerei sinanalep néné, parat taiomnangan nia si Paulus, kuanangan ka matat bulungan nenda, "Ka onin Jesus Kristus, kukua ka matam belaaké ekeu ka tubut sinanalep néné!" Oto niangan leú et nia, kaddiuakénangan nia sinanalep néné bulungannia.

19Oto kelé araagai nia tai majikannia katatatat pasigabaiatda bulagat, labárangan leú et si Paulus sambat si Silas, abitrangan sia ka tanah lapang ka tubudda sauté.

20Abbitrangan leú et si Paulus sambat si Silas ka tubudda tai pejabat ka purimataat Roma, kuaddangan ka matadda, "Tai Jahudi lé sia néné. Masibaraaké pulamagat ka laggaita lé araoi.

21Arakua ka sirimanua bulé ragalaiaké arat katukelatda sitaipaaakkup ka surukatta ka sita, sipuoni tai Roma. Oto tá momoi tatut'aké kam arat katukelat nenda!"

22Oto bailiu ka sia siberikabaga leú et saggangindangan sia tai Paulus sambat tai Silas. Iageti eirangan leú et sapamarentah masipabirit leppeira karuadda tai apostel néné, lepá koiniakérangan sia rapajiguji sia ruadda.

23Lepá arapajiguji sia simalabbu, kaurangan leú et sia ka bagat penjara. Koiniakérangan utet penjara bulé ijago sia bulat sipulelelek.

24Kalulut parentah, kaunangan sia utet penjara néné, tai Paulus sambat tai Silas ka bilit penjara bulat ka baga, sambat kabéakénangan rere sambat kabeira ka baló.

25Elé tengamoi pá, ai sia maniniddou sambat muuurai pasiumun Taikamanua tai Paulus sambat tai Silas, samba beri leú et ka sia siukum'akenen sabagei ai leú raaarep rapuurai,

26tulut bara teteu sabeu bulat simakopé ron, pat pungeu-ngeunangan leú et bongan arigit penjara. Iageti tubukánangan sangamberi matatbaliu penjara, sambat sangamberi talit palenggui tubukánangan leú et ka kabeira situukum.

27Iageti tugégénangan utet penjara, suru nia. Kelé aiitsó aitubuká matatbaliu penjara, oppatnangan leú et lanjaunia imateiaké tubunia, kabagania poí amutui-tuian sia sangamberidda situukum.

28Oto pugereinangan leú et si Paulus, "Buí numateiaké tubum! Ai peilé kai sené sangamberimai!"

29Iageti tiddounangan alitó utet penjara néné, pabalaunangan ka baga, aimugegeret tubunia purapponangan ka matat Paulus sambat Silas.

30Lepá abbitnangan sia ka tulaibó, kuanangan ka matadda, "Aponia galaiakenenku bulé kuikep'aké kaku puaragat?"

31Kuanangan ka matania si Paulus, "Kau imatonem bagam ka tubut Tuhan Jesus! Iapeité arau ekeu sambat sangamberi sikukuddu ka bagat lalepnu!"

32Lepá kolouakérangan nia tai Paulus sambat tai Silas tiboiet Tuhan, ka tubut utet penjara sambat ka tubudda sangamberi sikukuddu ka lalepnia.

33Oto soibónia nenda leú et, abbitnangan sia utet penjara, palinánangan maujúra. Iageti pariu-riurangan leú et raraú nia ka sia sambat sangamberi sikukuddu ka lalepnia.

34Lepá abbitnangan sia tai Paulus sambat tai Silas ka lalepnia, tat-tat'akénangan kanda. Bulat angká lé bagania, sambat sangamberidda sikukuddu ka lalepnia, kalulut amatonem'an poí bagadda kineneiget ka tubut Taikamanua.

35Simatsep, koiniakérangan tai polisi tai pejabat pamarentat Roma, rasegéaké ka matadda, bulé rabelaaké sia tai Paulus sambat tai Silas.

36Iageti segéakénangan nia ka matat Paulus utet penjara néné, "Ale kam saukkuimai, arakuangan tai pejabat pamarentah, bulé tubelaaké kam. Oto momoian nubela kam kineneiget. Kau lé numangká kam baga ka puenunganan!"

37Iageti kuanangan ka matadda tai Polisi si Paulus, "Kai néné warga Negaradda tai Roma lé kai. Tápoi tápei atuadili kai, anupajigujingan kam kai ka matatda siberikabaga, samba gurúakémuian kam kai, ka bagat penjara. Oto kineneiget mitsá koiniakérangan kutui-tui kai sipinakele? Oto tá kuobá kai! Buítá tubudda lé momoi masibelaaké kai."

38Oto pangasegérangan nia tai Polisi sikuadda tai Paulus néné ka tubudda tai pejabat pamarentat Roma. Kelé araarep nia puwawarga negerat Romana sia tai Paulus sambat tai Silas néné, malotórangan leú et.

39Iageti eirangan leú tai pejabat pamarentah néné masitiddou maaf ka tubut Paulus sambat kai Silas, lepá belaakérangan sia ruadda ka bagat penjara, iageti tiddourangan ka tubudda, bulé rakaddiuaké laggai néné.

40Iageti kaddiuakérangan nia penjara tai Paulus sambat tai Silas, ei sia ka lalep Lidia. Lepá arapaaili ka tubudda simatonem baga sedda, samba raparon pupaatuananda, tuirangan leú et sedda tai Paulus sambat tai Silas.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran