Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 

1Iageti riu-riuakérangan puenungananda tai Paulus sambat tai Silas baradda ka Ampipolis sambat ka Apolonia, lepá segé sia ka Tessalonika. Sedda ai uma paniddogatda tai Jahudi.

2Oto einangan leú et si Paulus ka uma paniddogat, kelé simarei-rei igalaiaké, ké ai baí sara uma paniddogatda tai Jahudi. Iageti patiboakénangan sia sikukuddu sedda, pagalaiat Buko Sipunenan. Telu ngasabbat sipatutut aigalaiaké nia kelé néné si Paulus.

3Oto pakolounangan samba patoilánangan Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua néné, buítá iorik pangoringan, lepá suru nia mitsa ka simamatei. Iageti kuanangan nia si Paulus, "Jesus segéakenenku ka matamui néné, nia té nenda Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua."

4Oto piga pá sia amatonem baga, oto tutrangan si Paulus sambat si Silas. Samba bulat maigi leú sia tai Junani simalotó ka Taikamanua, samba sia tainanalep siabeu tiboi tubu, amatonem baga.

5Tápoi ka sia geti tai Jahudi masísí bagadda. Iageti sogairangan sirimanua simalilimai, sipukukuddu ka enungan, baraakérangan mungkuat sibaraaké pulamagat. Taddaakérangan leú et masibaraaké kataí ka sangaliot laggai, riu-riugiddangan sara lalep simatonem baga sipuoni si Jason ragaba si Paulus samba si Silas, rabesíaké ibela si Paulus sambat si Silas, bulé raei ka tubudda sirimanua simigi.

6Tápoi kelé tá arasese sia tai Paulus sambat tai Silas, labárangan leú et si Jason sambat piga pá sia simatonem baga sabagei, abbirangan sia ka matadda tai pejabat siutéaké laggai nenda. Pugereirangan leú et masikua, "Sia néné te masibabaraaké pulamagat ka senen kudduat! Kineneiget amoian sia ka laggaita,

7aisiló poí sia si Jason ka lalepnia. Arapasabauan sangamberidda surukat Kaisar Roma, aipoí arakua ai mitsá bagei rimata, iaté sipuoni Jesus."

8Oto kalulut tiboietda néné ngoí-ngoínangan bagadda sirimanua simigi sambat siutéaké laggai.

9Iageti kuaddangan ka matat Jason sambat ka matadda simatonem baga, bulé rabaya bulagat itatá suk-suk bagadda ka tubudda. Lepá rabaya nia, iapeité belaakérangan leú et sia.

10Soibónia nenda koiniakérangan tai Paulus sambat tai Silas, sia simatonem baga ka laggai nenda, bulé ratui-tui sedda raei ka laggai Berea. Segéra lé sedda eirangan leú et tai Paulus sambat tai Silas ka uma paniddogatda tai Jahudi.

11Tápoi tai Berea peilé makatopit tubu ka tubudda tai Tessalonika. Bulat ka angkat baga lé raarepi katuareman pagalaiat tubut Jesus. Samba senen gogoi lé ragelai Buko Sipunenan, bulé raagai pusisineseatnia singantoman'akenen Paulus.

12Oto maigi sia ka talagadda amatonem baga ka tubut Jesus, samba tá leú magulai sia tai Junani siabeu tiboi tubu amatonem baga; tainanalep samba taimanteu.

13Kelé araarep nia tai Jahudi sikukuddu ka Tessalonika paaarepna leú et sedda tiboiet Taikamanua si Paulus, ka laggai Berea, eirangan leú et ka laggai Berea, patubbujiddangan bagadda samba baraakérangan pukaranan bagadda sipulalaggai sedda.

14Oto olaakérangan nia ka sia saalei ka laggai Berea masitaroaké si Paulus ka bet-bet koat. Tápoi ka sia geti si Silas sambat si Timoteus riu-riu lé rakuddu ka laggai Berea.

15Lepá arataroaké si Paulus ka laggai Atena, toili sia saalei néné ka laggai Berea, abbitrangan leú et patonekat Paulus, bulé raei simaruei tai Silas sambat tai Timoteus ka tubut Paulus.

16Bulat reu-reu lé bagania si Paulus aingengena raei tai Silas sambat tai Timoteus raailiaké nia, kalulut aiitsó sut lé laggai Atena sarat tularat bulungan.

17Oto patiboakénangan sia si Paulus tai Jahudi sambat sia sabagei ka uma paniddogat, sieei sedda maniddou ka tubut Taikamanua. Beri ka pasar leú et, senen gogoi ipatiboaké sia sangamberi sirimanua sikukuddu sedda.

18Abara leú te paukeladda saladdou Epikuros sambat saladdou Stoa ka tubut Paulus. Oto ai sia piga pá amasikua, "Aponia poi siagainia sirimanua néné? Bulat goisó lé siagainia, tápoi tiboiet geti táanbuu!" Tápoi ai leú et sia piga pá amasikua, "Ai lé isesegéaké pagalaiat sabulunganda sabangsa bagei." Arakua geti nia kelé néné, kalulut kukuana pagalaiat tubut Jesus samba leú pagalaiat katususuru nia mitsa tubu simamatei.

19Iageti abbitrangan nia si Paulus ka parurukat ka Leleú Areopagus. Oto sedda, kuaddangan ka matania, "Kuobá kai kuagai kai nia pagalaiat nganturat sibau sisegéakenennu.

20Aipoí kuarep kai nia nutiboi sangamberinia, bulat makisei ka bagamai. Oto bulat makiddiy ka bagamai kuagai kai katukolobatnia."

21(Aipoí ka sia sangamberida tai Atena samba siooiaké sedda bulat raobá rasappruaké tetretda simaoggak masiarep'aké elé masipakubbuki sangamberi sipuoni gelaiet sibau.)

22Kelé aipurió si Paulus ka matadda siparururú ka Areopagus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tai Atena! Bulat akukereng'akéan, bulat kopet puroronmui ka arat.

23Aipoí ka tetret akugejengi sangalionia laggaimui, samba akulelekáké kudduat paniddogatmui, itsókungan leú sara kudduat pasibuluatmui; ka kudduat nenda ai anusurataké kam, 'Ka Tubut Taikamanua Taiaagaietmai.' Oto Taikamanua sitaiaagaietmui, tápoi ainupaniniddogi kam nia, nia té néné kusesegéaké ka tubumui.

24Taikamanua sibaraaké polak sambat sangamberinia ka bagania, nia té Tuhan manua sambat polak. Tá mukukuddu nia ka uman sabulungan sigalai kabeira sirimanua.

25Tá leú et ikikiddiy paromanda sirimanua, aipoí nia lé masikakau purimanuaiat, enga sambat sangamberinia ka tubudda sirimanua.

26Sibara ka sara sirimanua, baraakénangan sangamberinia bangsa, samba koiniakénangan leú et sia bulé rasut'aké sangaliot polak néné. Nia leú et amasiteúaké barania ka panandaatnia peilé, pigamoi samba kaipa rapuririmanua.

27Aigalaiaké nia geti kelé néné Taikamanua, bulé ragaba lé nia. Ké pei rasese nia ka tetret airagagaba nia. Tápoi siripokatnia geti, tá areu nia Taikamanua ka tubutta sene-senenta.

28Arakua baí sirimanua, ‘Tapuririmanua samba tapungongoíngoí samba atabara ka polak néné, sarat ka gegenia lé.’ Oto makeré leú te kelé ka sikuadda piga pá siagai mutitiboat ka kam. Arakua, ‘Tatogania lé sita sangamberitta.’

29Kalulut tatogat Taikamanuangan poí sita néné, oto buían takua kam Taikamanua makeré lé nia kelé ka tularat emas elé perak, elé bukkú sigalai, siripot sipinaatudda sirimanua.

30Aikalipogingan Taikamanua galai tubutta ka tetret tápei taagai simaerú, tápoi kineneiget geti aikoiniakéan sia sangamberi sirimanua bulé rabauaké paatuatda.

31Aipoí aitetreakéan sara gogoi iadili sangaliot polak néné, bulat ukum simaroipo. Tápoi masigagalaiaké galajet néné, iaté sara sirimanua, sipiliynia ka galajet néné. Samba bulé imatonem bagadda sangamberi sirimanua ka pagalaiat néné, suruakénangan nia Taikamanua sirimanua néné ka simamatei!GÇ¥

32Oto kelé araarep nia pagalaiat katususuru nia mitsá tubu simamatei, ai sia piga pá amasigágati si Paulus. Tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, GÇ£Kuobá kuarep kai nia mitsá nutiboi ka matamai pagalaiat sikuam néné.GÇ¥

33Iageti tui nia si Paulus ka parurukat.

34Tápoi ai leú et sia simaré-ré ka sikuat Paulus, iagetimatonemnangan bagadda ka tubut Jesus, iaté: si Dionisius, laddou majelis Areopagus, samba sara sinanalep sipuoni si Damaris, samba ai leú sia piga pá igidda sabagei.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran