Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 18 >> 

1Oto lepá tui nia si Paulus ka laggai Atena, ei nia ka laggai Korintus.

2Iageti ailiddangan leú et sara tai Jahudi sipuoni si Akuila, sibabara ka Pontus. Barania peilé ka Italia si Akuila néné karuadda sinanalepnia si Piriskila. Araoi ka sia ka Korintus, kalulut bebelaakéna sia si Kaisar Klaudius sangamberidda tai Jahudi ka Roma. Oto einangan leú et si Paulus ibalou sia karuadda.

3Iageti kuddu nia sedda samba pugalairangan sambadda, aipoí makeré lé pasigabaiatda purimanuaiatda si Paulus, iaté masigalai kema.

4Tápoi senen gogoi Sabbat, ei nia si Paulus patibo ka uma paniddogat, bulé ramatonem baga ka sia tai Jahudi sambat tai Junani ka tubut Jesus.

5Kelé arasegé tai Silas sambat tai Timoteus ka Makedonia, pakeinangan sangamberi tetrenia si Paulus, masipakarap Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka tubudda tai Jahudi, masikolouaké ka tubudda, Jesus néné iaté Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua.

6Tápoi kalulut taipuaarinia rasaggangi nia samba raasá nia si Paulus, só-sóakénangan leú et abu ka leppeinia kelé sara toggaiat ka sia, kalulut sele sigalaira. Kuanangan ka matadda, "Ké bara sikataí ka tubumui, kalulut selet tubumui lé! Tá iaaili aku! Barania kineneiget, ei aku ka tubudda sabangsa taú sipuoni tai Jahudi."

7Iageti kaddiuakénangan sia si Paulus, ei nia ka sara lalep ka bet-bet uma paniddogat. Iaté ka lalep sara taú sipuoni tai Jahudi, tápoi aipaniniddogi Taikamanua, iaté sipuoni si Titius Justus.

8Tápoi ka sia geti si Krispus utet uma paniddogat, bulat sangalalepra sambat tatogania, amatonem baga ka tubut Tuhan Jesus. Samba maigi leú et sia tai Korintus sabagei, sipasiaarep katuareman sisegéakenen Paulus, amatonem baga ka tubut Jesus, iageti raúrangan leú et sia.

9Oto ka sara soibó, ka siitsot matania si Paulus, amanibo si Tuhan ka tubut Paulus, "Buí numalotó! Buí nuariaké nupanibo, bá pumemeng-meng.

10Ai lé poí kupaaalei ekeu. Bulat beri te sia sara simaró baga masigalai sikataí ka tubum, aipoí maigi sia ka laggai néné sipuoni bakkatku."

11Kalulut néné, kuddu nia ka Korintus si Paulus sangarura sitenga burúnia, samba pangantomannangan sia tiboiet Taikamanua.

12Tápoi kelé aipugubernur ka sia si Galio ka Akaya, baraakérangan pusaraat tai Jahudi masisaggangi si Paulus, samba abbitrangan leú et nia ka matat pengadilian.

13Oto panganduatra iaté, "Aikakau paalakat baga ka tubudda sirimanua simigi, bulé rapaniddogi Taikamanua sitaipaaakkup ka surukat Mose!"

14Ai peilé igegelai ialegi nia ka sia si Paulus, kuanangan nia ka sia si Galio ka matadda tai Jahudi, "Ale kam tai Jahudi! Ké baí kalulut pasiaapaaké elé kalulut pasigagalaiaké jo lé baí nia paganduatmui néné, mateú kuom'aké kuarepi panganduatmui néné.

15Néné geti, kalulut paukelatmui lé pagalaiat tiboiet, oni sambat surukatmui saramui! Bulat tá kuobá ipasikeli pakaro kelé néné!"

16Iageti keklenangan sia si Galio raei ka gerat.

17Oto labárangan leú et si Sostenes, siutéaké uma paniddogat. Bóbórangan nia ka matat mejat pengadilan. Tápoi beri puletseina nia ka sia si Galio pagalaiat néné.

18Lepá nenda, maburú peilé aikuddu si Paulus ka Korintus. Lepá geti kuanangan salam pasaraat ka tubudda simatonem baga sedda, iageti pulajoddangan sambadda tai Priskila sambat si Akuila ka laggai Siria. Oto ka Kengkrea, sapunangan alainia si Paulus pat sappru; iaté sioreakenennia kalulut palelengan nia ka tubut Tuhan.

19Kelé arasegé ka laggai Epesus, kaddiuakénangan sia tai Priskila sambat tai Akuila, gurúnia ka uma paniddogat patibo ka tubudda tai Jahudi sedda.

20Tiddourangan bulé maburú peilé ikuddu sedda ka tubudda, tápoi tá iobá.

21Tápoi kenanen kisedda, ka tetret aitui-tui, kuanangan ka matadda, "Ké iobáaké baí nia Taikamanua, momoi aku mitsá sené." Lepá aikua kelé néné, tui sia raei ka Epesus.

22Kelé aitugorosot ka Kaisarea, ei nia ka Jerusalem masisegéaké salamnia ka paamian sedda, iageti riu-riuakénangan iei ka Antiokia.

23Lepá aikuddu sedda piga pá burúnia, tuinangan leú et iei masibalou laggaira tai Galatia sambat Prigia masiparon putotonem bagadda simatonem baga.

24Oto tá amauju, oi sara tai Jahudi ka laggai Apesus, iaté siputututú mata ka Aleksandria, sipuoni si Apollos. Bulat iagai manibo sambat bulat iagai bagat Buko Sipunenan.

25Atupangantoman'an nia pagalaiat tubut Jesus. Oto bulat magege nia masigelaiaké pagalaiat Jesus, kenanen baí sarat pasirauklat Johannes peilé iagai.

26Oto bulat magege nia si Apollos itaddaaké mungantoman ka uma paniddogat. Kelé araarep nia tai Priskila sambat tai Akuila singantoman'akenennia, abbitrangan nia ka lalep. Iageti kolouakérangan ka tubunia bulat sipasesese, pagalaiat sipinaatut Taikamanua, masipaarau sirimanua, iaté ka sigalaiakenen Jesus.

27Lepá repdemnangan si Apollos mei ka Akaya. Iageti galairangan surat, ka sia simatonem baga ka tubut Jesus, ka Epesus ka tubudda saalei ka Epesus, ka Akaya, bulé matarek sia masisiló kaooi Apollos. Oto kelé aisegé si Apollos ka Akaya, bulat ai lulunia paromannia ka tubudda, kalulut panguruat katet bagat Taikamanua, matonemnangan bagadda ka tubut Jesus.

28Oto bulat ka lelek tubunia, oi ikalaaké tai Jahudi si Apollos, ka paukelatda ka matat siberikabaga. Saú-saúnangan leú et ruang ka bagat Buko Sipunenan, masikua, pu-Jejesus nia Rimata Sipaarau sitonéakenen Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran