Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

1Kelé aiaili tetrenia gogoi Pentakosta, parurúrangan leú et sangamberi simatonem baga ka tubut Tuhan Jesus ka sara kudduat.

2Iageti tulut maarepnangan nganga sipuuukkú ka manua, kelé ipuukkú rusa simapiret. Masutnangan leú et ngangan sipuuukkú néné ka sangaliot bagat lalep kudduatra.

3Oto itsórangan leú et ipujuluu api ipajalai tubunia, lepá leu nia ka tubudda sangamberidda.

4Sopsopnangan leú et sia sangamberidda Ketsat Sipunenan. Iageti taddaakérangan masitiboaké sene ngamata nganga. Kipa ikua Ketsat Sipunenan tiboakenenda, iaté nenda ratitiboaké.

5Ka tetret nenda maigi sia tai Jahudi sibabara ka senen laggai ka sangaliot polak, amei mukuddu ka Jerusalem. Sia néné sangamberidda, simasurú ka tubut Taikamanua lé sia.

6Iageti kelé araarep nga-nga sipuuukkú néné, eirangan leú et sirimanua simigi parurú sedda. Oto bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda raarep rapanibo simatonem baga, ka nga-ngan laggaira sene-senenda.

7Oto ka kisei ka baga sambat ka get-get ka bagadda, patiboddangan pasasambadda, pelé nganganda, "Kipa, tá tai Galilea poi sia sangamberidda sipaninibo néné?

8Kipa aigalai, aioi atarep kam nia arapanibo ka senen ngangan laggaita?

9Aipoí sita ka sita néné sibabara ka Partia, sibabara ka Media, sibabara ka Media Elam, sibabara ka Mesopotamia, sibabara ka Judea, samba leú et sibabara ka Kapadokia; iageti sibabara leú ka Pontus sambat ka Asia,

10sibabara ka Pirigia sambat ka Pampilia, sibabara ka Misir samba sibabara ka laggai Libia ka bet-bet Kirene, tápoi ai leú et sita sibabara ka Roma.

11Beri leú et ka sia tai Jahudi ai leú et sia ka sia, sambat sia sibabara ka bangsa bagei situgugurú ka aratda tai Jahudi; iageti ai leú et sia sibabara ka Kereta sambat ka Arab. Bulat ataarep'an kam sangamberitta arapanibo ka ngangan laggaita sene-senenta, ratiboi simakisei ka bagatta, sigalaiakenen Taikamanua!"

12Oto ka kisei ka baga sambat ka get-get ka baga patiboddangan pasasambadda masikua, "Aponia pá katukolobatnia néné?"

13Tápoi ai leú et sia sipaloloi sia; arakua, "Ai lé ipupuineng sia!"

14Iageti puriónangan leú et si Petrus sambadda saaleinia tai apostel sipulusara, taddaakérangan masipangantoman sirimanua simigi. Abeuakénangan nga-ngania masikua ka matadda, pelé ngangania, "Ale kam sasaraina, sangamberimui tai Jahudi, samba leú et kam sangamberimui sikukuddu ka Jerusalem! Arep'aké kam sipulelelek kukua nia ka matamui, aipoí bulat maerú kupakolou nia ka matamui.

15Ka sia geti néné, tá aipupuineng sia, kelé sipinaatumui ka kam; aipoí iapeí aiaili bó-bó siba simatsep.

16Oto néné geti aipakolouan Taikamanua ka sikuat Nabi Joel, sipasikukua:

17Aikua Taikamanua, 'Ka kalepakat polak uruakékungan Ketsatku ka tubudda sangamberi sirimanua. Rapaaagai te tatogam taimanteu sambat tatogam tainanalep sangamberinia kuanenku ka matadda. Raiitsó te tatogam sibau tubu sipatoilakku ka tubudda. Mangangamut te sia saeppum, pagalaiat pangamutet sikauku ka tubudda.

18Kuuuruaké leú te Ketsatku ka tubudda ka sia sapaguguletnu taimanteu sambat sapaguguletnu tainanalep, ka tetret nenda. Segéakérangan leú et sangamberinia sisegéakenenku ka matadda.

19Kubabaraaké te kiseiet ka manua ka pata, sambat katugégekat sabeu ka repé sené iaté ka polak néné; babara te logau sambat api, tinobut sambat kujuk.

20Magegep-gep te matat sulu, mabobonan te matat laggó kelé logau, kei iaili Gogoi Tuhan, iaté gogoi sabeu sambat sipulubeunan.

21Oto ka tetret nenda, kasei sisogai onin Tuhan, silórangan puaragat.'

22Ale kam sasaraina kam tai Israel! Arep'aké peite kam kuanenku néné: Aikauan Taikamanua ka tubut Jesus si-Natsaretna néné galajet bulé ipuukú kam. Kelé ka sigalaiakenen Taikamanua iaté pukerengan sambat kiseiet sabeu ka talagamui ka simatotoilá ka sigalaiakenen Jesus. Momoi takua, anuagaian kam sangamberimui pagalaiat néné.

23Kelé siripot ka pinaatunia sarania, teúakénangan nia Taikamanua isegéaké Jesus ka kabeimui. Kelé aisegéaké nia ka kabeimui, mateiakémuian nia, iaté anuobáaké kam sia sirimanua sijo rapattáaké nia ka loiná siliktenga.

24Tápoi kenanen kisedda, aisuruaké lé nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Aiguk tedda nia kamateiat, tápoi aibelaaké lé nia mitsá Taikamanua, aipoí tá momoi imariu-riu ikup-kup'aké nia kamateiat.

25Beri leú ka sia si Dapid, aitiboi leú te pagalaiat tubut Jesus néné, aikua, 'Mariu-riu lé kuitsó Tuhan ka matakku, ai lé ipaalei aku, bulé tá ipageu-geu aku apa pá.

26Iaté lulunia imamangká bagakku, samba iuumun'aké si Tuhan ngu-ngungku: samba inge-ngenaaké tubunia tubukku néné, ka aban baga ka bagat ratei.

27Aipoí tá nuooreaké ikuddu ketsatku ka laggaira simamatei. Samba tá nuooreaké ikuddu paguguletnu simatopit néné imaanau elé itatá.

28Anupatoiláan poí ka tubukku enungan sieei ka purimanuaiat sipulelelek. Oto buggra lé pugoraat bagakku, kalulut paaaleinu aku.'

29Ale kam sasaraina, eddangan nia kutiboinia simakolou ka matamui pagalaiat tubut Dapit néné, iaté taikebbukatta. Amateian nia samba aturateiakéan nia; iageti rateinia ai peilé ka talagatta pat aili kineneiget.

30Aigalaian Taikamanua pakerekat baga ka tubut Dapit ka bagat suppa, uuddet'akéna sara sibara kapunuteteunia bailiu rimata. Kalulut againa nia si Dapit pakerekat baga néné, sambat kalulut punanabinia,

31againangan leú et galaiakenen Taikamanua. Oto amusiblangan nia masikua, katususuru nia mitsá Rimata Sipaarau néné ka simamatei. Aikua si Dapit, 'Tá iooreaké ikuddu ka laggaira simamatei, sambat tubunia leú et tá maaanau sambat tá tatatá.'

32Jesus néné te airimanuaaké mitsá Taikamanua. Samba bulat tubumaian amasiitsó sibabara néné.

33Aipauddet nia Taikamanua bailiu siabeu tiboi tubu. Gege leú et aikau Taikamanua ka tubunia, samba silónangan leú et Ketsat Sipunenan sitonéakenen Ukkui. Oto kelé siarepmui sambat siitsómui kineneiget, iaté Ketsat Sipunenan siuruakenennia ka tubumai.

34Ka sia si Dapit, tá atusakai nia ka manua, tápoi ai leú te aikua ka sia kisé, 'Aikua si Tuhan kai Tuhanku: Uddet'aké ekeu kai kattoetku,

35teret kalaakéku sia saggaknu!'

36Iaté lulunia itukukua bulé buítá raagai nia sipulelelek sangamberidda tai Israel, Jesus sipattáakenenmui ka loiná siliktenga, nia té nenda aipaudet Taikamanua bailiu Tuhan samba Rimata Sipaarau!"

37Oto kelé araarep nia sikuat Petrus néné, paanunangan bagadda. Iageti kuaddangan nia ka matat Petrus, samba leú et ka matadda tai apostel sabagei, "Ale kam sasaraina, aponia galaiakenenmai?"

38Kuana lé nia ka matadda ka sia si Petrus, "Kau lé nubauaké kam paatuatmui. Samba leú et, buítá turaú kam ka onin Jesus Kristus, bulé ituappéaké jomui. Iageti silómuian panguruat, iaté Ketsat Sipunenen sibara ka Taikamanua.

39Aipoí puuktunganmui te, sambat sapunuteteumui, samba puuktunganda leú te ka sia sikukuddu ka simareunan, sipinatonet Taikamanua néné, iaté sia sangamberi sinogai Tuhan Taikamanua, bulé taei kam ka tubunia."

40Oto kisedda te aigalai si Petrus, masipakolou ka tubudda pagalaiat tubut Kristus néné. Samba maigi peilé bagei aikua ka matadda si Petrus, masináná sia, bulé rabelaaké tubudda ka tubut bangsa sikataí paraboat, iaté bangsa ukumen Taikamanua.

41Iageti maigiddangan simatonem baga ka ngantoman Petrus, lepá raúrangan leú et sia. Oto uraunangan mitsá igidda simatonem baga ka gogoi nenda, ai telu ngaribu sia igidda.

42Mariu-riu lé sia ka nganturatda tai apostel, samba mariu-riu lé sia ka bagat parurukat. Mariu-riu leú rapataddé mukom samba mariuriu sia musara ka paniddogat.

43Bulat maigi kerek aragalai tai apostel, pat bara kisei ka bagadda, elé lotóra sirimanua simigi.

44Mariu-riu lé sia sangamberidda simatonem baga ka bagat pusaraat. Samba apa lé sibabara ka tubudda sipuoni bakkatda saradda, sangamberidda ibabakkati nia.

45Iageti pasakiddangan sangamberinia bibiletda, lepá parubeirangan bulagat sakit bibiletda nenda ka pasasambadda, siripot igit pakeietda ka sia senen-senenda.

46Senen gogoi lé raparurú ka Uman Taikamanua; samba pataddé mukom, ka angkat baga samba ka epet paatuat, ka lalepra.

47Riu-riu lé raumun'aké Taikamanua, samba bulat mangká bagadda sirimanua ka tubudda. Senen gogoi lé iurau igidda, kalulut ikau ka tubudda si Tuhan, sirimanua arauakenennia néné.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran