Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 20 >> 

1Oto kelé aitatá pulamagat ka Epesus, rurúakénangan sia sapaamian si Paulus, paronnangan pupaatuananda. Lepá kaunangan tiboiet pasaraat, iageti riu-riuakénangan puenunganannia ka Makedonia.

2Iageti gejenginangan sangaliot laggai Makedonia, si Paulus samba pangantrunangan sia simakopé, iparon putotonem bagadda simatonem baga ka tubut Jesus. Lepá tui nia iei ka Junani.

3Kuddu nia sedda telu ngalaggó burúnia. Oto aipatatarek tubunia iei mulajo ka Siria, arepnangan katuareman iisiakéra nia tai Jahudi ramateiaké nia. Kalulut néné teúakénangan itoili, tápoi barania lé ka Makedonia.

4Ka sia leú et si Sopater sibara ka Berea, amei leú nia masipaaleiaké si Paulus; kisedda leú ka sia si Aristarkus, si Sekundus sibara ka Tesalonika, samba si Gayus tai Derbe. Beri si Timoteus, si Tihikus sambat si Tropimus sibara ka propinsi Asia, amei leú et sia ka sia.

5Araboikíaké lé tubudda, lepá ngenaddagan kai ka Troas.

6Lepat Punen Roti Sitá ragi, pulajomaian kutuitui kai ka Pilippi. Lima ngagogoi burúnia, parurúmaian mitsá sambamai ka Troas. Iageti kuddu kai sedda sangamenggui burúnia.

7Iageti soibot gogoi Menggui pataddémaian mukom, kelé siripot ka pusarainaat. Oto patiboakénangan sia si Paulus, kalulut ai lé poí ibabagai bagania itui-tui matsep. Panibonangan leú et si Paulus, bulat papparat aili tengamoi.

8Oto ka bagat bilí ka pata, ka kudduat parurukatmai, ai maigi alito.

9Ka sia sara silainge sipuoni si Eutikus, ai nia mukukuddu ka bet-bet jendela. Kalulut nantania ipanibo si Paulus, matuddunangan matania simakopé silainge néné, pat perep nia ka jendela; oto belénangan leú et barania ka tingkat sikatelu. Kelé araakkat'aké nia, ailangóan nia.

10Iageti tugorosotnangan leú et si Paulus ka repé, perep'akénangan tubunia ka tubut silainge néné, lakkaiakénangan nia. Kuanangan ka matadda si Paulus, "Buí imakarat bagamui, ai peilé nia muririmanua!"

11Lepá sakai nia mitsá si Paulus ka pata, parubeinangan leú et roti, pukomrangan sambadda. Kelé ailepá ipanibo simaburú pat pató si Paulus, tuinangan leú et.

12Iageti abbitrangan silainge néné ka lalepnia, aian nia muririmanua. Oto bulat angká lé bagadda, aipoí bulat atupusuibingan bagadda.

13Iageti eimaian leú et ka kapá, puabakmaian boikí ka Asos, masialá si Paulus sedda ka kapá. Aibagai lé kisedda, kalulut aipaatu musila.

14Oto kelé arapaaili ka Asos, riu-riu aitusakai si Paulus ka kapá, iageti riuriuakémaian mukapá masiailiaké Metilene.

15Baramai sedda pukapámaian leú et mitsá, oto matsepnia lé segé kai ka kudduat sipaiipó ka Kios. Matsepnia mitsá segé kai ka Samos, iageti sangagogoi burúnia, segé kai ka Miletus.

16Oto aiteúakéan si Paulus tá kutusappai kai ka Epesus, buí isappru tetremai ka laggai Asia. Bulat aibebesíaké si Paulus imaola kusegé kai ka Jerusalem ka Punen Katuuruat Ketsat Sipunenan.

17Iageti kaunangan suratnia si Paulus itiddou rataget'aké nia tai bajára sapaamian Epesus, ka Miletus.

18Oto kelé arasegé, kuanangan ka matadda si Paulus, "Ai lé nuaagai kam pagalaiat tubukku, burúnia akukuddu ka talagamui, barana ka gogoi kasegekatku peilé siboikí ka Asia.

19Bulat kaepet paatuat, samba sigalú elu lé akupugalai galajet Tuhan, ka talagat pangoringan siorikku, kalulut sipinaatudda sikataí ka tubukku tai Jahudi.

20Ai lé nuaagai kam ale Sasaraina, taigigí-gíku masikua ka matamui aponia sibailiu puuktunganmui. Kupangantoman kam, ka matat siberikabaga sambat ka lalep.

21Mariu-riu lé kupangantru sia, elé tai Jahudi pá nia elé sabangsa bagei, bulé rabauaké paatuatda samba raoi ka tubut Taikamanua, samba bulé imatonem bagadda ka tubut Tuhan Jesus.

22Oto kineneiget, kelé masireddet nga-ngan Ketsat Sipunenan, memeian lé te aku ka Jerusalem. Bulat tá kuagai aponia pá sipuaaili ka tubukku sedda.

23Sarat néné lé kuagai, kukuana ka tubukku simaron, Ketsat Sipunenan, katupepenjaraakéku sambat pangongorikku.

24Tápoi bulat beri pulatseiku nia purimanuaiatku néné, sarat kau lé ioi kulepaaké galajet siaket Tuhan Jesus ka tubukku, samba sarat kau lé kumariu-riu ka topit, masipaarep Katuareman Simaerú, pagalaiat panguruat katet bagat Taikamanua, teret ailina tetrenia purimanuaiatku.

25Akubalouan kam sangamberimui ale kam Sasaraina, samba akupaarep'an leú et ka tubumui pagalaiat Purimataat Taikamanua. Bulat aian lé iaagai tubukku taipaaailitta mitsá.

26Oto bulat kuron'aké kukua nia ka matamui gogoi néné, bulat buí te nuseleaké kam aku, ké bara simasusubu ka talagamui.

27Bulat beri peite puarakku galajetku masikolouaké ka matamui pagalaiat sipinaatut Taikamanua.

28Oto kau nujago kam tubumui, samba kau leú nujago kam sapaamian sinegéakenen Ketsat Sipunenan ka tubumui jagoetmui; aipoí atupauddet'an kam sipasijajago paamian. Kau iuliu kelé sipasija-jago rapasijago tarimeura, nupasijago kam ka kam sapaamian Taikamanua; aibailiuakéan poí sia sapaamian Taikamanua néné, bakkatnia kalulut kamamatei Togania.

29Kurukku te, oi ka talagamui harimau simasagbang. Oto sapaamian jagoetmui te ipasasagbangi ka sia harimau néné.

30Beri ka talagamui ka kam leú et, babara sia sipaarep katuareman patajuat. Ragagalaiaké nia geti néné, bulé ramapepe ka sia simatonem baga ka tubut Jesus, ibara ioi ratut sia.

31Oto bulat jago kam tubumui! Repdem kam taipuarinia kupangantru kam sangamberimui sinágó samba sinoibó sigalú elu, ka bagat telu ngarura burúnia.

32Kineneiget kusegéaké kam ka kabei Taikamanua, bulé ijago kam, samba bulé nuomet'aké kam panguruat katet bagat Taikamanua. Ai gege ka tubut Taikamanua masiparon kam samba masipanguruat'aké ka tubumui panukanan, sinarek'akenennia ka sangamberi paamiannia.

33Bulat beri peite kiddiyku, bulagat elé leppei, ka tubudda kasei pá.

34Kam lé siagai nia, bulat tubukku lé amasigaba purimanuaiaku samba purimanuaiatda saaleiku sipasitutut aku.

35Ka sangamberinia lé akuaké uluietmui, bulé nuagai kam, pasimomomoaké tubu kelé néné lé, iooi tarop'aké kam saaleita sitaiooi tubu. Aipoí buítá tarepdem kam kelé ka sikuat Tuhan Jesus, 'Sipasikakau peilé te mauktuk, belé peilé sipasisisiló.'"

36Oto kelé ailepá ipanibo si Paulus, purekkukrangan leú et sangamberidda, lepá paniddourangan leú et.

37Iageti pusourangan sangamberidda, lakkaiakérangan nia si Paulus, kuaddangan ka matania, kaunumaangká baga ka puenunganan.

38Bulat simakopé reu-reu bagadda lé, sarapei aikua ka matadda si Paulus, taiiitsóra taan te raiitsó nia mitsá. Iageti taroakérangan nia ka kapá.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran