Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 21 >> 

1Iageti segéakémaian katutui-tuimai ka tubudda tai bajá ka paamian Epesus, lepá kaddiuakémaian sia. Oto pariu-riumaian nia mukapá ka nusa Kos; samba matsepnia lé segé kai ka nusa Rodos. Baramai sedda riu-riuakémaian nia mitsá mukapá, kuailiaké kai pelabuhan Patara.

2Ka Patara ailimaian kapá sieei ka Penisia. Iageti sakai kai ka kapá nenda,

3lepá tuimaian leú et, pat itsómaian nusat Siprus kai katsiumai, tápoi riu-riu lé akupukapá kai masiailiaké Siria. Iageti jolou kai ka Tirus, aipoí sedda gau-gaurangan bibilet ka bagat kapá situtmai.

4Oto ei kai sedda masibalou sia simatonem baga ka tubut Jesus, iageti kuddu kai sedda ka tubudda sangamenggui burúnia. Ka sipinalulut Ketsat Sipunenan, pangantruddangan si Paulus, buí iei ka Jerusalem.

5Tápoi kelé aisappru tetrenia kukuddu kai sedda, kaddiuakémaian leú et sia, riu-riuakémaian puenungananmai. Oto sangamberidda sambat tainanalepra samba leú et tatogadda, oi masitaroaké kai kapplut laggaira. Sedda ka bet-bet koat, purekkukmaian maniddou.

6Lepá pasalammaian leú et, iageti sakai kai ka bagat kapá, oto ka sia leú et toili sia ka lalepra.

7Oto riu-riuakémaian leú mukapá, baramai ka Tirus segé ka Ptolemais. Eimaian leú sedda masibalou sia simatonem baga, masiroroi sia, iageti kuddu kai sedda ka tubudda sangagogoi burúnia.

8Matsep tuimaian leú et, segé ka Kaisarea. Ei kai sedda masibalou si epanggelis sipuoni si Pilipus, kuddu kai ka lalepnia. Nia néné te ka talagat sipitu sipiliy ka Jerusalem.

9Ai sia epat tatogania tainanalep aikau Taikamanua ka tubudda puaagai masipaarep katuareman simaerú sibara ka Taikamanua.

10Piga ngagogoi pá burúmai sedda, oi sara nabi sibara ka Judea sipuoni si Agabus.

11Iageti taget'akénangan kai, alánangan apprat tengan Paulus. Oto serenangan rere sambat kabeinia, pelé ngangania, "Kisé te aikua Ketsat Sipunenan: Kelé kisé te rakabéaké nia tai Jahudi, samba rasegéaké nia ka kabeira taú sipuoni tai Jahudi, sibakkat apprat tenga néné, ka Jerusalem."

12Oto kelé akuarep kai nia sikuania néné, tiddoumaian nia simakopé sambamai saalei sikukuddu ka Kesarea ka tubut Paulus, buían iei ka Jerusalem.

13Tápoi aikua lé ka matamai, "Apangan lé lulunia nupusosou kam kelé kisé, pat bailiu kokkopé beunannia reu-reu bagakku? Aipoí tá sarat bulé ralabá aku akupatarek tubukku, tápoi beri matei kalulut Tuhan Jesus leú amatarek'an aku."

14Oto bulat tá iobá si Paulus iarepi sikuamai ka tubunia. Kalulut néné, ariakémaian kukera kai nia. Akukua lé kai ka kai, "Eddangan lé iteúaké nia si Tuhan."

15Kelé akukuddu kai sedda piga ngagogoi pá burúnia, tui-tui kai ka Jerusalem.

16Oto ai sia piga pá saalei sibara ka Kesarea amoi masipaaleiaké kai, rataroaké kai ka lalep Manason; ka lalepnia lé poí kupugogogoi kai. (Si Manason néné iaté tai Siprus, amaburúan ka sia aimatonem bagania ka tubut Jesus.)

17Kelé akusegé kai ka Jerusalem, silórangan kai saalei sedda ka angkat baga.

18Matsepnia lé, ei kai sambamai tai Paulus, masibalou si Jakobus. Ka sia tai bajá gareja, ai leú et sia sedda sangamberidda.

19Lepá akukau kai paroroiatmai ka tubudda, pungunguan'akénangan nia si Paulus sangamberinia sigalaiakenen Taikamanua ka sigalaiakenennia, ka talagadda taú sipuoni tai Jahudi.

20Kelé araarep nia sipungu-nguan'akenen Paulus néné, umun'akérangan leú et Taikamanua sangamberidda. Lepá kuaddangan nia ka matat Paulus, "Ale, Sarainamai Paulus! Bulé nuagai nia. Amuribungan te sia igidda tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus. Sangamberidda néné, iaté simareddet ka surukat Mose.

21Oto kineneiget araarep'an pangangantomannu sia sangamberi tai Jahudi sikukuddu ka talagadda sabangsa bagei, bulé ragalak'aké surukat Mose. Kuanungan ka matadda buí rasunat tatogadda, samba buí ragalaiaké siripot aratta tai Jahudi.

22Kineneiget tá isoppi raarep nia tai Jahudi simatonem baga kababaram sené. Oto kipangan lé tapaeerú kam kineneiget?

23Maerú peilé nutut nganturatmai. Ai sia epat igidda sené sigalai palelengan ka tubut Tuhan.

24Kenan'an lé kam sambamui nubaraaké kam punen pasimagirat tubu, samba bulaganinungan sia, bulé ioi rasapu ka sia alaira, sapu tatá. Bulé imatoilá ka tubudda sangamberi sirimanua taipububulat sineseatnia siarepda pagalaiat tubum, aipoí ekeu leú et kekeu, ai leú nugagalaiaké surukat Mose.

25Iageti ka sia taú sipuoni tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus, akukauan kai surat ka tubudda masikua pagalaiat sitakkíakenenmai, iaté tá momoi rakom kan sibuluakenen ka bulungan, tá momoi rakom logau, elé rakom tarimeu sibutsit; samba tá momoi ragalaiaké pusilaingeat."

26Iageti einangan leú et si Paulus itut sia siepat néné, masibaraaké punen pasimagirat tubu matsep. Lepá gurú sia ka Uman Taikamanua masisegéaké, aipei piga ngagogoi ilelepá punen pasimagirat tubu, samba itububuluaké nenda buluat buluakenen ka senen tubudda.

27Tukakapplungan lé tetrenia sipitu ngagogoi sitetreakenen, itsórangan si Paulus tai Jahudi sibara ka Asia, ka Uman Taikamanua. Iageti patubbujiddangan bagadda sirimanua simigi, lepá omet'akérangan leú et nia si Paulus.

28Airaomet'aké nia, ai sia mugegerei, masikua, "Ale kam tai Israel, rop'aké kam kai! Nia té néné sieei ka senen kudduat masipangantoman sangamberi sirimanua nganturat sipasisasaggangi tai Israel, samba sitaipaaakkup ka surukat Mose, samba sisaggangi Uman Taikamanua néné. Paobánangan pei bagei, aipaabbit'an sia taú sipuoni tai Jahudi ka Uman Taikamanua, kelé masipalolit kudduat sipunenan néné!"

29(Arakua nia geti ka sia kelé néné, kalulut araitsó si Tropimus si Epesusna aipaaleiaké si Paulus; kabagadda poí aiabbit'an nia si Paulus ka Uman Taikamanua.)

30Iageti malamaunangan sangaliot laggai. Oto pabalaurangan leú et sangamberi sirimanua raei parurú. Labárangan leú et nia si Paulus, giritdangan nia rabelaaké nia ka bagat Uman Taikamanua. Ka tetret nenda leú et pat-pat'akérangan matatbaliu Uman Taikamanua.

31Ai peilé rapaaatu ka sia sibaraaké pulamagat néné ramateiaké si Paulus, ei sia sabagei masisegéaké ka tubut komandan tenterat Roma, kababarania pulamagat ka sangaliot laggai Jerusalem.

32Oto olaakénangan nia si komandan ialá piga pá tai perwira, sambat tai perajurit, iageti eirangan leú et ka kudduat pulamagat. Kelé araitsó si komandan sambat tai pasukannia, ariakérangan nia masipabóboki si Paulus.

33Iageti taget'akénangan si Paulus si komandan, labánangan nia, kuanangan rakabéaké nia. Lepá nou-nounangan kasonia si Paulus néné samba aponia aigalai.

34Ai sipasikukua kisé, ai leú et sia sabagei sipasikukua kisedda lé. Oto kalulut kopet beunannia pulamagat, taiagainangan pulelengan nia si komandan pagalaiat sibabara néné. Iageti kuanangan bulé raabbit si Paulus ka markasda tai tentera.

35Kelé araaili ka orat, bulat pugaú-gaúrangan leú et simakopé sibaraaké pulamagat néné, pat bairatdangan leú et si Paulus tai perajurit.

36Iageti tutrangan sia mungkuat sibaraaké pulamagat néné, ai ratutut sia ai sia muge-gerei masikua, "Mateiaké kam nia!"

37Oto ai sia tugugurú ka markas, kuanangan ka matat komandan si Paulus, "Kipa, ale, momoi leú kupanibo goisó ka tubumui, ukkui?" Iageti kuanangan si komandan ka tubut Paulus, "Kipa, momoi leú nupanibo ka ngangan Junani?

38Oto tá tai Misir ekeu elé, sibaraaké pulamagat siburú, lepá abbitnangan leú et epat ngaribu sia igidda sibaraaké pulamagat ka simatangeu?"

39Kuana lé nia ka sia si Paulus, "Tai Jahudi lé aku, tai Tarsus, laggai simaarep erut oni ka Klikia. Obáaké peite kupanibo ka tubudda néné."

40Oto kelé aiobáaké nia si komandan ipanibo si Paulus, puriónangan si Paulus ka orat, kaunangan kabeinia kelé sara toggaiat ka tubudda. Iageti pumengmengrangan leú et. Lepá panibonangan ka tubudda ka nga-ngan Iberani, pelé nga-ngania,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran