Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 22 >> 

1"Ale kam Saukkuimai samba Sasarainamai sangamberimui! Kukua peite kuanenku kukolouaké ka kam, pagalaiat tubukku. Arep'aké kam!"

2Kelé araarep nia ipanibo si Paulus ka nga-ngan Iberani, kopé arapumeng-meng mitsá. Oto riuriuakénangan nia si Paulus ikolouaké nia.

3"Tai Jahudi lé aku néné. Akuputútú mata ka Tarsus ka laggai Klikia; tápoi akupuurau geti ka Jerusalem lé, samba aisikolah'aké aku, iaté sara guru sabeu sipuoni si Gamaliel ka pagalaiat surukat siaket Mose ka tubudda taikebbukatta. Kelé ngamangmui ka kam leú et sangamberimui sené gogoi néné, kaku leú et bulat mabesí ka bagakku mugalai galajet Taikamanua.

4Pat paoreikungan leú et sia teret matei sipasitutut arat sibau néné. Iageti palabakikkungan sia sangamberidda taimanteu sambat tainanalep, kaukungan sia ka bagat penjara.

5Bulat tá te bokokku, ai sia sené tai Imam Sabeu sambat tai Mahkama Puaranan, sipasimumuneng'aké. Aipoí sia lé amasiaké ka tubukku surat abbinenku ka tubudda tai Jahudi ka Damsik. Oto surat nenda te kupapakei masipalabaki sia sedda simatonem baga ka tubut arat sibau, abbitkungan sia ka Jerusalem, ituukum'aké sia sedda."

6"Oto sinágó ai aku ka tengan enungan kei tuaili laggai Damsik, bara toro simakirisau sibara ka manua, masitoroji sangaliot tubukku.

7Iageti belé aku ka polak, lepá arepkungan sara nga-nga sipasikukua ka tubukku, 'Saulus, Saulus! Angoi nupaoorei aku?'

8Alegikku lé nia kaku, 'Kasonia ekeu?' Kuanangan ka matakku, 'Aku te néné Jesus tai Natsaret sipaoreinu.'

9Oto beri ka sia leú et saaleiku, araitsó leú et ka sia toro, tápoi tá araarep nganga sipasiteteká aku.

10Lepá kuakkungan nia mitsá kaku, 'Oto aponia kugagalai Tuhan?' Kuana lé nia ka matakku, 'Suruakéan ekeu, nuei ka Damsik. Seddangan lé kuakkungan nia ka matam sangamberi obaket bagat Taikamanua galaiakenennu.'

11Oto pat peset matakku kalulut aialá matakku toro. Iageti paluluddangan aku saalei kuei kai ka laggai Damsik.

12Ka Damsik ai sara sipuoni si Annanias. Simatopit samba simasurú ka surukat Mose lé nia. Sangamberidda tai Jahudi ka laggai Damsik, airahohormati nia.

13Oinangan leú et masibalou aku, puriónangan ka bé-béku, kuanangan ka matakku, 'Kauan imakoinong mitsá matam ale Saraina Saulus!' Oto niangan leú et nia, teilaakéku lé matakku, itsókungan nia.

14Lepá kuanangan ka matakku, 'Aipiliyan ekeu Taikamanuanda taikebbukatta, bulé nuagai siobat bagania, samba nuitsó Jesus, Pagugulet Taikamanua sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua samba sipasiaarep nga-ngan Jesus.

15Ibabailiu te ekeu sipasimu-muneng'aké samba sipakakra ka tubudda sangamberi sirimanua, sangamberi siitsónu samba siarepnu.

16Oto kineneiget buían nupaburú nia. Kauan, suruaké ekeu, segéaké tubum bulé turaú. Pusoga ka tubut Tuhan, bulé tubelaaké ekeu ka sangamberi jom.'"

17"Lepá toili aku ka Jerusalem. Oto aiaku maniniddou ka Uman Taikamanua, sop-sopnangan ka tubukku Ketsat Sipunenan.

18Itsókungan leú et si Tuhan; iageti kuanangan ka matakku, 'Olaaké nukaddiuaké Jerusalem, aipoí tá raobá tai Jerusalem masisiló muneng'akenennu pagalaiat tubukku néné.'

19Kuakku lé nia, 'Bulat araagaian te simakopé Tuhan, gugurukikku uma paniddogat kulabá sia samba pabobó-bokikku sia simatonem baga ka tubum.

20Kisedda leú te ka tetret aitumateiaké sipasimumuneng'aké ekeu sipuoni Sitepanus, ai aku sedda, samba aku leú et kaku akuteúaké aitumateiaké. Momoi takua, aku lé masijajago leppeira sipasimamateiaké.'

21Tápoi kuanangan mitsá ka matakku si Tuhan, 'Kenan'an lé, kukokoiniaké poí ekeu ka kudduat simareunan ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi.'"

22Oto riu-riu lé raarepi ipanibo si Paulus. Tápoi kei lepá ipanibo, pugereirangan leú et masikua, "Mateiaké lé kam nia sirimanua kelé néné. Táan mateú ipurimanua!"

23Ai sia mugegerei, airapaguguu-guu saraubára, samba pataddúrangan leú et abu.

24Iageti kuanangan si komandan pasukan bulé raabbit si Paulus ka markas, bulé rapareksa nia simakopé, ituagai apangan lé lulunia rapugegereji nia tai Jahudi.

25Kelé arakabéaké nia si Paulus bulé rapajiguji nia, kuanangan ka matat perwira sipuririó sedda si Paulus, "Kipa, momoi leú tupajiguji sia tai warga negara Roma, ké tápei atuadili sia?"

26Arepna lé nia siperwira sikuat Paulus néné, einangan leú et ka tubut komandan pasukan, masikua ka matania, "Aponia nugagalaiaké kam Ukkui? Aipoí warga negara Roma lé nia ka sia sinéné!"

27Iageti einangan leú et si komandan ka tubut Paulus, kuanangan ka matania, "Kua peite ka matakku, warga negara Roma leú ekeu, ale!" Aleginangan nia si Paulus, "Oo, warga negara Roma lé aku néné."

28Kuanangan mitsa ka matat Paulus si komandan, "Akupuwarga negara Roma kaku néné, bulat tá amagulai akubaya bulagat!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Paulus, "Tápoi aku kaku geti, tú-túnangan matakku warga negara Romangan aku."

29Oto ka tetret nendangan leú et sik-sikrangan tubudda sipasipapareksa si Paulus, samba ka sia si komandan leú et, bara lotónia, kalulut kakabéakéna si Paulus, aipoí warga negara Roma lé nia.

30Oto bulat aiikikiddiy si komandan, bulé iagai apa lulunia raseseleaké nia si Paulus néné. Kalulut néné, sogainangan tai imam sabeu sambat tai Mahkama Puaranana parurú. Iageti rugutdangan palegguinia si Paulus, abbitrangan nia ka matadda sangamberidda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran