Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 

1Ka sara gogoi, iaté ka bó-bó telu ka soibokat, amei si Petrus sambat si Johannes ka Uman Taikamanua, ka ipot gogoi paniddogat.

2Sedda ka sara matatbaliu, sipuoni, "Matatbaliu Simalainge", aimuuuddet sara simasakit barania peilé ka pusulekatnia. Senen gogoi lé raabbit nia sedda simasakit néné, masitiddou paroman ka tubudda sieei ka Uman Taikamanua.

3Oto kelé aiitsó ai sia tugugurú tai Petrus sambat tai Johannes ka Uman Taikamanua, tiddounangan ka tubudda, bulé rakau apa pá ka tubunia.

4Iageti kinereddangan leú et nia, lepá kuanangan ka tubut simasakit néné si Petrus, "Kinere peite kai!"

5Oto lelek'akénangan leú et sia, ikaroni baga ibara apa pá sibabara ka tubdda.

6Tápoi kuana lé nia si Petrus ka tubunia, "Bulat beri te bulagatku. Tápoi apa sibabara kaku, nia té kuaaké ka tubum: Ka geget Jesus Kristus tai Natsaret, kukua ka matam, enung'aké ekeu!"

7Iageti alánangan kabeinia sikattoet simasakit néné si Petrus, irop'aké nia ipuenung. Oto niangan leú et nia, ron-aimaron rerenia sambat pauilakat tolat rerenia.

8Puattatnangan leú et irióaké tubunia, iageti taddaakénangan ipuenung, kaipa iobá ei. Lepá gurú nia ka Uman Taikamanua masipaaleiaké si Petrus sambat si Johannes. Ai nia mueenung aipaaattat tubunia samba leú et ai nia masiuumun'aké Taikamanua.

9Oto sangamberidda sirimanua araitsóan aipuenung sambat aipasiumun Taikamanua.

10Iapeité kolou ka bagadda puniniana nenda simarei-rei muuudet ka "Matatbaliu Simalainge" ka Uman Taikamanua masitiddou paroman. Oto bulat kisei lé ka bagadda raitsó sibabara néné.

11Oto ka sia simamale sakit néné, riu-riu lé itut si Petrus sambat si Johannes. Iageti kelé arasegé teludda néné ka laibokat sipuoni, "Laibokat Salomo", ei sia sirimanua rapurut sia, bulat kopet kisei ka bagadda ka tubudda.

12Kelé aiitsó sia si Petrus, kuanangan ka matadda, "Ale kam tai Israel, makikisei kodda ka bagamui kalulut sibabara néné? Táan koí bebelé matamui ka tubumai. Ta leú ai lé nupaaatu kam ka bagamui aipuenung sirimanua néné kalulut kababarat gege ka tubumai, elé kalulut reddetmai pá ka tubut Taikamanua?

13Aipoí ka sia Paguguletnia iaté Jesus, ailatsat'akéan nia Taikamanua, iaté Taikamanua paniddogiet Abraham, Isak, sambat Jakob, samba Taikamanuanda taikebbukatta. Oto Jesus nenda te anusegéaké kam ka kabeira sauté sambat lawanenmui ka matat Pilatus, ka tetret aigegelai ibelaaké nia si Pilatus.

14Simalina paatuat sambat simaerú paraboat lé nia néné, tápoi anusaggangi lé kam nia, iageti ron'akémuian ngangamui ka tubut Pilatus, bulé ibelaaké kakam sara sipasimamateiaké sirimanua.

15Iageti mateiakémuian nia; oto nia lé sibaraaké purimanuaiatda sangamberi sirimanua. Tápoi aisuruakéan nia mitsá Taikamanua ka simamatei. Bulat tubumaian amasiitsó sibabara néné.

16Beri kam leú et bulat tubumuian amasiitsó samba amasiigbuk sibabara ka tubut simasakit néné. Amaron'an tubunia samba táan mabesí nia kalulut tonem bagania ka tubut elé ka geget Jesus. Kalulut tonem bagania ka tubut Jesus te néné aimaron tubunia mitsá ka matamui sangamberimui.

17Ale kam sasaraina! Akuagaian kineneiget sigalaiakenenmui sambat sigalaiakenenda sautémui ka tubut Jesus néné, iaté kalulut taiagaimui lé nia, apa sigalaiakenenmui néné.

18Ialeú té né lulunia aipuaili kelé ka sikuat Taikamanua siburú ka sinegéakenenda tai nabinia, pagalaiat pangongorik nia Rimata Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua néné.

19Oto kalulut néné, kau nubauaké kam paatuatmui, alé kam Sasaraina, samba kau nutoili kam mitsá ka tubut Taikamanua, bulé iappéaké jomui.

20Momoi te nia si Tuhan itaget'aké kam, bulé imasásá tubut ketsatmui. Samba si Tuhan leú et masikokoiniaké Jesus ka tubumui, aipoí nia lé aipiliy Taikamanua bailiu Rimata Sipaarau kam.

21Buítá mukuddu nia ka manua, teret bauakéna sangamberinia Taikamanua, kelé ka siniblaakenennia siburú ka sikuadda tai nabinia.

22Beri leú poí ka sia si Mose, aiku kisé, 'Ikokoiniaké te si Tuhan Taikamanuam sara nabi sibara ka bangsamui leú et, kelé aikoiniaké aku kaku. Oto buítá nuarepi kam sangamberinia sikuat nabi néné ka tubumui.

23Sangamberidda sitaipasilelelek'aké sikuat nabi néné, tubebelaaké sia ka paamian Taikamanua, samba tususubuaké.'

24Oto sangamberi tai nabi sipasimumuneng'aké katuareman sibara ka Taikamanua, barania kai Nabi Samuel pat aili ka tai nabi sabagei siooi ka tei-tei, masipakolou pagalaiat sibabara kineneiget te aragalaiaké.

25Sangamberinia palelengan Taikamanua ka sinegéakenenda tai nabi, sibailiu puuktunganmui te. Ka pakerekat baga sigalai Taikamanua ka tubudda taikebbukatmui, aikua Taikamanua ka tubut Abraham kisé, 'Kalulutda sapunuteteunu, sukat'akékungan sangamberidda tai bangsa ka polak néné.' Oto palelengan nenda leú, siaili kam leú et.

26Iaté lulunia aipiliy Paguguletnia, lepá koiniakénangan nia itaget'aké kam boikí, bulé isukat'aké kam. Galai pasisusukat nia ka sia Taikamanua, iaté ibauaké paatuatmui ka puparaboananmui sikataí."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran