Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 6 >> 

1Memei mabuburú, memei itutuppai igidda sipasiului Jesus. Ka tetret nenda aian tá maaangká bagadda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, ka tubudda bulat tubut sipuoni tai Jahudi. Oto pelé nga-nganda tai Jahudi sipunga-ngangan Junani, "Tá aiaaili sia ka sia tainanalep tailumang ka talagamai kakai, paroman rubeiat pakeietda senen gogoi, siripot parubeiet ka sirimanua."

2Oto kalulut néné, rurúakérangan sia sangamberidda sipasiului, kuaddangan ka matadda, "Táan lé maeerú kukaddiuaké kai galajet masingantoman'aké tiboiet Taikamanua, kalulut kupasikeli kai siorak ka komen.

3Maerú peilé nupiliy kam ka talagamui pitu sia simaerú katuareman tubu sambat sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan, samba leú et simasiku paatuat, kaunenmai masipasikeli galajet néné.

4Aipoí galajetmai ka kai, sarat maniddou lé kugagalai kai sambat masipaarep katuareman simaerú sibara ka Taikamanua."

5Oto pasesenangan ka bagadda ka sia ka sikuadda tai apostel. Iageti piliyrangan si Sitepanus, sara simakopé ron tonem baga ka tubut Jesus, sambat sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan. Sambat sia sipiliy sabagei, iaté: si Pilipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, si Parmenas, sambat si Nikolaus sibabara ka Antiokia. Nia ka sia néné tá tai Jahudi, tápoi atugurúan nia ka aratda tai Jahudi.

6Kapitudda néné te arasegéaké ka tubudda tai apostel, iageti paniddourangan tai apostel ratiddou, bulé ipanukani sia Taikamanua.

7Oto memei marararat katuareman simaerú sibara ka Taikamanua; beri leú et sipasiului Jesus ka Jerusalem, memei itutuppai leú et igidda. Beri leú ka sia tai imam, maigi leú et sia amatonem baga ka tubut Jesus.

8Bulat makopé aipanukani nia ka sia si Sitepanus, Taikamanua, pat galainangan maigi kerek samba kiseiet sabeu ka talagatda siberikabaga.

9Tápoi kenanen kisedda, maigi leú et sia sipasisasaggangi nia; tápoi sipasisasaggangi nia geti, iaté saladdou uman parurukat, kelé oniakenen Uma Paniddogatda Sirimanua Sipuuuja. Sia saladdou uman parurukat néné, iaté tai Jahudi sibabara ka laggai Kirene sambat sibabara ka Aleksandria. Oto sambadda te tai Jahudi sibabara ka Kilikia sambat sibabara ka Asia apaukle ka tubut Sitepanus.

10Tápoi bulat beri oi nia ratátáaké sikuat Sitepanus, ai lé poí ikakau ka tubunia Ketsat Sipunenan pusisikut paatuat, bulé iagai tiboakenennia.

11Oto upajiddangan piga pá sipasikukua, "Akuarep kai ipaloloi si Mose sambat Taikamanua!"

12Kisedda te ragagalai masipatubbuji bagadda sirimanua, samba sautéra tai Jahudi, samba leú et tai guru paamian. Iageti eirangan leú et masilabá si Sitepanus, abbitrangan nia ka Mahkama Puaranan.

13Iageti abbitrangan sia sipasimumunengáke boko pagalaiat si Sitepanus. Pelé nganganda sipasimumuneng'aké boko, "Ka sia sirimanua néné, mariu-riu lé ipaloloi Uman Taikamanua sipunenan, samba leú et masipaloloi surukat Taikamanua sinegéakenen Mose.

14Bulat tubumaian amasiarep aikua, raragat'akéna Uman Taikamanua néné, Jesus tai Natsaret, lepá siliynangan sangamberinia arat siaket Mose ka tubutta!"

15Oto kinereddangan nia sangamberidda siparururú ka purappananda tai Mahkama Puaranan. Tápoi ka tetret nenda ituitsó matania si Sitepanus bulat kéan lé matadda samalaika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran