Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 

1Iageti nou-nounangan nia imam sabeu si Sitepanus, pelé ngangania, "Kipa bulat sibulatnia leú sangamberi sikuania ka sia nenda?"

2Oto aleginangan nia ka sia si Sitepanus, pelé ngangania, "Ale kam Sasaraina samba kam Saukkuimai! Arep'aké peite kam sikuakku néné! Ainangan tá mujajau-jau nia taikebbukatta si Abraham ka laggai Haran, ka tetret nenda ai peilé nia mukukuddu ka laggai Mesopotamia, einangan leú et Taikamanua sipulubeunan itaget'aké nia,

3kuanangan ka matania, 'Kaddiuaké laggainu sambat sasarainam. Kenan nuailiaké laggai saú-sauketku ka tubum.'

4Iageti kaddiuakénangan laggai Kasdim si Abraham, ei nia mujaujau ka laggai Haran. Oto kelé ailangó ukkuinia si Abraham, jaujauakénangan nia Taikamanua si Abraham ka laggai néné, iaté ka kudduatmui sasarainamai sambat saukkuimai kineneiget.

5Bulat ka tetret nenda, beri sangarubeiat laggai néné, tá anai aikau Taikamanua ka tubut Abraham sibailiu ikep'akenennia; bulat beri sangatakep tá aikau Taikamanua ka tubunia. Tápoi kenanen kisé, aipatonéan Taikamanua kakauna nia ka tubut Abraham sibailiu ikep'akenennia sambatda sapunuteteunia. Ka tetret nenda, tápei anai tatogania si Abraham.

6Tápoi néné te aikua Taikamanua ka matat Abraham, 'Musisitoi te sia sapunuteteunu ka laggaira sirimanua. Rapupapagugulet'aké te sia ka laggai nenda, samba ragagalai te ka tubudda sikataí, rapaoreji sia ka bagat epat ngotu ngarura burúnia.

7Tápoi kuuukum'aké leú te sia ka sia bangsa sipupapagugulet'aké sia, iageti bela sia ka kupkumen laggai nenda, paniddogiddangan aku ka kudduat nenda.'

8Oto lepá aikua néné, kaunangan apprat palelengan ka tubudda Taikamanua, iaté ka enung pususunat. Kelé aiaili balu ngagogoi burúnia aiputútú matat Isak, iaté togat Abraham, sunatnangan nia si Abraham. Lepá sunatnangan leú et ka sia togania si Isak, iaté si Jakob. Ka sia leú et si Jakob pasunatinangan sia tatogania sipulurua, iaté sibailiu sapunuteteura sabangsa Jahudi.

9Sia sapunuteteuta siburú amatutu bagadda ka tubut Josep, pat sakiakérangan nia, bulé ibailiu nia pagugulet ka laggai Misir. Tápoi ai lé ipaaalei nia Taikamanua,

10samba belaakénangan leú et nia, ka sangamberi pugejaat bagania. Kaunangan ka tubunia Taikamanua, erut baga sambat pusisikut paatuat ka tetret aiei ka matat Parao, rimatadda tai Misir, pat bailiuakénangan nia si Parao mugubernur ka laggai Misir sambat sipasikukup-kup'aké istanat Parao.

11Tápoi lepá bara pulajeat sabeu ka sangaliot laggai Misir sambat ka Kanaan, pat pangorikrangan simakopé. Tá anai rasesese kan ka sia sapunuteteuta.

12Oto kelé aiarep nia si Jakob, kababarania gandum ka laggai Misir, koiniakénangan leú et tatogania, taikebbukatta néné, raei sedda, iaté né panandaatnia araei.

13Tápoi teret araeian lé sikaruania, iapeíté poiliatnangan tubunia ka Sasarainania, ikua pu-Jojosep nia. Oto ka tetret nenda leú et againangan sia ka sia rimatadda tai Misir, saepput Josep néné.

14Lepá kaunangan si Josep pangasegekat ka tubut ukkuinia si Jakob, masitiddou bulé rapujau-jau sangamberidda saeppunia ka laggai Misir. Oto ai pitu ngapulu lima sia igidda.

15Oto pujau-jaunangan leú et si Jakob ka laggai Misir, bailiu seddangan lé ailangó nia sambadda taikebbukatta.

16Tápoi tubudda simamatei geti raabbit lé ka laggai Sikem, rarateiaké sia ka ratei sinakit Abraham, sinakinia simakopé kepput saki sibara ka sukutda sabangsa Hemor ka Sikem.

17Kelé aimalegre tetrenia ipuaili siripot sitonéakenennia Taikamanua ka tubut Abraham, amaigingan sia sabangsatta ka laggai Misir.

18Kalepakatnia purimatatdangan sabagei sitaiagai si Josep ka laggai Misir.

19Tápoi ka sia rimata néné aipajo lé sia sabangsatta, samba aipaorei lé sia taikebbukatta. Kuanangan bulé raribbaiaké tatoga sipututútú mata sibau, rapulaje, ramatei.

20Oto ka tetret nenda te, aiputútú matania ka sia si Mose; bulat toga simakopé laingen tubu lé nia. Telu ngalaggó burúnia arapasikeli nia ka lalepra.

21Tápoi kelé araribbaiaké nia, alánangan nia togat Parao siokkó, uraunangan nia, bailiu kelé bulat bakkat toganangan lé ikakau nia.

22Iageti gelaiakérangan nia sangamberi pusoppinanda tai bangsa Misir, samba bulat simakopé gege lé nia, ka paninibo samba ka pasigagalaiaké.

23Kelé aiaili epat ngapulu ngarura beunannia, si Mose, tutunangan bagania masibalou sabangsania tai Israel.

24Iageti itsónangan sara ka talagadda aipaoorei nia sara tai Misir, oto ei nia masirop'aké sipaorei néné, mateiakénangan leú si Misirna.

25Ka baganangan lé te ka sia si Mose, aian raaagai kolou nia ka sia sabangsania, papakeina nia Taikamanua, masibelaaké sabangsania. Tápoi bulatnia, tá airaagai kolounia.

26Matsepnia mitsá, itsónangan sia rua tai Israel sipalalabá, iageti besíakénangan iaban'aké sia karuadda. Oto kuanangan ka matadda, 'Ale, kam néné sipusasaraina lé kam. Palalabá kodda kam?'

27Iageti tukkluakénangan si Mose ka sia sipasibobóbó aleinia néné, lepá kuanangan ka matania, 'Kasonia aikau ekeu sipasiuutéaké, elé sipasihahakimi kai?

28Taleú, ai leú et nugegelai numateiaké aku kaku, kelé anumateiaké tai Misir, sokat?'

29Oto kelé aiarepnia si Mose sikuania néné, tui-tuinangan leú et si Mose ka Misir, ei nia mukuddu ka Midian. Sedda bara tatogania rua.

30Epat ngapulu ngarura burúnia, lotsit sara malaika kai Mose ka simatangeu ka Leleú Sinai. Ka api puo sipuju-juluu lé aipatoilá tubunia malaika ka tubut Mose.

31Bulat kisei lé ka bagania si Mose masiitsó sibabara néné, pat legreakénangan tubunia, ibesíaké iagai nia. Iageti arepnangan nga-ngan Tuhan sipasikukua ka matania,

32'Aku te Taikamanuanda taikebbukatmui; aku té né Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, samba Taikamanuan Jakob.' Oto katenan lé geret tubunia si Mose kopet kataí lotónia, pat taimarónangan bagania masikinere puo nenda.

33Lepá kuanangan nia mitsá si Tuhan ka matat Mose, 'Rugut tarangaínu, aipoi polak sipunenan lé puriokatnu néné.

34Bulat akuitsóan samba akuigbuk'an kopet pongitnia pangoringanda taikaumangku ka laggai Misir. Akuarep'an katsidda, kalulut néné gorosot aku masibelaaké sia. Oto kineneiget konan! Kukoiniaké ekeu bulé nutoili mitsá ka laggai Misir.'

35Oto si Mose néné te tá araakui sambat tá arasiló sabangsa Israel, arakua lé ka tubunia, 'Kasonia amasirióaké ekeu siutéaké kai, elé sipasihahakimi kai?' Tápoi nia té néné sikoiniakenen Taikamanua sibailiu siutéaké samba sibelaaké sia, kaparoman malaika siooi ka tubunia ka puo simalalabó.

36Si Mose néné te amasiutéaké bangsa Israel arabela ka laggai Misir, sambat aigalai pukerengan samba kiseiet sabeu ka laggai Misir, ka Koat Simabonan samba ka simatangeu ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia.

37Nia leú te sipuoni si Mose sipasikukua ka matadda sabangsa Israel, 'Ikokoiniaké te ka kam sara nabi sipiliynia ka talagamui leú et, kelé aipiliy aku kaku.'

38Si Mose néné te amukuddu ka talagadda sabangsa Israel ka simatangeu, bailiu sipatalaga ka tubut malaika sipaninibo ka Leleú Sinai sambat taikebbukatta. Nia té néné amasisiló katuareman sipuririmanua sibailiu segéakenen ka talagatta.

39Tápoi kenanen kisé, bulat beri tonem bagadda ka tubunia. Tá araobá nia, tápoi aragelai lé toili mitsá ka laggai Misir.

40Arakua lé ka matat Aron, 'Galai bulungan ka kai, bulé iutéaké kai. Aipoí táan akuagai kai apa sibabara ka tubut Mose sipasibebelaaké kai ka laggai Misir!'

41Oto ka tetret nenda, galairangan tularat togat jaui, lepá buluakérangan pasibuluatda ka tubut tularat bulungan, iageti taddaakérangan mupunen, masibuluji bibilet sibaraakenen kabeira leú et.

42Oto kalulut néné kaddiuakénangan sia Taikamanua sambat oreakénangan leú et sia rapaniddogi panyanyat ka manua. Bulé ipuaili lé kelé ka siniboi suratda tai nabi, sipasikukua, 'Ale kam tai Israel! Tá kaku nujajá-já elé nububuluaké kam tarimeumui ka bagat epat ngapulu ngarura burúnia ka simatangeu.

43Sapou buluat Molok lé nupaaabbit kam sambat tularat tarimeu bulunganmui, iaté bulungan Repan tularat nenda te anugalai kam paniddogietmui. Oto kalulut nenda te, akuribbaiaké kam, pat aili ka silá ka laggai Babel.'

44Kema kudduat kaoijanan Taikamanua ka tubudda sirimanua, ai ka tubudda taikebbukatta ka simatangeu. Aitugalai kema néné siripot ka sikuat Taikamanua ka tubut Mose, samba siripot tubut kema sipatoilánia ka tubut Mose.

45Lepá abbitdangan nia taikebbukatta kema néné ka tetret araei taikebbukatta sambatda tai Josua masioppu laggaita néné ka tai bangsa-bangsa sipasikukup-kup'aké, iaté siusiakenen Taikamanua airaiitsó. Oto kuddu nia sedda kema néné, pat aili ka tetret Dapid.

46Ka sia si Dapid amaangká bagat Taikamanua ka tubunia, oto tiddounangan ka tubunia, bulé iobáaké igalai uman Taikamanua paniddogiet Jakob.

47Tápoi si Salomo lé amasirióaké uman Taikamanua.

48Kenanen kisedda, tá amukuddu nia Taikamanua sipulubeunan néné, ka bagat uma sigalai kabeira sirimanua; aipoí ka suratda tai nabi ai atusurat'aké, aikua si Tuhan,

49'Manua uddenan purimataatku, samba polak kalak rerekku. Aponia nenda lalep, nuririóaké kam kaku? Kaipa kudduat pasiariatku tubukku?

50Aikua Taikamanua, tá poi bulat tubukku néné, amasibaraaké sangamberinia?'

51Bulat apangan té kopet kelat paatuatmui, bulat besí lé katubumui masireddet nga-ngan Taikamanua! Bulat simatakkep piú lé kam ka tiboiet Taikamanua! Bulat kelé taikebbukatmui leú tedda kam néné, sarat masisaggangi Ketsat Sipunenan nugagalai kam!

52Kipa ai poi sia siagaimui tai nabi taipaoorejietda taikebbukatmui? Pamateirangan leú et sia sapakoiniet Taikamanua siburú, sipasisesegéaké kaooi nia Pagugulet Taikamanua simaroipo baga. Oto kineneiget anupajongan kam nia samba anumateiakéan kam nia Pagugulet Taikamanua néné.

53Arasegéakéan tai malaika ka tubumui surukat Taikamanua, tápoi bulat beri reddetmui nia!"

54Oto kelé araarep nia tai Mahkama Puaranan sangamberi sikuat Sitepanus, oriknangan bagadda samba golúnangan bagadda ka tubunia.

55Tápoi ka sia geti si Sitepanus sisop-sop katubu Ketsat Sipunenan, aiteila lé manua. Iageti itsónangan pulatsanan Taikamanua, samba Jesus ai nia muririó ka kudduat pulatsanannia kai kattoet Taikamanua.

56Iageti kuanangan nia si Sitepanus, "Itsó peite kam, akuitsó aitubuká manua, samba ka sia Togat Manusia ai nia muririó kai kattoet Taikamanua!"

57Oto pet-petrangan talinganda saladdou Mahkama Puaranan, samba pugereirangan leú et; iageti keré, riurigitdangan nia si Sitepanus, ralabá nia.

58Pagiritdangan nia ka tei-tei irip laggai, lepá pabaijungindangan nia bukkú. Oto ka sia sipasiiigbuk sibabara néné, galakrangan leppeira ka tubut sara silainge iaté sipuoni si Saulus.

59Oto airapababaijungi nia bukku si Sitepanus, pusoganangan leú et si Sitepanus, pelé ngangania, "Ale Tuhan Jesus, siló ketsatku!"

60Iageti purekkuknangan leú et, lepá pugereinangan masikua, "Ale Tuhan, buí nulumun'aké jodda néné!" Lepána lé aikua kelé néné si Sitepanus, langónangan leú et nia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran