Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 24 >> 

1Kelé aikaddiuaké nia Uman Taikamanua, Jesus, oirangan leú et sipasiuluinia ka tubunia, pasaú-saúrangan kabeira ka Uman Taikamanua, raumun laingenia.

2Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Kipa, nuroró kam laingenia néné? Bulat sibulat nia te néné kukukua ka matamui, beri te sara bukkut Uman Taikamanua néné mulelegei. Aipoí tububukkat'aké lé sangamberinia."

3Lepá einangan leú et Jesus ka Leleu Zaitun. Ai nia muuuddet, oirangan leú et sipasiuluinia rapatiboaké nia kelé ka paaleiat, masikua ka matania. "Poiliat peité ka matamai ka kai, piga moi ipuaaili sangamberinia néné? Apa katuaggaiatnia ka kai masikua tetrenia kaoijanannu samba iaili ka lepakat polak?"

4Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Jago kam tubumui buí rapataju kam.

5Aipoí maigi te sia siooi masitaget'aké kam, sipuoni onigku, masikua ka matamui, 'Aku té néné Rimata Sipaarau!' Oto maigi te sia rapatataju.

6Nuaarep te kam nga-ngan pamatei ka pasaggangan, samba katuareman pasaggangan. Tápoi buí numalotó kam. Aipoí buítá muaili sangamberinia néné. Tápoi tápei te nia nenda gogoi kalepakat polak.

7Pasasaggak te bangsa ka bangsa, purimataat ka purimataat. Bulat kaipa te arep pulajeat sambat teteu sabeu.

8Tápoi sangamberinia sibabara néné, pasitaddania peilé, kelé galainia rapubesí saina, kei iaili rapusulé.

9Lepá labárangan leú et kam, kaurangan kam ka kabeira sipasiukum, bulé rapaorei sambat ramateiaké kam. Iageti pulagakiddangan kam baga sirimanua, kalulut pupapasiuluimui aku.

10Ka tetret nenda, maigi sia sisik-sik tei-teina masikaddiuaké arat, pajoddangan ka tubu sambat palagárangan baga pasasambadda.

11Maigi te muoottou tai nabi sipatataju, masipataju simigi.

12Oto bulat simakopé kataí lé irarat pukakataí, pat igi sia sirimanua táan anai pukakatet baga ka bagat paatuatda.

13Tápoi siom'aké nia geti teret kalepakatnia, nia té tupaaarau.

14Iageti buítá tusegéaké boikí Katuareman Simaerú pagalaiat Purimataat Taikamanua, ka sangaliot polak, bulé raarep nia sangamberi sirimanua. Oto lepá nanda, iapeité iaili tetrenia kalepakat polak."

15"Nuiitsó te kam, 'Turot pukkataí, sipasaragai sirimanua', kelé sikuat Nabi Daniel. (Repdemenda sipasibabatsa: Lelek'aké kam apa katukolobatnia!)

16Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka Judea, kau ratui-tui sedda, raei ka leleu.

17Sia sikukuddu ka laibó ka pata, buí ratugorosot raei masialá bibiletda ka bagat lalep.

18Sia sikukuddu ka mone, buí ratoili masialá saraubára ka laggai.

19Tápoi kataínangan te ka gogoi nenda ka sia tainanalep sibara suruket, samba saina simagoisó tatoga!

20Kau lé nupaniddou kam ka Taikamanua, bulé tá iipó katui-tuiatmui ka ipot mui-mui manua, elé ipot gogoi Sabbat!

21Babara te paoreat sabeu ka tetret nenda, kelé sara paoreat sitaipuaaili peilé, iaté barania ka panandaat polak peilé pat aili kineneiget, samba táan babara mitsá.

22Oto ké tá baí itengai gogoinia Taikamanua, bulat beri sia sara sipuririmanua. Kalulutdangan lé sapaamiannia, tengainangan gogoinia Taikamanua.

23Ka tetret nenda, ké ai sia siooi masikua ka matamui, 'Ai nia sené Rimata Sipaarau!' elé 'Ai nia sedda!', buí imatonem bagamui ka tubunia.

24Babara te sia sipaarau sipatataju, samba tai nabi sipatataju. Ragagalai te kerek sabeu, samba kiseiet, bulé rapataju sirimanua; sambat ké momoi baí nia sambat sapaamian Taikamanua rapatataju.

25Oto repdem kam sikuakku néné! Kutatarek lé kutiboi nia ka matamui, kei muaili, anuagaian kam.

26Iageti ké ai baí sia sikua ka matamui, 'Ai nia sedda ka simatangeu!', buí nuei kam sedda. Elé ké ai baí sia sikua ka matamui, 'Ai nia sedda mulilipput ka bagat bilí!' bulat buí imatonem bagamui ka sikuadda.

27Aipoí ioi ka sia Togat Manusia makeré lé nia kelé torot bilá, ipukinam, barania ka kabelaiat sulu, papparat aili ka kabelekat sulu.

28Kaipa poí ai simabuté, ai leú te sedda seggú simakom simabuté."

29"Tá mauju, lepána lé ka sia paoreat ka tetret nenda, magep-gepnangan leú et matat sulu, samba taimatoronangan ka sia matat laggó. Belénangan leú et panyanyat barania ka manua. Oto pasabunangan leú et sia siutéaké manua ka goá.

30Lepá matoilánangan ka manua toggaiatnia ka sia Togat Manusia. Ka tetret nenda pusourangan sangamberi sirimanua ka polak, raitsó ioi Togat Manusia ka tinobut manua ka gege samba ka pulatsanan sabeu.

31Pupiaurangan simaron samalaika. Iageti koiniakénangan sia samalaikania Togat Manusia masirurúaké sapaamiannia sibara ka siepat matat rusa, iaté, barania ka piprin manua sara, pat aili ka pipirinia sara."

32"Alaki lé kam nia ka loinat sileu. Ké malimun samba mamé-mé rannia, samba ké itaddaaké ibela sinulania, agaimuian, amalegrengan te ibara legeu manua.

33Kisedda leú te, ké nuitsó kam ipuaili sangamberinia néné, agaimuian bulat amalegrengan te iaili tetrenia.

34Bulé nuagai kam nia! Tápei tatatá sia sangamberi sipuririmanua kineneiget, amuailingan sangamberinia néné.

35Ka sia polak sambat manua tatatá lé; tápoi tiboietku geti, tátatatá lé, burú."

36"Bulat beri te sia sara siagai gogoi elé jamnia ioi. Beri samalaika ka manua, tá raagai. Ka sia leú et Togat Manusia tá iagai, bulat sarat Ukkui sikuddu ka manua lé iagai nia, lepá.

37Galai kaoijanan Togat Manusia geti, makeré lé nia ka tetret aitugurú si Noak siburú ka bagat kapá.

38Ainangan tá babara eba sabeu, mukom sambat muló elé mutalimou lé ragagalai sirimanua. Oto sarat nenda te rabubuluk pat ailinangan tetrenia itugurú si Noak ka bagat kapá.

39Teret aitalungan lé sia sangamberidda eba, iapeité agairangan nia sibabara. Kisedda leú te muaaili ka tetret kaoijanannia ka sia Togat Manusia.

40Ka tetret nenda, ai baí sia rua sipugagalai ka mone: Sara tuabbit, sara tugalak.

41Ai sia rua tainanalep sipanunuddú gandum: Sara tuabbit, sara tugalak.

42Oto kau nusuk-suk kam tubumui, tá poí nuagai kam ipot gogoi kaoijanan nia ka sia Tuhanmui.

43Néné lé repdemenmui! Ké raagai baí nia ka sia sibakkat lalep jamnia ioi sinoibó sipananakkou, tá leú te ilalaú-laú nia, bulé tá ioi ratugurú sipananakkou ka bagat lalepnia.

44Oto kau nupatarek kam tubumui. Kataibabagaiet bagamui lé poí, iooi ka sia Togat Manusia."

45Iageti kuanangan mitsá ka matadda, Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, kasei oniakenen sapagugulet simatopit samba simasiku paatuat? Nia té iririóaké tuannia siutéaké saaleinia sapagugulet bagei, masikau kanda ka tetrenia.

46Bulat simakopé beunan lé te uktuknia pagugulet néné, ké iaili nia tuannia, ai nia masigagalaiaké galajetnia.

47Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, bulat tá te isosoppi irióaké nia situannia pagugulet néné, bailiu katonemiet nia baga, masipasikeli sangamberi bibiletnia.

48Tápoi ké sikataí paraboat lé baí nia pagugulet néné, tá isoppi ikua ka bagat paatuatnia,

49'Maburú peilé itoili si tuan', oto taddaakénangan masipabóboki sapagugulet bagei, samba mukom elé mulóan lé igagalai sambadda saaleinia sipupupuineng.

50Oto lepá, toili-aitoili si tuan ka gogoi elé ka jam taibabagaiet bagania.

51Iageti palisojinangan nia si tuan, pagugulet néné. Lepá gurúakénangan nia ka kudduatda sipatataju. Oto pusourangan leú sedda samba pangorikrangan sangamberidda."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran