Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 >> 

1Iageti segé Jesus sambadda sipasiuluinia ka silat Paot Galilea, ka laggai Gerasa.

2Janangna lé Jesus ka kapí, oinangan leú et sara simanteu sibabara ka bagat pangali-ngaliu ratei.

3Airapasasaileu nia paketsa-ketsat sikataí. Ka ratei lé ikukuddu. Bulat táan iagai kabéaké, kenanen rattei tukau pasikabé nia.

4Amarei-reian tupaleggui rere sambat kabeinia, tápoi ia leú et patakkína nia. Beri leú labá paleggui rerenia patakkínangan nia. Bulat simakopé ron tubunia, pat beri sia sara simaró baga masikeraaké itui-tui.

5Sinágó samba sinoibó kaipa lé iobá ei. Kau mei nia ka ratei, kau leú mei nia ka leleu; ai nia memei ai nia mugegerei. Pakiritnangan leú et ka tubunia bukkú.

6Kelé aiitsó aioi Jesus ka sareunan, pabalaunangan leú et masiailiaké Jesus, segé nia lé purapponangan leú et ka matat Jesus.

7Iageti pugereinangan leú et masikua ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Ale Jesus, Togat Taikamanua Sipulubeunan! Kipa nupaeerú ka tubukku? Bulat ka onin Taikamanua, kutiddou ka tubum buí nupaorei aku!"

8(Ikukua geti nia néné, kalulut ikukua poí ka matania Jesus, "Ekeu ketsat sikataí, beleaké ekeu ka tubut sirimanua néné!")

9Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kasonia onim?" Oto aleginangan nia, pelé nga-ngania, "Oningku geti 'si Legiun', kalulut seget kopet igimai!"

10Bulat tá muaari iei masináná Jesus, bulé buí ikua ka matadda Jesus, rabela, rakaddiuaké laggai nenda.

11Sedda ka iggirit leleu, ai maigi sakkoiló sipumomone.

12Iageti nánárangan Jesus, paketsa-ketsat sikataí néné, pelé nga-nganda, "Kua lé ka tubumai, bulé kutugurú kai ka tubut sakkoiló."

13Oto reddetnangan nga-nganda Jesus. Iageti pabeladdangan tubudda paketsa-ketsat sikataí, ka tubut sirimanua néné, eirangan leú et ka tubut sakkoiló. Oto sangamberinia nenda sakkoiló, paboddotnangan tubunia, pakukrunangan leú et, iageti pateipunangan tubunia, barania ka gilak leleu, belé ka bagat paó, lollou-lou. Ai rua ngaribu ngamuneng iginia, sangamberinia.

14Iageti tui sia sipababalau ka sia sipasijajago sakkoiló néné, raei masisegéaké sibabara néné, ka laggai sambat ka laggai simalegre sedda. Oto bela sia ka sia raitsó sibabara néné.

15Eirangan leú et ka tubut Jesus. Oto simaroró siitsóra simaruei, ai nia muuuddet sedda. Aian bibilet tubunia, samba aiagaian simerú. Iageti malotórangan leú et.

16Oto pungu-nguan'akérangan nia sangamberidda sipasiiigbuk sangamberi sibabara néné, sigalai Jesus ka tubut simaroró samba ka tubut sakkoiló.

17Iageti eirangan leú et sangalaggaiatda ka tubut Jesus, ratiddou, bulé ikaddiuaké laggaira.

18Kelé aitujanang ka bagat abak, Jesus, oi nia sipinasaileura paketsa-ketsat sikataí néné, ka tubut Jesus, itiddou bulé iei masitut Jesus.

19Tápoi tá iobá Jesus itut sia, aikua lé ka tubunia, "Toiliakéan lé ekeu, nuei masisegéaké ka tubudda saeppum sangamberi sigalai Tuhan néné ka tubum, samba nupoiliat ka tubudda kipa kopet erut bagania ka tubum!"

20Oto einangan leú et. Iageti taddaakénangan masipungunguan'aké sangamberinia sigalai Jesus ka tubudda sikukuddu ka sipulu laggai. Bulat kisei lé ka bagadda sangamberidda, raarep sikuania.

21Lepá toili nia mitsá Jesus, ka silat paó. Iageti eirangan leú et sirimanua simigi ka bet-bet paó, rapurut Jesus.

22Lepá oinangan leú et ka sia sipuoni si Jairus, ka tubut Jesus. Iaté sara sibajá garejadda ka laggai nenda. Kelé aiitsó Jesus, purapponangan ka matania.

23Paniddounangan simakopé ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Bulat makopé besit togakku sinanalep, Ukkui. Ké nuobá lé baí nia, amoian ekeu, bulé nurapeaké kabeinu ka tubunia, imale besínia, babara ilalangó nia!"

24Iageti ei sia ruadda si Jairus. Maigi leú te sia sabagei amei masitut Jesus. Paoilotrangan tubudda, bulat okkip lé ka tubunia, Jesus.

25Ka talagadda, ai sara sinanalep sipasioorik besíra tainanalep, kalulut sarat bara lé simaingot tubunia. Aian pulu rua ngarura burúnia aiorik besínia néné.

26Bulat amabolot'an pukayoatnia masibaya sakit laggeknia ka tai dokter, tápoi tá amoi araaleaké nia; ai lé makokopé besínia.

27Tápoi amaigingan aiarep sinanalep néné sigalaiakenen Jesus. Iageti paelaknangan tubunia sinanalep néné ka sirimanua simigi, ikulumi iei ka tei-tei Jesus.

28Aikua poí sinanalep néné ka bagat paatuatnia, "Bulat kurape lé saraubánia, ale aku!"

29Iageti rapenangan saraubat Jesus. Oto iangan leú nia, ari-aipuari ibara simaingot tubunia. Bulat againangan kamamalet besínia.

30Oto ka tetret nenda leú et, againangan tubunia ka sia Jesus kabebelat kerek ka tubunia. Iageti pitsanangan sirimanua simigi, kuanangan ka matadda, "Kasonia amasirape saraubáku?"

31Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Aian nuaagai igidda sirimanua siokkip ekeu, Tuhan, nukukua peilé kasei amasirape ekeu?"

32Tápoi riu-riunia lé ipaingo matania Jesus, igaba sipasirarape saraubánia.

33Kalulut nia lé poí sinanalep néné siagai sipuaaili ka tubunia, oto ei nia murappo ka matat Jesus masikua sangamberi sigalainia. Tápoi ai nia memei aimugegeret tubunia, kopet lotó nia.

34Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Matonem poí bagam ka tubukku, Rogai, ale besínu! Oto toiliakéan ekeu ka angkat baga. Aipoí bulat amaron'an ekeu!"

35Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aratulotsit ka sia piga pá sapagugulet sibabara ka lalep Jairus, iageti kuaddangan ka matat Jairus, "Ailangóan nia togam sinanalep. Táan anai lulunia nugejaaké bagat Guru."

36Tápoi tá aipuletsei sikuadda néné Jesus. Aikua lé ka matat Jairus, "Buí imakarat bagam, kau lé imatonem bagam ka tubukku!"

37Iageti riu-riu lé ipuenung Jesus, tápoi tá aiobáaké ratut nia kasei pá, sarat si Petrus, si Jakobus ruadda baginia si Johannes lé, aiabbit alei nia.

38Oto kelé arasegé ka lalep Jairus, arepnangan nga-nganda, gaú lepá sipusosou sambat sipugegeri sigereiakenen.

39Iageti tugurúnangan Jesus ka bagat lalep, kuanangan ka matadda, "Angoi nupulalamau kam sambat nupusosou kam? Tá ailangó nia toga néné; ai lé nia memerep!"

40Iageti gágatidddangan nia, Jesus. Oto kuanangan ka matadda rabela sangamberidda. Lepá abbitnangan ukkui samba inan toga samba sipasiuluinia sitelu, ka bilit toga.

41Rapenangan kabei toga, Jesus, kuanangan ka matania, "Talita kum," katukolobatnia, "Oi Rogai, kukua ka matam: suruaké ekeu!"

42Oto tusurunangan leú et siokkó néné, puenungnangan leú et. (Aian pulu rua ngarura beunannia.) Bulat kisei lé ka bagadda sangamberi sipasiiigbuk sibabara néné!

43Iageti aséakénangan sia, simakopé, Jesus buí ratiboi nia ka sabagei. Lepá kuanangan ka matadda, "Kau kam kannia, toga néné."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran