Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1"Surat'aké kisé ka tubudda samalaikat paamian Sardis: Aikoíné patonekat sibabara ka tubunia sibara pitu ketsat Sipunenan sambat sibara pitu panyanyat. Ai lé kuaagai sigalaiakenenmui. Katukuanannia geti, ai kam muririmanua, tápoi siripokat nia, ai lé kam mamatei!

2Oto kauan, suru kam, paron kam apa sipulelegei siikep'akenenmui, ainangan tápei mamatei sangamberinia. Aipoí kipa siitsóku ka sigalaiakenenmui, tápei anai beri sara simalelek ka matat Taikamanua.

3Repdem kam mitsá sangamberinia sigelaiakenen ka tubumui siboikí, samba sangamberinia siarepmui. Oto galaiakéan kam sangamberinia sambat bauakéan kam paatuatmui. Bulat ké tá nureddet kam, oikungan leú et ka tubumui kelé sipananangkou; bulat tá te nuaagai kam, tetrenia kaoijananku.

4Tápoi ka talagamui ka Sardis néné, ai peilé sia sijago bulé mariu-riu maliná leppeira. Sambamai té mueenung muleppei leppei simabulau, aipoí mateú sia ka sia kelé nenda.

5Ka tubudda simamanang tukakau saraubá simabulau. Oninda leú et, tá tupoposa ka Buko Purimanuaiat. Samba kumumuneng'aké te ka matat Ukkuiku sambat ka matadda samalaikania, pubabakkatku sia néné.

6Kasei sibara piú, kau ilelek'aké sikuat Ketsat Sipunenan ka tubudda sapaamiannia!"

7"Surat'aké kisé ka tubudda samalaikat paamian Piladelpia: Aikoíné patonekat sibara ka tubunia sipunenan sambat bulat sibulatnia. Nia té sipasiomet'aké panguksik sibakkatit Dapid; ké ibukáaké baí, bulat beri sia sara siooi masipat-pat'aké, samba ké ipat-pat'aké baí, bulat beri sia sara siooi masibukáaké.

8Ai lé kuaagai sigalaiakenenmui. Ai leú et kuaagai taimakopé nia ronmui; anutut'akéan kam ngantomanku, samba matopit kam ka tubukku. Ka kam akubukáakéan sara matatbaliu, sitaioi rapat-pat'aké kasei pá onia.

9Repdem kam néné: Sia sibailiu sikauman Sanitu, sipaboboko, sikua tubuna tai Jahudi, oto tá, bulat kukakau sia murappo ka matam. Sedda peité raagai punununtukikku ekeu baga.

10Kalulut anureddet'an poí kam surukatku, bulé numaom kam baga, aku leú et kaku kusasakkeri leú et kam ka paoreat sipuaaili ka sangaliot polak néné. Ipuaaili kelé néné geti, bulé itusibo sia sangamberi taikapolak néné.

11Táan mauuju kuoi! Jago kam sipulelelek sangamberinia siikep'akenenmui, buí rarau-rauaké nia kasei pá hadiah kamananganmui.

12Simamanang, kubabailiuaké sia kelé arigi ka uma sipunenan Taikamanuangku, iageti kuddu nia sedda teret buru-burú. Oto Onin Taikamanuangku sambat onin laggai Taikamanuangku, iaté Jerusalem sibau siooi sibabara ka manua, sibabara ka Taikamanuangku, kususurat'aké ka tubudda. Samba oningku sibau leú et, kususurat'aké ka tubudda.

13Kasei simaarep piú, kau ilelek'aké sikuat Ketsat Sipunenan ka tubudda sapaamiannia!"

14"Surat'aké kisé ka tubudda samalaikat paamian Laodikea: Aikoíné patonekat sibara ka tubut Amen, sipasimumuneng simatopit sambat bulat sibulatnia, kabaraiat sangamberinia sibaraakenen Taikamanua.

15Ai lé kuaagai sigalaiakenenmui; samba ai leú et kuaagai, kam néné ka kam, tá maleppet tá leú et maoloi. Siripokatnia kam néné maoloi elé maleppet pá!

16Tápoi kalulut kam néné, maka oloi goisó; samba tá maoloi, tá leú et maleppet. Bailiu kugegelek'akéan lé kam, nubela kam ka ngu-ngungku.

17Anukua kam, 'Makayo kai samba sangamberinia ai ka kai; bulat tá anai simagulai.' Tápoi tá iaagai tubumui, bulat kopet kataí nia uktukmui sambat kopet reu-reu bagatta taitsó kataí nia puririmanuamui. Aipoí simagebá lé kam, simabulutut samba simapeset lé kam ka simerú.

18Iaté lulunia kupangangantru kam, bulé nusaki kam ka tubukku emas, iaté emas simamurni, bulé numakayo kam. Samba saki leú kam ka tubukku leppei simabulau, bulé ibara leppeimui, ituleppeji pububulutut tubumui simailatta néné. Samba saki leú et kam laggek lokot'akenen ka matamui, bulé imakoinong matamui.

19Kuaaséaké samba kupabobóboki te sia simanuntut bagakku. Oto kau imaron paatuatmui, samba bauaké kam paatuatmui.

20Itsó kam! Ai te aku muririó ka matatbaliu masiluu-luu. Ké ai sia sipasiaarep nga-ngangku, iageti bukánangan matatbaliu, gurú aku kuailiaké nia, pukommaian leú et sambamai.

21Simamanang kuoobáaké rapukuddu sambamai ka uddenan purimataatku, kelé kamamanangku leú et kaku, iageti kineneiget aian aku mukukuddu ruamai Ukkui ka purimataatnia.

22Kasei simaarep piú, kau ralelek'aké sikuat Ketsat Sipunenan ka paamian!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran