Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 4 >> 

1Lepá bara mitsá siitsot matakku. Itsókungan sara matatbaliu sitububuká ka manua. Iageti maarepnangan mitsá nga-nga sipaninibo siboikí ka tubukku kelé nga-ngan pipiau. Pelé nga-ngania, "Sakaiaké ekeu sené. Bulé kupatoilá ka tubum sipuaaili ka gogoi sibabara."

2Oto kuneminangan aku Ketsat Sipunenan. Itsókungan leú et sara uddenan purimataat ka manua, ai sia sara sipuuuddet ka uddenan purimataat nenda.

3Matania makirisau kelé bukkú permata pakiri-kirisau simalainge; ai kirisau limun, ai kirisau kiniu samba leú et kirisau limun simakinam. Ai linui sibokkó uddenan purimataat néné, kelé mutubu bukkú permata pakiri-kirisau simalainge; ai limun lumut; simakiniu kelé emas, kelé bukkú intan simakirisau.

4Samba sibokkó uddenan purimataat nenda, ai mitsá rua ngapulu epat uddenan purimataat bagei. Sedda ai muuuddet rua ngapulu epat sia igidda tai bajá sipuleppei leppei simabulau, sibara kirit purimataat emas.

5Ka uddenan purimataat nenda leú et bela toro simabilá samba bela leú et nga-ngan leleggu simakararat. Ka matat uddenan purimataat nenda leú et ai pitu ngambua soló sipuju-juluu; iaté nenda sipitu Ketsat Sipunenan.

6Samba ai leú et ka matat uddenan purimataat, ituitsó kelé koat kaca, makirisau kelé kristal. Sikoilip uddenan purimataat, iaté senen bébénia, ai epat makluk, ka mata samba ka tei-teinia sut sarat mata.

7Makluk siboikí ituitsó kéan lé mutubu singa. Sikarua kéan lé jaui sikeú. Sikatelu sibara mata kelé matadda sirimanua. Iageti sikaepat, ituitsó kéan lé manyang sitububurut.

8Kaepatnia makluk nenda, sarat paeenem igit kappóra, samba pat bokkó, elé beri leú ka baga, sut sarat mata. Tá muaari rapuurai samakluk néné, sinágó samba sinoibó, rauraiaké, "Sipunenan, sipunenan, sipunenan lé si Tuhan, Taikamanua Sipulugege; tonemnangan aian nia, samba siturerere kababara samba leú et simariu-riu kababara."

9Iageti uraiakérangan urai pasiumun, samba urai masihormati samba leú et urai pusurakat sia siepat makluk néné ka tubunia sipuuuddet ka uddenan purimataat, nia té nia sipuririmanua teret buru-burú. Samba ka tetret ai sia muuurai siepat makluk néné,

10purappoddangan leú et ka sia sirua ngapulu epat tai bajá ka matania sipuuuddet ka uddenan purimataat, paniddogiddangan leú et nia sipuririmanua teret buru-burú néné. Lepá ribbaiakérangan kirit purimataatra ka matat uddenan purimataat pelé nga-nganda,

11"Ale Tuhan, Taikamanuamai! Ekeu lé mateú masisiló katuumun, hormat samba gege. Aipoí ekeu lé amasibaraaké sangamberinia, samba ka teúnu leú et aibara samba aipurimanua sangamberinia néné."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran