Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

1"Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Ké kekeret geli lé arakaraí aratugurú ka bagat geli, elé tá ka matatbaliu geli aratugurú ka bagat geli, tápoi ka enungan bagei lé arapangaraí, bulat sipananangkou, elé sipasirarau-rau lé sia néné.

2Tápoi ké geti ka matatbaliu aratugurú ka bagat geli, iapeité oniakenen bulat sipasijajago biri-biri.

3Bukánangan leú et nia sipasijajago geli, tutrangan leú et nga-ngania sabiri-biri, ké isogai oninda pasasara; iageti palulunangan leú et sia rabela ka gerat.

4Kelé arasegé ka gerat, ei nia boikí ka sia sipasijajago néné, tutrangan leú et nia sabiri-biri, raagai poí nga-ngania.

5Tá raobá ratut'aké sabagei, tápoi rapulolotó lé sia, tá poi raagai nga-nganda."

6Tá raagai apa katukolobat pasikat siniboi Jesus néné ka matadda.

7Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Bulat sibulatnia te sikuakku néné: Aku te matatbaliura sabiri-biri.

8Sangamberi siooi boikí kei moi aku kaku, sipananangkou, elé sipasirarau-rau lé sia. Tápoi tá raarepi nga-nganda sabiri-biri.

9Aku te matatbaliu. Kasei siguruki aku, iaté maaarau; oto kipa raperú, bela, elé tugurú pá ragalai, sarat airasesese kanda.

10Ka sia sipananangkou, sarat manangkou, elé masimateiaké, elé masipakataí lé ragagalai araoi. Tápoi aku kaku geti, masipurimanuaji sia lé akuoi; masikau purimanuaiat simakapplu, bulat pat lé tim-bura, kopet iginia.

11Aku te sipasijajago sipulelelek. Ka sia sipasijajago sipulelelek, ibubuluaké engania punu tubudda sabiri-birinia.

12Tápoi ka sia geti siupaji, rakakaddiuaké lé sabiri-biri, ké moi harimau simasagbak; aipoí sia néné, tá sipasijajago biri-biri; paobánangan pei bagei, tá biri-biridda. Oto pasagbanginangan biri-biri néné harimau; iageti pasabunangan leú et tubunia.

13Ka sia sipasijajago siupaji, mututui-tui lé sia, aipoí arapugalai bulé ibara lé upadda. Tá maletsei ka bagadda ka tubut biri-biri.

14Aku lé sipasijajago biri-biri bulat sipulelelek. Kelé kipa againa aku Ukkui, samba agaiku kaku Ukkui, kisedda leú te agaiku sia kaku sabiri-biri; iageti ka sia leú et raagai aku. Engakku leú et kububuluaké punu tubudda.

15(10:14)

16Iageti ai peilé biri-birikku bagei, tápoi tápei atugurú sia ka mungkuat biri-biri néné. Oto sia ka sia néné leú et, buitá kuabbit sia, bulé raarep ka sia nga-ngakku. Bulé ibailiu sia sangamberidda sangamungkuat, samba sarangan lé sipasijajago sia.

17Bulat manuntu bagat Ukkui ka tubukku, kalulut bubuluakéku engangku, tápoi lepá purimanuakkungan mitsá.

18Bulat beri sia sara sialá purimanuaiatku néné. Aipoí bulat sibara ka teú bagakku lé akubuluaké engangku néné. Ai ka tubukku gege masibuluaké engangku, samba leú gege masialá mitsá. Nenda te galajet sisilóku sibara ka Ukkui."

19Kalulut tiboiet Jesus néné, pajoggloddangan leú et ka sia tai Jahudi.

20Maigi sia amasikua, "Ai lé sanitut tubunia sirimanua néné! Ai rorónia! Apananmui nuaarepi kam tiboietnia?"

21Tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, "Tá kisé galai rapanibo ka sia sipinasaileura sanitu! Momoi poi ipakoinong matadda simapeset mata, ka sia sanitu?"

22Ka tetret nenda, talagat pueenungnia punenda, iaté Punen Pasirepdeman Raguruki Uman Taikamanua ka Jerusalem. Gogoi nenda, aiipó rura simaleppet.

23Aigegejengi kudduat sikokoiakenen kai Salomo ka Uman Taikamanua,

24oirangan leú et ka bé-bénia Jesus masikua ka matania, "Kipangan lé burúnia nukau puingoat bagamai? Kua peité ka matamai bulat simakolou, ké baí bulat ekeuan néné Rimata Sipaarau."

25Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Tápei baí akukua ka matamui, tápoi bulat beri tonem bagamui. Ka onin Ukkuiku lé akugalai galajet néné, masipatoilá pagalaiat tubukku.

26Tá imatotonem geti bagamui ka tubukku, kalulut tá poí sabiri-birikku kam néné.

27Aipoí sia sabiri-birikku raobá raarepi nga-ngangku. Aku kaku leú et kuagai sia. Oto tutrangan leú et aku.

28Kaukungan ka sia purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Táan te ilalangó sia, burú. Bulat beri te sia sara simaró baga masioppu sia néné ka kabeiku.

29Aipoí ka sia Ukkui sipasiaaké sia ka kabeiku, sisaliu sangamberinia lé nia. Oto beri te sia sara simaró baga masioppu sia néné ka kabei Ukkui.

30Aku, samba leú ka sia Ukkui, sara lé kai, kuania."

31Kalulut néné, alárangan bukku tai Jahudi rabaijuk Jesus.

32Tápoi kuana lé ka matadda Jesus, "Anuigbuk'an kam sangamberi sigalaiakenenku simaerú, siripot sinegéakenen Ukkui ka kabeiku. Oto aponiangan lé ka talagat sigalaiakenenku néné, sibaraaké pugolukatmui, pat gelaimuian nubaijuk kam aku bukkú?"

33Tápoi kuaddangan ka sia ka matat Jesus, "Kugegelai kai nia geti kubaijuk kai ekeu bukkú, tá kalulut sangamberi sigalaiakenennu simaerú, tápoi kalulut palololoinu lé, onin Taikamanua. Ainangan taagai pusisirimanuam, tápoi anubailiuaké lé tubum kelé Taikamanua."

34Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Tá poi ai atusurat'aké ka bagat Buko Surukatmui sipasikukua kisé: Aikua Taikamanua, 'taikamanua lé kam néné'?

35Kelé siagaita, apa sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, iaté tueenung'aké teret buru-burú. Oto ké tubut Taikamanuangan amasioniake sia sangamberi sipasisisiló tiboietnia, 'taikamanua',

36apangan lé lulunia nukukua kam akupaloloi onin Taikamanua, kalulut kukuakku aku néné Togat Taikamanua? Aipoí sipiliy Ukkui lé aku, samba sikoiniakenennia moi ka polak néné.

37Ké tá baí kugalaiaké galajet sisegéakenen Ukkui ka tubukku, oto buí imatonem bagamui ka tubukku.

38Tápoi ai lé poí kugagalaiaké, oto kauan imatonem bagamui ka tubut sigalaiakenenku, kenanen baí tá matonem bagamui ka tubukku néné. Iageti agaimuian kolou nia, Ukkui ai nia ka tubukku, kisedda leú et aku kaku, ai aku ka tubut Ukkui."

39Iageti gelairangan ralabá Jesus, tápoi tá amoi; amutui-tui lé poí nia ka talagadda.

40Toilinangan leú et, ei nia mukuddu ka silat Oinan Jordan, ka kudduat Johannes siburú ai nia masiraraú.

41Maigi sia amei sedda, masiailiaké Jesus. Iageti patiboddangan pasasambadda, pelé nga-nganda, "Ka sia kai Johannes, tá aigalai kerek; tápoi sangamberi sikuania pagalaiat tubut sirimanua néné, bulat sibulatnia."

42Oto maigiddangan leú et sedda simatonem baga ka tubut Jesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran