Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 10 >> 

1Urang Pelisti merangan ka urang Israil di Gunung Gilboa. Balad Israil loba pisan anu tiwas kasambut, anu harirup keneh kalabur, kitu deui Raja Saul sapala putra.

2Tapi ku urang Pelisti diudag terus ditarajang deui sarta harita tilu putra Saul nya eta Yonatan, Abinadab jeung Malkisua tariwas kasambut musuh.

3Di sakurilingeun Saul perang kacida ragotna, tur anjeunna keuna ku jamparing musuh, tatu parna pisan.

4Anjeunna ngalahir ka budak ngora anu mawa pakarangna, saurna, "Cabut pedang maneh, tubleskeun ka kami, bisi kaayaan kami kieu katarenjoeun manten ku itu urang Pelisti umat brahala, tangtu aratoheun." Tapi eta budak ngora teu daekeun, kacida teu wanieunana. Ku sabab kitu Saul nyabut pedang nyalira, bles nubles anjeun.

5Nenjo Saul geus pupus, bles deuih eta budak ngora teh nubles maneh ku pedangna, maot di dinya.

6Saul jeung tilu putrana parupus sapoe reujeung, karajaanana tamat.

7Urang Israil anu maratuh di Lebak Yisrel barang ngadarenge beja yen baladna kalabur tur Saul jeung putra-putrana parupus, tuluy bae kalabur ti pamatuhanana, urutna diandih ku urang Pelisti.

8Sanggeus perang enggeusan, urang Pelisti ngalalasruk rek ngarangsadan mayit-mayit. Layon Saul jeung tilu putrana kapanggih di Gunung Gilboa.

9Pakarangna dirangsadan, mastakana diteukteuk. Urang Pelisti ngirimkeun utusan-utusan ka sakuliah nagarana, ngembar-ngembar beja anu sakitu pikabungaheunana ka brahala-brahala jeung ka bangsana.

10Pakarang Saul ku maranehna disimpen di salah sahiji imah pamujaanana, ari mastakana digantungkeun di kuil Dewa Dagon, sesembahanana.

11Barang urang Yabes di wewengkon Gilad ngadarenge beja kalakuan urang Pelisti kitu ka Saul,

12seug jalma anu garagah jeung warani arindit nyarokot layon Saul jeung tilu putrana dibawa ka Yabes, dimakamkeun di handapeun hiji tangkal kiara. Geus kitu maranehna paruasa meunang tujuh poe.

13Nu matak Saul pupus teh ku lantaran geus henteu satia ka PANGERAN. Henteu tumut kana timbalan-timbalan PANGERAN, anggur mundut pituduh ka arwah jelema anu geus paeh,

14lain mundut pituduh ka PANGERAN. Eta sababna ku PANGERAN disina tiwas, karajaanana ku Mantenna diselehkeun ka Daud putra Isai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran