Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 11 >> 

1Geus kitu kabeh kaom Israil daratang ka Daud di Hebron, sarta arunjukan kieu, "Abdi sadaya sareng Gusti tunggal sadaging sagetih.

2Kapungkur, nalika abdi sadaya dirajaan keneh ku Saul, Gusti parantos ngapalaan abdi sadaya dina peperangan. Kawuwuh PANGERAN, Allah panutan Gusti, parantos nangtoskeun yen Gusti bakal jadi pamingpin sareng raja umat Mantenna."

3Sakabeh pamingpin Israil daratang ka Raja Daud di Hebron, sarta anjeunna ngayakeun perjangjian jeung maranehna, kalawan PANGERAN saksina. Seug anjeunna ku maranehna dilisahan dijenengkeun raja nyangking Israil, sakumaha jangji PANGERAN ka Samuel tea.

4Raja Daud jeung sakumna bangsa Israil angkat merangan kota Yerusalem, anu kasebutna Yebus. Anu maratuh di dinya nya eta urang Yebus, asli urang dinyana.

5Ceuk urang Yebus ka Daud pamohalan anjeunna bisa asup ka kota maranehna, ari heug benteng maranehna nya eta benteng Sion ku Daud karebut. Satuluyna Sion teh kawentar jadi "Kota Daud".

6Saur Daud, "Sing saha anu pangheulana bisa maehan urang Yebus, bakal diangkat jadi panglima perang." Seug Yoab putra ibu Seruya ngapalaan narajang, sarta anjeunna jadi panglima.

7Ku sabab eta benteng terus dilinggihan ku Daud, tuluy bae kamashur jadi "Kota Daud".

8Eta kota ku anjeunna diomean sakurilingna, mimiti ti Milo wetaneun pasir nepi ka tepung gelang. Sesana salian ti eta diomeanana diteruskeun ku Yoab.

9Daud beuki lila beuki nanjung, sabab diaping ku PANGERAN, Allah Nu Maha Kawasa.

10Ieu daptar prajurit-prajurit Daud anu kamashur. Babarengan jeung urang Israil lianna maranehna ngabantu anjeunna jadi raja, nekanan jangji PANGERAN sarta ngajaga sangkan karajaan anjeunna tetep nanjeur.

11Nu kahiji Yasobam ti golongan Hakmoni, pamingpin "Tri Wirawan". Sakali prung tarung kungsi bisa maehan tilu ratus musuh ku tumbak.

12Nu kadua ti eta tilu pahlawan teh, anu kamashur nya eta Elasar bin Dodo ti golongan Ahohi.

13Sakali mangsa manehna ngabaturan Daud ngayonan urang Pelisti di Pas Damim. Barang geus aya di hiji kebon gandum, urang Israil mimiti kalabur,

14tapi manehna jeung bawahanana mah tetep tagen ngayonan urang Pelisti di tengah eta kebon, sarta ku PANGERAN disina unggul.

15Dina hiji poe, sabot sabubuhan urang Pelisti keur mangkalan di Lebak Repaim, aya tilu prajurit ti prajurit-prajurit anu kamashurkeun "Si Tilu Puluh" arindit rek nepungan Daud di hiji karang deukeut guha Adulam.

16Harita Betlehem keur diandih ku sapasukan urang Pelisti. Ari Daud keur aya di hiji pasir anu dibenteng,

17sarta geus ngaraos sono ka lembur, seug bae ngalahir, "Hayang teuing kami dipangalakeun cai keur nginum ti sumur anu di deukeut lawang gapura Betlehem!"

18Bral bae eta tilu prajurit teh arindit, tuluy norobos ka pangkalan urang Pelisti, pek nimba ti sumur, caina disanggakeun ka Daud. Tapi tinimbang dileueut, cai teh ku anjeunna dibahekeun kana taneuh, dibaktikeun ka PANGERAN,

19sarta anjeunna miunjuk kieu, "Paliyas abdi nginum ieu cai, margi sasat nginum getih eta tilu jalmi anu parantos nandonkeun nyawana." Nu matak eta cai teh ku anjeunna teu dileueut. Kitu kagagahanana eta tilu prajurit teh.

20Nu jadi kapala "Si Tilu Puluh" nya eta Abisai putra ibu Seruya, rayina Yoab. Abisai kungsi ngayonan tilu ratus urang Pelisti nepi ka paraeh kabeh ditumbakan. Abisai kamashur di antara nu tilu puluh teh.

21Malah ti "Si Tilu Puluh" mah pangdihormatna, turug-turug jadi pamingpinna. Parandene kitu mashur keneh "Tri Wirawan" tea.

22Benaya bin Yoyada, urang Kabsel, eta oge prajurit kamashur. Loba kagagahanana, kaasup tarungna ngalawan dua satria Moab anu awakna baradag. Sarta sakali mangsa keur turun salju manehna nurunan hiji gorombang, tarung jeung hiji singa, singana dipaehan.

23Kungsi deuih niwaskeun hiji urang Mesir anu awakna tangihgul, jangkungna leuwih ti dua meter. Musuhna make tumbak gede pisan, ari Benaya ngan make pepentung. Tumbak urang Mesir teh dibetot, gejos dipake maehan anu bogana.

24Kitu kagagahan-kagagahan Benaya ti antara "Si Tilu Puluh".

25Ti "Si Tilu Puluh" mah manehna nonjol pisan. Tapi mashur keneh "Tri Wirawan" tea. Manehna ku Daud dijieun kapetengan pribadi.

26(11:26-47) Prajurit-prajurit kamashur anu lianna nya eta: Asahel, raina Yoab; Elhanan bin Dodo, ti Betlehem; Samma, urang Harod; Heles, urang Pelet; Ira bin Ikes, urang Tekoa; Abieser, urang Anatot; Sibkai, urang Husa; Ilai, urang Ahoh; Maharai, urang Netopa; Heled bin Baana, urang Netopa; Itai bin Ribai, urang Gibea wewengkon Binyamin; Benaya, urang Piraton; Hurai, urang lebak Gaas; Abiel, urang Arba; Asmawet, urang Bahurum; Eliahba, urang Saalbon; Hasem, urang Gison; Yonatan bin Sage, urang Harar; Ahiam bin Sakar, urang Harar; Elipal bin Ur; Heper, urang Mekera; Ahia, urang Pelon; Hesro, urang Karmel; Naarai bin Esbai; Yoel, saderek Natan; Mibhar bin Hagri; Selek, urang Amon; Naharai, urang Berot, purah mawa pakarang Yoab; Ira jeung Gareb, urang Yatir; Uria, urang Het; Sabad bin Ahilai; Adina bin Sisa, jalma penting ti kaom Rubin, boga pasukan sorangan lobana tilu puluh prajurit; Hanan bin Maaka; Yosapat, urang Matan; Usia urang Astera; Sama jeung Yehiel, urang Arur, duanana bin Hotam; Yediael jeung Yoha, urang Tis, duanana bin Simri; Eliel, urang Mahawa; Yeribai bin Elnaam jeung Yosawia bin Elnaam; Itma, urang Moab; Eliel, Obed jeung Yaasiel, urang Soba.

27(11:26)

28(11:26)

29(11:26)

30(11:26)

31(11:26)

32(11:26)

33(11:26)

34(11:26)

35(11:26)

36(11:26)

37(11:26)

38(11:26)

39(11:26)

40(11:26)

41(11:26)

42(11:26)

43(11:26)

44(11:26)

45(11:26)

46(11:26)

47(11:26)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran