Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ester 9 >> 

1Geus nincak tanggal tilu belas bulan Adar, cunduk waktu, urang Yahudi ngajalankeun parentah karajaan tea. Poe eta musuh-musuh urang Yahudi geus boga angkeuhan baris bisa ngaburak-barik maranehna. Ari heug, urang Yahudi nu unggul.

2Di unggal daerah Yahudi di sakuliah nagara, urang Yahudi sayaga waspada, taki-taki geusan narajang musuh anu wani-wani ganggu. Di mana-mana jalma-jalma galalimir. Dina derna narajang, taya nu tagen nadahan.

3Malah kanyataanana mah, pajabat-pajabat pamarentah propinsi-propinsi, gupernur-gupernur jeung para bupati, kitu deui wawakil-wawakil karajaan bariluk milu ngabantu urang Yahudi, lantaran inggis ku Mordekai.

4Geus kagurnita, Mordekai jadi gede kawasana di karaton, tur kawasana teh wuwuh ngagedean.

5Atuh urang Yahudi babarieun pisan ngabasmi musuhna. Pedangna muwak-mawik dipake ngajagal, musuh gempar jaradi babatang.

6Di ibukota Susan wungkul, nu dipaehan ku urang Yahudi teh nepi ka aya 500 jelema.

7Di antarana aya: Parsandata, Dalpon, Aspata,

8Porata, Adalia, Aridata,

9Parmasta, Arisai, Aridai jeung Waisata.

10Jumlahna sapuluh urang, sapuluhanana anak-anak Haman bin Hamedata bangsa Agag, musuh urang Yahudi tea. Tapi ari kakayaanana mah teu diraranjah.

11Dina poe eta keneh jumlah anu paraeh di Susan teh dilaporkeun ka raja.

12Raja sasauran ka Ratu Ester, "Di Susan wungkul anu tumpes ku urang Yahudi aya 500 urang. Nu sapuluh anak-anakna Haman. Duka kumaha di propinsi-propinsi, tada teuing bae! Kumaha kahoyong Enung ayeuna? Saurkeun bae, tangtos dikabul. Naon nya kahoyong tangtos cumpon."

13Ester ngawaler, "Manawi sapuk sareng manah Kangjeng Raja, dinten enjing urang Yahudi anu di Susan mugi diwidian neraskeun hanca, sakumaha dinten ieu. Kajabi ti eta, mayit anak-anak Haman, sapuluhanana supados digantung."

14Sang raja marentahkeun supaya eta pamundut dijalankeun, sarta anjeunna ngundangkeun maklumatna di Susan. Mayit anak-anak Haman sapuluhanana digantung, dijieun tongtonan.

15Isukna, tanggal opat belas bulan Adar, urang Yahudi di Susan ngamuk deui, maehan 300 urang leuwih warga kota. Tapi harita oge maranehna henteu terus ngaranjah kana jaraheun.

16Urang Yahudi anu di propinsi-propinsi oge enggeus der narajang musuh, maehan 75.000 jelema, sakur anu ngarewaeun ka maranehna. Di dieu oge maranehna henteu kungsi ngaranjah jaraheun.

17Ngamukna dina tanggal tilu belas wungkul. Tanggal opat belas eureun tina ngundeur nyawa musuhna, diganti ku suka-suka pesta.

18Ari urang Yahudi anu di Susan mah nyieun pestana teh tanggal lima belas, lantaran ngaramukna teh dua poe, tanggal tilu belas jeung opat belas, tanggal lima belas kakara enggeusan.

19Ku sabab kitu, urang Yahudi anu di kota-kota leutik di pasisian, anu kotana ngablag teu make bebenteng, nyieun pestana teh tanggal opat belas bulan Adar, harajat bari silih kirim kadaharan.

20Ieu kajadian penting ku Mordekai dicatet. Anjeunna ngintun-ngintunkeun serat ka sakabeh urang Yahudi jauh deukeut di sakuliah karajaan Persia.

21Ungelna, netepkeun yen tanggal opat belas jeung lima belas bulan Adar, saban taun kudu dijadikeun hari raya.

22Lantaran dina poe-poe eta urang Yahudi geus bisa reureuh, geus ngahontal kaunggulan ti musuhna. Bulan eta jadi bulan bangbalikan, asal ceurik jadi seuri, asal lewang jadi bungangang. Dina poe eta kudu pesta kudu hajat, silih kirim kadaharan, bari sidekah ka nu mariskin.

23Eta parentah ti Mordekai digumatikeun, sarta jadi adat kabiasaan.

24Bareto Haman, musuh urang Yahudi, anak Hamedata bangsa Agag, geus ngalung dadu anu disebut "Purim", milih poe tumpesan urang Yahudi tea, anu niatna mah rek diperenan kabeh.

25Tapi ku sabab Ester unjukan ka raja, sarta raja ngaluarkeun parentah, niat Haman nyilakakeun urang Yahudi teh meulit ka dirina, nepi ka digantungna pisan katut ka anak-anakna.

26Ku sabab kitu, eta hari raya teh disebutna "Purim", hartina dadu. Nyokot dasar tina surat Mordekai tea, jeung tina kajadian anu kaalaman.

27Hal eta ku urang Yahudi dijieun wajib keur dirina saturun-tumurun, katut keur sakabeh jelema anu arasup Yahudi. Jadi eta poe anu dua, unggal-unggal taun dijieun adat anu ngabaku, dasarna parentah Mordekai dina suratna tea.

28Geus dimistikeun, yen eta hari raya Purim anu lilana dua poe teh kudu digumatikeun di unggal-unggal propinsi, unggal kota, boh ku warga-warga Yahudi harita, boh ku turunan engke, teu meunang pegat sapapanjangna.

29Geus kitu, Ratu Ester, putra Abihail, disarengan ku Mordekai ngintun serat kalawan nganggo sagemblengna kawibawaan anjeunna, ngukuhkeun parentah perkara Purim, anu geus diparentahkeun ku Mordekai dina seratna anu ti heula.

30Eta serat ditujukeunana ka sakumna urang Yahudi. Salinan eta serat dikirimkeun ka 127 propinsi di sakuliah karajaan Persia, diwuwuhan ku salam katineung, muga urang Yahudi ginanjar bagja santosa.

31Diparentahkeun, sangkan maranehna jeung turunanana ngagumatikeun hari raya Purim, sakumaha ngagumatikeun kamistian ngajalankeun ibadah puasa jeung poe-poe kasungkawaan. Parentahna ditawis ku Mordekai jeung Ratu Ester.

32Sarta eta parentah Ester anu netepkeun hari raya Purim, diserat dina kitab.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ester 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran