Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 7 >> 

1Melkisidik teh raja nagara Salem jeung jadi imam Allah Nu Maha Agung. Waktu Ibrahim mulih jurit tas ngelehkeun raja-raja, dipapagkeun ku Melkisidik jeung diberkahan.

2Ku Ibrahim dihaturanan barang jarahan saperpuluhna. (Jenengan Melkisidik, kahiji hartina "Raja Kaadilan"; jeung ku sabab anjeunna raja ti nagara Salem, oge harti jenenganana teh "Raja Karapihan".)

3Hal ramana, ibuna, karuhun-karuhunna, teu aya kateranganana; hal dibabarkeunana, hal pupusna, oge teu aya kateranganana. Sarua halna jeung Putra Allah, sarta tetep jadi imam salalanggengna.

4Tembong tetela kumaha agungna Melkisidik, nepi ka ku Ibrahim, karuhun urang anu kamashur, dihaturanan saperpuluh tina barang jarahan perang.

5Dina Kitab Hukum Agama aya katangtuan, imam-imam turunan Lewi kudu narik perpuluhan pangasilan urang Israil, dulur-dulurna keneh papada turunan Ibrahim.

6Melkisidik lain turunan Lewi, tapi narima perpuluhan ti Ibrahim sarta ngaberkahan ka anjeunna, padahal Ibrahim teh jelema anu geus meunang jangji-jangji ti Allah.

7Geus teu sak deui, anu ngaberkahan teh harkatna leuwih luhur ti batan anu diberkahanana.

8Imam-imam anu narik perpuluhan tea kabeh mahluk anu keuna ku ajal. Sabalikna, anu nampi perpuluhan ti Ibrahim, Melkisidik tea, tetep hirup. Kitu ditetelakeunana ku Kitab Suci.

9Waktu Ibrahim ngahaturkeun perpuluhan ka Melkisidik, meunang oge disebutkeun, yen Lewi anu turunanana bakal narik perpuluhan ti urang Israil oge milu ngahaturkeun eta perpuluhan liwat Ibrahim.

10Waktu Ibrahim dipapagkeun ku Melkisidik, Lewi tacan lahir, tapi sanajan kitu ge beunang disebutkeun geus aya di jero salira Ibrahim, karuhunna.

11Kitab Hukum Agama diturunkeunana ka urang Israil dina kaimaman Lewi. Kaimaman Lewi dijalankeunana henteu sampurna, ku sabab kitu kudu diganti ku imam ti golongan sejen, ti golongan Melkisidik, lain ti golongan Harun.

12Beda kaimaman tangtu beda deui aturanana.

13Anu dimaksud di dieu nya eta Gusti urang. Anjeunna ti kaom sejen. Ti kaom Anjeunna teu aya anu kungsi jadi imam.

14Geus teu aya nu bireuk deui, Gusti urang mah ti kaom Yuda, kaom anu dina hal kaimaman ku Musa henteu disabit-sabit.

15Hal ieu jadi leuwih eces sanggeus aya hiji imam sejen anu kawas Melkisidik,

16anu dijenengkeunana lain ku aturan manusa, tapi ku kanyataan hirup-Na anu kawasa jeung teu aya panganggeusanana.

17Sabab dina Kitab Suci disebut kieu, "Hidep jadi Imam langgeng, ti golongan Melkisidik."

18Ku sabab kitu aturan anu heubeul teh geus teu dipake, lantaran tetela teu aya dayana, teu aya gunana.

19Sabab taya sarupa hal anu bisa disampurnakeun ku Hukum Musa. Ayeuna geus aya gagantina, anu mere harepan anu leuwih mencrang, anu bakal ngadeukeutkeun urang ka Allah.

20Jeung deui gagantina teh dikuatkeun ku sumpah Allah. Waktu imam-imam sejen diangkat, sumpah kitu henteu aya.

21Tapi waktu Yesus dijenengkeun jadi Imam, dikukuhkeun ku sumpah Allah, dawuhana-Na, "Pangeran sumpah, sumpah-Na moal barobah, Hidep jadi Imam langgeng."

22Ku jalan kitu Yesus teh jadi tanggelan tina hiji perjangjian anu leuwih pangajina.

23Bedana deui, imam-imam sejen mah loba, ganti-ganti, taya anu terus lantaran kapegat ku ajal.

24Yesus mah jumeneng terus salalanggengna, kaimamana-Na teu diganti ku saha-saha.

25Ku lantaran kitu Yesus salawasna iasa nyalametkeun manusa anu datang ka Allah liwat Anjeunna, sabab Anjeunna, anu jumeneng salalanggengna bakal mangmundutkeun kasalametan manusa ka Allah.

26Nya Yesus Imam Agung anu dipikabutuh ku urang teh. Anjeunna mah suci, tanpa cela, tanpa dosa, geus dipisahkeun ti manusa anu dosa, sarta geus diangkat ka tempat luhureun sakabeh langit.

27Anjeunna teu cara imam-imam agung sejen anu kudu nyieun kurban pikeun nebus heula dosana sorangan terus nebus dosa jalma rea. Ngan sakali bae Yesus ngahaturkeun kurban teh, nya eta waktu ngurbankeun salira-Na ku anjeun.

28Imam agung anu diangkat nurutkeun katangtuan-katangtuan Hukum Musa, kabehanana oge henteu sampurna. Ari Putra Allah, anu diangkat beh dieueun Hukum eta, diangkatna jadi Imam Agung sanggeus dijadikeun sampurna keur salalanggengna, dikukuhkeun ku jangji Allah anu dikuatan ku sumpah Mantenna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran