Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 37 >> 

1Ari Yakub matuhna di tanah tempat ramana ngumbara, Kanaan tea.

2Ieu lalakon anjeunna saterusna. Yusup geus jadi nonoman yuswa 17 taun. Sok ngiring ngangon jeung saderek-saderekna anu lahir ti parekan ramana, Bilha jeung Silpa tea. Mun aya kalakuan saderek-saderekna anu goreng, ku anjeunna sok dicarioskeun ka ramana.

3Yakub nyaahna ka Yusup leuwih ti batan ka putra-putra sejenna, kawantu dilahirkeunana sanggeus anjeunna sepuh. Seug dipangdamelkeun raksukan anu warna-warni.

4Ku sabab sakitu diugung-ugungna, saderek-saderekna pohara mikangewana, nyaritana oge ka Yusup mah tara aya leuleuy-leuleuyna.

5Hiji mangsa Yusup nyarioskeun impian. Saderek-saderekna beuki arijideun.

6Kieu saur Yusup, "Abdi ngimpi.

7Urang keur marangkek gandum di huma. Dak dumadak beungkeutan gandum abdi hudang terus nangtung. Ari beungkeutan-beungkeutan gandum nu Akang terus ngararubung sarta sarujud ka nu abdi."

8"Jadi maneh teh ngira rek jadi raja jeung marentah ka dewek kabeh?" saur saderek-saderekna anu beuki arijideun, pedah Yusup ngimpi kitu jeung nyaritakeun eta impian ka maranehanana.

9Teu lila, Yusup nyarioskeun impian deui ka saderek-saderekna, "Abdi ngimpi deui. Panonpoe, bulan sareng bentang sawelas sarujud ka abdi."

10Ka ramana oge dicarioskeun, atuh diwewelingan, saurna, "Ngimpi naon eta teh! Piraku Ibu, dulur-dulur, kitu deui Ama kudu sarujud ka Enung?"

11Saderek-saderekna beuki ngunek-ngunek. Tapi ari ramana mah teu weleh ngamanahan.

12Dina hiji poe, waktu saderek-saderek Yusup keur ngangon embe jeung domba ramana di Sekem,

13Yakub ngalahir ka Yusup, "Dulur-dulur Enung keur ngarangon di Sekem. Enung ku Ama arek dititah ka ditu." "Mangga," saur Yusup.

14Saur ramana deui, "Jung longok dulur teh ku Enung, naha calageur, kumaha ingon-ingon marulus? Geus kitu Enung mah balik deui bae, bebeja ka Ama." Bral Yusup angkat ti Hebron, piwarangan ramana. Cunduk ka Sekem,

15Yusup udar-ider milarian. Jol aya nu nyampeurkeun, terus nanya, "Neangan saha, Ujang?"

16Yusup, "Milarian dulur-dulur, nuju ngarangon di wewengkon ieu. Manawi uninga, di mana?"

17Jawabna, "Geus parindah. Kadengena mah badamina teh rek ka Dotan." Ku Yusup disusul ka Dotan, kapendak.

18Ti kajauhan keneh ku saderek-saderekna geus katembong. Seug pada sakait, Yusup rek dipaehan.

19Salaurna, "Tuh si tukang ngimpi!

20Urang paehan, bangkena alungkeun ka jero sumur. Bejakeun bae dihakan ku sato galak. Hayang nyaho impianana teh bukti atawa moal."

21Omongan maranehanana kadengeeun ku Rubin sarta manehna hayangeun nulungan Yusup. Pok ngomong, "Ulah dipaehan.

22Asupkeun bae ka ieu sumur di tanah gurun, ulah dirogahala." Maksud Rubin, Yusup rek dihanjatkeun ririkipan sina terus mulang ka ramana.

23Barang Yusup cunduk, bol-bol dijewang raksukanana ku saderek-saderekna.

24Kek direjeng, tuluy diasupkeun kana sumur saat.

25Tas kitu, saderek-saderekna terus bararang dahar. Sabot ngariung, aya kapilah kaom Ismail ngaliwat, tas ti tanah Gilad. Onta-ontana pinuh dimomotan ku damar jeung bungbu-bungbuan rek dibawa ka Mesir.

26Saur Yuda, "Naon untungna maehan dulur tur kudu rarasiahan?

27Mending urang jual si Yusup teh tuh ka kaom Ismail, ti batan dipergasa mah. Di lain-lain oge manehna teh dulur urang, tunggal sagetih sadaging." Dulur-dulurna rempug.

28Sanggeus sudagar-sudagar urang Midian tea dareukeut, Yusup dihanjatkeun ku saderek-saderekna, terus dijual ka eta sudagar-sudagar, pangaji dua puluh potong perak, terus dibawa ka Mesir.

29Rubin ka sumur deui, terus nempoan. Barang katangen yen Yusup geus teu aya, Rubin nyosoek pakeanana awahing ku sumpeg.

30Terus mariksa ka saderek-saderekna, saurna, "Dikamanakeun budak teh? Kumaha ari geus kieu?"

31Sanggeus badami, maranehna meuncit embe hiji. Raksukan Yusup dicelupkeun kana getih embe.

32Tuluy disanggakeun ka ramana bari akon-akon, "Abdi mendakan ieu. Leres kitu ieu teh raksukan putra Ama?"

33Ramana apal kana eta raksukan, tuluy ngalahir, "Enya geuning pakean anak kami! Anak kami dihakan ku sato galak! Moal salah Yusup geus disasaak!"

34Yakub nyosoeh anggoanana awahing ku nalangsa, tuluy salin ku anggoan tina kaen karung. Lila pisan anjeunna ngaraos nalangsana ku hal Yusup teh.

35Putra-putrana istri pameget kabeh ngalilipur, tapi anjeunna teu kersaeun dililipur, sarta saurna, "Masing nepi ka dug ka kubur oge kami arek terus nyeungceurikan eta anak kami." Jadi anjeunna terus bae kaleleban ku Yusup putrana.

36Ari Yusup, di Mesirna ku urang Midian teh dijual ka Potipar, kapala kawal karaton raja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran