Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Maleakhi 2 >> 

1PANGERAN Nu Maha Kawasa ngandika ka para imam,

2"Ieu parentah pikeun maraneh: Kalakuan maraneh ka Kami masing hormat. Upama maraneh teu daraek ngadenge omongan Kami ku Kami rek diterapan panyapa. Sakur anu katampa ku maraneh keur rejeki maraneh ku Kami baris disapa. Saenyana, eta kabeh ku Kami geus disapa, lantaran maraneh geus henteu enya-enya ngajalankeun parentah Kami.

3Anak-anak maraneh rek dihukum, beungeut maraneh rek dipopokan ku kokotor sato anu ku maraneh dikurbankeun ka Kami, sarta maraneh ku Kami rek digusur kana tumpukan kokotor.

4Kakara maraneh bakal ngarasa yen Kami geus ngaluarkeun ieu parentah, sangkan perjangjian Kami jeung imam-imam turunan Lewi henteu nepi ka udar.

5Dina eta perjangjian Kami ka maranehna ngajangjikeun kasenangan jeung kasantosaan hirup, sangkan maranehna hormat ka Kami. Dina jaman harita mah memang maranehna hormat ka Kami jeung mikasieun.

6Maranehna ngajarkeun anu bener, lain ngajarkeun anu salah. Hirupna jeung Kami rukun saluyu. Tur benerna teh lain keur sadirieunana, ka jalma rea oge ngabantu sangkan ngeureunan kalakuan jahat.

7Kudu kitu imam-imam mah, kawajibanana ngajarkeun anu bener tina hal Allah. Nya ka maranehna jalma-jalma kudu daratangna pikeun diajar perkara pangersa Kami, sabab imam-imam teh utusan-utusan PANGERAN Nu Maha Kawasa.

8Tapi maraneh mah, imam-imam anu ayeuna, geus mengpar ti jalan nu bener. Pangajaran maraneh nungtun jalma rea nyieun kasalahan. Maraneh geus ngaruksak perjangjian anu ku Kami dijieun jeung maraneh.

9Ku sabab kitu, sabalikna maraneh ge ku Kami rek disina disapirakeun ku urang Israil, lantaran teu nurut kana parentah Kami, jeung dina ngajar umat Kami maraneh ngabeda-beda jalma."

10Ari urang lain tunggal sa-Rama? Lain sarua diciptakeun ku Allah nu hiji? Jadi, ku naon silih cidraan jangji, jeung ku naon nyapirakeun perjangjian anu dipidamel ku Allah jeung karuhun urang?

11Urang Yuda cidra tina jangjina ka Allah, sarta di Yerusalem jeung di sakuliah nagri nyieun kalakuan anu goreng kabina-bina. Maranehna ngarurujit Bait Allah anu ku Allah dipikacinta. Lalakina karawin ka awewe-awewe anu allahna lain Allah urang.

12Sing disingkirkeun ku PANGERAN jalma-jalma anu karitu ti kalangan Israil, ulah sina pipilueun ka bangsa urang ngahaturkeun pangbakti ka PANGERAN Nu Maha Kawasa.

13Aya deui kalakuan maraneh. Maraneh geus ngeueum altar PANGERAN ku cimata maraneh; maraneh ngaradon ceurik jeung sasambat di dinya, lantaran Mantenna geus teu kersaeun narima deui pangbakti maraneh.

14Maraneh nanyakeun naon sababna Mantenna teu kersaeun nampi. Sababna lantaran uningaeun, maraneh ingkar jangji ka pamajikan anu dikawin ti jaman maraneh ngora. Maraneh ingkar tina jangji arek satia ka pamajikan, ka batur hirup maraneh, jangji anu diikrarkeunana di payuneun Allah.

15Jiwa raga maraneh jeung pamajikan teh lain geus disatunggalkeun Allah? Naon maksud Mantenna kitu teh? Nya eta sangkan maraneh boga anak, anu baris jadi umat Allah anu tulen. Ku sabab eta kudu dijaga, sangkan ti lebah maraneh saurang ge ulah aya anu ingkar tina jangji satia ka pamajikan.

16"Kami ijid kana pepegatan," timbalan PANGERAN Allah Israil. "Kami geuleuh lamun ti maraneh aya anu nyieun peta telenges kitu ka pamajikanana. Jaga, ulah nepi ka maraneh ingkar tina jangji satia ka pamajikan maraneh."

17Omongan maraneh teh geus ngabosenkeun PANGERAN. Tapi carek maraneh, "Ngabosenkeun dina hal naon kuring ka Mantenna teh?" Dina ucap-ucapan maraneh, anu nyebutkeun, "Kabeh jalma nu jahat lampahna, ku PANGERAN Nu Maha Kawasa dianggap hade. Saenyana Mantenna mikaresep ka nu karitu." Atawa dina pananya maraneh anu kieu, "Mana Allah anu dianggap adil teh?"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Maleakhi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran