Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Gee yaputusokau 'ato ngomi salingou miosidete 'o Italiako, de 'o Paulus de 'o bui ma nyawa 'iregu yamuruo naga gee yakisisarakani 'o Yuliusika, 'o Romaka manga tentara gee yosironga ma Kaisar wi ja-jaga wimoi.

2Ngomi mioparene 'o kapalie gee 'iboa 'o Adramitiumie, ge'enaka de miotagi de ma kapali ge'ena gee 'itagiou 'itulu-tulu 'o ba-barenika 'o Asia ma daeraaka. 'O Aristarkhus, 'o Makedonia ma nyawa wimoi 'o Tesalonika ma kotano woboa, wosidete mita de de ngomi.

3Ma bibinie ngomi miotuluno 'o Sidonoka, 'o Yulius posironga wi'asa wisidiaoka 'o Paulus. 'Una wosidabi 'o Paulus waika wima-manaika la 'ona 'idadi yokula 'okia naga woparaluu.

4Ge'enaka ngomi miosigilali miosidete, de 'o rato miatomo so miogila-gila mialili 'o Siprus ma pulo gee rekeni koyadaenuwa 'o rato.

5Ge'enaka de miatoaka 'o ngooto gee 'imasidaari de 'o Kilikia de 'o Pamfilia so miototara 'o Mira ma kotako 'o Likia ma daeraaka.

6Ge'enaka de 'o Yulius ma tentara gu'una wamake 'o kapali moi 'o Aleksandriano 'isidetou 'o Italioko, so 'una mito'oraka ma kapalika ge'ena.

7Ma do'ingo 'o wange muruono naga, kamiodoto'ingoku de miosiga-gangela sigado 'o Knidusoka miaoko. Ge'enaka de kairatosi so miosidetokasi 'o koresarade 'o Kreta ma pulode, miatoaka 'o Salmone ma doto la ge'enaka daku ngomi 'o rato mimasiresene.

8Miosiga-gangela miosidete mialili ma pulo ge'ena ma batingie sigado miototara 'o ngii moioka ma ronga "'O Ba-barene 'Isure-sure", 'o Lasea ma kotaka 'ena koikurutikawa.

9Ma 'orasi ge'ena 'o Yahudioka Yomakatiai ma Wange ma Amoko 'ipasakau. Ngomi mia 'orasi ma amokou mia'umo, sigado 'iratokau so miosidete koisanangiwau. Sababu ge'ena 'o Paulus wakidongose koneda:

10"'Esa moi riaka dodoto, ngoi tamaoku dua kapotorouoka nako kaposigilasi posidete. Ngone dua porugi ma amoko ka nanga gina de nanga kapaluwa duga, so 'ena ngone mita 'idadi posongene."

11Duga 'o Yulius ma tentara gu'una, 'una kowosikiamoiwa 'o Paulus wi demo-demo; 'una 'ifoloi wingaku 'o kapali ma kamudi wo'ao-'ao de ma kapalioka ma balusika.

12'O ba-barene ge'enaka ma goungu 'itorou nako 'o 'alo ma 'orasi de 'o kapali ge'enaka. Sababu ge'ena 'o kapalioka yoma-manarama yokudai yosimoteke yosidetoli yamada ma ba-barene ge'ena, ngano yomau 'o 'alo ma 'orasi 'ena 'ona 'o Feniksokau yaoko, so yomariwo. 'O Feniks ge'ena 'o Kreta ma puloka, de ma ba-barene ge'ena 'o dadoko rekeni koyadaenuwa sababu 'itaari 'o koresara de 'o wange ma dumunu ma sigorona de 'o koremie de 'o wange ma siwara ma sigorona.

13Ma 'orasi ge'ena 'o dadoko 'o koresaraku kaihoa-hoa. So 'o kapalioka yoma-manarama 'ona yongose 'idadiokauoli yosidete. So manga tapu yagoraka de yosidete yalili 'o Kreta ma pulo.

14Ma koito'ingowa de 'irato 'o dudungoko gee yosironga "'O Wange ma Siwaroko ma Dadoko"

15de mia kapalioko yadaene. Sababu koidadiwa 'o dadoko miatomo, so kamiosimoteke mia kapali 'o dadoko ya'asa.

16Ngomi miomasidutuluku ma eta, ge'ena gee miaboa 'o Kauda ma pulo ma dingoono 'o koresarade 'idadu. Ge'enaka ngomi ma sangisaraka miatobaka mia ngo'otiri gee mia'asa-'asa 'o kapalioka.

17Ma ngo'otiri gee mia'asa-'asa 'o kapalioka ge'ena miosidoade ma kapalioka, ma kapali ge'ena 'isikuata ka 'o guminou 'isirangi 'isikilolitoka. De yododato 'itirii 'o Sirtis ma dowongiku gee 'i'oa-'oasuku, so ma sidete miosiguti de kamiosidipidilika ma kapali 'o dadoko yamoteke.

18'Irato koimaogoruwa, so ma bibinoka de mia gina 'ikurue mia'umo 'o ngootuku.

19Ma bibinokali, de ma kapalioka yoma-manarama 'ona ma sirete 'o kapali ma pakakasi ya'umo.

20Ma do'ingo 'o wange muruono naga 'o wange ma ako de 'o ngoma ma komiamakewa, de 'irato koimaogoruwa. So komiomanganonuawau.

21'O wange muruo naga koya'akunuwa yo'odomo, so 'o Paulus woma'okode manga sigoronaka de kawongosekau, "'Esa moi riaka dodoto! Nako 'iso 'ai demo niodomoteke la 'o Kretaka de koposidetuawau, tanu ngone koposangisarawa de koporugiwa.

22Ma ne'ena mita toga'asoko tosigou-gounguku la nia singina 'ikuata. Ngini ne'ena dua komoiwa niosongene; ngone duga ka nanga kapali ne'ena dua koi'iwau.

23Sababu kaobirika ma Jo'oungu ma Dutu towisuba-suba gee, ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutu gee woika'eliokau, wi mala'ekati 'iboa ngoino.

24'O mala'ekati ge'ena 'ingose, 'Paulus, 'uwa nimodongo! Ngona salingou notaari ma Kaisaroko. De ma Jo'oungu ma Dutu wonisibarakati, so gee nimasidi-disidete go'ona dua koyakido'oawa sababu ngona.'

25Ge'enau so nia singina niakua-kuata 'Esa moi! Sababu ngoi tongaku ma Jo'oungu ma Dutuka, 'iodumu ge'ena dua 'idadi moteke 'okia naga 'o mala'ekati 'ingosekau ngoino.

26Ma ngone dua 'asa potutuku 'o pulo moika."

27Mia obiri mogiooko de soata mioasi-asini 'o Adria ma ngootoka. Poilia 'o utu gorona de ma kapalioka yoma-manarama yamao 'o kapali yasoriokau 'o dudungisa.

28So 'o teto yasiara ma ngale yatuga ma ngooto ma luku. 'Ena ma ngooto ge'ena ma luku rekeni 'o meteri nagi soatuku. Koito'ingowa de yatugali 'ena ge'enaka rekeni 'o meteri nagi sa'angeku.

29'Ona yododato manga kapali 'itirii 'o tetoku, so manga tapu 'o ngai soata ya'umo ma kapali ma aseruku. De ka manga singinaka tanu taitika 'ibibini.

30'O kapalioka yoma-manarama yomasibongonino yositaili yoowara ma kapalioka ge'ena. 'Ona yosiguti manga ngo'otiri gee ya'asa-'asa 'o kapalioka, bari kia yomau 'o tapu ya'umo ma kapali ma lemanuku.

31Ma 'o Paulus kawongosekau 'o tentara ma balusika de ma tentara 'iregu-reguka ma kapalioka gee, "Nako ma kapalioka yoma-manarama yamadakau ma kapali ne'ena, ngini nioodumu ne'ena konio'ahuwau."

32Sababu ge'ena ma tentara go'ona yatoaka ma ngo'otiri 'o kapalioka ya'asa-'asa ma gumini ge'ena, so 'iasinoka.

33'Isorika 'ibibini de 'o Paulus wakisibabata la yokoki'odomo. 'O Paulus kawongosekau, "'O wange mogiooko de soatinou kaniota-tamaa duga nioriidoka de konio'odomuwa.

34Ngoi tinisigegoto, yaowa nio'odomikasi ma eta la niokuatoli. Sababu, 'Esa moi, ngini nioodumu dua konido'oawa de ko nia kiawa 'ibodito."

35'O Paulus koge'ena wongoseka de 'o roti wa'ese so wi sukuru wositedene ma Joude ge'ena yoodumu manga bionoka. Ge'enaka wosibula-bula ma roti ge'ena so yo'odomo.

36So 'ona yoodumu manga singina 'ikuatokauoli de 'ona mita yo'odomo.

37Yoodumu ma kapalioka ge'ena yaratusu modidi de yanagi tumudiingi de butangaka.

38Gee yoodumu yo'odomo yakidugaka, de manga gina 'o gandum gee ya'umo 'o ngootuku la manga kapali 'iku'arene.

39Gee 'ikinitarokau, de yoma-manarama 'o kapalioka yamake 'o tonaka, ma koyosikanakowa 'okia ma tonaka. De yamake 'o gorua moi ma dowongioka so manga singinaka nako 'idadioka ge'ena manga kapali ge'enaka yosidutuku.

40So manga tapu ma gumini yakokitoaka de manga tapu ge'ena kayamadakau 'ilutu 'o ngootuku. De mita yakokipidili 'o gumini gee ma kamudioka 'isikapusu-pusuika. Ge'enaka de ma sidete yosidoa ma kapali ma lemanoka la 'o dadoko ya'asa ma kapali ge'ena 'isikaika 'o dowongika.

41Duga ma kapali ge'ena 'o dowongisa yatulu so ma bionisa 'idadu gee 'itiriiku koiitiruwau, 'ena ma dudunoka 'itoroukou 'o moku-moku 'ikua-kuata yapoka so.

42Ma tentara 'o kapalioka gee yomau 'o bui ma nyawa yoodumu yakito'omau, sababu yododato 'uwa sigado munuka yotobongo 'o dudungisa de yoowaroka.

43Duga 'o Yulius ma tentara ma balusu gu'una kowosidabiwa sababu 'una womau 'o Paulus 'uwa wito'oma. 'Una wosuloko gee yanako-nako yotobongo, yosira yomatebulu de yotobongo yosikaisa dowongisa;

44de munukali gee salingou yotu'uru 'o kapali ma papani ma bela-belaka yomasidobongo. Ma ngekomo ge'enau so ngomi mioodumu komido'oawa sigado miototaroka 'o dudungisa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 27):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran