Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 >> 

1Ge'enaka de 'o Yesus de wi do-domoteke yototara 'o Galilea ma talaga ma songonaka, 'o Gerasa ma tonaoka.

2Gee 'o Yesus wo'uti 'o ngo'otiroka, de wimoi waino 'o Yesusino 'o bo'osuku ma li'ateno wosupu.

3'Una 'o tokata widongosamuku so wi ngii ka 'o bo'osuku ma li'ateka. 'Una koidadiwau wipusuku ngaro ka de 'o ranteu ma.

4'Ijaga wi dou de wi giama yaranteka ma ka ma noimi kawatoaoka, de 'o besi gee wi douoka yosipi-pilatuno ma kawa'oguoka. 'Una kaifoloi wokuata sigado komoiwa moi wi'akunu.

5'O wange de 'o obiri kawodagi-dagi 'o bo'osuoka de 'o diko-dikoka naga kawomasa-sagaga, de 'o teto 'idoto-doto womasikaluiti wi roesie.

6'O gurutikasi 'ena wimakekau 'o Yesus woboa, de woowa-owaroko wosubaku 'o Yesus wi bionoka.

7De waamo-amokie womapoaka, wongose 'ato, "Ee Yesus ma Jo'oungu ma Dutu gee 'ifoloi wodaduie wi Ngowaka! Dua noido'oau ngoino? Ma Jo'oungu ma Dutu wi bionoka, ngoi toga'asoko 'uwa noisikisaa!"

8('O nyawa gu'una koge'ena wongose sababu 'o Yesus wongose 'unaka, "Ee tokata, nosupuka 'o nyawaka nu'una!")

9De 'o Yesus wosano 'enaka, "To ngona ni ronga 'okia?" De 'ena 'isango, "To ngoi 'ai ronga, ''O Kudai' -- sababu ngomi ne'ena 'ena miagudaioka!"

10De 'isigali-gali 'imaga'asoko 'o Yesusika la 'uwa wakiniiki ge'ena ma daeraaka.

11Ge'ena ma daeraa ma dateoka 'o juku 'o gudaioka 'iti-timiono ma 'inomo 'imadononu 'o gigie ma agaroka.

12So 'o tokata 'imaga'asoko 'o Yesusika 'ingose 'ato, "Nako yaowa de nosuloko la ngomi miowosanga 'o juku 'iku-kudaika."

13De 'o Yesus wosidabi so gee 'isupu 'o nyawaka gu'una de 'iwosanga 'o jukuka. So ma rai 'o juku poilia 'o caana modidi ge'ena 'iowara de daukuku 'o talagaku 'imatebulu so 'ikokilutuoka.

14'O juku yoso-sowohi go'ona mita yoowaroka de yosikademo ma hali ge'ena 'o kotaka de 'o soa-soanika ge'ena ma daeraa ma date-dateoka, so 'o nyawa-nyawa yokokiboa yalega 'okia naga 'idadiokau gee.

15'Ona yaika 'o Yesusika de wimake 'o nyawa gee kangano 'o tokata wido-dongosamuku wogogerie ge'enaka, womabajukou de wi singina mita 'itiaiokau, so 'ona yoodumu yakimodongo de kayoki-kiliri.

16'O nyawa gee 'ona ma sirete yamake-makekau 'okia naga 'idadi 'o nyawaka gu'una de 'o jukuoka, yosijarita gee 'idadi-dadiokau ge'ena.

17Ge'enau so 'o daeraa ma dutu go'ona yotiliwoso 'o Yesusika la wamadakau ma daeraa ge'ena.

18Gee 'o Yesus woparenoli 'o ngo'otiruku, de ko kangano 'o tokata wido-dongosamuku gee womasibaja 'o Yesusika 'ato 'una mita womoteke.

19Ma 'o Yesus kowosidabiwa so kawisuloko wongose 'ato, "Noliou ni woaka, naika de nosidemo 'ani 'esa moika 'okia naga gee ma Jou wodiaiokau ngonaka de wi singina 'isure ma sala ngonaka."

20So 'o nyawa gu'una wolio 'o Kota Mogiooko ma daeraaka de wosihabari 'ato 'una 'o Yesus wisi'aikokau, de gee yo'ise-'isene go'ona kayoki-kiliri.

21'O Yesus wolioli 'o talaga ma songonaka. De 'o nyawa manga gudai yaino yomatoomu 'o Yesus wisibululunino ge'ena ma talaga ma batingoka.

22De wimoi woboa wi ronga 'o Yairus. 'Una 'o lo-lomu ma woa ma balusu ge'ena ma kotaka. Gee wimakeka 'o Yesus de waino so wi bionoka womatalibukuku,

23de wobaja 'o Yesusika, wongose 'ato, "'Aba, 'ai ngowaka 'o ngeweka mopanyake 'itubuso so tanu noboa moni'aosi la 'ami panyake 'i'aiki! Tooluku sigado mositorou!"

24Ge'enaka de kayotagiokau 'o Yairus wi woaka de 'o nyawa manga gudai yomoteke kiano naga bato, sigado 'o Yesus wisikabilatu.

25Ge'enaka dau mimoi 'o ngeweka ma panyake midaene de mi 'aunu 'itagi 'o taunu mogiooko de modidinou.

26Ma gudaiou momasibau yosou-sourika, duga sioko! 'ami panyake ge'ena koi'aikuwa so kaifoloi monga. 'Ena 'ami harataa ma 'ibootokau mosibakau yosou-sourika.

27'O ngeweka gumuna 'o gudaiou mokagi-gi'isene ma ngale 'o Yesus. So ge'ena ma nyawa yoku-kudaioka dau momasisori 'o Yesus wi dudunino,

28sababu matibangi 'ato, "Ngaro ka wi jubaka ma eta tatigi ma dua 'ai panyake 'i'aiki!"

29Matigioka de mi 'aunu koitagiwau. De momasimao 'ami panyake ge'ena 'i'aiokau.

30Ma 'orasi ge'ena mita 'o Yesus wamao 'awi guata 'isupu 'awi roesoka. So womapulutuoko wokasano 'o nyawa yoku-kudaika, "Nago'ona 'ai jubaka yatigi?"

31De 'awi do-domoteke kayongosekau, "'Aba, ngona ma sirete namake 'o nyawa kayotuonou, de nosanosi nago'ona 'ani jubaka yatigi?"

32Ma 'o Yesus kowomaogoruwa womadutumu 'o gubali de 'o giniraka ma ngale wanonu nago'ona 'awi jubaka yatigi.

33'O ngeweka gumuna gee mamaokau 'okia naga 'idadiokau munaka, de mimodongo motirineka mosubaku 'o Yesus 'awi bionoka de mosidemo 'iodumu ge'ena.

34Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau munaka, "Ee biranga, sababu noingaku so 'ani panyake ma dubuso koge'ena ma, 'i'aiokau! Notagiou de ni singina 'isa-sanangi. Ngona nosanangi 'itiaiokau!"

35'O Yesus kawobicarasi, de 'o Yairus wi ro-riwo yamuruo naga yoboa yosibusukino 'o Yairusika yongose 'ato, "Bereki, ngaro 'uwau wonisikadangono wodoto-dotoko gu'una sababu 'ani ngowaka gumuna mosongenokau."

36Ma 'o Yesus kawokalesangikawa so wongose 'o Yairusika, "'Uwa ni singina 'i'ogu, kanoingaku bato!"

37Ge'enaka de 'o Yesus kawogila-gila 'o Yairus wi woaka, ma 'o nyawa ma somoa ka moi ma kowakisidabiwa yomoteke, duga ka 'o Petrus, de 'o riaka dodoto yamididi ge'ena la 'o Yohanes de 'o Yakobus.

38Gee ya'adonika de 'o Yesus wakilega-lega 'ena manga gudaioka yaika yaino kasagarika, yogaribetongo de yoto-tora.

39Ge'enaka de 'o Yesus wowosangika de kawongosekau 'onaka, "'Ido'oa so niokoya de nio'ari? 'O ngowaka numuna komosongenuwa, kamonisuoka!"

40Ma 'ona yoodumu kawisi'iete 'o Yesusika. So wakisuloko 'ona yoodumu yosupuoka de waki'asa 'o ngowaka gumuna mi 'esa de mi dea de to 'una 'awi do-domoteke yaruange yowosanga 'o ngowaka gumuna 'ami ngiika.

41De 'o Yesus wa'ao 'ami giamika de wongose munaka, "Talita kum!" Ngone tanu, "Ee biranga, nomomiki!"

42Ge'enaka de 'o mosolese gumuna momomiki so motagi-tagi. So yoodumu gee yamake-make 'idadiokau ge'ena posironga kayoki-kiliri. Muna 'ami 'umuru 'o taunu mogiooko de modidiou.

43Ma 'o Yesus ka ma eta ma kowakisidabiwa yosikademo ma hali ge'ena nago'onaka bato. De 'ami balusika wongose, "Bika 'o 'inomo minikula la mo'odomo."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran