Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 2 : 20 >> 

TB: Lalu Eli memberkati Elkana dan isterinya, katanya: "TUHAN kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada TUHAN." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya.


AYT: Lalu, Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, “Kiranya TUHAN memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini untuk menggantikan yang telah dipersembahkannya kepada TUHAN.” Sesudah itu, mereka pulang ke tempat tinggal mereka.

TL: Maka Elipun memberkati akan Elkana kedua laki bini, katanya: Dikaruniakan Tuhan apalah kepadamu benih dari pada perempuan ini sebab permintaan doa yang telah dipinta olehnya kepada Tuhan. Hata, maka pulanglah keduanya ke tempat kedudukannya.

MILT: Dan Eli memberkati Elkana dan istrinya itu, dan berkata, "TUHAN (YAHWEH - 03068) akan memberi kepadamu keturunan dari wanita ini, karena doa yang ia minta dari TUHAN (YAHWEH - 03068)." Dan mereka pulang ke tempat mereka.

Shellabear 2010: Kemudian Eli akan memohonkan berkah bagi Elkana dan istrinya, katanya, “Kiranya ALLAH mengaruniakan kepadamu keturunan dari perempuan ini sebagai pengganti dia yang telah diserahkannya kepada ALLAH.” Setelah itu mereka pulang ke tempat tinggal mereka.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian Eli akan memohonkan berkah bagi Elkana dan istrinya, katanya, "Kiranya ALLAH mengaruniakan kepadamu keturunan dari perempuan ini sebagai pengganti dia yang telah diserahkannya kepada ALLAH." Setelah itu mereka pulang ke tempat tinggal mereka.

KSKK: Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan kepadamu lebih banyak anak melalui perempuan ini demi anak laki-laki yang telah ia mohonkan dari Tuhan dan kini telah diberikan kembali kepada Tuhan".

VMD: Imam Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, “Semoga TUHAN memberikan anak-anak bagimu dengan perantaraan Hana, sebagai pengganti anak yang dimohonkannya dengan doa, tetapi diserahkan kepada TUHAN.” Setelah itu mereka kembali dan

BIS: Maka Eli memberkati Elkana dan istrinya, dan ia berkata kepada Elkana, "Semoga TUHAN memberikan anak-anak lagi kepadamu dari istrimu ini, untuk menggantikan anak yang telah kamu serahkan kepada TUHAN." Sesudah itu pulanglah mereka ke Rama.

TMV: Kemudian Eli memberkati Elkana dan isterinya, serta berkata kepada Elkana, "Semoga TUHAN mengurniai kamu anak-anak lain daripada isterimu ini, untuk menggantikan anak yang sudah kamu serahkan kepada TUHAN." Selepas itu mereka pulang ke Rama.

FAYH: Sebelum mereka pulang, Imam Eli selalu memberkati Elkana dan Hana dengan memohon kepada TUHAN Allah supaya mereka diberi anak-anak lagi, sebagai pengganti anak yang telah diserahkan mereka kepada TUHAN.

ENDE: Maka 'Eli memberkati Elkana serta isterinja seraja berkata: "Moga-moga Jahwe menganugerahkan keturunan kepadamu dari wanita ini akan ganti anak jang sudah dimohon dan jang diserahkan kepada Jahwe". Lalu pulanglah mereka itu ketempat-tinggalnja.

Shellabear 1912: Maka oleh Eli diberkatinya Elkana, suami istri itu serta berkata: "Dikaruniakan Allah kiranya kepadamu benih dari pada perempuan ini sebab permintaan yang telah dipintanya kepada Allah." Maka pulanglah keduanya ke tempatnya sendiri.

Leydekker Draft: 'Arkijen maka Xejlij memberkatilah 'Elkhana dan bininja, lalu katalah; deberikan kiranja Huwa beneh deri pada parampuwan 'ini, balas peminta`an 'itu, jang 'ija sudah meminta kapada Huwa: komedijen maka pulanglah marika 'itu kapada tampatnja.

AVB: Kemudian Eli akan memohonkan berkat bagi Elkana dan isterinya, katanya, “Semoga TUHAN mengurniakan kepadamu keturunan daripada perempuan ini sebagai pengganti yang telah diserahkannya kepada TUHAN.” Setelah itu, mereka pulang ke tempat tinggal mereka.


TB ITL: Lalu Eli <05941> memberkati <01288> Elkana <0511> dan isterinya <0802>, katanya <0559>: "TUHAN <03068> kiranya memberikan <07760> keturunan <02233> kepadamu dari <04480> perempuan <0802> ini <02063> pengganti <08478> yang <0834> telah diserahkannya <07592> kepada TUHAN <03068>." Sesudah itu pulanglah <01980> mereka ke tempat kediamannya <04725>. [<07596>]


Jawa: Imam Eli banjur paring berkah marang Elkana sarta rabine, pangandikane: “Muga-muga Sang Yehuwah maringi turun marang kowe saka wong wadon iki, minangka lirune kang wis kasaosake marang Sang Yehuwah.” Sawuse iku padha bali mulih menyang ing padunungane.

Jawa 1994: Èli banjur mberkahi Èlkana lan bojoné, sarta kandha karo Èlkana, "Karo bojomu iki, muga-muga Gusti Allah maringi anak menèh, minangka gantiné sing wis koksaosaké marang Gusti Allah." Sawisé mengkono banjur padha mulih menyang Rama.

Sunda: Lamun geus kitu Elkana jeung bojona ku Eli sok diberkahan. Kieu saurna ka Elkana, "Mugia maneh ku PANGERAN, dipaparin deui anak ti pamajikan anu ieu, keur gaganti ieu anu diabdikeun ka Mantenna." Sanggeus didungakeun bral marulang.

Madura: Eli pas aberkadi Elkana ban binena sambi adhabu, "Moga-moga PANGERAN marengana ba’na ana’ sabannya’na dhari binena reya, menangka gantena ana’na ba’na se eatorragi ka PANGERAN reya." Saellana jareya Elkana ban binena pas mole ka Rama.

Bali: Dane Eli tumuli ngamertanin Dane Elkana miwah rabin danene, kadi asapuniki pangandikan danene: “Mugi Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica katurunan pabuat ragane uli sig anake luh ene, ngentinin ane suba aturang ragane teken Ida.” Sasampune punika dane raris pada mawali mantuk.

Bugis: Nanabarakkakini Eli Elkana sibawa bainéna, sibawa makkedai lao ri Elkana, "Tennapodo PUWANGNGE mpéréssiko ana’-ana’ polé ri bainémué, untu’ sulléiwi ana’ iya puraé muwabbéréng lao ri PUWANGNGE." Purairo lisuni mennang ri Rama.

Makasar: Nabarakkakimi Eli anjo Elkana siagang bainenna, na nakana ri Elkana, "Tapporo Nasare laloko pole ana’-ana’ battu ri anne bainennu, untu’ a’jari sambe ri ana’ nupassareanga mae ri Batara." Le’baki anjo ammotere’mi ke’nanga mange ri Rama.

Toraja: Napassakkemi Eli tu Elkana sola duai ma’baine, nakua: Nakamaseimoroko PUANG bati’ dio mai baine iate la ussondai tu mangkanna disorong lako PUANG. Mangkato sulemi lako tondokna.

Karo: Jenari ipasu-pasu Eli me Elkana ras ndeharana, janah ikatakenna man Elkana nina, "Mbera-mbera ibereken TUHAN man bandu anak tole arah ndeharandu enda jadi gancih anak si nggo iendeskenndu man BaNa." Kenca bage mulih ia ku kutana.

Simalungun: Jadi ipasu-pasu si Eli do si Elkana pakon parinangonni ai, nini ma, “Sai ibere Jahowa ma ginompar bamu hun bani parinangonmu on, gantih ni na dob niondoskonni bani Jahowa.” Dob ai mulak ma sidea hu iananni.

Toba: Laos dipasupasu si Eli do si Elkana dohot jolmana, ninna ma: Sai dilehon Jahowa ma pinompar tu ho sian jolmamon, singkat ni pangidoan na pinangidona sian Jahowa. Dung i muli nasida tu ingananna.


NETBible: Eli would bless Elkanah and his wife saying, “May the Lord raise up for you descendants from this woman to replace the one that she dedicated to the Lord.” Then they would go to their home.

NASB: Then Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the LORD give you children from this woman in place of the one she dedicated to the LORD." And they went to their own home.

HCSB: Eli would bless Elkanah and his wife: "May the LORD give you children by this woman in place of the one she has given to the LORD." Then they would go home.

LEB: Eli would bless Elkanah (and his wife) and say, "May the LORD give you children from this woman in place of the one which she has given to the LORD." Then they would go home.

NIV: Eli would bless Elkanah and his wife, saying, "May the LORD give you children by this woman to take the place of the one she prayed for and gave to the LORD." Then they would go home.

ESV: Then Eli would bless Elkanah and his wife, and say, "May the LORD give you children by this woman for the petition she asked of the LORD." So then they would return to their home.

NRSV: Then Eli would bless Elkanah and his wife, and say, "May the LORD repay you with children by this woman for the gift that she made to the LORD"; and then they would return to their home.

REB: Eli would give his blessing to Elkanah and his wife and say, “The LORD grant you children by this woman in place of the one whom you made over to the LORD.” Then they would return home.

NKJV: And Eli would bless Elkanah and his wife, and say, "The LORD give you descendants from this woman for the loan that was given to the LORD." Then they would go to their own home.

KJV: And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, The LORD give thee seed of this woman for the loan which is lent to the LORD. And they went unto their own home.

AMP: And Eli would bless Elkanah and his wife and say, May the Lord give you children by this woman for the gift she asked for {and} gave to the Lord. Then they would go to their own home.

NLT: Before they returned home, Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the LORD give you other children to take the place of this one she gave to the LORD."

GNB: Then Eli would bless Elkanah and his wife, and say to Elkanah, “May the LORD give you other children by this woman to take the place of the one you dedicated to him.” After that they would go back home.

ERV: Eli would bless Elkanah and his wife. He would say, “May the LORD give you more children through Hannah who will take the place of the boy she prayed for and gave to the LORD.” Elkanah and Hannah went home.

BBE: And every year Eli gave Elkanah and his wife a blessing, saying, May the Lord give you offspring by this woman in exchange for the child you have given to the Lord. And they went back to their house.

MSG: Eli would bless Elkanah and his wife, saying, "GOD give you children to replace this child you have dedicated to GOD." Then they would go home.

CEV: Eli would always bless Elkanah and his wife and say, "Samuel was born in answer to your prayers. Now you have given him to the LORD. I pray that the LORD will bless you with more children to take his place." After Eli had blessed them, Elkanah and Hannah would return home.

CEVUK: Eli would always bless Elkanah and his wife and say, “Samuel was born in answer to your prayers. Now you have given him to the Lord. I pray that the Lord will bless you with more children to take his place.” After Eli had blessed them, Elkanah and Hannah would return home.

GWV: Eli would bless Elkanah (and his wife) and say, "May the LORD give you children from this woman in place of the one which she has given to the LORD." Then they would go home.


NET [draft] ITL: Eli <05941> would bless <01288> Elkanah <0511> and his wife <0802> saying <0559>, “May the Lord <03068> raise up <07760> for you descendants <02233> from <04480> this <02063> woman <0802> to replace <08478> the one <07596> that she dedicated <07592> to the Lord <03068>.” Then they would go <01980> to their home <04725>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 2 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran