Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 28 : 9 >> 

TB: Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.


AYT: Dan kamu, Salomo, anakku, kenalilah Allah, Bapamu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab, TUHAN menyelidiki setiap hati dan memahami setiap rencana dan pemikiran. Jika kamu mencari-Nya, Dia akan berkenan kautemui, tetapi jika kamu meninggalkan-Nya, Dia akan menolakmu sampai selama-lamanya.

TL: Maka engkau, hai anakku Sulaiman, hendaklah engkau mengenal akan Allah bapamu dan beribadatlah kepadanya dengan hati yang tulus dan dengan batin yang benar, karena diselidik Tuhan akan segala batin dan diketahuinya akan segala angan-angan hati; jikalau engkau mencahari akan Dia, niscaya terdapatlah Ia olehmu, tetapi jikalau kiranya engkau meninggalkan Dia, niscaya dibuang-Nya akan dikau sampai selama-lamanya.

MILT: Dan engkau, Salomo anakku, kenallah Allahnya (Elohim - 0430) ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab, TUHAN (YAHWEH - 03068) menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan pikiran. Jika engkau mencari-Nya, Dia akan engkau temukan. Namun jika engkau meninggalkan-Nya, Dia akan menolak engkau selama-lamanya.

Shellabear 2010: Sedangkan engkau, anakku Sulaiman, kenalilah Tuhan ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, karena ALLAH menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta pikiran. Jika engkau mencari hadirat-Nya, maka Ia akan berkenan kautemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sedangkan engkau, anakku Sulaiman, kenalilah Tuhan ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, karena ALLAH menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta pikiran. Jika engkau mencari hadirat-Nya, maka Ia akan berkenan kautemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.

KSKK: Dan engkau, Salomo, anakku, kenalilah Allah, nenek moyangmu, layanilah Dia dengan hati yang tak terbagi-bagi dan dengan pikiran yang rela; karena Yahweh mengetahui semua pikiranmu dan keinginanmu. Jika engkau mencari Dia, Ia akan membiarkan engkau menemukan Dia; tetapi jika engkau berbalik dari pada-Nya. Ia akan meninggalkan engkau selama-lamanya.

VMD: Dan engkau, hai anakku Salomo, kenallah Allah dari ayahmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan hati yang tulus. Bersukacitalah dalam hatimu untuk melayani Allah karena TUHAN tahu hati setiap orang. Tuhan mengetahui setiap pikiran. Jika engkau minta tolong kepada-Nya, engkau menerima jawaban. Namun, jika engkau berbalik dari Dia, maka Ia meninggalkan engkau selamanya.

BIS: Lalu kepada Salomo, Daud berkata, "Anakku, hendaklah Allah yang disembah ayahmu, kau akui sebagai Allahmu. Engkau harus mengabdi kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Ia tahu semua pikiran dan keinginan hati kita. Kalau engkau mencari Dia, Dia akan kautemukan, tetapi kalau engkau meninggalkan Dia, Ia akan menolak engkau untuk selama-lamanya.

TMV: Lalu kepada Salomo, Raja Daud bertitah, "Hai putera beta, hendaklah Allah yang disembah ayahandamu, engkau akui sebagai Allahmu. Engkau harus mengabdikan diri kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan rela hati, kerana Dia tahu akan segala fikiran dan keinginan hati kita. Jika engkau mencari Dia, engkau akan mendapatkan Dia, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Dia akan menolak engkau selama-lamanya.

FAYH: Salomo, Anakku, usahakanlah agar engkau mengenal Allah nenek moyangmu. Beribadahlah kepada-Nya dan layanilah Dia dengan hati yang bersih dan tulus, karena TUHAN melihat keadaan setiap hati dan memahami serta mengetahui setiap pikiran. Jika engkau mencari Dia, Ia mau ditemui; tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selamanya.

ENDE: Dan engkau, hai Sulaiman, puteraku, ketahuilah Allah bapakmu dan berbaktilah kepadaNja dengan sebulat hati dan dengan sukahati. Sebab Jahwe mendugai segala hati dan mengerti segala rantjangan, jang direntjanakannja. Apabila engkau mentjari Dia, maka Ia akan membiarkan diriNja kauketemukan. Tetapi apabila engkau meninggalkan Dia, maka engkau akan ditolakNja se-lama2nja.

Shellabear 1912: Maka engkau hai anakku Salomo hendaklah engkau mengetahui akan Tuhan bapamu serta membuat ibadat kepada-Nya dengan tulus hatimu dan dengan suka ridomu karena diselidik Allah akan segala hati orang serta diketahui-Nya akan segala sangka-sangka dan ingatannya maka jikalau engkau mencari akan Dia niscaya terdapatlah Ia olehmu tetapi jikalau kiranya engkau meninggalkan Dia niscaya engkau dibuangkan-Nya sampai selama-lamanya.

Leydekker Draft: 'Adapawn 'akan 'angkaw, ja 'anakhku Solejman, kenallah 'Ilah bapamu, dan bowatlah bakhti padanja dengan hati tulus, dan dengan djiwa sahadja; karana Huwa 'ada menjidikh segala hati, dan 'ija 'ada meng`arti sasawatu kasangka`an segala kira-kiraan: djikalaw 'angkaw mentjaharij dija, nitjaja 'ija 'akan kadapatan 'awlehmu; hanja djikalaw 'angkaw meninggalkan dija, nistjaja 'ija 'akan membowang 'angkaw sampej kakal.

AVB: Engkaulah, anakku Salomo, kenalilah Allah ayahmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, kerana TUHAN mengerti setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta fikiran. Jika engkau mencari hadirat-Nya, maka Dia akan berkenan ditemukan olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan-Nya, maka Dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya.


TB ITL: Dan engkau <0859>, anakku <01121> Salomo <08010>, kenallah <03045> Allahnya <0430> ayahmu <01> dan beribadahlah <05647> kepada-Nya dengan tulus ikhlas <08003> <03820> dan dengan rela <02655> hati <05315>, sebab <03588> TUHAN <03068> menyelidiki <01875> segala <03605> hati <03824> dan mengerti <0995> segala <03605> niat <03336> dan cita-cita <04284>. Jika <0518> engkau mencari <01875> Dia, maka Ia berkenan ditemui <04672> olehmu, tetapi jika <0518> engkau meninggalkan <05800> Dia maka Ia akan membuang <02186> engkau untuk selamanya <05703>.


Jawa: Anadene sira, putraningsun Suleman, sira diwanuh kalawan Gusti Allahe ramanira lan ngabektia marang Panjenengane kalawan tulus eklas lan legawaning ati, awit Pangeran Yehuwah iku niti priksa sakehing ati tuwin nguningani sakehing kekarepan lan idham-idhaman. Manawa sira ngupaya marang Panjenengane, Panjenengane rena manawa sira sowani, nanging manawa sira ninggal Panjenengane, sira bakal kabuwang ing salawase.

Jawa 1994: Marang Suléman Raja Dawud ngandika mengkéné, "Hé anakku, ngakonana yèn Allah sing disembah déning bapakmu kuwi iya Allahmu. Ngabdia marang Panjenengané klawan ati kang tulus lan éklas. Panjenengané pirsa sakèhé pikiran lan pepénginan kita. Yèn Panjenengané kokgolèki, kowé bakal ketemu karo Panjenengané, nanging yèn kowé ngungkuraké Panjenengané, kowé iya bakal ditilar ing selawas-lawasé.

Sunda: Ti dinya anjeunna sasauran ka Suleman, "Anaking, pamenta Ama, hidep masing madep ka Allah panutan bapa hidep, masing cengeng kumureb ka Mantenna dibarengan ku hate. Mantenna maha uninga kana sagala usiking pikiran jeung angen-angen urang. Asal hidep daek sumolondo tan wande ku Mantenna diangken. Sabalikna lamun hidep nukangan, tan wande ku Mantenna ditilar salalawasna.

Madura: Saellana jareya Daud laju adhabu ka Sulaiman, "Na’, mara ba’na ngako Allah ka Allah se esemba ramana reya. Ba’na kodu ngabdi ka Salerana kalaban ate ehlas ban sokalella. Sabab Allah reya ngagali ka sakabbinna pekkeran ban pangaterrona atena oreng. Mon ba’na nyare’e Allah, ba’na masthe tatemmo, tape mon ba’na mongkore Salerana, ba’na bakal etolaga salanjangnga.

Bali: Samaliha ring Ida Salomo, ida ngandika asapuniki: “Ih cening, bapa mapangidih teken cening, apang cening nawang Widin bapane tur ngancangin Ida aji saguluking ati muah pepineh ceninge. Ida wikan teken apa ane pinehin iraga muah ane edotang iraga. Yening cening ngulati Ida, Ida lakar nrima cening. Nanging yening cening ninggal Ida, Ida lakar ngutang cening salawas-lawasne.

Bugis: Nainappa lao ri Salomo, makkedai Daud, "Ana’ku, sitinajai Allataala iya nasompaé ambo’mu, muwakuiwi selaku Allataalamu. Harusu’ko mattumani lao ri Aléna sibawa matinulu nenniya macenning ati. Saba’ Naisseng manengngi pikkirangngé sibawa cinnana atitta. Rékko musappai, muruntu’i matu, iyakiya rékko musalaiwi, Nasampéyakko matu lettu mannennungeng.

Makasar: Nampa nakana Daud mae ri Salomo, "Anakku, parallui nuakui Allata’ala nasombaya manggenu, salaku Allata’alanu. Musti anynyombako mae ri Ia situlusu’na atinnu. Nasaba’ Naasseng ngasengi sikontu pikkiranta siagang apa nakaerokia atinta. Punna nuboyai, lanubuntuluki, mingka punna nubokoi, laNasorongbokoko sa’genna satunggu-tungguna.

Toraja: Na iko, e Salomo, anakku, la mutandai tu Kapenombanna ambe’mu sia ponno penaammu sia masorok ba’tengmu la umpengkaolai, belanna Nasudi PUANG tu mintu’ penaa sia Natarru’ tu mintu’ apa ditangnga’, Iake mudaka’I tu Puang, inang la Naelorangko unnappa’I, apa iake muboko’I, la Natibeko sae lakona.

Karo: Jenari nina man anakna Salomo, "O anakku, kukataken man bandu, tandailah Dibata bapandu dingen erdahinlah guna Ia alu bulat ukurndu janah tutus atendu. Itandai Dibata kerina perukuren ras sura-suranta. Adi idahindu Ia, IjumpaiNa kam. Ia si mbebasken kam rasa lalap.

Simalungun: Ia ho, ale anakku Salomo, sai tanda ma Naibata ni bapamu, anjaha balosi ma Ia humbani gok ni uhurmu pakon humbani gok ni atei-ateimu, ai ipareksa Jahowa do sagala uhur na ibagas, anjaha iarusi do sagala sura-sura ni uhur. Anggo ipindahi ho Ia, sai na jumpah ho do Ia; tapi anggo itadingkon ho Ia, ambungkonon-Ni do ho ronsi sadokah ni dokahni.

Toba: Ia ho, ale anakku Salomo, sai tanda ma Debata ni amangmu jala oloi Ibana sian nasa roham dohot sian nasa ateatem! Ai disulingkit Jahowa do nasa roha di bagasan, jala diantusi do nasa sangkapsangkap ni roha; molo dilului ho Ibana, sai jumpang ho do Ibana; alai molo tung tadingkononmu Ibana, bolongkononna ma ho ro di salelenglelengna.


NETBible: “And you, Solomon my son, obey the God of your father and serve him with a submissive attitude and a willing spirit, for the Lord examines all minds and understands every motive of one’s thoughts. If you seek him, he will let you find him, but if you abandon him, he will reject you permanently.

NASB: "As for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve Him with a whole heart and a willing mind; for the LORD searches all hearts, and understands every intent of the thoughts. If you seek Him, He will let you find Him; but if you forsake Him, He will reject you forever.

HCSB: "As for you, Solomon my son, know the God of your father, and serve Him with a whole heart and a willing mind, for the LORD searches every heart and understands the intention of every thought. If you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will reject you forever.

LEB: "And you, my son Solomon, learn to know your father’s God. Serve the LORD wholeheartedly and willingly because he searches every heart and understands every thought we have. If you dedicate your life to serving him, he will accept you. But if you abandon him, he will reject you from then on.

NIV: "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the LORD searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek him, he will be found by you; but if you forsake him, he will reject you for ever.

ESV: "And you, Solomon my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind, for the LORD searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will cast you off forever.

NRSV: "And you, my son Solomon, know the God of your father, and serve him with single mind and willing heart; for the LORD searches every mind, and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you; but if you forsake him, he will abandon you forever.

REB: “And you, Solomon my son, acknowledge your father's God and serve him with whole heart and willing mind, for the LORD searches all hearts and discerns whatever plan may be devised. If you search for him, he will let you find him, but if you forsake him, he will cast you off for ever.

NKJV: "As for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve Him with a loyal heart and with a willing mind; for the LORD searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will cast you off forever.

KJV: And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

AMP: And you, Solomon my son, know the God of your father [have personal knowledge of Him, be acquainted with, and understand Him; appreciate, heed, and cherish Him] and serve Him with a blameless heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts {and} minds and understands all the wanderings of the thoughts. If you seek Him [inquiring for and of Him and requiring Him as your first and vital necessity] you will find Him; but if you forsake Him, He will cast you off forever!

NLT: "And Solomon, my son, get to know the God of your ancestors. Worship and serve him with your whole heart and with a willing mind. For the LORD sees every heart and understands and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever.

GNB: And to Solomon he said, “My son, I charge you to acknowledge your father's God and to serve him with an undivided heart and a willing mind. He knows all our thoughts and desires. If you go to him, he will accept you; but if you turn away from him, he will abandon you forever.

ERV: “And you, my son Solomon, know the God of your father. Serve God with a pure heart. Be happy to serve him, because the LORD knows what is in everyone’s heart. He knows what you are thinking. If you go to him for help, you will get an answer. But if you turn away from him, he will leave you forever.

BBE: And you, Solomon my son, get knowledge of the God of your father, and be his servant with a true heart and with a strong desire, for the Lord is the searcher of all hearts, and has knowledge of all the designs of men’s thoughts; if you make search for him, he will be near you; but if you are turned away from him, he will give you up for ever.

MSG: "And you, Solomon my son, get to know well your father's God; serve him with a whole heart and eager mind, for GOD examines every heart and sees through every motive. If you seek him, he'll make sure you find him, but if you abandon him, he'll leave you for good.

CEV: Solomon, my son, worship God and obey him with all your heart and mind, just as I have done. He knows all your thoughts and your reasons for doing things, and so if you turn to him, he will hear your prayers. But if you ignore him, he will reject you forever.

CEVUK: Solomon, my son, worship God and obey him with all your heart and mind, just as I have done. He knows all your thoughts and your reasons for doing things, and so if you turn to him, he will hear your prayers. But if you ignore him, he will reject you for ever.

GWV: "And you, my son Solomon, learn to know your father’s God. Serve the LORD wholeheartedly and willingly because he searches every heart and understands every thought we have. If you dedicate your life to serving him, he will accept you. But if you abandon him, he will reject you from then on.


NET [draft] ITL: “And you <0859>, Solomon <08010> my son <01121>, obey <03045> the <0853> God <0430> of your father <01> and serve <05647> him with a submissive <08003> attitude <03820> and a willing <02655> spirit <05315>, for <03588> the Lord <03068> examines <01875> all <03605> minds <03824> and understands <0995> every <03605> motive <03336> of one’s thoughts <04284>. If <0518> you seek <01875> him, he will let you find <04672> him, but if <0518> you abandon <05800> him, he will reject <02186> you permanently <05703>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Tawarikh 28 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran