Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 11 : 3 >> 

TB: Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.


AYT: Namun, aku takut, jangan-jangan, sama seperti ular yang dengan kelicikannya menipu Hawa, begitu pula pikiranmu akan disesatkan dari ketulusan dan kemurnian pengabdian dalam Kristus.

TL: Akan tetapi aku takut kalau-kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya, demikianlah juga rusaklah pikiranmu dan renggang daripada tulus ikhlas dan kesucian yang menuju kepada Kristus.

MILT: Namun aku takut, jangan-jangan sama seperti ular dalam kelicikannya telah memperdaya Hawa, demikian pula akalmu diselewengkan dari ketulusan yang ada dalam Kristus;

Shellabear 2010: Akan tetapi, aku takut kalau-kalau pikiranmu dirusak sebagaimana Hawa ditipu oleh si ular dengan kecerdikannya, sehingga kamu meninggalkan kesetiaanmu yang tulus dan murni kepada Al Masih.

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, aku takut kalau-kalau pikiranmu dirusak sebagaimana Hawa ditipu oleh si ular dengan kecerdikannya, sehingga kamu meninggalkan kesetiaanmu yang tulus dan murni kepada Al Masih.

Shellabear 2000: Akan tetapi, aku takut kalau-kalau pikiranmu dirusak sebagaimana Hawa telah ditipu oleh si ular dengan kecerdikannya, sehingga kamu meninggalkan kesetiaanmu yang tulus dan murni kepada Al Masih.

KSZI: Tetapi aku takut kalau-kalau fikiranmu akan dicemari sebagaimana Hawa telah diperdaya oleh ular dengan kepintarannya, sehingga kamu berpaling daripada kesetiaanmu yang murni kepada al-Masih.

KSKK: Inilah yang kutakuti, bahwa ular yang dengan licik telah memperdaya Hawa, dapat pula merusak budimu dan membuat kamu menyimpang dari kejujuran Kristen.

WBTC Draft: Tetapi aku takut pikiranmu akan menjauh dari kesetiaan yang benar dan murni terhadap Kristus. Hal itu dapat terjadi seperti ketika Hawa ditipu ular dengan cara yang licik.

VMD: Tetapi aku takut pikiranmu akan menjauh dari kesetiaan yang benar dan murni terhadap Kristus. Hal itu dapat terjadi seperti ketika Hawa ditipu ular dengan cara yang licik.

AMD: Tetapi, aku takut kalau-kalau pikiranmu dijauhkan dari kesetiaan yang benar dan murni kepada Kristus, sama seperti Hawa yang ditipu oleh si ular yang licik.

TSI: Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran kalian disesatkan, lalu meninggalkan kesetiaan kalian yang sungguh-sungguh dan murni terhadap Kristus— seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis dalam bentuk ular.

BIS: Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus, sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular.

TMV: Aku khuatir fikiran kamu akan dirosakkan sehingga kamu tidak lagi setia kepada Kristus. Hal itu berlaku kepada Hawa yang ditipu oleh kelicikan ular.

BSD: Namun saya takut kalian tidak setia lagi kepada Kristus, sama seperti Hawa yang ditipu oleh kelicikan ular,

FAYH: Tetapi saya takut kalau-kalau dengan cara apapun juga Saudara akan disesatkan dari pengabdian Saudara yang murni dan tulus kepada Tuhan kita, seperti halnya Hawa ditipu oleh Iblis di Taman Eden.

ENDE: Tetapi aku chawatir kalau-kalau sebagaimana Eva, kamu diperdaja oleh kelitjikan ular, sampai djalan pikiran kamu mendjadi buruk dan menjimpang dari djalan lurus dan dari kemurnian hati jang menudju kepada Kristus.

Shellabear 1912: Akan tetapi takutlah aku kalau-kalau seperti Hawa telah ditipu oleh ular itu dengan cerdiknya, demikianlah kerusakan ingatanmu, sehingga meninggalkan tulus ikhlas dan kesucian yang patut akan Al Masih.

Klinkert 1879: Tetapi perkara ini koetakoet: bahwa saperti olih oelar ditipoe akan Hawa dengan semoe-dajanja, demikian djoega telah roesak segala ingatan kamoe pon dan sesat kamoe daripada toeloes jang dalam Almasih.

Klinkert 1863: Tetapi akoe takoet, barangkali {Kej 3:4; Yoh 8:44} saperti oeler soedah menipoe sama Hawa dengan akal-akalnja, maka bagitoe djoega kamoe nanti kesasar segala ingetanmoe dari toeloes jang ada dalem Kristoes itoe.

Melayu Baba: Ttapi sahya takot, jangan pula sperti ular itu sudah tipukan Hawa dngan cherdek-nya, bgitu juga kamu punya ingatan pun nanti kna rosak, sampai kamu tinggalkan tulus-hati dan ksuchian yang patut sama Almaseh.

Ambon Draft: Tetapi b/eta takot, jang, sabagimana ular itu, sudah bersasatkan Hawa awleh tje-rediknja, djangan barangkali demikijen lagi kira-kira; an ka-mu sudah binasa dan sudah ondor deri pada katulusan itu, jang ada di dalam Tuhan CHRISTOS.

Keasberry 1853: Tutapi aku takut, jangan kulak ulih sa'suatu subab, sapurti ular tulah munipu akan Hawa dungan daya upayanya itu, maka dumkianlah kulak susatlah sagala ingatan kamu pun deripada tulus yang ada dalam Almasih itu.

Keasberry 1866: Tŭtapi aku takot jangan kŭlak ulih sŭsuatu sŭbab, spŭrti ular tŭlah mŭnipu akan Hawa dŭngan daya upayanya itu, maka dŭmkian pula sŭsatlah sagala ingatan kamu pun kŭlak deripada tulos yang ada dalam Almasih itu.

Leydekker Draft: Tetapi 'aku takot, bahuwa seperti 'ular 'itu sudah membintjanakan HHawa 'awleh tipu dajanja, bagitu rusakh segala 'angan 2 kamu, 'akan sasat deri pada katulusan 'itu jang hentar kapada 'Elmesehh.

AVB: Tetapi aku takut kalau-kalau fikiranmu akan dicemari sebagaimana Hawa telah diperdaya oleh ular dengan kepintarannya, sehingga kamu berpaling daripada kesetiaanmu yang murni kepada Kristus.

Iban: Tang aku irau enggai ke, baka ular ke ngena pemintar iya nipu Awa, runding kita dibai tesat ari ati ti tuchi ti balat angkunka Kristus.


TB ITL: Tetapi <1161> aku takut <5399>, kalau-kalau <3361> <4458> pikiran <3540> kamu <5216> disesatkan <1818> dari <575> kesetiaan kamu yang sejati <54> kepada <1519> Kristus <5547>, sama seperti <5613> Hawa <2096> diperdayakan oleh ular <3789> itu dengan <1722> kelicikannya <3834> <846>. [<5351> <572> <2532>]


Jawa: Nanging aku sumelang bokmanawa angen-angenmu kasasarke saka kasetyanmu kang sejati marang Sang Kristus, padha kaya Ibu Kawa kablithuk dening ula sarana kajuligane.

Jawa 2006: Nanging aku sumelang mbokmenawa angen-angenmu kasasaraké saka kasetyanmu kang sejati marang Kristus, padha kaya Hawa kablithuk déning ula sarana kajuligané.

Jawa 1994: Aku sumelang yèn pikiranmu wis kena ing panggodha lan kowé wis ninggal katresnanmu sing suci marang Sang Kristus, padha kaya Ibu Kawa sing kagodha, sing digorohi déning si ula.

Jawa-Suriname: Nanging, wediku nèk kowé sampèk kenèng akalé Sétan, kaya ibu Eva, sing diapusi karo ula terus ora manut marang tembungé Gusti Allah. Mengko kowé mbarang sampèk disasarké karo guru-guru palsu kuwi terus ora trésna marang Kristus kaya mau-mauné menèh, nganggo katrésnan sing tus lan sing tenan.

Sunda: Sim kuring risi sieun aranjeun kagembang ku nu sejen, henteu satia deui ka Kristus, cara Hawa kagendam ku tipu dayana si oray pelit.

Sunda Formal: Kainggis teh, sieun bisi aranjeun kagoda ku nu sejen; heug udar kasatiaan aranjeun ka Al Masih teh, kawas Hawa anu kaosol ku Si Oray pelit tea.

Madura: Nangeng kaula kobater tako’ sampeyan tagudha ban ta’ esto ka Almasih, akadi Hawa se lamba’ tagudha sareng olar.

Bauzi: Labihàmu eho nehi ozome iedi vou faovoi meedam bak. Amu di iube Iblisit fa mumali Hawa bake li ahi vagehe di lam aho vedi imbo tibame ame im lam modi faidehe bakti ulohona fa neo uho modem bak labna zohàme eho iedi ahit uba vou faovoi meedam bak. Eho ozoha, dam amomoit uba li neha, “Dae ibida aime vuzehem neàte,” lahame ahi vagem di lam uho vedi neà tiba vuzehi fa ubu uho amu Kristus bake lab tu vuzehi ahu vàmadi im Abada meedam bak lam fa mu voolo modem bak labna zohàme eho iedi vou faovoi meedam bak.

Bali: Tiang marasa sumangsaya, mungguing pakayunan semetone pacang kasliwegang, kantos semeton tan malih satia tuon astiti bakti ring Ida Sang Kristus, sakadi Dane Hawa duke nguni, sida kaapus antuk pangindrajalan ilelipi.

Ngaju: Tapi aku mikeh tirok keton inggoda mangat dia baketep tinai dengan Kristus, sama kilau Hawa bihin kea inggoda awi kapintar handipe te.

Sasak: Laguq tiang kuatir pikirande gen tegode jari ndẽq setie malik lẽq Almasih, pade maraq Hawa laẽq ẽndah tegode siq kelicikan ulah.

Bugis: Iyakiya ubata-bataiwi pikkirammu rigodai matu untu’ dé’ namatinuluna lao ri Kristus, pada-padato Hawa riyolo rigoda ri amaccanna ulaé.

Makasar: Mingka ranggaselai pa’maikku, gassingka nigodai pikkirannu sa’genna tenamo nujarre’ ri janjinnu mae ri Almasi. Sangkamma todong Hawa riolo, nigoda tongi ri kacara’dekanna ularaka.

Toraja: Apa mataku’na’ susi manii ula’ umpakena Hawa napalaoi tangnga’na, susi duka manii to dipatangma’rundunan penaammi sia dipasepang dio mai kamalamburan sia kamaseroan ma’palulako Kristus.

Duri: Apa magiangna', iamo ke denni to mpalao sala kamu' ammicia'mo matappa' tongan lako Almaseh susi jolona. Susi todai Hawa tonna anu' tonna ssedei ulah napalao salai.

Gorontalo: U hemo'ohawatiri olau wonu pikirangi limongoli ma pilopolapalo tawu, tunggulo timongoli ma lobale lonto oli Isa Almasih odelo ti Hawa ilakali lo Ibilisi to taman Eden.

Gorontalo 2006: Bo watia molawalo pikiilangi limongoli maa owaingalio udiilalo tatapu wau molotolo hilao toli Almasi, debo odelo ti Hawa omoo̒omolu olo ilowainga lo aakali moleeto lo tulidu.

Balantak: Kasee i yaku' sasaak too pinginti'ianmuu toliasmo koi i Hawa men ia akalkon ule, ka' palolo'anmuu ni Kristus sianmo tia noa maloos.

Bambam: Sapo' malallam penabangku aka toko dibaba bulingkoa' manii, nasuhum tä'ungkoa' manontom sola ponno penaba untuhu'i Kristus, umba susi Hawa yolona nababa bulim kamanähhä-nähhänganna indo ula'.

Kaili Da'a: Tapi nakini mpu'umo raraku, ne'e-ne'e komi raakala ntau sampe komi mana mompotowe Kristus ante mpu'u-mpu'u raramu nasimbayu ewa i Hawa niakala ule tempo nggaolu.

Mongondow: Ta'e molia-liaupa ing ginaku sin dika-dika bo mo'itabat in raian monimu bo diaídon motoindudui ko'i Kristus, naonda bo ki Hawa kolipod inta kino akaḷan in uḷag.

Aralle: Ampo' malaya'ä' dinoa, daa-daa la aha ang mambulitu'koa' lambi' damokoa' umpatontong kapampetahpa'ammu sibaha sangkalebu inahammu. Sinnoa Hawa dolu ang nasändä'i ile kamba' malunä' karanna, ya' noa tunne' si aha tau ang pemalakoa' nasändä'i natehte umpellei yato kapampetahpa'ammu pano di Kristus.

Napu: Agayana kuperapi bona datikau rapakanawo alana barapokau mepoinalai i Kerisitu hangko i lalumi mpuu. Nodo Hewa nakelo ile hai lolitana au maalusu, ara worihe tauna au mampeinao bona moulakau paturonda au mosisala hai pepoinalaimi i Kerisitu.

Sangir: Kai iạ e ghụgěnggangu naungu kawe sarung kaiwogang kụ sarung tạ satiane si Kristus e, kerẹewe i Hawa e kal᷊imona mal᷊aing nikawitaugang u tondoal᷊ị u těmpu e.

Taa: Pei aku moru-moru rayangku mampobuuka komi apa saba tau to mampotundeka komi anu to taa monso. Aku moru mampobuuka komi bara danatipu ntau etu sewaju ewa i Hawa natipu nu ule tempo ule mangakal ia tempo owi. Apa ane komi ra’akal ewa wetu, pampobuuka ngkomi damambali see komi dua-dua rayamu mamporayang i Kerisitu.

Rote: Tehu au bibii ka'da, emi dudu'a-aafim nanadudungu-papauk soaneu ta lilineka seluk neu Kristus sama na leo Hawa, fo makahulu na boeo nanadudungu-papauk neme menge a malela talimo'di na mai.

Galela: Duma ngohi foloi tohawateri, upa sidago ngini gena o nyawa inikulai so ngini ma Kristus niwipiricaya duma nia sininga igogou kawa. Maro ongo Hawa iqoqomaka o ngihia ma cawaro wogaka de ma edekati qatorou so imibaja de moturaka.

Yali, Angguruk: Perikik angge famen he Hawa ino pisanggowen ele fano roho hiyag utuk lit indi nina fisibag hag toho hir oho hinindi ninap heneptukmu Kristus fam hinindi wirik toho wenggel haruk lahep fuhon ari fahet an nakol peruk lahi.

Tabaru: Ma ngoi tododato 'ania singina 'ilenge de koniotatapuwau ma Kristusoka, 'isoka ma sira ngo Hawa mita mi singina 'ilenge 'o ngia ma balifutaka.

Karo: Aru ateku perukurenndu tergoda, seh maka ukurndu lanai bulat dingen lanai bersih man Kristus, bali ras si Hawa itipu si Iblis alu kinipantasenna.

Simalungun: Tapi biar do uhurhu songon si Hawa nasiam, na pinaoto-oto marhitei akal-akal ni ulog, gabe seda pingkiran nasiam, anjaha manirpang humbani bulus ni uhur dompak Kristus.

Toba: Alai biar do rohangku, so tung diago maon pingkiranmuna, manadingkon bulus ni roha maradophon Kristus, suman tu na pinaotooto ni ulok i si Haoa marhitehite angkalna i.

Dairi: Tapi sangsi aku, tah bakunè mulak matah pikiren ndènè gabè oda metemman taba Kristus, tosè bagè si Hawa arnia, tergoda ibakin taki-taki bècuk nipè i.

Minangkabau: Tapi ambo maraso kuatir, kok pikieran angku-angku tapadayo, sampai indak satiya lai kapado Isa Almasih, saroman jo Siti Hawa sa isuak, dek kagalie-an ula, inyo tapadayo.

Nias: Ba mangiwa dõdõgu na elungu wangerangerami, ba wa'afarõi khõ Keriso, hulõ si mane Khawa mefõna gõi nifaelungu ba wa'onekhe gulõ.

Mentawai: Tápoi ai lé maseseddé bagakku ka tubumui, baleú ai lé inaná-ná paatuatmui Sanitu, bulé tá numasetia kam ka tubut Kristus, kelé ka sia kai Eba siburú, aialá bagania ka patajuat ulou.

Lampung: Kidang nyak khuater pikeranmu haga teguda untuk mak setia lagi jama Almasih, gegoh injuk Hawa tumbai juga teguda ulih kelicikan si ulai.

Aceh: Teuma ulôn khawate pikeran gata teuma teugoda keu hana seutia lé ubak Almaseh, saban lagée Hawa nyang yoh watée ilée teugoda ubak buet licek nyang jipeuteuka lé uleue.

Mamasa: Sapo malallan penawangku tokke' manii dipapusa pikki'mua' napolalan ta'mokoa' matutu lako Kristus, susi Hawa yolona napakena kamanarrusanna ula'.

Berik: Aamei Kristus tefner imsa nesiktene, ane aamei Kristus imsa onsobana ini tabalmer. Jengga namwer aas jepserem ini amna as jam eseswebana, aamei engbar guru ol kapkaiserem jei jam aa jep ge forobilirim imnibe, aamei ga isene afaf-afaftababili, ausa afaf-afafaiserem fwater Hawa aa gam afafulum. Ane aamei jam isene afaf-afaftababilirim, jepga aamei engbar Kristus ga isa mirtetefala.

Manggarai: Maik aku simpung kolék, émé nuk de méu wéléng kolé te toé junggu oné hi Kristus, cama ného hi Hawa danong hena le nggopét de ular hitut jondér.

Sabu: Tapulara do kepapi ko ne penge ya nge ngeta luu he ne penge mu, jhe do dho wae ke mu ta halla-anni ri nga Kristus, hela'u mii Hawa do uru he do luu la dhara liubu ngati debhoho ne.

Kupang: Bosong sakarang ada iko sang Kristus pung jalan lurus deng hati yang barisi. Ma beta taku, jang sampe ada orang yang tipu ame sang bosong, ko bosong serong dari itu jalan, sama ke ular tipu ame sang Hawa dolu-dolu. Itu ular bisa tipu bagitu, tagal dia tukang putar-balek pung baꞌi!

Abun: Sarewo ji nokwa sawe yé bok yo ma su bi sukdu-i, ete brek nin bi sukjimnut mu nden wé kadit Kristus o re, tepsu suga nyim tuya kwis ne meret os wa ben kidar Hawa, ete nggon ne brek kadit Yefun Allah bi os-i o re.

Meyah: Didif danggot mar insa koma erek mar ongga orocunc rot ojgomu, jeska didif dimeesa rot oida rusnok enjgineg rumorokrusa iwa fogora iwa imekikif jeska Yesus beda inororu Ofa rot idou ongga ebsi komowa noba ongga eskeira deika guru. Bilis, ongga erek magosu ofogog, bera orokrusa Hawa sis fob tein.

Uma: Aga koro'-a toi-e, nee–neo' mpai' ria to mpobagiu-koi alaa-na uma-koi tida mepangala' hi Kristus hante karoli'–roli' nono-ni. Hewa Hawa owi nasori ule hante lolita-na to mo'olu, wae wo'o ria to doko' mposori-koi mpotuku' tudui' to mosisala hante pepangala'-ni hi Kristus.

Yawa: Weramu inanuga mamauno wasai: vemo kuruno angkari wo wasaponae nora, maisyare muno wusyinoe tawae, wemirati Anakakai Akoe, mo wama aneno Hawa raponae wemaisy. Vemo wo wasanuga raugabe indamu wapa muinyo Kristus ai mamo wapo rapaya ntami nora!


NETBible: But I am afraid that just as the serpent deceived Eve by his treachery, your minds may be led astray from a sincere and pure devotion to Christ.

NASB: But I am afraid that, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ.

HCSB: But I fear that, as the serpent deceived Eve by his cunning, your minds may be corrupted from a complete and pure devotion to Christ.

LEB: But I am afraid lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds may be led astray from the sincerity and the purity of [devotion] to Christ.

NIV: But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent’s cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ.

ESV: But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ.

NRSV: But I am afraid that as the serpent deceived Eve by its cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ.

REB: Now I am afraid that, as the serpent in his cunning seduced Eve, your thoughts may be corrupted and you may lose your single-hearted devotion to Christ.

NKJV: But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ.

KJV: But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.

AMP: But [now] I am fearful, lest that even as the serpent beguiled Eve by his cunning, so your minds may be corrupted {and} seduced from wholehearted {and} sincere {and} pure devotion to Christ.

NLT: But I fear that somehow you will be led away from your pure and simple devotion to Christ, just as Eve was deceived by the serpent.

GNB: I am afraid that your minds will be corrupted and that you will abandon your full and pure devotion to Christ -- in the same way that Eve was deceived by the snake's clever lies.

ERV: But I am afraid that your minds will be led away from your true and pure following of Christ. This could happen just as Eve was tricked by that snake with his clever lies.

EVD: But I am afraid that your minds will be led away from your true and pure following of Christ. This might happen the same as Eve was tricked (fooled) by the snake (the devil) with his evil ways.

BBE: But I have a fear, that in some way, as Eve was tricked by the deceit of the snake, your minds may be turned away from their simple and holy love for Christ.

MSG: And now I'm afraid that exactly as the Snake seduced Eve with his smooth patter, you are being lured away from the simple purity of your love for Christ.

Phillips NT: I am afraid that your minds may be seduced from a singlehearted devotion to him by the same subtle means that the serpent used towards Eve.

DEIBLER: However, just like Satan, when he cunningly appeared as a snake, deceived Eve’s thinking and caused her to disobey the Lord God, I am concerned that those teachers will cause you to think wrongly so that you will no longer be faithful to Christ alone.

GULLAH: A scaid dat wa happen ta Eve could happen ta oona too. Jes like de snake trick Eve an ceebe um, somebody could trick oona so dat oda ting dem gwine on een oona head an den oona gwine stop fa trus een Christ fa true, wid all oona haat.

CEV: But now I fear that you will be tricked, just as Eve was tricked by that lying snake. I am afraid that you might stop thinking about Christ in an honest and sincere way.

CEVUK: But now I fear that you will be tricked, just as Eve was tricked by that lying snake. I am afraid that you might stop thinking about Christ in an honest and sincere way.

GWV: However, I’m afraid that as the snake deceived Eve by its tricks, so your minds may somehow be lured away from your sincere and pure devotion to Christ.


NET [draft] ITL: But <1161> I am afraid <5399> that just as <5613> the serpent <3789> deceived <1818> Eve <2096> by <1722> his <846> treachery <3834>, your <5216> minds <3540> may <5351> be led astray <5351> from <575> a sincere <572> and <2532> pure devotion <54> to <1519> Christ <5547>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Korintus 11 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran