Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 7 : 20 >> 

TB: maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku, akan Kubuang dari hadapan-Ku, dan akan Kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.


AYT: maka Aku akan mencabutmu dari tanah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu. Dan bait yang telah Kusucikan demi nama-Ku, akan Kuhancurkan. Dan aku akan membuat bait itu menjadi bahan tertawaan bagi bangsa-bangsa lain.

TL: niscaya Kubantunkan mereka itu dari dalam tanah-Ku yang sudah Kukaruniakan kepadanya dan lagi rumah ini yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang dari hadapan hadirat-Ku dan Kujadikan mereka itu kelak suatu sindiran dan olok-olokan di antara segala bangsa.

MILT: maka Aku akan mencabut mereka dari tanah-Ku yang telah aku berikan kepada mereka, dan bait ini yang telah Aku kuduskan bagi Nama-Ku, akan Kulemparkan dari hadapan wajah-Ku, dan Aku akan menyerahkannya sebagai kiasan dan sebagai sindiran di antara segala bangsa.

Shellabear 2010: maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku yang telah Kukaruniakan kepadamu, lalu bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku ini akan Kubuang dari hadirat-Ku dan akan Kujadikan suatu ibarat serta sindiran di antara segala bangsa.

KS (Revisi Shellabear 2011): maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku yang telah Kukaruniakan kepadamu, lalu bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku ini akan Kubuang dari hadirat-Ku dan akan Kujadikan suatu ibarat serta sindiran di antara segala bangsa.

KSKK: maka Aku akan mencampakkan orang-orang Israel keluar dari tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, dan Aku akan menolak rumah ini yang telah Kusucikan sebagai tempat di mana nama-Ku akan berada, sehingga ini menjadi peringatan untuk bangsa-bangsa lain.

VMD: maka Aku memaksa mereka meninggalkan tanah-Ku yang telah Kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah Kusucikan demi nama-Ku, akan Kuhancurkan. Bangsa-bangsa lain akan membicarakan tentang yang telah terjadi atasnya dan memakai hal itu mengajar orang tentang yang dapat dilakukan oleh Allah.

BIS: maka Aku akan mengeluarkan kamu dari negeri yang telah Kuberikan kepadamu. Aku juga akan meninggalkan rumah ini yang telah Kutetapkan menjadi tempat ibadat kepada-Ku. Di mana-mana rumah ini akan dihina dan ditertawakan.

TMV: maka Aku akan membuang kamu dari negeri yang meninggalkan Rumah ini yang telah Kukhaskan sebagai tempat beribadat kepada-Ku. Orang di merata tempat akan mengolok-olok dan menghina Rumah ini.

FAYH: maka Aku akan membuang umat Israel dari negeri yang telah Kuberikan kepada mereka. Dan Aku juga akan menghancurkan Bait Allah ini, meskipun Aku telah menguduskannya bagi nama-Ku sendiri. Maka Aku akan menjadikannya suatu cemoohan dan sindiran bagi bangsa-bangsa lain.

ENDE: nistjaja mereka akan Kuusir dari negeriKu, jang telah Kuanugerahkan kepada mereka; nistjaja Rumah ini, jang sudah Kusutjikan untuk namaKu, akan Kutolak dari hadapan wadjahKu dan akan Kudjadikan suatu sindiran dan suatu tjatjian diantara segala bangsa.

Shellabear 1912: niscaya Aku bantunkan orang-orang itu dari tanah-Ku yang telah Kukaruniakan kepadanya dan rumah ini yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku kelak Aku buangkan dari pada hadirat-Ku dan Kujadikan dia suatu perumpamaan dan sendirian di antara segala bangsa.

Leydekker Draft: Sanistjaja 'aku 'akan membanton marika 'itu deri 'atas tanahku, jang 'aku sudah karunjakan padanja, dan khobah 'ini, jang 'aku sudah mengkhuduskan bagi namaku, 'itupawn 'aku 'akan membowang deri hadapan hadlretku, dan djadikan dija 'akan matzal, dan 'akan sindiran di`antara sakalijen bala.


TB ITL: maka Aku akan mencabut <05428> kamu dari <05921> tanah-Ku <0127> yang <0834> telah Kuberikan <05414> kepadamu, dan rumah <01004> ini <02088> yang <0834> telah Kukuduskan <06942> bagi nama-Ku <08034>, akan Kubuang <07993> dari <05921> hadapan-Ku <06440>, dan akan Kujadikan <05414> kiasan <04912> dan sindiran <08148> di antara segala <03605> bangsa <05971>.


Jawa: sira bakal Sunbethot saka ing buminingSun kang wus Sunparingake marang sira, sarta padaleman kang wus Sunsucekake kagem asmaningSun iki bakal Sunbucal saka ing ngarsaningSun tuwin bakal Sundadekake pocapan lan pepoyokan ana ing antarane sakehing bangsa,

Jawa 1994: Aku bakal nundhung kowé kabèh saka tanah sing Dakparingaké marang kowé. Omah sing wis Dakpilih dadi papan pamujan marang Aku iki iya bakal Daktinggal. Wong Israèl saparan-paran bakal dicacad lan dipoyoki déning para bangsa.

Sunda: tangtu disingkirkeun ti ieu tanah pamere Kami, sarta ieu gedong paranti ibadah, najan ku Kami geus disucikeun jadi tempat ngabakti ka Kami ge bakal ditinggalkeun, sina diseungseurikeun jeung dipupuas ku jalma-jalma di mana mendi.

Madura: Sengko’ makalowara ba’na dhari nagara se bi’ Sengko’ la ebagi ka ba’na kabbi reya. Bariya keya Sengko’ ondura dhari bengko reya se bi’ Sengko’ la eteptebbagi menangka kennengnganna oreng abakte ka Sengko’. E dhimma’a bai bengko reya bakal eya’-seya’a ban ekala’-gella’a bi’ oreng.

Bali: ditu Ulun lakar nyisipang kita uli gumi ane suba paicayang Ulun teken kita, tur Ulun lakar ngutang Perhyangan Agunge ane suba suciang Ulun dadi tongos nyungsung Ulun. Sakancan bangsane lakar pada ngewerin muah seneb nepukin Perhyangane ene.

Bugis: Upassuko matu polé ri wanuwa iya puraé Uwabbéréyang lao ri iko. Usalai towi matu bolaéwé iya puraé Upattette mancaji onrong assompang lao ri Iyya. Kégi-kégi iyaé bolaé ripakatunai matu sibawa ricawa-cawaiwi.

Makasar: laKupasulukko battu ri pa’rasangang le’baka Kupassareang mae ri kau. LaKubokoi tongi anne ballaka, le’baka Kupattantu a’jari balla’ panynyombang mae ri KalengKu. Kemae-kemaei anne ballaka lanipakatuna siagang lanikakkali ri taua.

Toraja: manassa la Kulampi’i tu tau iato mai lan mai padangKu tu Kukamaseanni; na iate banua Kupamarimbangan sangangKu la Kutibe dio mai oloKu, angKu padadii misa’ parumbasan sia kaditellean dio lu mintu’ bangsa.

Karo: adi bage Kupelawes kam i bas negeri si nggo Kubereken man bandu enda nari, dingen Kutadingken Rumah Pertoton si nggo Kupebadiaken jadi ingan ersembah man bangKu enda. I japa pe Rumah Pertoton jadi kuan-kuan dingen ciga ate kalak man bana.

Simalungun: jadi siapkonon-Ku ma hanima hun tanoh-Ku, na Hubere in hu bennima, anjaha rumah on, na dob Hupapansing bani goran-Ku, padaohon-Ku ma in hun lobei ni bohing-Ku, anjaha bahenon-Ku ma in gabe umpama ampa sipahiri-hirion i tongah-tongah ni ganup bangsa.

Toba: Jadi ripashononku ma nasida sian tanongku, naung hulehon i tu nasida, jala joro on naung huparbadiai di Goarhu, padaoonku ma i sian jolo ni Bohingku, jala bahenonku nasida gabe pambuatan umpama dohot gabe alingalingan di tongatonga ni saluhut bangso.


NETBible: then I will remove you from my land I have given you, I will abandon this temple I have consecrated with my presence, and I will make you an object of mockery and ridicule among all the nations.

NASB: then I will uproot you from My land which I have given you, and this house which I have consecrated for My name I will cast out of My sight and I will make it a proverb and a byword among all peoples.

HCSB: then I will uproot Israel from the soil that I gave them, and this temple that I have sanctified for My name I will banish from My presence; I will make it an object of scorn and ridicule among all the peoples.

LEB: then I will uproot Israel from the land I gave them. I will reject this temple that I declared holy for my name. I will make it an example and an object of ridicule for all the people of the world.

NIV: then I will uproot Israel from my land, which I have given them, and will reject this temple which I have consecrated for my Name. I will make it a byword and an object of ridicule among all peoples.

ESV: then I will pluck you up from my land that I have given you, and this house that I have consecrated for my name, I will cast out of my sight, and I will make it a proverb and a byword among all peoples.

NRSV: then I will pluck you up from the land that I have given you; and this house, which I have consecrated for my name, I will cast out of my sight, and will make it a proverb and a byword among all peoples.

REB: then I shall uproot you from my land which I gave you; I shall reject this house which I have consecrated to my name, and make it a byword and an object-lesson among all peoples.

NKJV: "then I will uproot them from My land which I have given them; and this house which I have sanctified for My name I will cast out of My sight, and will make it a proverb and a byword among all peoples.

KJV: Then will I pluck them up by the roots out of my land which I have given them; and this house, which I have sanctified for my name, will I cast out of my sight, and will make it [to be] a proverb and a byword among all nations.

AMP: Then will I pluck [Israel] up by the roots out of My land which I have given [them]; and this house which I have hallowed for My Name will I cast out of My sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations.

NLT: then I will uproot the people of Israel from this land of mine that I have given them. I will reject this Temple that I have set apart to honor my name. I will make it a spectacle of contempt among the nations.

GNB: then I will remove you from the land that I gave you, and I will abandon this Temple that I have consecrated as the place where I am to be worshiped. People everywhere will ridicule it and treat it with contempt.

ERV: then I will take the Israelites out from my land that I gave them. And I will leave this Temple that I have made holy for my name. I will make this Temple something that all the nations will speak evil about.

BBE: Then I will have this people uprooted out of my land which I have given them; and this house, which I have made holy for my name, I will put away from before my eyes, and make it an example and a word of shame among all peoples.

MSG: then the guarantee is off: I'll wipe Israel right off the map and repudiate this Temple I've just sanctified to honor my Name. And Israel will be nothing but a bad joke among the peoples of the world.

CEV: I will pull you out of this land I gave you. I will desert this temple where I said I would be worshiped, so that people everywhere will think it is only a joke and will make fun of it.

CEVUK: I will pull you out of this land I gave you. I will desert this temple where I said I would be worshipped, so that people everywhere will think it is only a joke and will make fun of it.

GWV: then I will uproot Israel from the land I gave them. I will reject this temple that I declared holy for my name. I will make it an example and an object of ridicule for all the people of the world.


NET [draft] ITL: then I will remove <05428> you from <05921> my land <0127> I have <0834> given <05414> you, I will abandon this <02088> temple <01004> I have <0834> consecrated <06942> with my presence <08034>, and I will make <05414> you an object of mockery <04912> and ridicule <08148> among all <03605> the nations <05971>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Tawarikh 7 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran