Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 27 : 14 >> 

TB: Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titah-Ku untuk menyatakan kekudusan-Ku di depan mata mereka dengan air itu." Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Zin.


AYT: Sebab, kalian berdua telah menentang perintah-Ku untuk menyatakan kekudusan di hadapan seluruh umat melalui mata air." Itulah mata air Meriba dekat Kadesh, di padang gurun Sin.

TL: Sebab kedua kamu telah melangkahkan firman-Ku di padang Zin pada masa orang banyak itu berbantah-bantah, tegal patutlah kamu memuliakan Daku dengan air itu di hadapan mereka itu, maka ia itulah air Meriba hampir dengan Kades di padang Zin.

MILT: karena pada waktu perbantahan jemaat di padang gurun Zin, engkau tidak menaati perintah untuk menguduskan Aku di depan mata mereka, di dekat air itu; itulah mata air Mariba di Kadesh, di padang gurun Zin."

Shellabear 2010: sebab kamu berdua telah mendurhaka terhadap firman-Ku di Padang Belantara Zin pada waktu terjadi perbantahan di antara umat, sehingga kamu tidak menyatakan kesucian-Ku di depan mata mereka di mata air itu.” Itulah mata air Meriba dekat Kades, di Padang Belantara Zin.

KS (Revisi Shellabear 2011): sebab kamu berdua telah mendurhaka terhadap firman-Ku di Padang Belantara Zin pada waktu terjadi perbantahan di antara umat, sehingga kamu tidak menyatakan kesucian-Ku di depan mata mereka di mata air itu." Itulah mata air Meriba dekat Kades, di Padang Belantara Zin.

KSKK: Karena kamu berdua melawan perintah-Ku di padang gurun Zin ketika jemaah mengeluh melawan Aku, ketika Kuperintahkan untuk memaklumkan kuasa kudus-Ku di hadapan mata mereka berhubung dengan air itu."

VMD: Ingatlah, ketika umat menjadi marah di tempat air di Padang Gurun Zin. Kamu berdua, engkau dan Harun tidak mematuhi perintah-Ku. Kamu tidak menghormati-Ku dan tidak menunjukkan kepada umat bahwa Aku kudus.” Itu terjadi di mata air Meriba dekat Kadesy di Padang Gurun Zin.

BIS: sebab di padang gurun Zin kamu berdua telah melawan perintah-Ku. Ketika di Meriba seluruh rakyat mengomel terhadap Aku, kamu tidak mau menyatakan kekuasaan-Ku di hadapan mereka berhubung dengan air itu." (Peristiwa itu terjadi di mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin).

TMV: kerana kamu berdua telah melawan perintah-Ku di padang gurun Zin. Apabila segenap umat Israel bersungut-sungut terhadap-Ku di Meriba, kamu tidak menyatakan kuasa-Ku yang suci di hadapan mereka." (Peristiwa itu terjadi di mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin.)

FAYH: karena kalian berdua telah memberontak terhadap perintah-perintah-Ku di Padang Gurun Zin. Ketika bangsa Israel memberontak, kalian tidak memuliakan Aku, karena kalian tidak menghormati kekudusan-Ku di hadapan mereka. Kalian tidak menaati perintah-Ku pada waktu kalian menyuruh air keluar dari batu karang." TUHAN berbicara tentang peristiwa yang berkenaan dengan mata air di Meriba (artinya 'Tempat Pemberontakan') di Kadesy, yaitu di Padang Gurun Zin.

ENDE: oleh karena digurun Sin, dikala himpunan bertengkar, kamu telah mendurhakai firmanKu untuk menjatakan Daku kudus didepan mata mereka dengan peristiwa air itu. Itulah air Meriba di Kadesj digurun Sin.

Shellabear 1912: Sebab kamu berdua telah mendurhaka akan firman-Ku di tanah belantara Zin dalam perbantahan segenap perhimpunan itu sehingga menguduskan Aku dekat air itu di hadapan matanya." (Yaitulah air Meriba di Kadesy dalam tanah belantara Zin.)

Leydekker Draft: 'Awleh karana kaduwa kamu sudah durhaka 'akan bunji penjurohku, dalam padang bel`antara TSin, pada perbantahan perhimponan 'itu, hendakh mengkhuduskan 'aku pada 'ajer 'itu dihadapan mata-mata marika 'itu: bahuwa 'itulah 'ajer Meriba 'itu di-KHadejsj, dalam padang bel`antara TSin 'itu.

AVB: sebab kamu berdua telah menderhaka terhadap firman-Ku di Gurun Zin pada waktu berlakunya pertengkaran dalam kalangan umat, sehingga kamu tidak menyatakan kesucian-Ku di hadapan mata mereka di mata air itu.” Itulah mata air Meriba dekat Kadesh, di Gurun Zin.


TB ITL: Karena <0834> pada waktu pembantahan <04808> umat <05712> itu di padang gurun <04057> Zin <06790>, kamu berdua telah memberontak <04784> terhadap titah-Ku <06310> untuk menyatakan kekudusan-Ku <06942> di depan mata <05869> mereka <01992> dengan air <04325> itu." Itulah mata air <04325> Meriba <04809> dekat Kadesh <06946> di padang gurun <04057> Zin <06790>.


Jawa: Mulane mangkono awit nalika ana ing pasamunan Zin, wong-wong padha nglawan, sira sakloron padha mbangkang marang dhawuhingSun, supaya padha ngatonake kasuceningSun ana ing ngarepe wong-wong iku srana ngolehake banyu.” Iya iku sumber Meriba ing sacedhake Kadesy ing pasamunan Zin.

Jawa 1994: merga ing segara wedhi Zin kowé lan Harun wis mbangkang marang dhawuh-Ku. Nalika rakyat kabèh ing Mériba padha nyalahaké Aku, kowé ora padha kandha marang rakyat, yèn mung Allah piyambak sing kagungan pangwasa." (Mériba iku tuk ing Kadès, ing segara wedhi Zin.)

Sunda: lantaran maraneh basa keur di tanah gurun Sin kungsi ngalawan ka Kami. Harita, basa sakumna bangsa Israil gegelendeng ka Kami di Meriba, maneh henteu ngajalankeun sakumaha timbalan Kami, teu nembongkeun pangawasa Kami anu suci ka maranehna." (Meriba teh hiji cinyusu di Kades, di tanah gurun Sin.)

Madura: sabab ba’na ban Harun e baktona badha e ra-ara Zin rowa ta’ atoro’ Tang parenta. E bakto ommat Isra’il ango’ngo’an ka Sengko’ e Meriba, ba’na ta’ endha’ noduwagi Tang kakobasa’an se socce ka bangsa jareya." (Kadaddiyan jareya neng e somber Meriba e Kades, e ra-ara beddhi Zin.)

Bali: Sawireh dugas di tanah melakang Sine, kita ajak dadua suba tempal teken titah Ulune. Dugase di Meriba rakyate pada ngamigmig teken Ulun, kita ajak dadua tusing nyak nyinahang teken rakyate ento, mungguing tuah Ulun dogen ane maha kuasa.” (Meriba punika toya klebutane ring Kades ring tegal melakang Sine.)

Bugis: saba’ ri padang kessi Zin iko sipadduwa pura méwai parénta-Ku. Wettunna ri Mériba sininna ra’ya’é mannoko-noko lao ri Iyya, dé’ mumaélo pannessai akuwasak-Ku ri yolona mennang nasaba uwaiéro." (Iyaro kajajiyangngé kajajiyangngi ri mata uwai Mériba ri Kadés, ri padang kessi Zin.)

Makasar: nasaba’ ri parang lompo Zin le’bakko sipa’rua angngewai parentaKu. Ri wattunna a’moro-moro sikontu ra’yaka mae ri Nakke ri Meriba, tena nanupa’nyatai kakoasangKu ri dallekanna ke’nanga ri passala’na anjo je’neka." (Anjo passalaka anjorengi kajariang ri timbuseng je’ne’ Meriba, ri Kades, ri parang lompo Zin.)

Toraja: Belanna tonna pabali-bali tu kasirampunan lan padang pangallaran Zin, miea tu parentaKu tu Kukua: La mipakala’bi’Na’ dio pentirona tau iato mai dio to’ uai. Iamoto tu uainna Meriba sikandappi’ Kadesh dio padang pangallaran Zin.

Karo: sabap duana kam nimbak pedahKu i bas taneh si mesawang Sin. Asum kerina perpulungen e jungut-jungut man bangKu i Meriba, la kam nggit ngakui kuasangKu si badia i lebe-lebena." (Meriba eme kap sada ulu lau i Kades i bas taneh si mesawang Sin.)

Simalungun: halani na nilanggarnima hatang-Ku i halimisan Sin, sanggah na manlawan kuria in, sanggah na maningon papansingonnima namin Ahu marhitei humbani bah ai i lobei ni mata ni sidea. Ai ma Bah Meriba na i Kades, i halimisan Sin.

Toba: Ala na nilaosanmuna hatangku di halongonan Zin, uju na mambingkasi bada huria i, uju parbadiaanmuna nian Ahu marhite sian aek i di adopan ni matanasida i. I ma aek Meriba mardonokkon Kades di halongonan Zin.


NETBible: For in the wilderness of Zin when the community rebelled against me, you rebelled against my command to show me as holy before their eyes over the water – the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin.”

NASB: for in the wilderness of Zin, during the strife of the congregation, you rebelled against My command to treat Me as holy before their eyes at the water." (These are the waters of Meribah of Kadesh in the wilderness of Zin.)

HCSB: When the community quarreled in the Wilderness of Zin, both of you rebelled against My command to show My holiness in their sight at the waters." Those were the waters of Meribah of Kadesh in the Wilderness of Zin.

LEB: You both rebelled against my command in the Desert of Zin. You didn’t show the people how holy I am when they were complaining at the oasis." (This was the oasis of Meribah at Kadesh in the Desert of Zin.)

NIV: for when the community rebelled at the waters in the Desert of Zin, both of you disobeyed my command to honour me as holy before their eyes." (These were the waters of Meribah Kadesh, in the Desert of Zin.)

ESV: because you rebelled against my word in the wilderness of Zin when the congregation quarreled, failing to uphold me as holy at the waters before their eyes." (These are the waters of Meribah of Kadesh in the wilderness of Zin.)

NRSV: because you rebelled against my word in the wilderness of Zin when the congregation quarreled with me. You did not show my holiness before their eyes at the waters." (These are the waters of Meribah of Kadesh in the wilderness of Zin.)

REB: for you and Aaron disobeyed my command when the community disputed with me in the wilderness of Zin: you did not uphold my holiness before them at the waters.” These were the waters of Meribah-by-Kadesh in the wilderness of Zin.

NKJV: "For in the Wilderness of Zin, during the strife of the congregation, you rebelled against My command to hallow Me at the waters before their eyes." (These are the waters of Meribah, at Kadesh in the Wilderness of Zin.)

KJV: For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes: that [is] the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin.

AMP: For you disobeyed My order in the Wilderness of Zin during the strife of the congregation to uphold My sanctity [by strict obedience to My authority] at the waters before their eyes. [These are the waters of Meribah in Kadesh in the Wilderness of Zin].

NLT: for you both rebelled against my instructions in the wilderness of Zin. When the people of Israel rebelled, you failed to demonstrate my holiness to them at the waters." (These are the waters of Meribah at Kadesh in the wilderness of Zin.)

GNB: because both of you rebelled against my command in the wilderness of Zin. When the whole community complained against me at Meribah, you refused to acknowledge my holy power before them.” (Meribah is the spring at Kadesh in the wilderness of Zin.)

ERV: Remember when the people became angry at the water in the desert of Zin. Both you and Aaron refused to obey my command. You did not honor me and show the people that I am holy.” (This was at the water of Meribah near Kadesh in the desert of Zin.)

BBE: Because in the waste land of Zin, when the people were angry, you and he went against my word and did not keep my name holy before their eyes, at the waters. (These are the waters of Meribah in Kadesh in the waste land of Zin.)

MSG: This goes back to the day when the congregation quarreled in the Wilderness of Zin and you didn't honor me in holy reverence before them in the matter of the waters, the Waters of Meribah (Quarreling) at Kadesh in the Wilderness of Zin."

CEV: because both of you disobeyed me at Meribah near the town of Kadesh in the Zin Desert. When the Israelites insulted me there, you didn't believe in my holy power."

CEVUK: because both of you disobeyed me at Meribah near the town of Kadesh in the Zin Desert. When the Israelites insulted me there, you didn't believe in my holy power.”

GWV: You both rebelled against my command in the Desert of Zin. You didn’t show the people how holy I am when they were complaining at the oasis." (This was the oasis of Meribah at Kadesh in the Desert of Zin.)


NET [draft] ITL: For <0834> in the wilderness <04057> of Zin <06790> when the community <05712> rebelled against <04808> me, you rebelled <04784> against my command <06310> to show me as holy <06942> before their eyes <05869> over the water <04325>– the water <04325> of Meribah <04809> in Kadesh <06946> in the wilderness <04057> of Zin <06790>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Bilangan 27 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran