Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 31 : 13 >> 

TB: Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu."


AYT: Akulah Allah yang di Betel, tempat kamu mencurahkan minyak pada sebuah tugu, dan di sana kamu membuat suatu sumpah kepada-Ku. Sekarang, bangkitlah, tinggalkan tanah ini, dan kembalilah ke tanah kelahiranmu.'"

TL: Bahwa Aku inilah Allah Bait-el, tempat engkau mencurahkan minyak kepada batu tanda, yaitu tempat engkau telah bernazar kepada-Ku, maka sekarangpun bangunlah engkau, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah engkau ke negeri kaum keluargamu.

MILT: Akulah Allah (Elohim - 0410) yang di Betel, tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepada-Ku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah kembali ke negeri kelahiranmu."

Shellabear 2010: Akulah Tuhan yang menyatakan diri di Bait-El. Di tempat itu engkau mencurahkan minyak pada sebuah tugu batu, dan engkau mengucapkan nazar kepada-Ku. Sekarang, bersiaplah, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah ke tanah kelahiranmu.’”

KS (Revisi Shellabear 2011): Akulah Tuhan yang menyatakan diri di Bait-El. Di tempat itu engkau mencurahkan minyak pada sebuah tugu batu, dan engkau mengucapkan nazar kepada-Ku. Sekarang, bersiaplah, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah ke tanah kelahiranmu.'"

KSKK: Akulah Allah yang telah tampak kepadamu di Betel, tempat engkau mengurapi tugu dan bersumpah kepada-Ku. Sekarang bersiaplah, tinggalkan negeri ini dan kembalilah ke negeri kelahiranmu."

VMD: Akulah Allah yang datang kepadamu di Betel. Di tempat itu, engkau membuat mezbah. Engkau mencurahkan minyak ke atas mezbah, dan membuat suatu perjanjian kepada-Ku. Sekarang Aku mau supaya engkau siap untuk kembali ke negeri tempatmu dilahirkan.’”

BIS: Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Di sana engkau telah mempersembahkan sebuah batu peringatan, dengan menuangkan minyak zaitun diatasnya. Di sana pula engkau bersumpah kepada-Ku. Sekarang bersiaplah dan kembalilah ke negeri kelahiranmu.'"

TMV: Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Di sana engkau telah mentahbiskan sebuah batu peringatan, dengan menuang minyak zaitun di atasnya. Di sana pula engkau bersumpah kepada-Ku. Sekarang bersiaplah dan kembalilah ke negeri kelahiranmu.’"

FAYH: Akulah Allah yang datang kepadamu di Betel, tempat engkau mengurapi batu tugu itu dan bernazar untuk melayani Aku. Sekarang tinggalkan negeri ini dan kembalilah ke tanah tempat lahirmu.'"

ENDE: Aku ini Allah dari Bethel, dimana engkau telah mengurapi tugu dan dimana engkau telah berkaul kepadaKu; sekarang bersiap-siaplah, pergilah dari negeri ini dan kembalilah kenegeri kelahiranmu!"

Shellabear 1912: Bahwa Aku inilah Allah Betel tempat engkau mencurahkan minyak kepada suatu tiang batu itu yaitu tempat engkau telah berniat kapadaku maka sekarangpun bangunlah engkau keluar dari tanah ini dan pulanglah engkau ke tanah tempat engkau diperanakkan."

Leydekker Draft: 'aku 'inilah 'Ilah Bejt `Ejl, dimana 'angkaw sudah berminjakij niljan, dimana 'angkaw sudah bernadzar padaku sawatu nadzar: sakarang bangonlah kamu, kaluwarlah kamu deri pada tanah 'ini, dan pulanglah kamu kapada tanah kulawargamu.

AVB: Akulah Allah yang menunjukkan diri di Betel. Di tempat itu kamu mencurahkan minyak pada sebuah tugu batu, dan kamu bernazar kepada-Ku. Sekarang, bersiaplah, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah ke tanah kelahiranmu.’”


TB ITL: Akulah <0595> Allah <0410> yang di Betel <01008> itu, di mana <08033> <0834> engkau mengurapi <04886> tugu <04676>, dan di mana <08033> <0834> engkau bernazar <05088> <05087> kepada-Ku; maka sekarang <06258>, bersiaplah <06965> engkau, pergilah <03318> dari <04480> negeri <0776> ini <02063> dan pulanglah <07725> ke <0413> negeri <0776> sanak saudaramu <04138>."


Jawa: Ingsun iki Allah kang ana ing Betel kae; ing panggonan nalika sira njebadi tugu sarta punagi marang Ingsun; saiki sira tata-tataa! Mangkata saka tanah iki lan muliha menyang nagarane sanak sadulurira!

Jawa 1994: Aku iki Allah sing biyèn ngetingal marang kowé ana ing Bètèl; ing kana kowé biyèn ngedegaké watu kanggo pengéling-éling, sing kokesoki lenga zaitun. Ana ing kana kowé wis kelair janjimu karo Aku. Saiki kowé mangkata, balia menyang negara kelairanmu!’"

Sunda: Kami, Allah anu nembongan ka maneh di Betel, enggon maneh bareto nyieun tugu pangeling-ngeling anu dikucuran ku minyak, tempat maneh bareto ngucapkeun nadar. Geura sasadiaan geusan incah ti ieu tanah, balik ka bali geusan ngajadi.’"

Madura: Sengko’ reya Allah se tao ngaton ka ba’na e Betel. E dhissa’ ba’na ngatorragi bato menangka parengeddan, se bi’ ba’na eserame mennya’ jaitun e attasanna; e jadhiya ba’na asompa ka Sengko’. Sateya mara ba’na akes-rengkes, pas nyengla dhari nagara reya, mole ka nagarana la-balana ba’na.’"

Bali: Ulun ene Widi ane di Betel sig tongos kitane ngwangun lingga ane sriokin kita lengis, sig tongos kitane ngaturang sesangi teken Ulun. Ane jani dabdabangja iban kitane, makaadja uli gumine ene, tur mulihja kita ka gumi uedan kitane.’”

Bugis: Iyya’na Allataala iya puraé mappaitang alé ri iko ri Bétel. Kuwaro purako makkasuwiyangeng séddi batu papparéngngerang, sibawa tiri minnya zaitun ri tompo’na. Kuwatonoro pura mattanro lao ri Iyya. Makkekkuwangngé sadiyano sibawa lisuno ri wanuwa ancajingemmu.’"

Makasar: INakkemi Allata’ala le’baka ampappicinikangi KalengKu ri kau ri Betel. Anjoreng le’ba’ mako assare se’re batu pangngu’rangi, na nutiriki minynya’ mabau’ zaitun irateanna. Anjoreng tommako assumpa mae ri Nakke. Kamma-kamma anne sadia mako siagang ammotere’ mako ri pa’rasangang kalassukannu.’"

Toraja: Akumo t