Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 12 : 17 >> 

TB: Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, lalu ia menceriterakan bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar dari penjara. Katanya: "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.


AYT: Namun, setelah Petrus memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tenang, ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan telah membawanya ke luar penjara. Dan, ia berkata, “Sampaikan hal ini kepada Yakobus dan kepada saudara-saudara seiman.” Lalu, ia berangkat dan pergi ke tempat yang lain.

TL: Maka ia pun berisyarat dengan tangannya menyuruh diam, lalu diceriterakannya kepada mereka itu bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar dari dalam penjara itu, dan lagi katanya, "Kabarkanlah hal itu kepada Yakub dan saudara-saudara." Kemudian keluarlah ia pergi ke tempat lain.

MILT: Dan seraya memberi isyarat dengan tangan kepada mereka supaya tenang, ia menceritakan sepenuhnya kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari penjara. Dan dia berkata, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan kepada saudara-saudara." Dan setelah keluar, ia pergi ke tempat lain.

Shellabear 2010: Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan membawanya keluar dari dalam penjara. Kemudian Petrus berkata, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakub dan kepada saudara-saudara kita yang lain." Setelah itu Petrus keluar, pergi ke tempat yang lain.

KS (Revisi Shellabear 2011): Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan membawanya keluar dari dalam penjara. Kemudian Petrus berkata, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakub dan kepada saudara-saudara kita yang lain." Setelah itu Petrus keluar, pergi ke tempat yang lain.

Shellabear 2000: Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan membawanya keluar dari dalam penjara. Kemudian Petrus berkata, “Beritahukanlah hal ini kepada Yakub dan kepada saudara-saudara kita yang lain.” Setelah itu Petrus keluar, lalu pergi ke tempat yang lain.

KSZI: Petrus memberikan isyarat meminta mereka bertenang lalu mengisahkan betapa Tuhan telah mengeluarkannya dari penjara. Selepas itu Petrus berkata, &lsquo;Khabarkanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain.&rsquo; Kemudian dia pun pergi ke tempat lain.

KSKK: Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangan supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan mengeluarkannya dari penjara. Dikatakannya pula, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Setelah itu ia keluar kembali dan pergi ke suatu tempat lain.

WBTC Draft: Sambil memberi tanda dengan tangannya untuk diam, Petrus menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari penjara. Katanya, "Beritahukan kepada Yakobus dan saudara-saudara seiman yang lain tentang hal itu." Lalu ia pergi ke tempat lain.

VMD: Sambil memberi tanda dengan tangannya untuk diam, Petrus menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari penjara. Katanya, “Beritahukan kepada Yakobus dan saudara-saudara seiman yang lain tentang hal itu.” Ia pergi ke tempat lain.

AMD: Tetapi, Petrus memberi isyarat dengan tangannya agar mereka diam. Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan telah membawanya keluar dari penjara. Kemudian, ia berkata kepada mereka, "Ceritakan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara yang lain." Sesudah itu, Petrus pergi ke tempat lain.

TSI: Tetapi Petrus memberi tanda dengan tangannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan sudah mengeluarkan dia dari penjara. Sesudah itu, dia berkata kepada mereka, “Beritahukanlah tentang hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudari seiman yang lain.” Lalu dia pergi ke tempat lain.

BIS: Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka tenang, kemudian ia menceritakan bagaimana Tuhan telah membawa dia keluar dari penjara. Lalu ia berkata, "Beritahukanlah ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain juga." Sesudah itu Petrus meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain.

TMV: Petrus memberikan isyarat dengan tangan supaya mereka tenang. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar dari penjara. Kemudian Petrus berkata, "Beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara yang lain." Kemudian dia meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain.

BSD: Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka tenang. Ia menceritakan bagaimana Tuhan membawa dia keluar dari penjara. Akhirnya ia berkata, “Sampaikanlah berita ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain juga.” Lalu Petrus meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain.

FAYH: Ia mengisyaratkan supaya mereka diam, lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan bagaimana Tuhan telah mengeluarkan dia dari penjara. "Katakan kepada Yakobus dan yang lain-lain apa yang telah terjadi," katanya. Lalu ia pergi ke tempat yang lebih aman.

ENDE: Tetapi Petrus memberi isjarat dengan tangannja, supaja mereka diam, lalu ia mentjeriterakan, bagaimana Tuhan mengeluarkannja dari pendjara. Dikatakannja pula: Beritakanlah hal ini kepada Jakobus dan sekalian saudara. Setelah itu ia keluar kembali dan pergi kesuatu tempat jang lain.

Shellabear 1912: Maka ia pun berisyarat dengan tangannya menyuruh diam, lalu diceritakannya kepadanya bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar dari dalam penjara itu. Maka katanya, Khabarkanlah hal itu kepada Yakub dan kepada saudara-saudara." Maka keluarlah ia lalu pergi ketempat yang lain.

Klinkert 1879: Satelah diberinja isjarat kapada mareka-itoe dengan tangannja menjoeroehkan diam, ditjeriterakannja peri hal dikaloewarkan Toehan akandia dari dalam pendjara, danlagi katanja: Chabarkanlah perkara ini kapada Jakoeb dan kapada segala saoedara pon. Laloe kaloewarlah ija berdjalan pergi kapada soeatoe tempat jang lain.

Klinkert 1863: Maka habis dia {Kis 13:16; 19:33; 21:40} kasih isjarat sama dia-orang dengan tangannja menjoeroehken diam, lantas dia tjaritaken bagimana Toehan soedah kaloewarken dia dari dalem pandjara. Dan lagi katanja: Kasih taoe ini perkara sama Jakoboes, dan sama segala soedara-soedara. Lantas dia kloewar berdjalan, pergi ditampat jang lain.

Melayu Baba: Dan dia lambai k-pada dia-orang dngan tangan-nya, suroh diam, kmdian dia chritakan k-pada dia-orang bagimana Tuhan sudah bawa dia kluar deri itu jel. Dan dia kata, "Khabarkan ini smoa sama Yakob dan sama sudara-sudara itu." Habis itu dia kluar, dan pergi lain tmpat.

Ambon Draft: Dan sedang ija sudahlah game dengan tangan jang dija awrang haros dijam, ija me-nutorlah, bagimana maha Tu-han sudahlah bawa dija ka-luwar deri dalam pandjara itu, dan katalah: Kasi tahu itu pada Jakobus dan pada su-dara lajin-lajin. Habis itu ka-luwarlah ija dan pergilah di tampat jang lajin.

Keasberry: Maka dibrinya asharat akan marika itu dungan tangannya munyurohkan diam, sambil iya munchurtrakan bagimana hal tulah dikluarkan Tuhan akan dia deri dalam punjara. Maka burkata pula iya, Khabarkanlah akan hal ini kapada Yakob, dan kapada sagala saudara. Maka kluarlah iya burjalan, purgi pada tumpat yang lain.

Leydekker Draft: Dan satelah sudah dekamitnja dengan tangan kapada marika 'itu 'akan berdijam dirinja, maka tutorlah 'ija padanja, bagimana maha besar Tuhan sudahlah meng`aluwarkan dija deri dalam pandjara: maka berkatalah 'ija; beritakanlah hhal 'ini pada Jaxkhub, dan pada segala sudara laki 2. Maka kaluwarlah 'ija dan pergilah berdjalan kapada tampat lajin.

AVB: Petrus memberikan isyarat meminta mereka bertenang lalu mengisahkan betapa Tuhan telah mengeluarkannya dari penjara. Selepas itu Petrus berkata, “Khabarkanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara lain.” Kemudian dia pun pergi ke tempat lain.


TB ITL: Tetapi <1161> Petrus memberi isyarat <2678> dengan tangannya <5495>, supaya mereka <846> diam <4601>, lalu ia menceriterakan <1334> bagaimana <4459> Tuhan <2962> menuntunnya ke luar <846> <1806> dari <1537> penjara <5438>. Katanya <2036>: "Beritahukanlah <518> hal ini kepada Yakobus <2385> dan <2532> saudara-saudara <80> kita." Lalu <2532> ia keluar <1831> dan pergi <4198> ke <1519> tempat <5117> lain <2087>. [<846> <5037> <5023>]


Jawa: Nanging Rasul Petrus tumuli paring sasmita, supaya padha meneng, banjur padha dicaritani, kapriye anggone Gusti nuntun medal saka ing pakunjaran. Pangandikane: “Yakobus lan para sadulur kita padha wenehana sumurup bab iki.” Banjur miyos lan tindak menyang ing panggonan liya.

Jawa 2006: Nanging Pétrus tumuli paring sasmita sarana astané, supaya padha meneng, banjur padha dingandikani, kepriyé anggoné Gusti nuntun medal saka pakunjaran. Pangandikané, "Yakobus lan para Sadulur kita padha kandhanana bab iki." Banjur miyos lan tindak menyang panggonan liya.

Jawa 1994: Rasul Pétrus nuli nyasmitani srana tangané, supaya wong kabèh padha meneng, sarta nyritakaké enggoné Pangéran wis ngetokaké saka ing pakunjaran. Welingé Rasul Pétrus: "Padha ngandhanana Yakobus lan sedulur-sedulur liyané." Rasul Pétrus nuli lunga saka kono menyang liya panggonan.

Jawa-Suriname: Rasul Pétrus terus karo tangané ngongkon wong-wong kongkon pada meneng. Dèkné terus nyritakké enggoné Gusti ngetokké dèkné sangka setrapan. Rasul Pétrus terus ngomong: “Kana sedulur Yakobus lan sedulur-sedulur liyané pada diomongi!” Dèkné terus lunga sangka kono budal nang liya panggonan.

Sunda: Ku Petrus diisarahan supaya jarempe, ti dinya anjeunna nerangkeun hal anjeunna dikaluarkeun ku Gusti ti jero panjara. "Pangbejakeun bae ka Yakobus jeung ka nu sejen," saurna ka maranehna. Geus kitu angkat ti dinya ka tempat sejen.

Sunda Formal: Petrus pepeta ngisarahan ulah recok, bari pok medarkeun lalakonna ditulung ku Gusti lolos ti pangbuian. “Pangbejakeun bae ka Yakobus, kitu deui ka dulur-dulur sejenna,” saurna bari terus ka luar deui muru tempat sejen.

Madura: Petrus apareng tandha bi’ astana sopaja reng-oreng jareya neng-enneng, ban saellana jareya laju nyareta’agi baramma carana Pangeran se makalowar salerana dhari penjara. Petrus laju adhabu, "Kabala jareya ka Yakobus ban tan-taretan se laenna keya." Saellana jareya Petrus laju meyos dhari jadhiya ka kennengngan laen.

Bauzi: Àvodi meedam di labe Petrusat, “Dae vabalele,” lahame anekehàt ab fi bo fi bodamam. Labi Boehàdat Am im gagu vou usemda labe aba li ame mei si ousu teudem num labe am vou futoho im ab faasi vameadaham. Vameadume neàdi gago, “Uho laha ame im lam Yakobus meida lamti iba tau Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho lamti ame dam laba le laha vameadale,” lahame vi vameadume neàdi Petrusat dam lam vou esmozi bak mei bake ab laham.

Bali: Dane Petrus ngwangsitin anake akeh punika antuk tangan, mangda sampunang uyut. Irika Dane Petrus tumuli nuturang ring ipun sareng sami, indik danene sampun kamedalang saking pangkenge antuk Ida Sang Panembahan. Dane mabesen ring anake akeh punika, sapuniki: “Uningayangja indike puniki ring semeton Yakobus miwah parasemeton sane lianan.” Wusan punika dane raris makaon saking irika, ngungsi genah sane lianan.

Ngaju: Petrus manenga tanda hapan lengee uka ewen suni, limbah te ie manyarita kilen ampie Tuhan mimbit ie balua bara penjara. Palus ie hamauh, "Sanan hal toh akan Yakobus tuntang kare pahari je beken kea." Limbah te Petrus malihi eka te tuntang haguet akan eka beken.

Sasak: Petrus ngebẽng tande kadu imene adẽq ie pade tenang, beterus ie nyeriteang berembẽ Tuhan sampun gadingang ie sugul lẽman bui. Sesampun nike ie bebase, "Sampẽang hal niki tipaq Yakub dait semeton-semeton saq lain ẽndah." Beterus Petrus bilin taoq nike dait lumbar ojok taoq saq lain.

Bugis: Mabbéréni Pétrus tanra-tanrang sibawa limanna kuwammengngi natennang mennang, nainappa nacurita pékkugi Puwangngé pura tiwii massu polé ri tarungkué. Nainappa makkeda, "Powadangngi iyaé lao ri Yakobus sibawa saudara-saudara laingngétto." Purairo nasalaini Pétrus iyaro onrongngé nalao ri onrong laingngé.

Makasar: Nikodemi siagang lima ke’nanga ri Petrus, sollanna sannang ke’nanga. Nampa nacarita antekamma bateNa Batara angngerangi assulu’ ri tarungkua. Nampa nakana, "Pabattumi anne kabaraka mae ri Yakobus siagang sikamma sari’battang maraengannaya." Le’baki anjo, a’lampami Petrus ambokoi anjo tampaka, nampa mange ri tampa’ maraenga.

Toraja: Napopangimbami tu limanna, ussuai ma’loko-loko, anna uleleananni lako tau iato mai umba Nakua Puang ussolanni sun lan mai pa’tarungkuan, sia nakua: Pa’peissananni te iannate lako Yakobus sia lako sangsiuluranta. Sunmi namale lako tondok senga’.

Duri: Mpupangngimbai limanna Petrus nakamma' to tau, namane' ncuritanni umbo nakua Puang la'paranni lan mai pangtarungkuan. Nakua, "Pauanni Yakub to apa jaji sola tomatappa' pira'." Mangkai joo too messunmi, namale lako bola laen.

Gorontalo: Bo te Petrus lolomaya mota, alihu timongoliyo motipo'oyo, lapatao tiyo losirita mao wololo Allahuta'ala Eya lodelo oliyo lokaluwari mayi lonto tutupa. Lapatao tiyo loloiya odiye, ”Turungi mao mopotunggulo pasali botiye ode le Yakobus wawu ode mongowutatunto ngoimani wuwewo.” Lapatao tiyo lokaluwari wawu lonao ode tambati wuwewo.

Gorontalo 2006: Tei Petrus longohi isalati wolo uluu̒lio alihu timongolio motipoo̒oyo, lapatao̒ tio lohungguli mao̒ woloolo mola Eeya malodelo olio lopolualai lonto tutupa. Lapatao̒ tio loloi̒ya, "Poo̒taalo mao̒ utie odelei Yakobus wau tomongo wutato wewo olo." Lapatao̒ uito tei Petrus lololaa mao̒ tambati boito wau lonao̒ ode tambati wewo.

Balantak: Petrus nempepesmo i raaya'a tia limana kada' i raaya'a alia gora', kasi ia nuntundunkon koi upa Tumpu nunguarkon i ia na tarungkuan. Kasi taena, “Men yaku' tundun kani'i, bantilkon ni Yakobus ka' uga' na utus sambana.” Noko daa koiya'a i Petrus nomae'mo balimba' namarerei dodongoan iya'a.

Bambam: Muäkä' limanna Petrus napopengkamma' mane ma'tula'i naua: "Natetteä' Debata messubum illaam mai tahungkum! Tulasam dam ia Yakobus sola ingganna solasubuntaa' to matappa' inde kaha-kaha puha dadi." Puhai ma'tula', iya messubummi le'ba' lako ongeam senga'.

Kaili Da'a: Petrus nombawiataka palena ala ira pura-pura malino, pade nitesana iwenu i Pue nanggeni i'a nesuwu nggariara tarunggu etu. Pade niulina wo'u, "Popanjani ka Yakobus pade sampesuwu-sampesuwuta ntanina nuapa to najadi e'i." Naopu etu nalaimo i Petrus mpaka ri peto'o ntanina.

Mongondow: Ta'e ki Petrus nonuḷadaí in noguman kom baí mosia kibio-bioímaidon, onda intua ino'umanyadon kong ki Tuhanbií in nodia ko'inia iḷumuai nongkon ponjara. Bo sia noguman doman, "O'umanpa ko'i Yakobus bo ko'i utat mita naton onu inta ain nobalií tana'a ko'inakoí." Onda intua iḷumuaidon in sia bo minayak in tampat ibanea makow.

Aralle: Ungngängkä'mi teyyena Petrus napopampamahtang mane ma'tula'i naoatee, "Natehteä' Dehata mensohong yaling mai di tahungkung! Painsangngii Yakobus sibaha ingkänna solasohontaa' to mampetahpa' didiona inde kaha-kaha ang puha dahi." Puhanna ma'tula', ya' mensohommi le'ba' pano di ongeang senga'.

Napu: Hangko inditi, Peturu moona tayena mopakandiihe, hai napololitaamohe noumba Pue mampopesuwu hangko i lalu tarunggu. Napahopo Peturu lolitana hai pamperapina ide: "Apa au mewali iti, nipahawe i Yakobu hai i halalunta au ntanina." Roo indo, meangkami Peturu lao i paidaa ntanina.

Sangir: I Petrus něnidang l᷊imane tadeạu i sire pakạděmmasẹ̌, mase i sie nẹ̌běkẹ e si sire sahen pěndal᷊ěsọ u Mawu si sire simẹ̌bang bọu ral᷊ungu tahungkụ. Bọu e i sie nẹ̌bera, "Habarẹ̌ko ini si Yakobus, dingangu su manga anạ u sěmbaụ l᷊ai wal᷊ine." Bọu ene i Petrus kai naněntangu tampạ ene kụ nẹ̌deạ tampạ bal᷊ine.

Taa: Yako etu i Petrus mangokotaka palenya, batuanginya see tau boros etu damaroti, panewa ia mangansaritaka sira mangkonong ewa wimba naika i mPue mangkeni muni ia yako ri raya ntarungku. Pasi ia seja manganto’oka sira, “Paponsanika seja i Yakobus pasi pua’i ngkita to yusa mangkonong palaong to mawali si’i.” Wali ojo karoonya ia mampogomboka sira etu, ia mayoko dayau wo’u njo’u lipu to yusa.

Rote: Petrus nababa'a lima fo daenga bedenge, de basa boema ana tuis, tao tao leo beek de Lamatua ka ana kalua ndia neme bui dale mai. Boema nafa'das nae, "Mafa'da dede'ak ia neu Yakobis ma tolanoo fe'e kala boe." Basa ndia boema, Petrus la'oela mamanak ndia, de neu leo mamana fe'ek neu.

Galela: O Petrus wapoma de una wasingangasu onaka ma ngeko idodooha o Gikimoi wisisupuka o bui ma tahu ma rabano. So una wotemo, "Nitagi o Yakobuska la niwidedemo komagena lo to ngone nanga dodiao ipipiricaya ma somoaka." So qabolo de o Petrus o tahu magena wodongosa de wotagi o riho ma somoaka.

Yali, Angguruk: Enekol hibagma Petrusen henele ulug inggik kaya ribareg, "Ninikni Allahn o penjara malaikat monde fehekma wilip nabehekma wahi," ulug hiyag isibag. "Hiyag hisihi ane ari Yakobus men nonori winon men hiyag isalihip," ibareg wilip atlug o ekema libag.

Tabaru: De ma Petrus wopoma 'onaka la 'uwa yotopongono. Ge'enaka de wosijarita kokia ma Jo'oungu ma Dutu wisisupu 'o buioka. 'Asa de wongose 'ato, "Niositotarika 'o Yakobusika de nanga riaka dodoto 'ireguka ma ngale ne'ena." Ge'ena 'ipasa de womagoraka ge'enaka so wotagi 'o ngii 'ireguka.

Karo: Ibahan Petrus tanda alu tanna gelah ula gejek. Jenari iturikenna man si pulung e kuga Tuhan nggo mulahi ia i bas penjara nari. Tole nina, "Beritakenlah si enda man Jakup ras man kerina senina-seninanta." Kenca bage ndarat ia dingen lawes ku ingan si deban.

Simalungun: Jadi ihilaphon ma tanganni bani sidea mangkatahon sip, gabe ibaritahon ma, sonaha parpadarat ni Tuhan in bani hun tutupan ai. Ihatahon ma, “Patugah nasiam ma in bani si Jakobus ampa bani sanina-sanina in. Dob ai misir ma ia, laho bani ianan na legan.”

Toba: Alai dihiraphon ma tanganna tu nasida, asa sip; dung i dipajojor ma tu nasida pambahen ni Tuhan i, manogihon ibana ruar sian hurungan i, laos didok ma: Baritahon hamu ma i tu si Jakobus dohot tu angka dongan. Dung i laho ma ibana tumopot inganan na asing.

Dairi: Tapi ikilapken si Petrus mo tanganna taba kalak i asa ndong, nai isukutken si Petrus mo bai kalak i sinibaing Tuhan i lako menogikensa mi ruar kurungen i. Janah idokken dèng ma, "Bagahken kènè mo simasa èn taba si Jakobus dekket mendahi karina dengan." Jadi laus mo ia i sidi nai mi bekkas sidèban.

Minangkabau: Si Petrus mangode jo tangannyo, supayo urang-urang tu bi tanang, kudian barulah inyo curitokan, baa caronyo Tuhan mambawok inyo kaluwa dari pinjaro. Bakatolah si Petrus, "Agiah tawu pulolah kabake si Yakobus, sarato jo sudaro-sudaro nan lain bagai." Sasudah tu barangkeklah si Petrus dari tampaik tu, inyo payi ka tampaik lain.

Nias: Ibe'e kode Fetero faoma tangania ena'õ lahonogõ ira, ba itutunõ hewisa wolohe Zo'aya ya'ia numalõ baero moroi ba gurunga. Ba imane, "Mi'ombakha'õ da'e khõ Yakobo ba khõ ndra talifusõ tanõ bõ'õ." Aefa da'õ irõi nahia andrõ Fetero numalõ ba nahia tanõ bõ'õ.

Mentawai: Iageti totoiakénangan kabeinia si Petrus kelé sara toggaiat rapumeng-meng, lepá kolouakénangan nia ka matadda sigalai Tuhan, aibelaaké nia ka bagat penjara. Iageti kuanangan ka matadda, "Segéaké kam sibabara néné ka tubut Jakobus, samba ka tubudda saalei sabagei." Oto lepána lé aikua kelé néné si Petrus, tui nia sedda, ei nia ka kudduat bagei.

Lampung: Petrus ngeni isyarat jama culukni in tian tenang, kak raduni ia nyeritako injuk repa Tuhan radu ngusung ia luah jak bui. Raduni ia cawa, "Keni pandai inji jama Yakobus rik puari-puari bareh juga." Radu jak seno Petrus ninggalko rang udi rik mik di rang sai bareh.

Aceh: Petrus laju geubri isyarat ngon jaroe gobnyan mangat awaknyan teunang, óh lheueh nyan barô kheueh geucalitra pakriban Tuhan ka geuba gobnyan geupeuteubiet lam glab. Laju geupeugah, "Jak peugah kheueh hainyoe ubak Yakobus dan syedara-syedara nyang laén lom teuma." Óh ka lheueh nyan Petrus laju geutinggai teumpat nyan dan geujak u teumpat laén.

Mamasa: Ummangka'mi limanna Petrus umpakamma' solana anna mane tetteranni umba nakua suun illalan mai tarungkun natette Puang Allata'alla. Untampakkimi tula'na Petrus nakua, “Tetteranni kadadian iatee lako Yakobus sola lako angganna sa'do'doranta.” Mangkai mantula' mengkalaomi lako angngenan senga'.

Berik: Petrus jei tafna kukmer ga gweipmini enggalfe, jei olgulyamer gam ge nwinbef. Jes jepserem jei ga aa nasipmini Tuhan aa gam geserstenaram bwiyiwer. Ane enggam ga balbabili, "Aaiserem ga jam isa towasulbono Yakobusfe, ane nem afelna afwer gemerserem jei mese jei jam isa towastababili." Jeiserem jame tabanulminirim jam nasipmilibe, Petrus jem ga aa mirtebitefala, tampata nafsiserem jewer ga sofwa.

Manggarai: Maik hi Pétrus pépas limén te ré’ing isé, kudut isé néka ngaoks. Itu kali tombon co’o Mori Keraéng karong hia pé’ang oné mai bui. Mai taén: “Tombo kolé le méu pé’ang daku ho’o oné hi Yakobus agu sanggéd asé-ka’é dité.” Og kali lako rudan agu ngo oné osang cebanay.

Sabu: Ta wiu-ai ke Petrus, mita ie ro ta ketanna, ta alla pemina harre ta pedhire ke ri Petrus mina mii no ne aggo ri Muri la tele ngati dhara ammu bhaddo ne. Moko ta lii ke no, "Kako ko la peke ne lai do nadhe pa Yakobus nga pa tuahhu-tuahhu do wala he lema." Ta alla pemina harre ta langnga ke Petrus ngati era do naanne jhe kako la era do wala.

Kupang: Petrus goyang dia pung tangan ko biar dong samua tanáng. Ais ju dia carita karmana ko sampe Tuhan Allah su kasi kaluar sang dia dari dalam bui. Ju dia suru sang dong bilang, “Bosong pi kasi tau ini hal samua sang Yakobis deng utusan laen dong, é.” Tarús Petrus kaluar pi tampa laen.

Abun: Petrus bes an syim wa nje mone subere yé not, ete jammo an bi sukdu-i. An nuk sukdu subot suk gato Yefun Allah kar an wé kadit penjara ne. Petrus nuk sukdu ne, or an ki o do, "Nin mu nuk sukdu ne nai Yakobus si ye gato onyar kem mo Yefun Yesus jam sino et." Petrus ki sane, orge an mu mo pe yi o re.

Meyah: Erek koma beda Petrus era etma ereni gu rua oida, "Iwa iker toumou fog jeskaseda didif difesij rot teinefa Tuhan oroun didif jeska mod oskusk koma." Nou ongga ofa emfesij rot mar insa koma fob, beda ofa agot gu rua deika oida, "Iwa ijefesij rot mar kef gu Yakobus jera rusnok enjgineg ongga ruroru Yesus tein." Beda ofa orogna jeska mod egens insa koma noba eja jah monuh enjgineg.

Uma: Ngkai ree, Petrus mpohuka'-raka bona mengkalino-ra, pai' nalolita-raka beiwa Pue' mpokeni-i malai ngkai rala tarungku'. Pai' na'uli' wo'o-raka: "Napa to jadi' tohe'i, uli'-ki Yakobus pai' hi ompi'–ompi' ntani'-na." Oti toe, malai-imi Petrus hilou hi po'ohaa' ntani'-na.

Yawa: Umba ware wayao ai, weramu Petrus aneme veano makamananto, pare, “Wamanin dati!” Umba po raura pare Amisye opirati po auguje tanoano makova raora, muno po ana nande aije ratodi tenambe. Apa ayaowe mewen, umba pare, “Syare wapo raura Yakobus ai muno wama arakove mai tenambe.” Umba poroto kobe no munijo kaijinta.


NETBible: He motioned to them with his hand to be quiet and then related how the Lord had brought him out of the prison. He said, “Tell James and the brothers these things,” and then he left and went to another place.

NASB: But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had led him out of the prison. And he said, "Report these things to James and the brethren." Then he left and went to another place.

HCSB: Motioning to them with his hand to be silent, he explained to them how the Lord had brought him out of the prison. "Report these things to James and the brothers," he said. Then he departed and went to a different place.

LEB: But motioning to them with [his] hand to be silent, he related to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, "Report these [things] to James and to the brothers," and he departed [and] went to another place.

NIV: Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and the brothers about this," he said, and then he left for another place.

ESV: But motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, "Tell these things to James and to the brothers." Then he departed and went to another place.

NRSV: He motioned to them with his hand to be silent, and described for them how the Lord had brought him out of the prison. And he added, "Tell this to James and to the believers." Then he left and went to another place.

REB: He motioned to them with his hand to keep quiet, and described to them how the Lord had brought him out of prison. “Tell James and the members of the church,” he said. Then he left the house and went off elsewhere.

NKJV: But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, "Go, tell these things to James and to the brethren." And he departed and went to another place.

KJV: But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go shew these things unto James, and to the brethren. And he departed, and went into another place.

AMP: But motioning to them with his hand to keep quiet {and} listen, he related to them how the Lord had delivered him out of the prison. And he said, Report all this to James [the Less] and to the brethren. Then he left and went to some other place.

NLT: He motioned for them to quiet down and told them what had happened and how the Lord had led him out of jail. "Tell James and the other brothers what happened," he said. And then he went to another place.

GNB: He motioned with his hand for them to be quiet, and he explained to them how the Lord had brought him out of prison. “Tell this to James and the rest of the believers,” he said; then he left and went somewhere else.

ERV: Peter made a sign with his hand to tell them to be quiet. He explained to them how the Lord led him out of the jail. He said, “Tell James and the other brothers what happened.” Then he left and went to another place.

EVD: Peter made a sign with his hand to tell them to be quiet. He explained to them how the Lord led him out of the jail. He said, “Tell James and the other brothers what happened.” Then Peter left to go to another place.

BBE: But he made a sign to them with his hand to be quiet, and gave them an account of how the Lord had taken him out of prison. And he said, Give the news to James and the brothers. And then he went away.

MSG: Peter put his hands up and calmed them down. He described how the Master had gotten him out of jail, then said, "Tell James and the brothers what's happened." He left them and went off to another place.

Phillips NT: Peter, however, made a gesture to them to stop talking while he explained to them how the Lord had brought him out of prison. Then he said, "Go and tell James and the other brothers what has happened." After this he left the house and went on to another place.

DEIBLER: Peter motioned with his hand for them to be quiet. Then he told them exactly how the Lord God had led him out of the prison. He also said, “Tell James, the leader of our congregation, and our other fellow believers about this.” Then Peter left and went away to another town.

GULLAH: E mek sign wid e han fa mek um stop fa taak. E tell um how de Lawd done tek um outta de jailhouse. Den e tell um say, “Tell James an de oda bredren wa happen.” Den Peter gone ta noda place.

CEV: Peter motioned for them to keep quiet. Then he told how the Lord had led him out of jail. He also said, "Tell James and the others what has happened." After that, he left and went somewhere else.

CEVUK: Peter motioned for them to keep quiet. Then he told how the Lord had led him out of jail. He also said, “Tell James and the others what has happened.” After that, he left and went somewhere else.

GWV: Peter motioned with his hand to quiet them down and told them how the Lord had taken him out of prison. He added, "Tell James and the other believers about this." Then he left and went somewhere else.


NET [draft] ITL: He motioned <2678> to them <846> with his hand <5495> to be quiet <4601> and then related <1334> how <4459> the Lord <2962> had brought <1806> him <846> out of <1537> the prison <5438>. He said <2036>, “Tell <518> James <2385> and <2532> the brothers <80> these things <5023>,” and <2532> then <1831> he left <1831> and went <4198> to <1519> another <2087> place <5117>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 12 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran